Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét các Tờ trình số 10932/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 96/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 196 dự án với tổng diện tích là 808,10 ha. Trong đó:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách: 170 dự án với tổng diện tích: 501,0 ha;

- Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: 26 dự án với tổng diện tích: 307,10 ha.

(Đính kèm danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Dự án sử dụng vốn ngân sách

STT

Tên dự án, công trình

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm (xã, phường)

A

Dự án thuộc điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

28.99

 

I

Thành phố Nha Trang

0.89

 

1

Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 (tại khu đất 310 Nguyễn Tri Phương)

0.53

Phường Vĩnh Nguyên

2

Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc

0.32

Xã Vĩnh Ngọc

3

Đài liệt sĩ xã Vĩnh Phương

0.04

Xã Vĩnh Phương

II

Thành phố Cam Ranh

2.98

 

1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 1

1.33

Xã Cam Thịnh Tây

2

Trường THPT Nam Cam Ranh

1.65

Phường Cam Phúc Bắc

III

Thị xã Ninh Hòa

0.06

 

1

Mở rộng trạm y tế xã Ninh Hưng

0.06

Xã Ninh Hưng

IV

Huyện Diên Khánh

20.58

 

1

Trường THPT phía Nam Diên Khánh

3.00

Xã Diên Lạc, Xã Diên Thạnh

2

Trường Mầm non TT. Diên Khánh

0.30

TT. Diên Khánh

3

Trùng tu Thành cổ Diên Khánh

17.00

TT. Diên Khánh

4

Mở rộng bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa

0.28

Xã Diên An

V

Huyện Vạn Ninh

2.30

 

1

Mở rộng Trường tiểu học Vạn Bình

0.30

Xã Vạn Bình

2

Trường THCS Vạn Bình

2.00

Xã Vạn Bình

VI

Huyện Khánh Sơn

2.18

 

1

Mở rộng trụ sở UBND xã Ba Cụm Bắc

0.08

Xã Ba Cụm Bắc

2

Trường Mầm non Anh Đào (điểm Tà Giang 2)

0.20

Xã Thành Sơn

3

Trường Trung học phổ thông Tây Khánh Sơn

1.50

Xã Sơn Lâm

4

Quảng trường - công viên khu vực trước đài tưởng niệm huyện

0.40

TT. Tô Hạp

B

Dự án thuộc điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

194.31

 

I

Thành phố Nha Trang

5.19

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường Chung cư Bình Phú đến mương thoát lũ (Nguyễn Chích giai đoạn 2)

0.32

Phường Vĩnh Hòa

2

Mở rộng đường Thủy Xưởng

0.10

Phường Phương Sài

3

Đường vào Làng biệt thự Giáng Hương (đường Phong Châu mới)

0.60

Xã Vĩnh Thái

4

Nút giao thông kết nối Sân Bay

1.10

Phường Phước Hải, Phường Phước Long

5

Đập ngăn mặn trên sông Cái

3.07

Phường Ngọc Hiệp, Xã Vĩnh Ngọc

II

Thành phố Cam Ranh

13.08

 

1

Đường D2 Cam Phúc Bắc (Nối dài)

1.15

Phường Cam Phúc Bắc

2

Đường Trần Nhật Duật (đoạn từ Hùng Vương đến biển)

0.75

Phường Cam Phúc Nam

3

Đường phía Tây Bắc Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh

0.05

Phường Cam Lộc

4

Đường Phan Bội Châu (Tổ DP Phú Hải, Phú Hòa; Phú Bình)

0.96

Phường Cam Phú

5

Đường số 3 (đoạn từ Phạm Văn Đồng - Hùng Vương) giáp ranh Cam Thuận-Cam Phú

0.21

Phường Cam Phú

6

Đường Nguyễn Bính

0.30

Phường Cam Lộc

7

Đường Phan Bội Châu

0.70

Phường Cam Linh

8

Kè Trà Long (giai đoạn 3)

3.95

Phường Ba Ngòi

9

Đường 35a (thôn Quảng Phúc)

0.24

Xã Cam Thành Nam

10

Đường vào vườn Xoài (thôn Quảng Hòa)

