Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 22/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ý kiến của cử tri và thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011; Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2011; Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2011 nguồn vốn ngân sách nhà nước và Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi, dự phòng ngân sách năm 2011.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011 như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế cả năm 2011 như Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã quyết nghị đầu năm.

- Triển khai việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; khẩn trương xúc tiến đề án xây dựng phát triển dịch vụ logistics và cảng biển và thành lập Trung tâm logistic của tỉnh; xây dựng phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hệ thống cảng biển Thị Vải – Cái Mép với các tuyến quốc lộ, các đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics.

- Đảm bảo hệ thống mương tưới tiêu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Triển khai các biện pháp quản lý tàu cá, kiểm tra trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trước mắt tập trung đầu tư cho 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

2. Về văn hóa - xã hội:

- Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch trên diện rộng; tiếp tục triển khai đề án chuyên khoa sâu tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh; khởi công bệnh viện đa khoa Vũng Tàu và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 2 bệnh viện tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn. Tăng cường các giải pháp để thu hút và duy trì đội ngũ bác sỹ, dược sỹ của các bệnh viện trong tỉnh.

- Hoàn thành quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học mới 2011-2012; rà soát và tăng cường đầu tư phát triển hệ thống trường mầm non trên địa bàn tỉnh, triển khai kế hoạch thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; củng cố và duy trì thành quả phổ cập giáo dục các cấp; tiếp tục thực hiện các giải pháp về giảm bạo lực học đường, giảm học sinh yếu kém và học sinh bỏ học.

- Triển khai xây dựng đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2011 – 2015. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tổng kết đề án giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, hoàn thành các mục tiêu theo chương trình giảm nghèo của tỉnh năm 2011 trên cơ sở chuẩn nghèo của quốc gia và của tỉnh.

3. Về đầu tư phát triển:

- Tổ chức thực hiện bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2011 nguồn vốn ngân sách nhà nước như nội dung Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triển khai đúng tiến độ các dự án trong danh mục chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

- Tiếp tục kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư chậm triển khai để thúc đẩy tiến độ. Đối với các dự án nhà nước đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, mà vẫn không triển khai thì rút giấy phép và thu hồi dự án.

- Thúc đẩy nhanh việc triển khai đầu tư các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh việc xây dựng các dự án xử lý chất thải trong khu xử lý chất thải Tóc Tiên và khẩn trương có giải pháp để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Tóc Tiên và vùng lân cận.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011; điều chỉnh Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Hoàn thành Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Về thu – chi ngân sách:

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu - chi ngân sách năm 2011; thực hiện thắng lợi các nội dung quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi, dự phòng ngân sách năm 2011.

5. Về tài nguyên, môi trường:

- Hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điều tra, khảo sát và phê duyệt bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012.

- Củng cố hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất; ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012.

- Phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh, kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh; quy định phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải trên địa bàn tỉnh; lập đề án tổng thể xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý dứt điểm ô nhiễm tại bãi chôn rác không hợp vệ sinh trong khu xử lý chất thải tập trung 100 ha Tóc Tiên - Tân Thành; thúc đẩy nhanh triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn.

6. Về quốc phòng – an ninh:

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đợt II/2011.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, xử lý kịp thời, kiên quyết các loại tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông.

- Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Tỉnh. Tuyên truyền giáo dục ngư dân bảo vệ ngư trường đánh bắt của nước ta và tôn trọng ngư trường nước bạn.

7. Về công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 của Thủ tướng Chính phủ; công khai thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao mức hài lòng của các tổ chức và công dân đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

8. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, thanh tra, khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2011; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài, đồng thời có biện pháp giải quyết có kết quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng chống tham nhũng năm 2011. Triển khai cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ:

- Triển khai các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng: kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, tập trung nguồn vốn cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường công tác kiểm tra kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vàng trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm chi tiêu hành chính, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên.

- Rà soát tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đã bố trí kế hoạch vốn, kịp thời điều chuyển vốn giữa các dự án để đảm bảo tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

- Triển khai các giải pháp về tiết kiệm điện: Thực hiện tốt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, thực hiện tốt kế hoạch phân bổ sử dụng điện hợp lý; xây dựng Đề án thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng ứng dụng năng lượng mặt trời trên một số tuyến đường giao thông thuộc thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa.

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, chính sách đối với người có công, các đối tượng làm công, ăn lương, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, bảo đảm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chính sách và giải pháp cho toàn thể nhân dân.

10. Thực hiện các công việc tổ chức di dời trung tâm hành chính - chính trị tỉnh và kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh:

- Thực hiện kế hoạch di dời các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh sang Trung tâm hành chính - chính trị tại thị xã Bà Rịa, đảm bảo yêu cầu không gián đoạn công việc; ban hành quy chế quản lý, điều hành Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh.

- Lập phương án xử lý quỹ nhà, đất của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể cấp tỉnh tại Vũng Tàu sau khi chuyển sang thị xã Bà Rịa, kết hợp với việc tổng rà soát các tài sản cơ quan nhà nước theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh theo kế hoạch được duyệt; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được sau 20 năm thành lập; tổng kết phong trào thi đua, tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội thảo và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng ngày thành lập tỉnh.

11. Một số nhiệm vụ khác cần tập trung chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

- Xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng san lấp, phân lô bán nền và xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện đề án tái định cư và đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2011-2015.

- Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị Phú Mỹ, thị xã Bà Rịa và các quy hoạch chi tiết xây dựng núi Lớn – núi Nhỏ, Gò Găng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa V kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối ngày 22/07/2011 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.778

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!