Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 01/NQ-CP 2018 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2019

Số hiệu: 01/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH NĂM 2019, PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG VÀ TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ

1. Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện; hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn đnh, các cân đối lớn được bảo đảm, chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%. Tăng trưởng GDP đạt 7,08% vượt chỉ tiêu 6,7%; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của toàn dân được nâng cao. Ba đột phá chiến lược đạt kết quả thực chất hơn; cơ cấu lại nền kinh tế có chuyển biến rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Kết quả này tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin và khát vọng của nhân dân.

2. Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh những thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, thương mại giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng; thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại quốc tế diễn biến khó lường. Thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến nhiều cơ hội và thách thức, tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; năng suất lao động còn thấp; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Áp lực ngày càng tăng từ việc thực hiện các cam kết quốc tế.

3. Mục tiêu tổng quát kế hoạch năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nn kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đi sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

4. Năm 2019, Chính phủ phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra (chi tiết tại Phụ lục I); chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục II).

5. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

5.1. Nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô; duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5.2. Xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.

5.3. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

5.4. Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đi hội XIII của Đảng. Tập trung tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2019

1. Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bo đảm các cân đi lớn của nền kinh tế

1.1. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhất quán mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý. Giữ ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tim n rủi ro và việc huy động, cho vay bng ngoại tệ; củng cdự trữ ngoại hối nhà nước. Thực hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình và liều lượng phù hợp. Phấn đấu GDP năm 2019 tăng khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4%.

1.2. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN). Siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Triển khai hiệu quả Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng vốn vay. Phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,2% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia dưới 49% GDP.

1.3. Cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thuế. Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn; chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%. Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán và tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP. Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao; phấn đấu nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 27% - 27,5%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống 63% - 63,5% tổng chi NSNN. Tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài... Cân đối nguồn lực để thực hiện đúng lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết Trung ương. Kiểm soát bội chi NSNN năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP. Triển khai thực hiện cam kết quốc tế, sửa 71 Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, chống xói mòn nguồn thu.

1.4. Xây dựng, trình Bộ Chính trị Đán và thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tạo thuận lợi thương mại kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại,... xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ kiểm tra chuyên ngành, đồng thời kiểm soát hiệu quả hàng hóa, thiết bị nhập khẩu. Bảo đảm cân đối xuất, nhập khẩu; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 - 10%, kiểm soát nhập siêu dưới 2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 12%.

1.5. Bám sát diễn biến tình hình, điều hành hiệu quả để bảo đảm các cân đối lớn, nhất là về đầu tư, lương thực, năng lượng..., kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

1.6. Củng cố hệ thống thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, dự báo, phục vụ quản lý, điều hành; tổ chức tốt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; kịp thời ứng phó có hiệu quả các biến động trên thị trường thế giới, nhất là thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại.

2. Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng

2.1. Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược.

- Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo chuyển biến mạnh m, toàn diện, nht là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao. Sớm xây dựng, trình Quốc hội Đề án nội luật hóa các cam kết hội nhập quốc tế trong các Hiệp định. Đẩy mạnh phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán, lao động, bất động sản và khoa học công nghệ. Triển khai Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán, bảo hiểm; cơ cấu lại tổ chức các sở giao dịch chứng khoán; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới. Hoàn thiện thể chế, khuyến khích phát triển đa dạng các dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm... và các loại hình dịch vụ giá trị gia tăng cao như nghệ thuật, vui chơi, giải trí. Phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu; triển khai thực hiện chính sách việc làm công, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; mở rộng thị trường lao động ngoài nước; bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường bất động sản minh bạch và lành mạnh, khuyến khích phát triển thị trường nhà ở cho thuê. Phấn đấu diện tích bình quân nhà ở toàn quốc là 24,5 m2 sàn/người. Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học công nghệ và thị trường khoa học công nghệ, đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Khơi thông nguồn lực, thu hút mạnh nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, điện, năng lượng, như dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao...; hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Phát huy vai trò động lực phát triển của các đô thị, thúc đẩy mạnh mẽ đô thị hóa theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; khắc phục tình trạng ách tắc giao thông, ngập úng tại các đô thị lớn, đô thị ven biển. Thực hiện thí điểm các mô hình phát triển đô thị như đô thị thông minh, đô thị xanh... Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,2%; khoảng 88% người dân đô thị được cung cấp nước sạch và 87% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý. Phát triển bứt phá hạ tng viễn thông, Internet băng rộng, mạng di động 5G.

- Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp. Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra; đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp học sinh; có giải pháp tập hợp và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động đã làm việc ở nước ngoài trở về nước. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường đại học giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 60% - 62% lao động được đào tạo, trong đó 24% - 24,5% lao động được đào tạo từ 3 tháng trở lên, có văn bằng, chứng chỉ. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược thời kỳ 2011 - 2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

2.2. Tập trung triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Khẩn trương triển khai xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Đẩy mạnh phát triển vùng và liên kết kinh tế vùng, vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, thành phố lớn.

2.3. Cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; khơi thông thể chế để tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội; xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công. Bổ sung, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực. Rà soát các chương trình mục tiêu để bãi bỏ các nội dung chồng chéo, kém hiệu quả. Đcao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công khai kết quả thực hiện. Tăng cường đặt hàng dịch vụ công; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Thu hút chọn lọc, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài trong tình hình mới, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiềm năng đóng góp, lan tỏa, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 34% GDP.

2.4. Đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công khai doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán và xem xét trách nhiệm người đứng đu. Phát huy vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tập trung vốn, hợp vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đầu tư có hiệu quả (theo cơ chế thị trường) vào các công trình lớn, trọng điểm quốc gia, có yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2.5. Quyết liệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; có giải pháp để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2% và tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu (gồm nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC hiện chưa xử lý được và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu) dưới 5%. Tạo chuyển biến căn bản về quản trị ngân hàng, hiệu quả và an toàn hoạt động. Tập trung xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ. Thúc đẩy áp dụng Chuẩn mực an toàn Basel II. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán mới, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), nghiên cứu việc nạp tiền vào ví điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng và áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực ngân hàng.

2.6. Quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khuyến khích chuyển giao công nghệ, chuyển đổi lên công nghệ cao hơn, tiến tới nghiên cứu, phát triển công nghệ mới; xây dựng hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, khởi nghiệp sáng tạo; đảm bảo vận hành thành công các trung tâm với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế. Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

2.7. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Phát huy các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ. Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hỗ trợ, tạo sự liên kết với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế, đưa khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp trở thành một đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng. Triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa". Phát triển kinh tế số; xây dựng Đề án chuyển đi số quốc gia, từng bước tạo môi trường pháp lý để triển khai kế hoạch chuyển đổi số; thay đổi mô hình quản trị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, môi trường, đô thị thông minh,...

2.8. Thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm Việt Nam.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu phù hợp với điều kiện vùng, miền, sản phẩm, ngành hàng; coi phát triển nông nghiệp hiệu quả cao là trọng tâm, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và phát triển thị trường là khâu đột phá. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm từ khu vực nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế. Phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt khoảng 3%, xuất khẩu đạt 42 - 43 tỷ USD; có 50% số xã và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản không còn xã dưới 5 tiêu chí, mỗi tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 5 năm trong năm 2019; đẩy mạnh triển khai Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng, triển khai Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; xử lý dứt điểm và chấm dứt tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tập trung xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ. Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành các dự án công nghiệp trọng điểm. Khuyến khích đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông... Triển khai hiệu quả Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông. Phấn đấu tăng trưởng của khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 8,57%.

- Chú trọng phát triển các dịch vụ tích hp, ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao. Khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý hiệu quả các hoạt động dịch vụ mới như casino, cá cược... Xây dựng, triển khai phương án tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ và giải pháp toàn diện cho thương mại điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, nhất là vận tải xuyên biên giới. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu; mở rộng áp dụng thị thực điện tử; quản lý chặt chẽ chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là hoạt động lữ hành, lưu trú. Phấn đấu khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,83 - 7,2%; lĩnh vực du lịch thu hút được khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế.

2.9. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết của Chính phủ. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Đánh giá đúng thực trạng và có giải pháp giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải th, ngừng hoạt động từ 30% - 50%. Phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Phấn đấu có 140 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

3. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

3.1. Trình Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Hoàn thiện chính sách giảm nghèo, khuyến khích người nghèo, cận nghèo tích cực, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc trục lợi chính sách. Ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Phấn đấu giảm 1% - 1,5% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tổng kết, nghiên cứu tích hp hệ thống chính sách hiện hành cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tập trung chỉ đạo và bảo đảm nguồn lực, khắc phục phân tán, chồng chéo, kém hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan và thu gọn đầu mối quản lý. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí phân định vùng dân tộc thiu s, min núi bảo đảm khách quan, khoa học, hợp lý. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp.

Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về một số vấn đề về chính sách xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ.

3.2. Tiếp tục triển khai các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số. Chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật, nhất là các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường... Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, tăng sự hài lòng của người dân. Thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; tăng cường cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển. Đổi mới trong đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề y dược, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, quỹ bảo hiểm y tế; hoàn thành việc kết nối 100% các cơ sở cung ứng, phân phối thuốc. Mở rộng phạm vi, danh mục đấu thầu tập trung thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng; quản lý phòng khám tư nhân; phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Phấn đấu đạt 27 giường bệnh/1 vạn dân và bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,1%.

3.3. Triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, không để độc quyền, lãng phí trong in, phát hành, sử dụng sách giáo khoa. Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục xử lý căn cơ vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Có cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phấn đấu năm học 2019 - 2020 có 92,6% học sinh cấp trung học cơ sở và 74,4% học sinh cấp trung học phổ thông đi học đúng độ tuổi.

3.4. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư tôn tạo di tích, di sản. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; từng bước cải thiện, nâng cao giá trị đạo đức xã hội. Quản lý hiệu quả hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá chế độ. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục xây dựng và gìn giữ văn hóa trong nhân dân. Xây dựng và tổ chức hiệu quả Đề án 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp; chú trọng phát triển thể dục thể thao cơ sở. Duy trì thành tích, phấn đấu nâng cao thứ hạng của thể thao Việt Nam ở khu vực và châu lục.

3.5. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, bệnh viện, xâm hại trẻ em,... Tăng cường vệ sinh trong khuôn viên bệnh viện, trường, lớp học, khu du lịch và các không gian công cộng.

4. Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đi khí hậu

4.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản,... Xây dựng cơ sở dữ liệu, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai; khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất giữa quy định của pháp luật về đất đai với quy định pháp luật khác. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất lúa, đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Rà soát, chuyn đi linh hoạt, có hiệu quả cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp. Bảo vệ, phát triển rừng bền vững, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41,85%. Khôi phục hệ thống rừng phòng hộ, ngập mặn ven biển, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4.2. Quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản, trong đó có đá, cát, sỏi,... Rà soát, phân cấp quản lý phù hợp và thực hiện nghiêm quy định về đu giá quyền khai thác khoáng sản.

4.3. Tăng cường điều phối, giám sát, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Hợp tác chặt chẽ trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới và quản lý tài nguyên, môi trường biển. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tăng cường điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa ô nhiễm, nhất là rác thải nhựa. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

4.4. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Sửa đổi các quy định bất cập và cải tiến công tác thm định, đánh giá tác động môi trường. Xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm năng lượng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và cam kết COP-21, P4G. Kiểm soát chặt chẽ môi trường tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề và việc nhập khẩu phế liệu. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 89% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

4.5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, đặc biệt là hiện tượng Elnino gây hạn hán, xâm nhập mặn; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai. Triển khai hiệu quả, kịp thời các giải pháp phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai, nhất là vùng miền núi phía Bắc, ven biển miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kịp thời, ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống dân cư. Phòng, chống sạt lở bờ sông, suối, ven biển, kè sông, kè suối biên giới ở những vị trí xung yếu.

5. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

5.1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

5.2. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực.

6. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

6.1. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức, lề lối làm việc (tăng tối thiểu 20% số lượng cuộc họp theo hình thức trực tuyến; cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ). Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp.

6.2. Tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-TW, hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện khung khổ pháp lý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp xếp lại, đổi mới cơ chế hoạt động của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, cơ chế tài chính đặc thù đối với cơ quan, đơn vị trong ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

6.3. Đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng. Không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết. Không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm thực hiện được mục tiêu Quốc hội giao. Thực hiện triệt để thuê dịch vụ thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội.

6.4. Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính.

6.5. Đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết.

6.6. Đẩy mạnh cải cách nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, giám định tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc trọng điểm, thu hồi nợ của tổ chức tín dụng; thực hiện nghiêm pháp luật về tố tụng hành chính.

6.7. Nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử với ba nhóm chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực. Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử gắn với việc tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển

7.1. Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

7.2. Đẩy mạnh đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia và hoạt động kinh tế biển; hợp tác tìm giải pháp ổn định, lâu dài, cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia. Kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

7.3. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, hội nghị, các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia.

7.4. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm hình sự liên quan "tín dụng đen"; tội phạm ma túy, cướp giật, công nghệ cao,... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; quản lý chặt chẽ dịch vụ đòi nợ thuê; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

7.5. Tăng cường các cơ chế hợp tác, nhất là với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Chủ động triển khai có hiệu quả, thực chất các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

7.6. Chủ động hội nhập quốc tế, chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Tăng cường vận động các nước ủng hộ Việt Nam ứng cử là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm và nâng cao hơn nữa vai trò của Việt Nam trong các tổ chức, diễn đàn đa phương, như: WTO, APEC, ASEM, G20, hợp tác khu vực và tiểu vùng Mê Công,...

7.7. Sớm ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; đẩy mạnh vận động sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Tiếp tục vận động các nước sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

7.8. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong công tác bảo hộ công dân. Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

8. Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phi hp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể

8.1. Tập trung triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Cơ quan nhà nước chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách mới. Các cơ quan thông tấn báo chí thông tin trung thực, khách quan, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Khắc phục hiệu quả tình trạng đưa tin sai sự thật trên mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp li dụng quyền tự do ngôn luận, vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

8.2. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế. Tổ chức triển khai phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân nhận diện cơ hội và thách thức của Hiệp định CPTPP và các FTA song phương mà Việt Nam đã và sẽ ký kết.

8.3. Làm tốt công tác dân vận, phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thống nhất quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực đã làm được trong năm 2018, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn và toàn diện hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết này trong năm 2019; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ sau:

1.1. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết và Phụ lục kèm theo, trước ngày 20 tháng 01 năm 2019, xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 01 năm 2019.

1.2. Chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực, địa bàn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức giao ban hằng tháng/quý kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

1.4. Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hằng quý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ của quý.

1.5. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2019.

2. Các bộ, ngành tổng hợp, phụ trách theo dõi các lĩnh vực kinh tế vĩ mô phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành kinh tế vĩ mô; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
g;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

Đơn vị: %

TT

Ch tiêu

Ước thực hiện năm 2018

Kế hoạch năm 2019 Quốc hội giao

Mục tiêu phấn đấu năm 2019 của Chính phủ

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

7,08

6,6 - 6,8

Khoảng 6,8

2

Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI)

3,54

Khoảng 4

Dưới 4%

3

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP

33,5

33 - 34

34

4

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

88

89

89

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

5

Tỷ lệ che phủ rừng

41,65

41,85

41,85

 

Bộ Công Thương

 

 

 

6

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu

13,8

7 - 8

8 - 10

7

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

Xuất siêu 2,95%

Dưới 3%

Dưới 2%

 

Bộ Y tế

 

 

 

8

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)

26,5

27

27

9

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

87,7

88,1

88,1

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

10

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

1,35

1 - 1,5

1 - 1,5

- Trong đó: Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo

5

4

4

11

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị

3,1

Dưới 4%

Dưới 4%

12

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

58,6

60 - 62

60 - 62

- Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo

23 - 23,5

24 - 24,5

24 - 24,5

 

PHỤ LỤC II

KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) NĂM 2019 THEO GIÁ SO SÁNH 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

Đơn vị tính: %

TT

Ngành kinh tế

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2019

Quý l

Quý II

6 tháng

Quý III

9 tháng

Quý IV

Cả năm

 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

106,93

106,70

106,80

107,03

106,89

106,63

106,80

1

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

102,97

102,56

102,69

103,12

102,84

103,36

103,00

2

Công nghiệp và xây dựng

108,87

108,89

108,88

109,01

108,93

107,84

108,57

a)

Riêng công nghiệp

109,31

108,91

109,09

108,85

109,00

107,20

108,43

 

- Khai khoáng

98,20

95,20

96,54

94,80

95,95

94,96

95,60

 

- Chế biến, chế tạo

112,70

113,05

112,89

112,20

112,63

110,86

112,09

 

- Sản xuất và phân phối điện

110,05

110,20

110,13

110,40

110,23

110,44

110,30

 

- Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải

108,10

107,82

107,94

109,80

108,63

109,54

108,90

b)

Xây dựng

106,18

108,78

107,73

109,70

108,56

110,21

109,20

3

Dịch vụ

106,57

106,88

106,74

106,85

106,78

106,92

106,83

4

Thuế sản phẩm trừ Trợ cấp

106,06

106,18

106,12

106,25

106,17

105,63

106,00

 

PHỤ LỤC III

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

STT

Tên nhiệm vụ

Thời gian trình

Cấp trình

Đơn vị chủ trì

I

Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

1

Các giải pháp giảm quy mô kinh tế ngầm, kinh tế không chính thức

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

3

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP)

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

4

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

5

Trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Năm 2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Tài chính

6

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính khả thi của việc phát hành trái phiếu Chính phủ xanh tại thị trường trong nước

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

7

Đề án "Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước"

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế mua bán ngoại tệ

Quý II/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền

Tháng 11/2019

Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước

10

Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước

II

Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng

11

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

Tháng 01/2019

Chính phủ

Bộ Công Thương

12

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Công Thương

13

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí

Tháng 6/2019

Chính phủ

Bộ Công Thương

14

Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mở rộng quyền tự chủ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến tới cơ chế không có cơ quan chủ quản

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

15

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Tháng 4/2019

Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

16

Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập

Tháng 4/2019

Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm

Tháng 7/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

18

Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo

Tháng 8/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

19

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tháng 01/2019

Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

20

Nghị quyết của Chính phủ cụ thể hóa một số chính sách hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

21

Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quốc gia

Tháng 9/2019

Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

22

Nghị định hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu

Tháng 11/2019

Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

23

Luật Đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư

Năm 2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

24

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tưLuật Doanh nghiệp

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25

Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tháng 12/2019

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

26

Xây dựng giải pháp phát triển nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

27

Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Tháng 3/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

28

Đề án về tranh chấp thương mại Mỹ Trung và ảnh hưởng tới thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tháng 3/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

29

Báo cáo Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đến kinh tế Việt Nam

Tháng 5/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

30

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tháng 9/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

31

Báo cáo về nghiên cứu giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh hiệp định CPTPP được ký kết và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới

Tháng 10 và 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

32

Đề án Phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

33

Khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đăng ký, chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

34

Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hướng đến 2025

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

35

Bổ sung các quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ của ngân sách nhà nước, bổ sung hoạt động tài trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để ươm tạo công nghệ, phát triển ý tưởng, mô hình kinh doanh

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

36

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát huy Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

37

Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

38

Đề án hoàn thiện hệ thống thể chế để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp

Tháng 9/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

39

Đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp quốc gia thống nhất, trước mắt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nng; xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia

Tháng 10/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

40

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

41

Chiến lược phát triển thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42

Đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

43

Đề án nâng cao năng lực quốc gia về phòng, chống thiên tai

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

44

Điều chỉnh Chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam đến năm 2030

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

Điều chỉnh Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 để phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

46

Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của ngành (lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phòng chống thiên tai) theo quy định của Luật Quy hoạch

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47

Rà soát Chiến lược bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

48

Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quý III/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

49

Dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Tháng 01/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

50

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Tháng 01/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

51

Dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hong Kong giai đoạn 2019 - 2022

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

52

Dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

53

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường trình Chính phủ trước tháng 6/2019, để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Năm 2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Tài chính

54

Luật chứng khoán (sửa đổi) trình Chính phủ trước tháng 02/2019, để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Tài chính

55

Đề án thí điểm mô hình nền tảng gọi vốn cộng đồng

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

56

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dtrữ nhà nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

57

Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

58

Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

59

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

60

Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

61

Đề án "Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025"

Quý IV/2019

Chính phủ/ Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

62

Đề án chuyển đổi số quốc gia

Tháng 11/2019

Chính phủ/ Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

63

Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Tháng 7/2019

Chính phủ/ Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

64

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Xây dựng

65

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch

Tháng 8/2019

Chính phủ

Bộ Xây dựng

66

Lập nhiệm vụ quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

67

Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

68

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống đô thị gn với khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

69

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội"

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

70

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chiến lược phát triển đô thị quốc gia"

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

71

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong ngành Xây dựng

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

72

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng

73

Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phvề thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP)

Năm 2019

Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước

74

Nghị định thay thế Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tháng 6/2019

Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước

III

Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đi sng vật chất, tinh thần của nhân dân

75

Nghị định của Chính phủ quy định về học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tháng 9/2019

Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

76

Nghị định quy định quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

Tháng 10/2019

Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

77

Nghị định của Chính phủ quy định về chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập những nơi có khả năng xã hội hóa cao

Tháng 11/2019

Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

78

Bộ luật lao động (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019.