0.09

Xã Cam Thành Nam

11

Đường dân cư Sông Cạn Trung

0.14

Xã Cam Thịnh Tây

12

Đường Bãi Ngang - Tàu Bể thôn Bình Lập

0.40

Xã Cam Lập

13

Đường vào khu SX tuyến 1B (từ rẫy Mang Tấn đến QL 27B)

0.62

Xã Cam Thịnh Tây

14

Kè chống sạt lở Sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3

3.52

Phường Ba Ngòi

III

Thị xã Ninh Hòa

47.93

 

1

Đường BTXM đoạn từ nhà ông Huỳnh Thủy đến TL 1B cải tuyến (300m)

0.18

Phường Ninh Phước

2

Thông tuyến cấp phối đoạn từ Ngán Cây sung đến TL 1B cải tuyến (500m)

0.30

Phường Ninh Phước

3

Đường số 1 đoạn từ khu tôm giống đến cây bàng

0.41

Xã Ninh Vân

4

Đường số 1 đoạn từ đìa ông Hoàng đến đất ông Nguyễn Lúc

0.53

Xã Ninh Vân

5

Đường số 13 (mở mới) đường số 1 đến khu sản xuất suối Lầu

0.77

Xã Ninh Vân

6

Đường số 23 từ ngã 3 Hòn 1 ông Tạm đến khu sản xuất suối lầu (đất bà Văn Thị Hằng)

0.56

Xã Ninh Vân

7

Đường số 14 (mở mới) từ đường số 23 đến bãi chướng

0.45

Xã Ninh Vân

8

Đường số 26 từ xóm cây bàng đến mũi bà vú

0.32

Xã Ninh Vân

9

Công trình cấp nước sạch tự chảy

0.20

Xã Ninh Vân

10

Xây dựng mới đường giao thông nối thôn Tân Thành và thôn Ngọc Diêm (giai đoạn 02)

0.32

Xã Ninh Ích

11

Xây dựng mới đường giao thông từ Miếu Đá Đen đến Cầu Mê (giai đoạn 02)

0.14

Xã Ninh Ích

12

Đường gom thôn Lệ Cam - Tân Thủy

0.60

Xã Ninh Ích

13

Đường giao thông TD13

0.75

Xã Ninh Sim

14

Đường giao thông TD16

0.41

Xã Ninh Sim

15

Kè bờ tả sông Lốt thôn Quang Đông

0.13

Xã Ninh Đông

16

Mở rộng nghĩa trang thị xã Ninh Hòa

25.97

Xã Ninh An

17

Điểm thu gom rác thải xã Ninh Phú

0.30

Xã Ninh Phú

18

Nâng cấp hồ chứa nước suối Trầu

1.50

Xã Ninh Xuân

19

Hồ chứa nước Sông Chò 1 (phần đường ống dẫn Khánh Vĩnh đi Ninh Hòa)

14.09

Xã Ninh Tân

IV

Huyện Diên Khánh

29.52

 

1

Đường nội đồng Ôtô Ruộng Dỡ (dài 520,5m, Lộ giới 8m)

0.42

Xã Diên Bình

2

Đường số 1 (từ TL2 đến HL39)

1.02

Xã Diên Phước

3

Đường số 13 (từ TL2 đến HL39)

0.55

Xã Diên Phước

4

Đường Ngô Đồng đi Trảng Găng

1.00

Xã Diên Sơn

5

Đường từ nhà ông Đẩu (QL1A) đến sông Kinh thôn Thủy Xương

0.20

Xã Suối Hiệp

6

Đường từ nhà ông Phương đến trạm bơm thôn Hội Xương

0.65

Xã Suối Hiệp

7

Đường từ nhà ông Điệu đến thôn Cư Thạnh

0.46

Xã Suối Hiệp

8

Đường vào Đình Phú Hậu

0.30

Xã Suối Hiệp

9

Đường Gò Me

0.52

Xã Suối Hiệp

10

Đường từ cầu Cống Ba đến tuyến tránh QL1A

0.35

Xã Suối Hiệp

11

Mở rộng đường cong nối QL với đường Chu Văn An

0.01

TT. Diên Khánh

12

Đường Lý Thường Kiệt

0.40

TT. Diên Khánh

13

Đường Nguyễn Khắc Diện

0.20

TT. Diên Khánh

14

Đường Nguyễn Trãi nối dài (giáp đường tránh QL1A)

