Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư về hội nhập ngành gỗ ASEAN

Số hiệu: khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH THƯ

HỘI NHẬP NGÀNH GỖ ASEAN

Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (sau đây được gọi chung là “ASEAN” hay “Các quốc gia thành viên” hay gọi riêng là “Quốc gia thành viên”);

NHẮC LẠI Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II (Tuyên bố Hoà hợp Bali II) đã được thông qua tại Bali, Indonesia ngày 7/10/2003, theo đó ASEAN cam kết hội nhập và liên kết kinh tế nội bộ sâu hơn và rộng hơn, với sự tham gia của khu vực tư nhân, nhằm thực hiện mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN;

MONG MUỐN rằng Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ đưa ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất chung, biến sự đa dạng vốn là nét đặc trưng của khu vực thành những cơ hội và sự bổ trợ về kinh doanh nhằm làm cho ASEAN trở thành một mắt xích phát triển năng động và mạnh mẽ hơn trong chuỗi cung cấp toàn cầu;

GHI NHẬN rằng, như một bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các nhà Lãnh đạo đã ký Hiệp định khung ASEAN về Hội nhập các Ngành Ưu tiên vào ngày 30/11/2004 tại Viên Chăn, Lào (sau đây được gọi là “Hiệp định khung”);

ĐÃ tiến hành một vòng các cuộc đàm phán ban đầu và hoàn thành lộ trình hội nhập toàn diện ngành gỗ trong ASEAN,

ĐÃ NHẤT TRÍ NHƯ SAU:

Điều 1: Mục tiêu

Mục tiêu của Nghị định thư này là đề ra các biện pháp được xác định trong Lộ trình được nêu tại Điều 2, do các quốc gia thành viên thực hiện trên cơ sở ưu tiên nhằm tạo thuận lợi cho việc hội nhập từng bước, nhanh chóng và có hệ thống ngành gỗ.

Điều 2: Các biện pháp

1.                   Các biện pháp hội nhập sẽ được thực hiện bao gồm hai nhóm lớn, có tính đến các thoả thuận hiện tại hoặc các biện pháp liên quan đã được cam kết trước đây, cụ thể là:

a.                                           Các biện pháp chung liên quan đến tất cả các ngành ưu tiên; và

b.                                           Các biện pháp cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành gỗ.

2.                   Tất cả các nhóm biện pháp sẽ được thực hiện đồng thời.

3.                   SEOM có thể đàm phán, khi và nếu cần thiết, nhằm xem xét các biện pháp hội nhập mới đối với ngành này.

Điều 3: Biện pháp khẩn cấp

1.                   Điều 6 của Hiệp định Thuế quan Ưu đãi có Hiệu lực chung (CEPT) về các Biện pháp Tự vệ sẽ được áp dụng đối với Nghị định thư này.

2.                   Khi các biện pháp khẩn cấp được áp dụng theo Điều khoản này, một thông báo tức thì về hành động này sẽ được gửi tới các Bộ trưởng phụ trách nhập kinh tế ASEAN theo quy định của Điều 19 của Hiệp định khung, và hành động này sẽ được tham vấn theo Điều 22 của Hiệp định khung.

Điều 4: Các Phụ lục

1.                   Lộ trình của Ngành gỗ sẽ làm thành Phụ lục 1 của Nghị định thư này và là một phần không tách rời của Nghị định thư. Danh mục loại trừ sản phẩm ngành gỗ sẽ làm thành Phụ lục II của Nghị định thư này.

2.                   Các biện pháp khác với những biện pháp được nêu ra trong Phụ lục 1 có thể được đưa ra, khi và nếu cần thiết, thông qua sửa đổi theo đoạn 2 Điều 5 của Nghị định thư này.

Điều 5: Các Điều khoản Cuối cùng

1.                   Các quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp nhằm thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận phát sinh từ Nghị định thư này.

2.                   Các điều khoản của Nghị định thư này có thể được sửa đổi bằng văn bản với sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên.

3.                   Nghị định thư này có hiệu lực vào ngày 31/8/2005. Ngoài thời điểm có hiệu lực đã xác định, các quốc gia thành viên cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước ngày có hiệu lực của Nghị định thư này phù hợp với các mốc thời gian được nêu ra trong Hiệp định khung về Hội nhập các Ngành Ưu tiên và Lộ trình Hội nhập ngành gỗ kèm Nghị định thư này.

