Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2018 dự án thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa

Số hiệu: 15/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 18/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét các Tờ trình số 6917/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 26 dự án với tổng diện tích là 108,06 ha. Trong đó:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách: 17 dự án với tổng diện tích: 52,86 ha.

- Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: 09 dự án với tổng diện tích: 55,2 ha.

(Đính kèm danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm thực hiện (xã, phường)

A. CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

52.86

 

I

Thành phố Nha Trang

 

1

Đường Vành đai 2

0.05

Xã Vĩnh Thái và phường Vĩnh Hòa

2

Khu tái định cư số 2

0.84

Xã Vĩnh Hiệp

3

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 3

23.75

Xã Phước Đồng, Xã Vĩnh Thái

II

Huyện Cam Lâm

 

1

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 3

22.03

Xã Suối Cát, Xã Suối Tân

III

Huyện Diên Khánh

 

1

Mở rộng Nghĩa trang Gò Sạn

1.42

Xã Diên Lâm

IV

Thị xã Ninh Hòa

 

1

Đường dân sinh dọc tường rào Nghĩa trang Liệt sỹ Ninh Hòa - Vạn Ninh

0.06

Xã Ninh An

2

Chợ Ninh Hà

0.21

Phường Ninh Hà

3

Đường Bê tông xi măng C1, đoạn từ Tỉnh lộ 7 đến đường C2

0.2

Xã Ninh Thọ

4

Đường Bê tông xi măng B7, đoạn từ đường B6 đến đường C1

0.12

Xã Ninh Thọ

5

Đường Bê tông xi măng B6 Đoạn từ đường Tỉnh lộ 7 đến đường C2

0.22

Xã Ninh Thọ

6

Đường Bê tông xi măng H1, đoạn từ đường H2 đến đường K1

0.1

Xã Ninh Thọ

7

Đường quy hoạch giao thông TĐ16

0.1

Xã Ninh Sim

8

Dự án kè 02 bờ sông Tân Lâm, nhánh 2

0.3

Xã Ninh Thân

9

Công trình Sạt lỡ bờ tả sông Lốt phía hạ và thượng lưu cầu Văn Định

0.32

Xã Ninh Đông

10

Công trình Bờ tả sông Lốt thôn Phú Gia

0.14

Xã Ninh An

V

Huyện Khánh Sơn

 

1

Cầu tràn thôn Dốc Trầu

2.0

Xã Ba Cụm Bắc

2

Kè bảo vệ hạ lưu cầu Ba Cụm Bắc

1.0

Xã Ba Cụm Bắc

B. CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

55.20

 

I

Huyện Cam Lâm

 

 

1

Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung

0.53

Xã Cam An Bắc

2

Đường dây 110kV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

0.10

Xã Cam An Nam

3

Đường giao thông dân sinh (đoạn từ đường Lập Định-Suối Môn và đường Nguyễn Công Trứ đến Nhà máy điện mặt trời AMI)

1.70

Xã Cam An Nam

4

Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn

40.50

Xã Cam An Bắc

II

Thành phố Cam Ranh

 

 

1

Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối

0.61

Phường Cam Nghĩa

2

Đường dây 110kV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Miền Trung

0.24

Xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa

III

Thành phố Nha Trang

 

 

1

Cải tạo, nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa

0.11

Xã Vĩnh Phương, xã Vĩnh Lương

IV

Thị xã Ninh Hòa

 

 

1

Cải tạo, nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa

0.35

Các xã: Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Hưng

V

Huyện Khánh Vĩnh

 

 

1

Tuyến đường dây và TBA 35kV Khánh Vĩnh

11.06

Các xã: Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Trung, Sông Cầu và thị trấn Khánh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/NQ-HĐND về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong ngày 18/07/2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!