2.46

TT. Diên Khánh, Xã Diên Toàn

15

Đường Tỉnh lộ 2 (đoạn từ cầu Hà Dừa đến Cầu Đôi)

7.68

Xã Diên Lạc, Xã Diên Phước

16

Mở rộng bãi rác xã Diên Đồng

0.50

Xã Diên Đồng

17

Trạm trung chuyển rác Diên Toàn

0.07

Xã Diên Toàn

18

Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh (giai đoạn 2 bổ sung)

6.68

TT. Diên Khánh

19

Kè và đường sông nhánh nối sông cái và sông Đồng Đen

4.50

TT. Diên Khánh, Xã Diên Toàn

20

Hệ thống nước sinh hoạt xã Diên Tân

0.24

Xã Diên Tân

21

Hệ thống nước sinh hoạt KDC thôn Vĩnh Cát, Hội Xương và Thủy Xương, xã Suối Hiệp

0.01

Xã Suối Hiệp

22

Cầu sông Chò (bổ sung)

1.31

Xã Diên Xuân

V

Huyện Cam Lâm

43.25

 

1

Tuyến đường số 1 trung tâm thị trấn Cam Đức

19.15

Phường Cam Đức

2

Tuyến đường ven đầm Thủy triều

8.50

Xã Cam Hải Tây

3

Đường vào mộ bác sĩ Yersin

4.72

Xã Suối Cát

4

Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa nước Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (Bổ sung)

10.88

Phường Cam Đức, Xã Cam Hải Tây, Xã Cam Tân, Xã Cam Thành Bắc

VI

Huyện Vạn Ninh

6.26

 

1

Đường Hai Bà Trưng (đoạn Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt)

0.46

Thị trấn Vạn Giã

2

Đường Lê Lợi (đoạn Hùng Vương - giáp đường ray xe lửa)

0.36

Thị trấn Vạn Giã

3

Đường Lê Thánh Tông (đoạn Hải T.L. Ông - Lê Đại Hành)

0.17

Thị trấn Vạn Giã

4

Đường dẫn và bến cảng cá Quảng Hội (đất liền: 0,3 ha; mặt nước 0,29 ha)

0.59

Xã Vạn Thắng

5

Mở rộng đường bê tông xi măng từ nhà ông Trần Ngọc Viễn đến đất ông Nguyễn Thanh Nam

4.68

Xã Vạn Thọ

6

Đường từ nhà ông Trần Bi đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng Vân

0.06

Xã Đại Lãnh

VII

Huyện Khánh Vĩnh

24.39

 

1

Đường vào Khu SX lò Chì cũ (giai đoạn 1)

0.37

Xã Khánh Bình

2

Đường vào Khu SX Suối Nấm (giai đoạn 1)

0.92

Xã Khánh Bình

3

Đường từ Tỉnh lộ 8 đến nhà ông Cao Văn Phương

2.06

Xã Khánh Bình

4

Tuyến đường số 14

0.09

Xã Khánh Đông

5

Tuyến đường số 26a

0.90

Xã Khánh Đông

6

Tuyến đường số 40

0.97

Xã Khánh Đông

7

Đường dân sinh từ nhà Cao Là Bon đến cuối nhà Pi Năng Định

0.08

Xã Khánh Đông

8

Đường từ đất ông Cao Xuân Thạnh vào khu sản xuất giáp đất ông Cao Văn Lệ, thôn Cà Thêu, xã Khánh Hiệp (C8)

0.45

Xã Khánh Hiệp

9

Tuyến đường H11 Từ điểm giữa T6 (đất bà H Liêu) đến điểm giữa H8 (đất Y Dọng)-(H11) Cống tràn

1.04

Xã Khánh Hiệp

10

Tuyến đường nội đồng từ nhà ông Cao Quốc Phong đến chân núi Hòn Nưa (C1)

0.73

Xã Khánh Hiệp

11

Tuyến đường số 7 Từ thôn Ba Cẳng đến ngã ba xóm Cam Ranh - Hòn Lay

2.41

Xã Khánh Hiệp

12

Tuyến đường H5 Từ TL8B ngã tư (ông Y Mi) đến điểm giữa T7 (đường 135)