Tháng 01 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

79

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Công tác xã hội

Tháng 01/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

80

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Tháng 01/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

81

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thay thế Ngh đnh s126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007)

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

82

Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tháng 5/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

83

Nghị định của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Tháng 5/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

84

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Tháng 7/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

85

Nghị định của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Tháng 9/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

86

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Tháng 10/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

87

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tháng 10/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

88

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP)

Tháng 11/2019

Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

89

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm mới (EPS) (Thay thế Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 31/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

90

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

91

Luật Thanh niên trình Chính phủ tháng 7/2019, để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 năm 2019

Tháng 7 và 10/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Nội vụ

92

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tháng 7/2019

Chính phủ

Bộ Y tế

93

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Tháng 8/2019

Chính phủ

Bộ Y tế

94

Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Tháng 9/2019

Chính phủ

Bộ Y tế

95

Đề án chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Tháng 10/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Y tế

96

Chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Y tế

97

Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Y tế

98

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Tháng 11/2019

Chính phủ

Ủy ban Dân tộc

99

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tháng 12/2019

Chính phủ

Ủy ban Dân tộc

100

Đề án tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018. Đề xuất nhiệm vụ xây dựng chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

Tháng 4/2019

Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc

101

Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Tháng 8/2019

Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc

102

Đề án Bảo vệ và phát triển dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc

Tháng 10/2019

Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc

103

Đề án Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tháng 8/2019

Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc

IV

Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

104

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

105

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch cho khu dân cư

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

106

Dự thảo Nghị định quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Tháng 12/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

107

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

108

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Tháng 5/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

109

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Tháng 6/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

110

Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 6/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

111

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Tháng 9/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

112

Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất

Tháng 9/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

113

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tháng 10/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

114

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Tháng 11/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

115

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tháng 11/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

116

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Tháng 12/2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

117

Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Tháng 5 và 10/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

118

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Tháng 3/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

119

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ

Tháng 3/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

120

Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 5/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

121

Đề án kiểm kê đất đai năm 2019

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

122

Đề án tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

123

Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

124

Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

125

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

126

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

127

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

128

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

129

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường

Tháng 8/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

130

Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tháng 9/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

131

Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản

Tháng 9/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

132

Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn

Tháng 9/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

133

Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Tháng 10/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

134

Đề án tổng thể tăng cường quản lý môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

135

Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

136

Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

137

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

138

Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

139

Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

140

Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong lĩnh vực nông nghiệp

Năm 2019

Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

V

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

141

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018)

Tháng 4/2019

Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

142

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Tháng 4/2019

Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

143

Nghị định thay thế Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra

Tháng 6/2019

Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

144

Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Quý I/2019

Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

145

Nghị định quy định chi tiết các biện pháp thi hành Luật Tố cáo

Quý I/2019

Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

146

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tháng 01/2019

Thủ tướng Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

147

Đề án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Tháng 12/2019

Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

VI

Xây dựng bộ máy tính gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

148

Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Nội vụ

149

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Nội vụ

150

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Nội vụ

151

Luật Viên chức (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Nội vụ

152

Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 năm 2019

Tháng 7 và 10/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Nội vụ

153

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

Tháng 6/2019

Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

154

Nghị định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Tháng 4/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

155

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng min thuế

Tháng 6/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

156

Nghị định thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

Tháng 12/2019

Chính phủ

Bộ Tài chính

157

Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới

Năm 2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính

158

Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành

Tháng 10/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

159

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 6/2019

Chính phủ

Bộ Tư pháp

160

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 10/2019

Chính phủ

Bộ Tư pháp

161

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Tháng 10/2019

Chính phủ

Bộ Tư pháp

162

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

Tháng 11/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

163

Nghị định của Chính phủ quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến

Tháng 12/2019

Chính phủ

Bộ Tư pháp

164

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 7 và 10/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Tư pháp

165

Xây dựng Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ tháng 5/2019

Tháng 5/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

166

Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

167

Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương

Quý III/2019

Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

VII

Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, n định để phát triển

168

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

Quý IV/2019

Chính phủ

Bộ Công an

169

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) trình Chính phủ

Quý II/2019

Chính phủ

Bộ Công an

170

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đặc xá

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Công an

171

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Công an

172

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng

Tháng 3/2019

Chính phủ

Bộ Công an

173

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Công an nhân dân, trình Chính phủ tháng 4/2019

Tháng 4/2019

Chính phủ

Bộ Công an

174

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Tháng 11/2019

Chính phủ

Bộ Công an

175

Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019

Tháng 02 và 5/2019

Chính phủ, Quốc hội

Bộ Công an

176

Chương trình tổng thể Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao

177

Đề án tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 tại Nhật Bản

Tháng 6/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao

178

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xu hướng cải tổ, rà soát các hiệp định bảo hộ đầu tư

Tháng 8/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao

179

Đề án kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Myanmar (triển khai thực hiện năm 2020); Đề án kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (triển khai thực hiện năm 2020); Đề án kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (triển khai thực hiện năm 2020); Đề án kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Ngoại giao

180

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2008/NĐ-CP để quy định cụ thể thủ tục cấp phép, công bố cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Tháng 12/2019

Chính phủ

Bộ Quốc phòng

181

Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/2014/QĐ-BTP ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Tháng 9/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

VIII

Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phi hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể

182

Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Quý I/2019

Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

183

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Quý III/2019

Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

184

Nghị định thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác

Quý IV/2019

Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

185

Quyết định thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tưng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng Tần số vô tuyến điện

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

186

Đề án về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Tháng 4/2019

Thủ tướng Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM - HAPPINESS
---------------

No: 01/NQ-CP

Hanoi, January 01, 2019

 

RESOLUTION

ON MAIN TASKS, SOLUTIONS TO IMPLEMENT THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN AND STATE BUDGET ESTIMATE FOR 2019

THE GOVERMENT

Pursuant to Law on the Government organization dated June 19 2015;

Pursuant to the Government’s Resolution No.69/2018/QH14 on socio-economic development plan for 2019 dated November 08, 2018; Resolution No.70/2018/QH14 dated November 09, 2018 on state budget estimate for 2019;

HEREBY RESOLVES:

I. BACKGROUND AND SITUATIONS OF 2019, MOTTO AND THE GOVERNMENT’S FOCUS ON OPERATING DIRECTION

1. In 2018, despite many challenges and difficulties, the socio-economic situation continued to be positive and comprehensive with the completion of all 12 targets, including 9 targets exceeding the plan. This positive result came from the efforts and striving of the whole Party, people and army. The stability of the macroeconomic was maintained, the major balances of the economy were ensured and the CPI was controlled at 3.54%. GDP growth reached 7.08%, exceeding the target of 6.7%; the scale of the economy rapidly increased, the material and spiritual life of people were enhanced. The result of implementing three strategic breakthroughs of 2018 was more substantial; the performance of the economy after restructuring was significantly improved. Important achievements were gained in fields of culture, climate change response, administrative reform and anti-corruption. The strength of national defense and security were enhanced; the social order and security were maintained and activities of foreign affairs and international integration were promoted. Vietnam’s position and prestige in international area have been heightened. This result have created positive atmosphere in the society, reinforcing the belief and aspiration among people.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The overall objective of 2019 plan is to maintain the stability of macro economy, control inflation; improve the productivity, quality, efficiency, autonomy and competitiveness of the economy. Focus on improving environment for investment, business and boosting the economic growth; create a practical change in the implementation of strategic breakthroughs, restructure the economy associated with the renewal of growth models; boost the application of science and technology, innovation, start-up for successfully exploiting the advantages of the Fourth Industrial revolution. Focus on the development of health, education, society, culture to ensure social security and improve the material and spiritual life of the People. Strengthen the management of natural resources, environmental protection, natural disasters prevention and climate change response. Promote the administrative and judicial reform for a streamlined apparatus; restructure the contingent of officials and civil servants, enhance the efficiency and effectiveness of the monitor and enforcement of law; firmly prevent and control corruption, promote thrift and anti-waste practices. Consolidate national defense and security; maintain social safety and order. Enhance the performance of external activity and international integration.

4. In 2019, the Government strives to complete the socio-economic development with the expectation of meeting and exceeding the set targets (detailed in Appendix I); actively develop the growth scenarios to serve the direction and administration work of the Government (detailed in Appendix II).

5. In order to successfully implement the tasks and objectives of the Socio-economic development plan and the State budget estimate for 2019, the Government determined the motto of the year as: “Discipline, integrity, action, creativity, breakthrough, and efficiency” with 4 major contents:

5.1 Enhance the economic resilience. Consolidate the macroeconomic foundation; maintain growth drivers; improve the productivity, efficiency and competitiveness of the economy. Drastically implement strategic breakthroughs, restructure the economy, renew growth models and improve the quality of growth; boost the application of science and technology, innovation, start-up for successfully exploiting the advantages of the Fourth Industrial revolution.

5.2 Form a discipline, integrity, action body to create a favorable investment and business environment for businesses and people. Complete mechanisms to improve the quality of law formulation and enforcement. Tighten discipline and administrative regulations, create motivation and responsibility for competent groups, individuals, especially heads of units. Take action on administrative reform and the establishment of an e-Government associated with the organization of a streamlined, effective and efficient staffing apparatus. Innovate and enhance the effectiveness of judicial activities.

5.3 Comprehensively and harmoniously develop cultural and social fields, enhance the capability of Vietnamese people to meet the requirement of sustainable development; promote patriotic emulation movement to celebrate 50 years of implementation President Ho Chi Minh's Will; improve the life quality of people; strengthen the management of natural resources and environmental protection, natural disaster prevention and control, adaptability of climate change. Strengthen the national defense and security, firmly protect the freedom, sovereignty, unity and territorial integrity of the Fatherland; maintain political and social stability; improve the efficiency of foreign affairs, international integration, maintain a peaceful and stable environment for development and enhancement of Vietnam’s position in the international arena.