4.                   Nghị định thư này sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký ASEAN, người sẽ gửi một bản sao được chứng thực cho mỗi quốc gia thành viên.

VỚI SỰ CHỨNG KIẾN, những người ký dưới đây, được Chính phủ các quốc gia ủy quyền hợp pháp, đã ký kết Nghị định thư Hội nhập Ngành gỗ ASEAN.

HOÀN THÀNH tại Viên Chăn, Lào ngày 29/11/2004, làm thành một bản duy nhất bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

PHỤ LỤC I

LỘ TRÌNH HỘI NHẬP NGÀNH GỖ

             I.            MỤC TIÊU

Các mục tiêu của sáng kiến này là:

-          Tăng cường hội nhập khu vực thông qua tự do hoá và các biện pháp tạo thuận lợi trong lĩnh vực thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư; và

-          Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân.

           II.            CÁC BIỆN PHÁP

Lộ trình này bao gồm các vấn đề cụ thể đối với các sản phẩm gỗ, cũng như các biện pháp áp dụng cho tất cả các  ngành. Các hướng tiếp cận được đề xuất nhằm hội nhập các sản phẩm ngành gỗ được dựa trên:

-          Kết hợp các điểm mạnh về kinh tế của các nước thành viên ASEAN thành lợi thế khu vực;

-          Tạo thuận lợi và thúc đẩy đầu tư trong nội khối ASEAN;

-          Cải thiện điều kiện nhằm thu hút và duy trì hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế khác trong khu vực;

-          Thúc đẩy chương trình tận dụng nguồn lực từ bên ngoài trong nội khối ASEAN; và

-          Thúc đẩy phát triển các sản phẩm và dịch vụ “Sản xuất tại các nước ASEAN”.

         III.            PHẠM VI

 Phạm vi các sản phẩm gỗ được nêu trong Phụ lục 1.

 

 


TT

BIỆN PHÁP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI HẠN

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

 

I

Loại bỏ Thuế quan

 

Loại bỏ thuế quan CEPT/AFTA đối với các sản phẩm được xác định

 

Ủy ban Điều phối Thực hiện CEPT/AFTA (CCCA)

 

ASEAN 6: 2007

CLMV: 2012

II

Các Biện pháp Phi Thuế quan (NTMs)

2

Thiết lập Cơ sở dữ liệu NTMs của ASEAN nhằm đảm bảo tính minh bạch[1]

 

CCCA

30/6/2004

3

Xây dựng các tiêu thức rõ ràng để xác định các biện pháp được phân loại là rào cản thương mại

 

30/6/2005

4

Xây dựng chương trình công tác rõ ràng và có thời hạn để rỡ bỏ các hàng rào thương mại

 

31/12/2005

5

Thông qua Hiệp định WTO về thủ tục cấp phép nhập khẩu và xây dựng hướng dẫn áp dụng phù hợp với ASEAN

 

31/12/2004

III

Quy tắc Xuất xứ

6

Cải tiến Quy tắc xuất xứ CEPT, thông qua việc:

-      làm cho Quy tắc minh bạch hơn, dễ dự đoán và chuẩn hoá, tham khảo các thực tiễn tốt nhât của các Thoả thuận Thương mại Khu vực khác, bao gồm quy tắc xuất xứ của WTO, và

-      áp dụng chuyển đổi cơ bản như một tiêu chí thay thế trong xác định xuất xứ

 

Nhóm Đặc trách về Quy tắc xuất xứ CEPT (ROO-TF)

31/12/2004

IV

Thủ tục Hải quan

7

Mở rộng diện áp dụng Biểu thuế quan hài hoà ASEAN (AHTN) với thương mại ngoài ASEAN

 

Nhóm Chuyên gia về Các Vấn đề Hải quan (ECCM)

 

triển khai thường xuyên

8

Xây dựng một mẫu khai hải quan đơn giản, cải tiến và hài hoà

 

31/12/2005

9

Đảm bảo thực hiện đầy đủ Hệ thống Luồng xanh, hay hệ thống tương tự, cho các sản phẩm CEPT, tại các cửa khẩu của tất cả các Quốc gia thành viên

 

31/12/2004

10

Xây dựng các hướng dẫn áp dụng, một cách phù hợp, cho các Quốc gia thành viên chưa phai là thành viên WTO nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định WTO về định giá hải quan.