1.63

Xã Khánh Hiệp

13

Tuyến đường từ điểm giữa T2 (Nhà bà H Niêng) đến điểm giữa S1 (S3)

1.08

Xã Khánh Hiệp

14

Tuyến đường T7 vào khu sản xuất thôn Hòn Lay

1.67

Xã Khánh Hiệp

15

Đường nội đồng tuyến số 2

0.52

Xã Khánh Nam

16

Đường đi Ngã Hai thôn Bắc Sông Giang

0.99

Xã Khánh Trung

17

Đường từ nhà bà Hoàng Thị Tiên đến đất ông Hoàng Thế Hữu

0.90

Xã Khánh Trung

18

Đường từ dốc Ông Thuyền vào khu sản xuất ông Là Hiên

0.45

Xã Khánh Trung

19

Xây dựng đường sản xuất thôn Đá Bàn (đường nhánh tuyến số 9)

0.21

Xã Cầu Bà

20

Đường sản xuất tuyến 12: đường sản xuất 3 thôn Đá Bàn

0.45

Xã Cầu Bà

21

Đường sản xuất tuyến 13: đường sản xuất 4 thôn Đá Bàn

0.51

Xã Cầu Bà

22

Đường sản xuất tuyến 10: đường vào hệ thống nước tự chảy (giai đoạn 02)

0.47

Xã Cầu Bà

23

Đường sản xuất tuyến 4: đường sản xuất buôn suối say (giai đoạn 1):

0.48

Xã Cầu Bà

24

Đường vào khu sản xuất thôn Tà Mơ 1

0.66

Xã Khánh Thành

25

Đường vào khu sản xuất Suối Siêu (giai đoạn 3)

0.66

Xã Khánh Thành

26

Đường vào khu sản xuất Suối Là Bó (giai đoạn 1)

0.48

Xã Liên Sang

27

Đường khu dân cư tuyến 4A

0.13

Xã Sơn Thái

28

Đường từ đất ông Chút đi Thác Ngựa

0.05

Xã Khánh Phú

29

Đường vào nghĩa trang thôn Sơn Thành

0.06

Xã Khánh Phú

30

Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nước Nhĩ

1.00

Xã Khánh Phú

31

Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Khánh Trung

0.10

Xã Khánh Trung

32

Đường từ nhà Đinh Xuân Hạnh ra sông (thôn Nam)

0.17

Xã Sông Cầu

33

Xử lý điểm đen Quốc lộ 27C

1.70

Xã Sơn Thái

VIII

Huyện Khánh Sơn

24.69

 

1

Xây dựng đập suối Cối xã Sơn Lâm

2.00

Xã Sơn Lâm

2

Xây dựng đập suối Ngựa

2.00

Xã Sơn Lâm

3

Hệ thống nước sinh hoạt, nước tưới xã Sơn Lâm

4.00

Xã Sơn Lâm

4

Đập dâng hồ nước tạo cảnh quan thị trấn Tô Hạp

0.97

TT Tô Hạp

5

Điểm dừng chân đỉnh đèo

1.50

Xã Ba Cụm Bắc

6

Đường từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất thôn Tà Giang II

2.20

Xã Thành Sơn

7

Nối tiếp đường Liên Bình đi khu sản xuất thôn Ha Nít xã Sơn Lâm

4.00

Xã Sơn Lâm

8

Mở đường tỉnh lộ 9 vào khu sản xuất Suối Phèn, xã Sơn Hiệp

4.00

Xã Sơn Hiệp

9

Nâng cấp đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba tỉnh lộ 9 đến nhà ông Bính (giai đoạn 2)

0.30

TT. Tô Hạp

10

Đường từ trường Tiểu học đến ao cá bà Nguyễn Thị Thanh

0.22

Xã Sơn Bình

11

Bãi đỗ xe và đường vào nhà dài thôn Hòn Dung

0.50

Xã Sơn Hiệp

12

Xây dựng bãi rác Hòn Dung huyện Khánh Sơn

3.00

Xã Sơn Trung

C

Dự án thuộc điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

17.25

 

I

Thành phố Nha Trang

4.89

 