5.4 Actively prepare for the Party congresses at all levels towards 13th National Party Congress. Summarize and formulate the 10-year Strategy for developing socio-economy in 2021-2030 and 5-year plan of socio-economy development in 2021-2025

II. MAIN TASKS AND SOLUTIONS FOR 2019

1. Consolidate the macroeconomic foundation, control inflation to ensure the major balances of the economy

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.2 Restructure the State budget. Tighten discipline and rules of State budget management, intensify the examination, inspection and publicize the result of inspecting the use of State budget. Effectively implement the Law on management and use of public assets. Strictly monitor the management and use of loans. By the end of 2019, strive for reducing the public debt to 61, 3% GDP, Government debt to about 52.2% of GDP, foreign debt to below 49% of GDP.

1.3 Restructure revenues and expand the tax base. Boost the application of electronic invoices in 2019 at Hanoi, HCMC and major cities; prevent and combat tax loss, transfer pricing and tax avoidance; reduce the rate of tax debt below 5% Strive to increase budget revenue by about 5% compared to the estimate and the mobilization rate at 23.5% of GDP. Control budget expenditures according to the assigned estimates; strive to increase the proportion of development investment expenditures to 27% - 27.5%, reduce the proportion of recurrent expenditures to 63% - 63.5% of total state budget expenditure. Reduce recurrent expenditures, funds shall not be allocated for non-urgent tasks; limit shopping for public cars and expensive equipment; minimize the cost of organizing conferences, festivals, seminars, seminars, foreign affairs ... Provide sufficient resources to timely implement the salary and social insurance policy roadmap prescribed in Central Committee’s Resolution. The rate of state budget overspending in 2019 must be maintained at less than 3.6% of GDP. Implement international commitments, adapt 71 agreements to avoid double taxation and prevent the base-erosion and profit shifting.

1.4 Formulate and submit to the Politburo the scheme for developing the domestic market and synchronously implement solutions thereof; improve the effectiveness of trade promotion and export market expansion. Facilitate trading in combination with strengthening market management and inspection; prevention and combat of smuggling, trade frauds etc. and strictly handling violations in trading. Boost the promotion of using domestic products. Complete the system of standards and technical regulations for the purpose of inspection and effectively control the import of goods and equipment. Ensure the balance of import and export; strive to increase total export turnover by 8-10%, control trade deficit below 2%, and increase the total retail sales of goods and consumer service revenue by about 12%.

1.5 Keep track of the situation and effectively manage to ensure the major balances, especially in investment, food, energy ..., actively prevent the occurrence of power shortage to maintain the power needed for production and people daily life.

1.6 Consolidate the information and reporting system; improve the quality of statistics, analysis, forecast, management and administration; carefully organize the 2019 population and housing census, implement the scheme for measuring the non-observed economic sectors; promptly respond effectively to fluctuations in the world market, especially the financial, monetary and commercial markets.

2. Drastically implement strategic breakthroughs, restructure the economy, renew models of management and organization, and improve the quality of economic growth

2.1Drastically implement strategic breakthroughs

- Focus on reviewing, completing mechanisms, policies to create a strong and comprehensive change in all fields, especially in fields which require the application of high technology. Accelerate the progress of formulating and submitting the project of localizing laws and regulations related to international integration in signed agreements to the National Assembly. Promote the development of financial, securities, labor, housing, and science and technology markets. Deploy the scheme for restructuring securities and insurance sectors; restructure the organization of stock exchanges; promote development of derivative market, corporate bonds and new financial products. Complete mechanisms and encourage the diversity in financial services, accounting, auditing, valuation, credit rating ... and other types of high value-added services such as art, entertainment and entertainment. Develop the labor market and focus on career forecasting and guidance based on the relationship of supply and demand with the help of information technology; implement policies on public employment and supporting young people to startup; expand the overseas labor market, ensure the rate of unemployment in urban areas is below 4%. Complete mechanisms and develop a transparent and healthy housing market, encourage the development of rental housing market. Strive for the average floor area per person nationwide of 24.5 m2 floors / person. Boost the development of science and technology enterprises and market thereof; enhance the intellectual property protection.

- Attract resources outside the state budget to synchronously develop the infrastructure system. Resolve obstacles in a definitive manner to accelerate the implementation of major infrastructure projects in transportation, electricity, power etc. such as the construction of North-South Highway, Long Thanh International airport, urban railway in Hanoi and HCMC and other important projects. Submit the Pre-feasibility study of North-South high-speed railway project. Promote the role of development motivation of urban areas, promote urbanization towards sustainability and ability to cope with climate change; curb traffic congestion and flood in big cities and coastal cities. Pilot models of urban development such as smart urban, green urban etc. Strive to raise the rate of urbanization up to 39.2%, about 88% of urban residents provided with clean water and 87% of urban waste is collected and handled. Speed up the development of telecommunication infrastructure, broadband Internet and 5G mobile network.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.2 Concentrate on the synchronization when implementing Law on planning and Law on amending laws related to planning. Speed up the formulation of master plans for the period of 2021-2030. Promote the regional development, regional economic integration and the role of key economic zones, economic centers and cities.

2.3 Restructure investment, especially on public investment; improve mechanisms to strengthen mobilization and effective use of social resources; develop the Law on investment in the form of public-private partnership (PPP). Tighten the management to avoid loss and waste of public spending and improve the efficiency of using public investment resources. Supplement and perfect the economic-technical norms of industries and sectors. Review programs to eradicate duplicated, ineffective contents. Promote the role and responsibility of heads of government bodies in the disbursement of public investment capital and publicize the result of implementation. Strengthen order for public services; strictly implement the law on bidding, ensure the publicity, transparency of the progress, strive to bring the rate of selecting contractors via the network in the form of competitive offers and open bidding at least 50% about the number of bidding packages and 15% of the total value of bidding packages. Effectively attract qualified foreign investment capital, prioritize projects which have the potential of high-tech, environmentally friendly, the potential to contribute, spread, and transfer technology, the potential to associate with business domestic industry to join the global value chain. Strive for the proportion of social investment capital to reach 34% of GDP.

2.4 Promote the arrangement, restructuring, equitization and divestment of state-owned enterprises associated with listing on the securities market. Publicize the list of enterprises which had equitized, qualified but have not unlisted and unregistered for trading on the stock market and consider the responsibility of their heads. Promote the role of the Committee for State Capital Management at Enterprises. Concentrate and syndicate capital of State corporations and incorporations to invest effectively (according to the market mechanism) into key national projects of which elements are ensuring national defense and security. Submit to the National Assembly at 8th plenary session for approval of the Resolution on management and use of the revenue from equitization, state capital withdrawal at enterprises.

2.5 Drastically and effectively implement the Resolution of the National Assembly on pilot settlement of bad debts of credit institutions, Law on amending some articles of Law on credit institutions, scheme for restructuring the organization of credit institution associating with settling bad debts by 2020; establish solutions to raise the capital for state-owned commercial banks and state-owned commercial banks. Striving to bring the internal non-performing loans (NPL) ratio below 2% and the ratio of NPLs and potential NPLs (including bad debts and bad debts sold to VAMC that have not been processed and the restructured debts for potential NPLs) below 5%. Create fundamental changes in banking governance, operational efficiency and safety. Focus on effectively settling low-ranked credit institution and bad debts in accordance with the market mechanism without using support from the State budget. Intensify examination, inspection, monitor and strictly punish violations of credit institutions and in money market. Promote the application of Basel II standards. Promote non-cash payment; pilot new models of payment. Encourage financial technology enterprises (fintech) to research on electronic wallet recharge without using bank accounts and apply new technologies, innovative solutions into the banking sector.

2.6 Drastically renew the growth model in depth based on the application of modern technology, the enhancement of labor productivity, the effective use of resources and the improvement of the autonomy in the economy. Issue the National Strategy for the Fourth industrial revolution, promote technology transfer, technology upgrade, proceed to research and develop new technology. Establish the national system of innovation centers to support the research and development of innovative start-ups; ensure the operation of innovation centers by implementing specific and competitive policies, mechanisms with regional and international thereof. Effectively implement the National program of enhancing the production efficiency and the quality of Vietnamese products by 2020.

2.7 Promote research and application of science and technology; restructure national scientific and technology programs in the direction of targeting enterprises as the center of innovation. Mobilize social resources for research, application, innovation, start-up, technology transfer. Complete legal framework to support new services, business models which are in line with the Fourth industrial revolution. Actively connect with regional and international start-up communities to support the development of local research, innovation, and start-up and consider this solution as a breakthrough of renewing development models. Effectively implement the scheme for developing Vietnamese digital knowledge system. Promote the development of digital economy; formulate the scheme for national digital transformation, create the right environment for digital transformation; change the model of management, enhance the use of digital technology in financial, health, agriculture, tourism, environment, smart urban etc.

2.8 Restructure fields, sectors in association with the application of technology, improvement of production efficiency, quality and competitiveness of Vietnamese products.

- Synchronously and effectively implement solutions to restructuring agriculture associating with new rural construction policies. Renew models of agricultural, forestry and fishery production; developing the chain from processing, production to consumption and export in accordance with regional, product and commodity conditions; focusing on high-efficiency agricultural development, high-tech application, processing industry, agricultural products preservation and market development shall be considered as a necessary breakthrough. Improve the market access and the quality, the competitiveness of products from rural areas; promote export products with lower opportunity cost. Strive for agricultural growth of about 3%, export of 42- 43 billion USD; 50% of communes and at least 70 district-level units recognized to meet the new rural standards, minimize the number of communes under 5 criteria, 1 district meeting new rural standards in each province, early completion of the planned objectives 5 years in 2019. Promote the implementation of the program "one commune one product" (OCOP) and the project of developing 15,000 cooperatives and agricultural joint cooperatives effectively operating by 2020. Implement the new rural construction project at village level, increase the number of new rural areas constructed with advanced criteria; build and implement schemes on rural tourism development in association with building a new countryside; terminate the situation of arising construction debts in the construction of new rural areas.

- Promote industrial restructuring; complete mechanisms, policies to support the development of domestic manufacturing, develop the supporting industries, increase localization rates. Focus on dealing with projects, enterprises that are weak in performance or running at a loss. Speed up the establishment and put into operation of key industrial projects. Promote investment in processing industries, manufacturing, industries of serving agriculture, agro-processing, supporting industries, information technology, telecommunications etc. Effectively deploy schemes to make Vietnam in the group of countries leading in the provision of information technology and communication. Strive to increase the growth of industrial and construction sectors to 8.57%.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.9 Strongly improve the business environment and the competitiveness of the economy; amend and supplement legal documents on business investment conditions according to the Government's Resolution. Focus on the development of the private economy, grant conditions for the formation of large-scale enterprises and technological enterprises, especially high-tech enterprises, information technology, electronics and telecommunications enterprises. Assess exactly the situation of the economy and provide solutions to reduce the rate of dissolved or decommissioned enterprises from 30% - 50%. Promote the model of hi-tech agricultural cooperatives. Effectively implement the Resolution No.35/NQ-CP of the Government and Law on provision of assistance for small- and medium-sized enterprises. Encourage and support business households to convert into enterprises. Strive to raise the number of newly established enterprises to 140.000 enterprises in 2019.