 

31/12/2004

11

Các cơ quan hải quan ASEAN thông qua cam kết khách hàng (hiến chương phục vụ khách hàng)

 

31/12/2004

12

Xây dựng cơ chế Một cửa, bao gồm việc xử lý điện tử các chứng từ thương mại ở cấp quốc gia và khu vực

 

Nhóm Đặc trách Liên ngành về Cơ chế Một cửa

31/12/2005

V

Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

13

Đẩy nhanh việc thực hiện/ xây dựng các Thoả thuận Thừa nhận Lẫn nhau (MRAs), khi thích hợp

 

Ủy ban Tham vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ)

 

bắt đầu từ 1/1/2005

14

Khuyến khích các cơ quan quản lý công nhận các báo cáo thử nghiệm của các phòng thí nghiệm được công nhận bởi các cơ quan kiểm định trong ASEAN là các bên ký kết các MRAs về Hợp tác Công nhận Năng lực Thí nghiệm Quốc tế (ILAC) và Hợp tác Công nhận Năng lực Thí nghiệm Châu Á-Thái Bình Dương (APLAC).

 

triển khai thường xuyên

15

Đặt ra các mục tiêu và lịch trình cụ thể nhằm hài hoà hoá các tiêu chuẩn trong các ngành ưu tiên nếu cần thiết, thời hạn hoàn thành vào ngày 31/12/2005. Với các lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn quốc tế và nếu cần thiết cho các ngành, có thể hài hoà tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên.

 

31/12/2005

16

Hài hoà hoá và/hoặc xây dựng các quy định kỹ thuật nếu cần thiết, để áp dụng ở phạm vi quốc gia

 

31/12/2010

17

Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của các Hiệp định WTO về Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại và Áp dụng các Biện pháp Vệ sinh dịch tễ.

 

triển khai thường xuyên

18

Xem xét khả năng xây dựng chính sách ASEAN về tiêu chuẩn và sự phù hợp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực hiện mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN, bắt đầu vào năm 2005.

 

bắt đầu từ năm 2005

VI

Dịch vụ Tiếp vận (logistics)

19

Đẩy nhanh sự phát triển của dịch vụ tiếp vận giao thông tích hợp trong ASEAN thông qua:

-      Tăng cường tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá từ cửa-đến-cửa và vận tải qua biên giới hiệu quả thông qua việc thực hiện nhanh chóng Hiệp định khung về Hàng hoá Quá cảnh và Hiệp định khung về Vận tải Đa phương thức;

-      Cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận tải đường bộ nhằm đạt tới sự kết nối và liên kết lẫn nhau tốt hơn với mạng lưới đường biển và hàng không quốc gia, khu vực và quốc tế.

-      Củng cố các dịch vụ vận tải biển và dịch vụ chở hàng đường biển trong nội khối ASEAN; và

-           Xây dựng môi trường chính sách hiệu quả, tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực hơn của khu vực tư nhân và/ hoặc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân trong việc phát triển cơ sở hạ tầng vận tải và cung cấp và vận hành các dịch vụ và phương tiện tiếp vận.

 

Hội nghị Quan chức Cấp cao về Giao thông Vận tải (STOM)

bắt đầu từ năm 2005

VII

Gia công/Tạo nguồn từ bên ngoài (outsourcing) và Bổ trợ Công nghiệp

20

Xác định và thức đẩy chuyên môn hoá các công đoạn sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), và các thiết bị thử nghiệm dựa trên lợi thế cạnh tranh của từng Quốc gia thành viên

 

Nhóm công tác về Bổ trợ Công nghiệp (WGIC), với đóng góp của khu vực tư nhân

triển khai thường xuyên

 

21

Xây dựng hướng dẫn nhằm khuyến khích các thoả thuận gia công/tạo nguồn từ bên ngoài giữa các Quốc gia thành viên, khi cần thiết

 

VIII

Hệ thống Ưu đãi Hội nhập ASEAN

22

Cố gắng mở rộng phạm vi của Hệ thống Ưu đãi Hội nhập ASEAN (AISP) thông qua việc bổ sung các sản phẩm thuộc các ngành ưu tiên.