1

Khu vui chơi giải trí công cộng xã Vĩnh Lương

1.17

Xã Vĩnh Lương

2

Nhà văn hóa thôn Phú Vinh 2

0.05

Xã Vĩnh Thạnh

3

Trung tâm văn hóa thể thao xã Vĩnh Lương

0.57

Xã Vĩnh Lương

4

Mở rộng Nghĩa trang phía Bắc

3.10

Xã Vĩnh Lương

II

Thành phố Cam Ranh

1.57

 

1

Trung tâm thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn lao động thành phố

0.60

Phường Cam Lợi

2

Nhà văn hóa tổ dân phố Phú Sơn

0.05

Phường Cam Phú

3

Nhà văn hóa tổ dân phố Xóm Cồn

0.04

Phường Cam Linh

4

Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Phát

0.01

Phường Cam Thuận

5

Nhà văn hóa thôn Quảng Phúc

0.40

Xã Cam Thành Nam

6

Nhà văn hóa thôn Hòa Diêm

0.47

Xã Cam Thịnh Đông

III

Thị xã Ninh Hòa

2.56

 

1

Nhà Văn hóa thôn Nghi Phụng

0.08

Xã Ninh Phụng

2

Khu Thể thao Điềm Tịnh

0.06

Xã Ninh Phụng

3

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Phú

0.06

Xã Ninh Ích

4

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú Hữu

0.06

Xã Ninh Ích

5

Khu thể thao thôn Đại Cát 2

0.08

Xã Ninh Phụng

6

Khu thể thao thôn Xuân Hòa 1

0.08

Xã Ninh Phụng

7

Khu thể thao thôn Nghi Phụng

0.07

Xã Ninh Phụng

8

Khu thể thao thôn Vĩnh Phước

0.07

Xã Ninh Phụng

9

Khu tái định cư đường Bắc - Nam thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 02)

2.00

Phường Ninh Hiệp

IV

Huyện Diên Khánh

2.33

 

1

Chợ trung tâm xã Diên Lộc

0.55

Xã Diên Lộc

2

Nhà để xe của chợ Diên Lộc

0.24

Xã Diên Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo chợ Thành

0.12

TT. Diên Khánh

4

Nhà văn hóa Thôn 2, Diên Đồng

0.22

Xã Diên Đồng

5

Trung tâm văn hóa xã Diên Hòa

0.20

Xã Diên Hòa

6

Mở rộng nghĩa trang xã Diên Đồng

0.50

Xã Diên Đồng

7

Khu tái định cư (đường Nguyễn Trãi nối dài)

0.50

TT. Diên Khánh

V

Huyện Cam Lâm

1.00

 

1

Trung tâm văn hóa, thể thao công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu

1.00

Xã Suối Tân

VI

Huyện Khánh Vĩnh

0.30

 

1

Nhà công vụ y tế, giáo dục: Khánh Bình, Sơn Thái, TT Khánh Vĩnh

0.30

Xã Khánh Bình, Xã Sơn Thái, TT. Khánh Vĩnh

VII

Huyện Khánh Sơn

4.60

 

1

Sân vận động huyện Khánh Sơn

3.00

Xã Sơn Trung

2

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Giang 2

0.06

Xã Thành Sơn

3

Xây dựng nghĩa trang xã Thành Sơn

1.54

Xã Thành Sơn

D

Dự án thuộc điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

260.45

 

I

Thị xã Ninh Hòa

241.43

 

1

Cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Bắc - Nam (giai đoạn 02)

3.00

Phường Ninh Hiệp

2

Chỉnh trang mở rộng Khu dân cư nông thôn

2.54

Phường Ninh Giang

3

Khu tái định cư thuộc dự án Kè sông Tân Lâm

0.89

Các xã: Ninh Phụng, Ninh Thân

4

Khu vực sản xuất công nghiệp tập trung Dốc Đá Trắng

235.00

xã Ninh Thọ

II

Huyện Diên Khánh

9.90

 

1

Khu dân cư nông thôn mới xã Diên Lạc

9.90

Xã Diên Lạc

III

Huyện Vạn Ninh

4.62

 

1

Chỉnh trang mở rộng Khu dân cư đồng Ruộng Cạn

3.80

Xã Vạn Thắng

2

Chỉnh trang mở rộng Khu dân cư dưới mương đội 10 (Vũng Dài)

0.82

Xã Vạn Thắng

IV

Huyện Khánh Sơn

4.50

 