3. Comprehensively and harmoniously develop cultural and social fields; improve the life quality of people

3.1 Submit to the National Assembly for approval of Ordinance amending the Ordinance on Preferential Treatment for People with Meritorious Services to the Revolution Continue to review and effectively handle the policy of supporting people with Meritorious Services to the Revolution; ensure the transparency and strictly punish any violation during the progress of handling. Complete the policy of poverty reduction, encourage the poor and pro-poor people to actively and proactively approach basic social services and opportunities to develop production or do business; at the same time, strictly prevent and handle cases of profiteering. Prioritize resources to implement policies for people in remote and isolated areas, extremely difficult areas and ethnic minority areas. Replicate successful models of sustainable poverty reduction. Reduce the rate of multidimensional poor households to 1% -1.5% and 4% in poor localities.

Research, summarize and integrate policies to support ethnic minority and mountainous areas; focus on the management and ensure the sufficiency of resources, overcome the dispersal, overlap, inefficiency in management; strengthen the coordination of relevant units and minimize the management staff. Conduct research to set the criteria of classifying the ethnic minority area and mountainous area in objective, scientific and reasonable manner. Focus on developing social housing, affordable houses for low-income people and workers, sports and cultural facilities at industrial parks.

Actively deploy the action program in implementation of the Central Committee's Resolution on reforming policies of social insurance and salary. Summarize the implementation of the Central Committee’s Resolution on social policies. Develop an effective, sustainable and non-subsidized social security system. Effectively organize the implementation of regular and irregular support policies for disadvantaged people in society; establish caring policies targeting the elderly, disabled, children, youth and women.

3.2 Continue the implementation of Central Committee’s Resolutions on healthcare and population. Actively prevent diseases, strengthen health promotion activities, promote activities of providing screening services, early detection of diseases, especially cancer, cardiovascular, diabetes ... Improve the performance of grassroots healthcare. Ensure food safety; expand the pilot of food safety investigation. Improve the quality of the population physically, maintaining replacement level fertility, controlling the difference in sex ratio at birth Continue to improve the quality of medical examination and treatment services, reduce patient overload to increase citizen satisfaction. Implement the roadmap of duly and fully adjusting medical service prices; enhance the autonomy mechanism of public service units; encourage the socialization and cooperation of private and public units in health, support the development of private health services. Renovate in training and issuing medical certificates, apply information technology in managing personal healthcare profiles, health insurance funds; complete the connection of medicine manufacturing and distributing units. Expand the scope and list of national bidding of medicines, equipment and medical supplies. Enhance the medicine industrial and traditional medicine. Intensify examination, inspection pharmaceutical and functional food activities, and management of private clinics; counter, prevent counterfeit medicine and strictly handle any related violation. Strengthen the security to ensure the safety of health facilities. Raise the number of beds up to 27 per 10.000 people and the coverage of health insurance to 88.1%

3.3 Implement the Resolution No. 88/2014/QH13 and Resolution No. 51/2017/QH14 of the National Assembly on renewing the curriculum and textbooks of general education. Renew the management of pre-school education establishments and high-school institutions. Promptly rectify limitations, inadequacies; eradicate the monopoly in textbook publishing as well as waste in printing, publishing and using textbooks. Ensure the safety, seriousness and quality of exams. Strengthen the security and safety of education establishments; focus on establishing the educational culture, provide students with life skills, building a healthy, democratic and disciplined educational environment Continue to handle the redundancy or lack of teachers in localities. Effectively implement educational policies for ethnic minorities and policy beneficiaries in disadvantaged areas. Formulate policies to support the development of pre-school education in industrial zones, export processing zones. In 2019-2020, strive to raise the rate of lower secondary students to 92.6% and to 74.4% with secondary students who study at the right age.

3.4 Boost the conservation, embellishment and promotion of the national tangible and intangible values. Encourage the socialization of restoration and embellishment of relics and heritages. Enhance the effectiveness of cultural mechanisms; continue to implement the movements “All people unite to build modern rural areas and civilized urban areas” and “All people unite to build cultural life in residential areas” to maintain and improve the moral values in society. Effectively manage the organization of festival events, arts performances. Strictly implement the Government’s policies on religion and belief. Strictly handle cases that take advantage of freedom of religion and belief to act against the State. Diversify methods in disseminating and educating people to maintain the traditional culture. Effectively formulate and implement the project of marking 50 years of implementation of President Ho Chi Minh's Will. Provide access to sports for people and support for professionals; pay attention to the grassroots level for development. Maintain and enhance Vietnam’s position in regional and international sports rankings.

3.5 Promote the prevention and control of social evils, domestic abuse, school bullying, assaults against medical staff, child abuse etc. Raise public awareness in maintaining the sanitation of hospitals, education centers, tourist resorts and public areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4.1 Complete mechanisms, policies, laws on land management; improve the efficiency of use and reduce the waste of land, natural resources etc. Establish the database of master plans, plans of land use and strictly monitor the deployment thereof. Enhance the capacity of accessing land resources and land utilization; avoid the overlaps and inconsistencies between law on land and other laws. Strictly handle violations in the field of land management and use. Strictly control the land use conversion, especially land for agricultural purposes, natural forest land, protection forest, special-use forest and strictly handle violations in this field. Flexibly and effectively apply the plant diversity in rice lands. Strictly implement land allocation and land lease through auction of land use rights, bidding for projects using land to successfully implement socio-economic development projects. Enhance the management and efficiency of land use in agricultural, forestry companies. Sustainably protect and develop forest, raise the forest coverage up to 41.85%. Restore the system of coastal protection and mangrove forests, especially in Mekong Delta.

4.2 Efficiently and effectively manage the exploitation of natural resources; prevent and rigorously punish violations in the field of mining and quarrying, including over-exploitation of rock, sand, gravel etc. Review and assign appropriate management units to strictly implement the regulation on auction of the mining rights.

4.3 Enhance the capacity of management, monitor and handling inter-regional, inter-branch problems in the management, exploitation and use of water resources. Closely cooperate in the sharing of trans-boundary water resources and the management of natural resources and marine environment. Effectively implement the Central Commission’s Resolution on the sustainable development of Vietnam’s marine economy. Intensify the inspection of natural resources and marine environmental; tighten control and prevent pollution, especially the pollution of plastic waste. Complete the national database of natural resources and environment.

4.4 Effectively mobilize and utilize resources to enhance the environmental protection, natural disasters prevention and climate change response. Modify inappropriate regulations and improve the assessment of environmental impacts. Strictly punish perpetrators who caused environmental pollution; strictly control sources of waste discharge; focus on finding solutions for waste treatment in urban and rural areas, promote the replication of effective and sustainable models of waste treatment. Tighten the management of forest protection and development, preservation of nature and biodiversity. Promote researching on renewable energy and saving energy. Effectively implement programs, projects of climate change response, green development and COP-21, P4G agreements. Rigorously control the environmental quality at industrial zones, industrial clusters, export processing zones, craft villages and the impact of importing scrap. By the end of 2019, raise the rate of industrial zones, export processing zones which have the wastewater treatment systems complying with environmental standards to 89%.

4.5 Closely monitor meteorological and hydrological developments, especially the phenomenon of El Nino which causing drought and saline intrusion; improve the quality of natural disaster forecasting and warning. Promptly and effectively implement solutions to maintain the sustainable development of Mekong Delta associating with climate change adaptation. Formulate the overall project of natural disaster preventing and control, especially targeting the Northern mountainous area, Central coastal area and Mekong Delta. Actively prevent, control and mitigate the damage of natural disaster and adapt with climate change; promptly response and relieve incidents caused by natural disasters; organize the rescue and resettlement of people. Strengthen the river embankment and sea dike systems to avoid landslide and erosion at important areas.

5. Strengthen and improve the efficiency of inspection, examination, reception and settlement of complaints and denunciations; promote the anti-corruption activities, thrift practice and waste combat

5.1 Synchronously deploy solutions of improving the efficiency and effectiveness of reception, settlement of complaints and denunciations; heads of government bodies shall strictly perform the duty of reception. Receive and settle in time, and publicize the results of settlement of people's feedback and proposals. Intensify the inspection, review, and definitively settle complicated and prolonged complaints and denunciations or which attracted the concern of society. Strictly implement the decisions of complaints or denunciation with legal effect.

5.2 Firmly implement the Resolution No.4 by the Central Committee in fighting and preventing degradation in ideology, morality and lifestyle as well as manifestations of “self-evolution” and “self-transformation” within the Party. Synchronously and drastically implement solutions of fighting and preventing corruption and waste. Take strong action in inspection, examination and audit, especially in fields that can be exploited as corruption; strictly punish any violation. Speed up the progress of investigation, prosecution, trial, execution for corruption cases, thoroughly recovering lost assets; firmly handle and overcome the "small corruption" which harass people and businesses; effectively deploy the Anti-Corruption Law. Improve the efficiency of the implementation of thrift practice and waste prevention at all fields.

6. Organize a fine, efficient, effective apparatus; tighten discipline; complete the institution and improve law enforcement; build an e-Government to serve people and enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6.2 Actively implement the Resolution No.19/NQ-TW, complete the legal framework, reform the organization and management system, improve the performance and efficiency of public units. Complete the legal framework of converting public service units into joint stock companies. Speed up the implementation of autonomy mechanism in public service units. Rearrange, reform the operation of off-budget financial funds and the specific financial mechanisms of agencies, units in accordance with the law.

6.3 Simplify and reduce administrative procedures, business conditions are considered as major breakthroughs of economic growth promotion. Unnecessary examination on business conditions, products and goods shall not be conducted. New business conditions shall not be incorporated into standards and technical regulations documents. Effectively implement the one-stop-shop, National one-stop-shop, ASEAN one-stop shop, model of public administrative service center and online public service provision. Select the administrative procedures to meet the conditions to increase the rate of online public service provision at level 3, 4, ensuring the implementation of the National Assembly's objectives. Social insurance payment shall be conducted by outsource services.

6.4 Improve the quality of appraisal and issuance of legal documents as well as the synchronicity and feasibility thereof; strictly control the issuance of legal documents regulating investment, business and administrative procedures.

6.5 Focus on formulating bills on the organization of government bodies, officials, civil servants and improvement of business and investment environment. Tighten discipline and rules in the formulation of legal system; promptly issue legislative documents to provide details and guidelines of implementing laws, ordinances, and resolutions.

