Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 06/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 06/2017/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 với nội dung như sau:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Thng nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; trong đó tập trung các giải pháp sau:

a) Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo phương thức cánh đồng lớn trong sản xuất lúa. Tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giống thủy sản; quản lý chất cấm trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo dõi tình hình thả tôm vụ nuôi 2017; quan trắc môi trường vùng nuôi, thông tin môi trường, thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và phòng bệnh tôm kịp thời đhỗ trợ nông dân chủ động trong sản xuất, giảm thấp nhất thiệt hại. Rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã được công nhận, đảm bảo thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng cường đi thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư đkịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mc trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị s20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; nghiên cứu phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

c) Tăng cường chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước; thực hiện tt các biện pháp quản lý thu ngân sách, chng tht thu; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước; thực hiện triệt để tiết kiệm, kiên quyết ct giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết. Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2017, ưu tiên tập trung thực hiện dứt đim công tác giải phóng mặt bằng (nếu có). Tăng cường phối hợp quản lý, kịp thời tháo gcác vướng mc khó khăn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư dự án dự kiến thực hiện năm 2018.

d) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự tại các điểm tham quan du lịch, Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục; hoàn thành công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp và điều chuyển giáo viên. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

e) Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu làm giảm nhanh phạm pháp hình sự. Tăng cường tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, định kỳ đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

g) Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo, theo dõi, giám sát thường xuyên việc giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, btrí công chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bảo đảm có đủ năng lực, có tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng giao tiếp tốt, có thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa IX Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu H
ĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Email: phongki
emtravanban2012@gmail.com;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116