1

Chỉnh trang đô thị dọc bờ kè Tô Hạp - Sơn Trung

4.50

Xã Sơn Trung

II. Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

STT

Tên dự án

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm (xã, phường)

A

Dự án thuộc điểm a Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

1.64

 

I

Huyện Khánh Sơn

1.64

 

1

Khu di tích lịch sử Sinh hoạt chính trị truyền thống của lực lượng công an Khánh Hòa

1.64

Xã Ba Cụm Nam

B

Dự án thuộc điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

10.80

 

I

Thành phố Nha Trang

0.25

 

1

Cải tạo, nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa

0.25

Các xã: Vĩnh Phương, Vĩnh Lương

II

Thành phố Cam Ranh

1.35

 

1

Đường vào mỏ đá Cam Phước

1.23

Xã Cam Phước Đông

2

Đường dây 110kv đấu nối thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung, tỉnh Khánh Hòa

0.12

Phường Cam Nghĩa, Xã Cam Thành Nam

III

Thị xã Ninh Hòa

6.38

 

1

Trạm biến áp 220kV Vân Phong

5.54

Xã Ninh An

2

Đường dây 110kV Nha Trang - Ninh Hòa

0.33

Các xã: Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Phụng

3

Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Vân Phong

0.51

Các xã: Ninh An, Ninh Đông

IV

Huyện Diên Khánh

1.62

 

1

Khu vực sửa chữa điện và nhà kho (Công ty CP điện lực Khánh Hòa)

1.62

Xã Diên Thạnh

V

Huyện Cam Lâm

0.20

 

1

Dự án đầu nối 110kV sau TBA 220kV Cam Ranh

0.08

Xã Cam Thành Bắc

2

Đường dây 110kv đấu nối thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung

0.12

Các xã: Cam An Nam. Cam An Bắc

VI

Huyện Vạn Ninh

1.00

 

1

Hệ thống cấp nước Đại Lãnh (Công ty TNHH MTV Licogi 9.1)

1.00

Xã Đại Lãnh

C

Dự án thuộc điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

21.39

 

I

Thành phố Cam Ranh

2.73

 

1

Câu lạc bộ thể thao Cam Ranh

0.53

Phường Cam Lộc

2

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

2.20

Phường Cam Lộc

II

Huyện Cam Lâm

4.05

 

1

Nhà ở công nhân khu công nghiệp Suối Dầu

4.05

Xã Suối Tân

III

Huyện Khánh Vĩnh

14.61

 

1

Tu viện Tánh Minh

14.61

Các xã: Sông Cầu, Khánh Phú

D

Dự án thuộc điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013

273.27

 

I

Thành phố Nha Trang

45.17

 

1

Khu đô thị Hoàng Long (bổ sung diện tích)

0.57

Phường Phước Long

2

Khu đô thị mới Tấn Trường 1

12.70

Xã Vĩnh Trung

3

Khu đô thị mới Hưng Thịnh

29.70

Các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp

4

Khu đô thị Ven Sông Tắc (bổ sung diện tích kè Sông Tắc)

2.20

Xã Vĩnh Thái

II

Thị xã Ninh Hòa

20.80

 

1

Chỉnh trang đô thị (Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh)

15.30

Phường Ninh Hiệp

2

Chỉnh trang đô thị (Khu dân cư phường Ninh Hiệp)

5.50

Phường Ninh Hiệp

III

Huyện Diên Khánh

42.02

 

1

Khu đô thị mới Diên An

36.00

Xã Diên An

2

Khu dân cư nông thôn mới xã Diên Thạnh (dự án hoàn vốn)

6.02

Xã Diên Thạnh

IV

Huyện Cam Lâm

165.28

 

1

Khu đô thị mới (các lô D28, D29, MN2 - Khu 5 Công ty Cp Đầu tư BĐS Cam Ranh)

39.62

Xã Cam Hải Đông

2

Khu đô thị mới (Hoàn vốn dự án BT cho tuyến đường số 1 thị trấn Cam Đức)

73.96

Phường Cam Đức, Xã Cam Thành Bắc

3

Khu đô thị mới (Hoàn vốn dự án BT cho tuyến đường ven đầm Thủy Triều xã Cam Hải Tây)

51.70

Phường Cam Hải Tây

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89