6.6 Promote reforming to ensure the efficiency and effectiveness in the organization of judicial agencies, judicial aid and judicial expertise; enhance the effectiveness and efficiency of state management in the judicial administrative areas. Complete mechanisms, strengthen the direction and the coordination with relevant agencies to complete the norms and tasks of civil judgment execution, especially key cases, debt recovery of credit institutions; strictly implement the law on administrative procedures.

Raise the rate of E-Government Development Index in all three categories: online service index, telecommunication infrastructure index, and human capital index. Form the e-Government with the orientation towards digital government, digital economic and digital society. Speed up the progress of establishing the Electronic one-stop-shop information system, the National Database of Population and the National Database on civil status associating with the overall scheme for simplifying administrative procedures, citizenship papers and the population management database for 2013-2020

7. Strengthen the national defense and security, improve the efficiency of foreign affairs, international integration, maintain a peaceful and stable environment for development

7.1 Firmly protect and defend the national sovereignty, political security; focus on building a strong all-people defense posture in association with the people's security posture. The development of economy, culture and society shall closely combine with the enhancement of national security and defense; ensure the coverage of development policies to border, coastal, mountainous and remote areas. Build the force of revolutionary, regular, elite, and gradually modernized People’s Army and People’s Police which is ready for any assigned task.

7.2 Enhancing the external activities, maintain the peaceful and stable environment for the country’s development. Firmly and consistently protect and defend maritime sovereignty, national interests and marine economic activities; cooperate in finding stable, long-term, mutual solutions on the basis of international law and mutual respect of others' interests. Persistently resolve disputes by peaceful means

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Drastically and synchronously implement measures to fight, prevent and control crime, especially against organized crime, “black society” activities, black credit organizations; drugs, robbery, hi-tech crime etc. ; maintain traffic order and safety, prevent fire and explosion; tighten the management of debt collector services to ensure the peaceful life of people.

7.5 Enhancing the cooperative mechanisms, especially with strategic partners and comprehensive partners. Actively and effectively implement the external activities of the Party and the Government.

7.6 Be proactive and active in international integration, focus on monitoring and supervising the implementation of signed FTAs. Implement the Directive issued by the Party Central Committee’s Secretariat on promoting and enhancing the role of multilateral diplomacy. Mobilize support from countries in other regions for the position of non-permanent member of the United Nations Security Council in the period of 2020-2021; prepare for the ASEAN 2020 Chairmanship. Raise Vietnam’s position in the international arena by actively contributing to international organizations and multilateral forums, such as WTO, APEC, ASEM, G20, regional cooperation and integration in the Mekong Region forums etc.

7.7 Speed up the issuance and implementation of plans for the CPTPP Agreement implementation; promote the acceleration of ratification and signing of EVFTA. Continue mobilizing other countries to recognize Vietnam’s market economy status.

7.8 Strengthen the coordination between ministries, branches, localities and representative offices at foreign countries to protect citizen abroad. Actively prevent and improve the capacity of handling issues in international trading and investment.

8. Promote management and diversity in the field of information and communications; strengthen the coordination between the Government and agencies of the Party, State and organizations

8.1 Focus on the implementation of the national master plan of press development and management. Strictly enforce the regulation of expression, tighten discipline in journalism; ensure the enforcement is applied timely and effectively. Government bodies shall actively provide information about socio-economy situations, new mechanisms and policies. Press agencies shall present social issues in a truthful and objective manner in order to create the consensus and faith of people in the political regime and the aspiration of a powerful and prosperous nation. Effectively prevent the spread of falsified information on the Internet that threaten the benefits of the Party and the country. Strictly handle cases of taking advantages of the right to freedom of speech to violate the national interests and other organizations, citizens' rights and legitimate interests.

8.2 Diversify the forms and methods of law dissemination and education to raise people awareness of law observance. Disseminate information to raise people awareness of international integration. Inform, disseminate and instruct enterprises and citizens to identify the opportunities and challenges of CPTPP Agreement and bilateral FTA that Vietnam has signed and will sign

8.3 The Mass Mobilization Committee shall take the lead and cooperate with the Fatherland Front, organizations and people in creating the consensus in society and strengthening the national solidarity bloc for the rapid and sustainable development of the country in accordance with the national aims of a rich people, strong country, and an equitable, democratic and civilized society.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall, based on their respective functions and tasks, synchronously and effectively maximize the achievement of 2018, timely conduct the implementation of tasks and solutions outlined in the Conclusion of Politburo, Resolution of the Central Committee of the Party, resolutions of the National Assembly and this Resolution in 2019 in a serious, practical, effective and comprehensive manner. Accordingly, those who mentioned above shall be directly responsible for the implementation of the following tasks:

1.1 Based on the major tasks specified in this Resolution and attached appendices, prior to January 20, 2019 issue specific action programs or plans with clear objectives, tasks, progress and leading units; and submit to the Ministry of Planning and Investment to report to the Government at the regular government meeting in January, 2019.

1.2 Direct and manage effectively the implementation of tasks and solutions specified in the resolutions, guidelines and policies of the Party, the National Assembly and the Government; take responsibility before the Government and the Prime Minister for the implementation of this Resolution in areas and fields by assigned functions and tasks.

1.3 Regularly inspect and monitor the process and the result of the program or the action plan set out; schedule monthly/ quarterly meeting to review the implementation progress of this Resolution, actively handle within authority or propose to other competent authority for promptly handling arising issues.

1.4 Evaluate the performance of implementing this Resolution every quarter and send the report of performance to the Ministry of Planning and Investment before 20th of last month of each quarter. The Ministry of Planning and Investment shall be responsible for gathering reports and present the overall performance to the Government at quarterly sessions.

1.5 Summarize and evaluate the progress of implementing this Resolution within the assigned functions and tasks; propose measures of management and monitor of the Government in 2020 and send reports to the Prime Minister and Ministry of Planning and Investment before November 20 2019. The Ministry of Planning and Investment is responsible for summarizing and reporting to the Government at the Cabinet’s meeting in December 2019.

2. Ministries and agencies in charge of monitoring the macroeconomic fields shall work together and actively advise, propose specific measures of managing the macro economy; promptly report to the Government and the Prime Minister as prescribed. The Ministry of Planning and Investment shall be in charge and cooperate with the Government Office and other relevant bodies to direct, monitor, inspect and summarize, report the implementation progress of this Resolution at Cabinet’s regular meetings; timely report to the Government and/or the Prime Minister on any arising issue.

3. Ministry of Information and Communications shall direct and cooperate with the Central Propaganda and Training Commission, press agencies, ministries, ministerial departments, departments of central-affiliated cities and provinces in disseminating this Resolution.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PER PROCURATIONEM THE GOVERNMENT PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

APPENDIX I

MAIN TARGETS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN FOR 2019
(Attached with Resolution No.01/NQ-CP dated January 01 2019 by the Government)

 Unit: %

No.

Targets

Forecast implementation in 2018

Assigned by the Government in 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Ministry of Planning and Development

 

 

 

1

GDP growth rate

7,08

6,6 - 6,8

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2

CPI growth rate

3,54

About 4

Under 4

3

Realized social investment capital

33,5

33 - 34

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4

The rate of industrial zones, export processing zones which have the wastewater treatment systems complying with environmental standards

88

89

89

 

Ministry of Agriculture and Rural Development

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5

The rate of forest coverage

41,65

41,85

41,85

 

Ministry of Industry and Trade

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

The total export turnover growth rate

13,8

7 - 8

8 - 10

7

The ratio of trade deficit to total export turnover

Trade surplus
2,95%

Under 3%

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Ministry of Health

 

 

 

8

The ratio of hospital beds per 10,000 people (excluding beds of commune health stations)

26,5

27

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9

The rate of health insurance coverage

87,7

88,1

88,1

 

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10

Reduction of multidimensional poor households

1,35

1 - 1,5

1 - 1,5

- Reduction of poor households in poor provinces

5

4

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Unemployment rate at urban area

3,1

Under 4%

Under 4

12

Trained workers

58,6

60 - 62

60 - 62

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.23 - 23,5

24 - 24,5

24 - 24,5

 

APPENDIX II

 GROWTH SCENARIOS OF GDP IN 2019 AT 2010 PRICES
(Attached with Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01 2019 by the Government)

Unit: %

No.

Sectors

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1st Quarter

2nd Quarter

After 6 months

3rd Quarter

After 9 months

4th Quarter

Whole year

 

Gross Domestic Product

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.106,70

106,80

107,03

106,89

106,63

106,80

1

Agriculture, forestry and fishery

102,97

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.102,69

103,12

102,84

103,36

103,00

2

Industrial and construction

108,87

108,89

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.109,01

108,93

107,84

108,57

a)

Industrial sector

109,31

108,91

109,09

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.109,00

107,20

108,43

 

- Mining and quarrying

98,20

95,20

96,54

94,80

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.94,96

95,60

 

- Manufacturing

112,70

113,05

112,89

112,20

112,63

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.112,09

 

- Power generation and distribution

110,05

110,20

110,13

110,40

110,23

110,44

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

- Water supply and waste treatment

108,10

107,82

107,94

109,80

108,63

109,54

108,90

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Construction

106,18

108,78

107,73

109,70

108,56

110,21

109,20

3

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.106,57

106,88

106,74

106,85

106,78

106,92

106,83

4

Taxes less subsidies on products

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.106,18

106,12

106,25

106,17

105,63

106,00

 

APPENDIX III

MISSIONS AND REQUIRED SCHEMES, BILLS AND DOCUMENTS IN 2019
(Attached with Resolution No.01/NQ-CP dated January 01 2019 by the Government)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Missions

Deadlines

Units of approval

Applicants

I

Consolidate the macroeconomic foundation, control inflation to ensure the major balances of the economy

1

Solutions on reducing the scale of underground economy

2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Development

2

Decree on amendments to Decree No. 167/2017/ND-CP dated December 31 2017 by the Government on disposition of public property

2019

The Government

Ministry of Finance

3

Decree on the organization and operation of local development investment funds ( replacing Decree No.138/2007/ND-CP and No.37/2013/ND-CP)

2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

4

Decree on the organization and operation of cooperatives development investment funds.

2019

The Government

Ministry of Finance

5

Submit the Proposal for the Resolution on managing and using the revenue from equitization ,state capital withdrawal at enterprises to the Government and National Assembly for ratification

2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

6

Report to the Prime Minister on the feasibility of issuing the green bonds of the government in the domestic market.

2019

Prime Minister

Ministry of Finance

7

Scheme for expanding tax base and preventing base-erosion and profit shifting

2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

8

Submit the Regulation on trading foreign currencies to the Prime Minister for approval

2nd quarter of 2019

Prime Minister

Ministry of Finance

9

Decree on amendments to Decree No. 116/2013/ND-CP dated October 04 2013 by the Government on money laundering

November 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.State bank of Vietnam

10

The national financial inclusion strategy

June 2019

Prime Minister

State bank of Vietnam

II

 Drastically implement strategic breakthroughs, restructure the economy, renew models of management and organization, improve the quality of economic growth

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.January 2019

The Government

Ministry of Industry and Trade

12

Decree of the Government on providing details for handling violations in competition fields.

March 2019

The Government

Ministry of Industry and Trade

13

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.June 2019

The Government

Ministry of Industry and Trade

14

Resolution of the Government on piloting the expansion of autonomy towards devolution in the Hanoi University of Science and Technology, the National Economics University, the University of Economics Ho Chi Minh city

March 2019

The Government

Ministry of Education and Training

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.April 2019

The Government

Minister of Education and Training

16

Decree of the Government on the autonomy mechanism of public higher education institutions

April 2019

The Government

Minister of Education and Training

17

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.July 2019

Prime Minister

Minister of Education and Training

18

Scheme for merging, consolidating or dissolution of universities, education and training institutions

August 2019

Prime Minister

Minister of Education and Training

19

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.January 2019

The Government

Ministry of Planning and Development

20

Resolution of the Government on detailing support policies prescribed in Law on provision of assistance for small- and medium-sized enterprises

March 2019

The Government

Ministry of Planning and Development

21

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.September 2019

The Government

Ministry of Planning and Development

22

Decree on providing guidance on the implementation of international treaties of bidding

November 2019

The Government

Ministry of Planning and Development

23

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Planning and Development

24

Law on amendments to some articles of Law on Investment and Law on Enterprises

February and May 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Planning and Development

25

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.December 2019

The Government, Prime Minister

Ministry of Planning and Development

26

Solutions for developing the national human resources to meet the requirements of Industry 4.0 Revolution

2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

27

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.March 2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

28

Evaluation scheme for assessing the impact of the trade war between US and China on attracting foreign investments in Vietnam

March 2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

29

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.May 2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

30

National Strategy for the Industry 4.0 Revolution

September 2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

31

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.October and November 2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

32

Project of zoning for regional planning

November 2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

33

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Planning and Development

34

Resolution of the Government on strengthening the ability to access the Industry 4.0 Revolution until 2025

March 2019

The Government

Ministry of Science and Technology

35

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.June 2019

Prime Minister

Ministry of Science and Technology

36

Directive of Prime Minister on promoting the fund for science and technology development of enterprises; promoting the spirit of innovation and technology transfers at enterprises and cooperations.

June 2019

Prime Minister

Ministry of Science and Technology

37

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.June 2019

Prime Minister

Ministry of Science and Technology

38

Scheme for improving the institutional system to attract social investment to science, technology and innovation activities, especially from enterprises

September 2019

Prime Minister

Ministry of Science and Technology

39

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.October 2019

Prime Minister

Ministry of Science and Technology

40

Decree on providing guidance on Law on crop production and Law on animal husbandry

2019

The Government

Ministry of Agriculture and Rural Development

41

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

42

Scheme for modernizing the irrigation system for sustainable agricultural conversion and development in ecological sub-zones of Mekong Delta.

2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

43

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

44

Adjustments of the strategy for animal husbandry development to 2030

2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

45

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

46

Establish the plan of infrastructure development for forestry, fishery, irrigation and disasters prevention in accordance with Law on Planning

2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

47

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

48

Strategy for marine fisheries development to 2030 with a vision to 2050

3rd quarter of 2019

Prime Minister

Ministry of Agriculture and Rural Development

49

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.January 2019

The Government

Ministry of Finance

50

Submit the Decree on detailing functions, tasks and organization of Vietnam Debt and Asset Trading Corporation to the Prime Minister for approval

January 2019

The Government

Ministry of Finance

51

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.March 2019

The Government

Ministry of Finance

52

Draft Decree on promulgating the special preferential import tariff for implementation of the Vietnam – Cuba Free Trade Agreement

March 2019

The Government

Ministry of Finance

53

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Finance

54

Submit the Law on securities (revised) before February 2019 to the Government and National Assembly for ratification at the 7th session.

February and May 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Finance

55

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Finance

56

Submit to the Prime Minister for approval of the master plan of the state treasury system in the period of 2021-2030 with a vision to 2050

2019

Prime Minister

Ministry of Finance

57

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

Prime Minister

Ministry of Finance

58

Scheme for applying the international financial reporting standards in Vietnam

December 2019

Prime Minister

Ministry of Finance

59

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.December 2019

Prime Minister

Ministry of Finance

60

Establish the national land use master plan for 2021-2030 with a vision to 2050

June 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

61

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4th quarter of 2019

The Government/ Prime Minister

Ministry of Information and Communications

62

Scheme for national digital transformation

November 2019

The Government/ Prime Minister

Ministry of Information and Communications

63

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.July 2019

The Government/ Prime Minister

Ministry of Construction

64

Decree on amendments to Decree No. 37/2010/ND-CP dated April 07 2010 on the formulation, evaluation, approval and management of urban planning and Decree No.44/2015/ND-CP dated May 06 2015 detailed regulations on construction planning

March 2019

The Government

Ministry of Construction

65

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.August 2019

The Government

Ministry of Construction

66

Establish the master plan of urban and rural system area

2019

Prime Minister

Ministry of Construction

67

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.June 2019

Prime Minister

Ministry of Construction

68

Submit to the Prime Minister for approval of the Program of developing the urban system in border-gate economic zones and border areas.

June 2019

Prime Minister

Ministry of Construction

69

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.June 2019

Prime Minister

Ministry of Construction

70

Submit to the Prime Minister for approval of the urban development strategy

November 2019

Prime Minister

Ministry of Construction

71

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.November 2019

Prime Minister

Ministry of Construction

72

Plan for construction materials industry development to 2030 with a vision to 2050

December 2019

Prime Minister

Ministry of Construction

73

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2019

The Government

State bank of Vietnam

74

 Decree in replacement of Decree No 141/2006/ND-CP dated November 22 2006 by the Government on promulgating the list of legal capital levels of credit institutions, foreign banks’ branches

June 2019

The Government

State bank of Vietnam

III

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.75

Decree of the Government on the policy scholarship and financial aid for students studying at education establishments in the national education system.

September 2019

The Government

Minister of Education and Training

76

Decree on the management of pre-school education establishments and high-school institutions

October 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.77

Decree of the Government on the conversion of pre-school education establishments and high-school institutions in public forms into non-public forms in areas which have the ability of socialization

November 2019

The Government

Minister of Education and Training

78

Submit to the Government to forward the Law on labor (revised) to the National Assembly for ratification at the 7th session.

January and May 2019

The Government, The National Assembly

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.79

Outline for the bill of Social practice work

January 2019

The Government

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

80

Decree on amendments to Decree No. 28/2015/ND-CP dated March 12 2015 by the Government detailing the implementation of a number of articles on unemployment insurance of the Law on employment

January 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.81

Decree providing details and guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Vietnamese laborers to work abroad under contracts (replacing Decree No. 126/2007/ND-CP dated August 01 2007)

March 2019

The Government

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

82

Decree regulating the level of allowances and preferential allowances for people with meritorious services to the revolution

May 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.83

Decree on adjusting retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits.

May 2019

The Government

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

84

Decree on amendments to Decree No. 61/2015/ND-CP dated July 09 2015 by the Government on job creation policies and National Employment Fund

July 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.85

Decree on piloting the management of labor, salary, bonus payments to employees and managers of state-owned economic corporations, incorporations

September 2019

The Government

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

86

Decree on amendments to Decree No. 37/2016/ND-CP dated May 05 2016 by the Government providing details and guidance on the implementation of a number of articles of the Law on occupational safety and hygiene with regard to compulsory insurance for occupational accidents and occupational diseases

October 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.87

Decree on regional minimum wages rates applied to employees working under labor contracts

October 2019

The Government

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

88

Decree on penalties for administrative violations against regulations on labor, social insurance, and overseas manpower supply (replacing Decree No. 95/2013/ND-CP and Decree No. 88/2015/ND-CP)

November 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.89

Decision of the Prime Minister on the implementation of employees' deposits on the new Employment Permit System of Korea (replacing Decision No. 1465/QD-TTg dated August 31 2013)

June 2019

Prime Minister

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

90

Decision of Prime Minister for approval of the National plan of action on prevention and respond to violence against children

December 2019

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.91

Submit the Law on Youth to the Government and the National Assembly for ratification at the 8th session.

July and October 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Home Affairs

92

Law on medical examination and treatment (revised)

July 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.93

Law on amendments to some articles of Law on the prevention and control of HIV/AIDS

August 2019

The Government

Ministry of Health

94

Decree on amendments to Decree No. 176/2013/ND-CP by the Government on penalties for administrative violations against medical laws

September 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.95

Scheme for care and improvement of labor’s health , prevention and control occupational diseases

October 2019

Prime Minister

Ministry of Health

96

Program promoting the development of traditional medicine and the combination of traditional and modern medicine

November 2019

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.97

Establish the master plan of healthcare network

December 2019

Prime Minister

Ministry of Health

98

Formulate the Decree on training, retraining, arranging, using, promoting the contingent of ethnic minority cadres

November 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.99

Formulate the Decree on special policies to support the socio-economic development for poor ethnic minorities in Mekong Delta

December 2019

The Government

Committee for Ethnic Minority Affairs

100

Summary of 5-year plan of implementing the Decision No. 718/QD-TTg dated May 15 2014 on approval of the scheme for strengthening the contingent of Hmong ethnic minority cadres in the grassroots political system of major communes in the Northwest region in the period 2014-2018. Propose the policies to implement the scheme in the period of 2021-2025

April 2019

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.101

General plan of investment in the socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas, extremely difficult areas in the period of 2021-2025

August 2019

Prime Minister

Committee for Ethnic Minority Affairs

102

Scheme for protecting and developing ethnic minorities which have under 10.000 people to ensure the equality among ethnic groups

October 2019

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.103

Plan for setting the criteria of classifying the ethnic minority area and mountainous area

August 2019

Prime Minister

Committee for Ethnic Minority Affairs

IV

Utilize natural resources, enhance environmental protection, natural disasters prevention, climate change response

104

Decree on environmental protection fee on wastewater

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Finance

105

Decree on the management, use and exploitation of clean water supply facilities for residential areas

2019

The Government

Ministry of Finance

106

Draft decree on the collection of environmental protection fee on exhaust emissions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Finance

107

Decision on amendments to Decision No.01/2016/QD-TTg dated January 19 2016 by the Prime Minister on mechanisms and procedures for funding support the localities to overcome the consequences of natural disasters

2019

Prime Minister

Ministry of Finance

108

Decree in replacement of Decree No.51/2014/ND-CP dated May 21 2014 by the Government providing the assignment of given sea areas to organizations and individuals for marine resource exploitation and use

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

109

Decree on amendments to Decree No. 38/2016/ND-CP dated May 15 2016 by the Government detailing a number of articles of the Law on hydro-meteorology

June 2019

The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

110

Establish the national marine spatial planning for 2021-2030 with a vision to 2050

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

111

Decree on penalties for administrative violations in the field of survey and mapping

September 2019

The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

112

Decree in replacement of Decree No. 104/2014/ND-CP by the Government on land price bracket

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

113

Decree on amendments to Decree No. 33/2017/ND-CP by the Government dated April 03 2017 on penalties for administrative violations against regulations on water and mineral resources

October 2019

The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

114

Law on environment protection (revised)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

115

Decree on amendments to Decree No. 155/2016/ND-CP by the Government dated November 18 2017 on penalties for administrative violations against regulations on environment protection

November 2019

The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

116

Decree on penalties for administrative violations in the field of integrated management of natural resources and protection of marine and island environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Natural Resources and Environment

117

Resolution of the National Assembly on exemption from granting fee of resources and water exploitation

 May and October 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Natural Resources and Environment

118

Key program for fundamental investigation of natural resources, sea and islands environment towards 2030

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

119

Decision of the Prime Minister promulgating the plan of the implementation of Law on Survey and Mapping

March 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

120

General plan and 5-year plan on the implementation of Resolution No. 36/NQ-TW dated October 22 2018 on the sustainable development of Vietnam’s marine economy until 2030, with a vision until 2045

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

121

Scheme for land inventory of 2019

June 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

122

Scheme for enhancing the capacity of international integration in the field of environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

123

National Action Plan on marine plastic debris management towards 2030

June 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

124

Establish the master plan for environmental protection

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

125

Establish the master plan for biodiversity conservation

June 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

126

Establish the master plan for exploitation and use of coastal resources in the period of 2021-2030 with a vision to 2050

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

127

Establish the national environmental monitoring master plan

June 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

128

Decision on the organization and operation of Vietnam Environment Protection Fund

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

129

Decision of the Prime Minister issuing the regulations of responding to environmental incidents

August 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

130

Scheme for overall assessment of mineral potential in the Central of Vietnam for the socio-economic development

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

131

Scheme for organizing the Vietnam – Japan marine policy dialogue

September 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

132

Overall plan of models of solid waste treatment in urban and rural areas

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

133

Scheme for building and completing the national geographical database

October 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

134

Overall plan of enhancing the environmental management in industrial zones, industrial clusters, craft villages

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

135

Overall plan of establishing the national land database

November 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

136

National Adaptation Plan (NAP) of climate change in the period of 2021-2030 with a vision to 2050

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

137

Decision of the Prime Minister regulating the procedures of forecasting, warning and transmitting information of natural disasters

November 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

138

Scheme for international cooperation in the sustainable development of marine economy towards 2030

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

139

Scheme for establishing the International center of marine plastic debris

December 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

140

Scheme for mechanisms and policies of encouraging land consolidation and accumulation in regard to the restructure of agriculture; and the development of property market on the field of transacting the agricultural land’s rights

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government

Ministry of Natural Resources and Environment; Ministry of Agriculture and Rural Development

V

Strengthen and improve the efficiency of inspection, examination, reception and settlement of complaints and denunciations; promote the anti-corruption activities, thrift practice and waste combat

141

Decree of the Government providing details, guidance on the implementation of some articles of the Anti-corruption Law (promulgated in 2018)

April 2019

The Government

The Government Inspectorate

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Decree on controlling assets and income

April 2019

The Government

The Government Inspectorates

143

Decree on amendments to Decree No. 86/2011/ND-CP dated September 22 2011 by the Government providing details and guidance on the implementation of Law on inspection

June 2019

The Government

The Government Inspectorate

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Decree on amendments to Decree No. 75/2012/ND-CP by the Government detailing a number of articles of the Law on complaints

1st quarter of 2019

The Government

The Government Inspectorate

145

Decree of the Government providing guidance on the implementation of Law on Denunciation

1st quarter of 2019

The Government

The Government Inspectorate

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Decision of the Prime Minister promulgating the plan of implementation of Anti-corruption Law

 January 2019

Prime Minister

The Government Inspectorate

147

Scheme on building the National database of controlling assets and income

December 2019

The Government

The Government Inspectorate

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Organize a fine, efficient, effective apparatus; tighten discipline, complete the institution and improve law enforcement; build an e-Government to serve people and enterprises

148

Submit the Law on cadres and civil servants (revised) to the Government and National Assembly for ratification at the 7th session.

February and May 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Home Affairs

149

Submit the Law on the organization of the Government (revised) to the Government and the National Assembly for ratification at the 7th session.

February and May 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Home Affairs

150

Submit the Law on the organization of the local government (revised) to the Government and the National Assembly for ratification at the 7th session.

February and May 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Home Affairs

151

Submit the Law on public employees (revised) to the Government and the National Assembly for ratification at the 7th session.

February and May 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Home Affairs

152

Submit the Law on emulation and commendation (revised) to the Government and the National Assembly for ratification at the 8th session.

July and October 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Home Affairs

153

Decree on amendments to Decree No. 108/2017/ND-CP dated September 20 2017 by the Government on fertilizer management

June 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

154

Decree on export duty schedule, preferential import duty schedule and lists of commodities and their flat tax rates, compound tax rates and outside tariff quota rates

April 2019

The Government

Ministry of Finance

155

Decree on amendments to Decree No. 167/2016/ND-CP dated July 1 2016 by the Government on duty-free business

June 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

156

Decree in replacement of Decree No. 127/2013/ND-CP by the Government dated October 15 2013 on penalties for administrative violations and enforcement of administrative decisions pertaining to customs controls and Decree No. 45/2016/ND-CP dated May 26 2016 amending to a number of articles thereof.

December 2019

The Government

Ministry of Finance

157

Scheme for managing e-commerce activities of import and export goods

2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

158

Scheme for completing the database of natural resources and environment pertaining to information systems and databases of localities, ministries and branches

October 2019

Prime Minister

Ministry of Natural Resources and Environment

159

Decree on amendments to Decree No. 59/2012/ND-CP dated July 23 2012 by the Government on monitoring law execution situation

June 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Justice

160

Decree on inspection and disciplining in the implementation of the law on handling administrative violations

October 2019

The Government

Ministry of Justice

161

Decree on amendments to Decree No. 62/2015/ND-CP dated July 18 2015 by the Government providing guidelines for civil judgment enforcement law

October 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Justice

162

Decision of the Prime Minister on issuing the procedures of receipt and handling individuals and organizations feedback and proposals on administrative regulations

November 2019

Prime Minister

Ministry of Justice

163

Decree of the Government on the management, exploitation and use of the National database of civil status, civil status registration online services

December 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Justice

164

Law on amendments to some articles of Law on promulgation of legislative documents

July and October 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Justice

165

Formulate the Directive of enhancing the leadership of the Party on the construction and improvement of law system, and law enforcement organization and forward to the Prime Minister for approval in May 2019

May 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Justice

166

Decision in replacement of Decision 843/QD-TTg dated June 6 2014 by the Prime Minister on approval of the List of Sub-titles in each Title and the assignment of bodies to codify these Sub-titles

June 2019

Prime Minister

Ministry of Justice

167

Scheme for piloting the implementation and provision of online public services through local public postal networks and services

3rd quarter of 2019

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Information and Communications

VII

Strengthen the national defense and security, improve the efficiency of external affairs, international integration, maintain a peaceful and stable environment for development

168

Decree on amendments to Decree No. 79/2014/ND-CP dated July 31 2014 by the Government providing guidelines for the law on fire safety and firefighting and the law on amendments to the law on fire safety and firefighting

4th quarter of 2019

The Government

Ministry of Public Security

169

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3rd quarter of 2019

The Government

Ministry of Public Security

170

Decree of the Government detailing a number of articles of the Law on pardon

March 2019

The Government

Ministry of Public Security

171

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.March 2019

The Government

Ministry of Public Security

172

Decree of the Government detailing the procedures of applying cybersecurity protection measures

March 2019

The Government

Ministry of Public Security

173

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.April 2019

The Government

Ministry of Public Security

174

Decree by the Government providing details and guidance on the implementation of Law on Protection of State Secrets

November 2019

The Government

Ministry of Public Security

175

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.February and May 2019

The Government, The National Assembly

Ministry of Public Security

176

Overall program for Vietnam Cultural Days overseas events in 2020

June 2019

Prime Minister

Ministry of Foreign Affairs

177

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.June 2019

Prime Minister

Ministry of Foreign Affairs

178

Report to the Prime Minister on the trend of reform and review investment protection agreements

August 2019

Prime Minister

Ministry of Foreign Affairs

179

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.December 2019

Prime Minister

Ministry of Foreign Affairs

180

Decree on amendments to Decree No. 36/2008/ND-CP to specify the licensing procedures and competent authorities of granting permission to import, export unmanned aircraft and ultralight aircraft

December 2019

The Government

Ministry of National Defense

181

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.September 2019

Prime Minister

Ministry of Justice

VIII

Promote management and diversity in the field of information and communications; strengthen the coordination between the Government and agencies of the Party, State and unions

182

Renovating and improving the capacity of promoting propaganda and external information to raise awareness and responsibilities of protecting the homeland and its border

1St quarter of 2019

The Government/ Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.183

Scheme for improving the application of information technology on disseminating grassroots information (in third tier administrative units)

3rd quarter of 2019

The Government/ Prime Minister

Ministry of Information and Communications

184

Decree in replacement of Decree No. 90/2008/ND-CP by the Government dated August 13 2008 on anti-spamming and Decree No. 77/2012/ND-CP dated October 05 2012 amending to a number of articles thereof.

4th quarter of 2019

The Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.185

Decision in replacement of Decision No.16/2012/QD-TTg dated March 08 2012 by the Prime Minister stipulating the auction and transfer of the right to use radio frequency

December 2019

Prime Minister

Ministry of Information and Communications

186

Scheme for disseminating the law on anti-corruption to officials, civil servants and people

April 2019

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngày 01/01/2019 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.210

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!