 

CCCA

triển khai thường xuyên

IX

Đầu tư

23

Đẩy nhanh việc mở cửa các ngành hiện đang nằm trong Danh mục Nhạy cảm (SL) thông qua việc chuyển những ngành này vào Danh mục Loại trừ Tạm thời (TEL) thuộc Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA), sử dụng công thức ASEAN-X

 

Uỷ ban Điều phối về Đầu tư (CCI)

 

bắt đầu từ năm 2004

24

Giảm dần các biện pháp hạn chế đầu tư trong Danh mục SL

 

bắt đầu từ năm 2004

25

Hoàn thành việc loại bỏ dần các biện pháp hạn chế đầu tư trong Danh mục TEL

 

triển khai thường xuyên2

26

Xác định chương trình và hoạt động xúc tiến đầu tư trong ASEAN

 

31/12/2005

27

Tăng cường liên kết các quy trình sản xuất giữa các nước ASEAN nhằm tận dụng các ưu thế cạnh tranh thông qua việc:

-      thiết lập mạng lưới các khu vực mậu dịch tự do ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động đặt hàng (tạo nguồn) từ bên ngoài (outsourcing activities);

-      cùng thực hiện các biện pháp thuận lợi hoá và xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả hơn.

 

bắt đầu từ năm 2005

triển khai thường xuyên

28

Xúc tiến và tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư chung ở/qua biên giới trong lĩnh vực chế tạo, thông qua:

-      các ưu đãi đặc biệt của các nước CLMV, nếu có thể, dành cho các hoạt động đầu tư từ ASEAN; và

-          các biện pháp đặc biệt của các nước ASEAN-6, nếu có thể, nhằm xúc tiến và tạo thuận lợi cho việc phân bổ lại đầu tư vào các nước CLMV đặc biệt đối với các hoạt động sản xuất sử dụng nhiều lao động.

 

triển khai thường xuyên

X

Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

29

Thường xuyên tăng cường các nỗ lực xúc tiến thương mại trong và ngoài ASEAN

 

CCI; Phòng Thương mại và Công nghiệp ASEAN (ASEAN-CCI); các Câu lạc bộ/Hiệp hội Ngành liên quan

 

triển khai thường xuyên bắt đầu từ năm 2005

30

Thường xuyên tổ chức các hoạt động của khu vực tự nhân nhằm thực hiện:

-         các biện pháp thuận lợi hoá và xúc tiến chung của ASEAN hiệu quả hơn, tổ chức các phái đoàn mua-bán FDI ASEAN; và

-         các hoạt động xúc tiến hỗ trợ các nước CLMV

 

CCI; Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) và ASEAN-CCI

 

triển khai thường xuyên bắt đầu từ năm 2005

31

Triển khai các biện pháp tạo thuận lợi và xúc tiến chung của ASEAN, và phát triển các nguồn đầu tư nước ngoài mới, cụ thể là từ các nước có tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

 

triển khai thường xuyên

XI

Thống kê Thương mại và Đầu tư Nội khối ASEAN

32

Thiết lập một hệ thống hiệu quả nhằm giám sát thương mại và đầu tư nội khối ASEAN, thông qua việc:

-     cập nhật cho Ban Thư ký ASEAN các số liệu thống kê thương mại (hàng hoá và dịch vụ) và đầu tư mới nhất

-     các hiệp hội liên quan chuẩn bị các hồ sơ ngành tổng thể, bao gồm các thông tin trong đó có năng lực sản xuấc và phạm vi kinh doanh.

 

Nhóm công tác về Thống kê; Nhóm công tác về thống kê Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài; và CCCA

triển khai thường xuyên

XII

Quyền Sở hữu Trí tuệ

33

Mở rộng phạm vi hợp tác về quyền sở hữu trí tuệ trong ASEAN ngoài các vấn đề về nhãn hiệu thương mại và bằng sáng chế để bổ sung hợp tác trao đổi thông tin về bản quyền và thực thi về quyền sở hữu trí tuệ.

 

Nhóm công tác ASEAN về Hợp tác Quyềnáở hữu Trí tuệ (AWGIPC)

31/12/2004

XIII

Di chuyển của Thương nhân, Chuyên gia, Nhà chuyên môn, Lao động có tay nghề và Nhân tài

34

Xây dựng một Hiệp định trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho di chuyển của thương nhân, bao gồm việc thông qua Thẻ đi lại ASEAN, có tính đến luật và quy định của các Quốc gia thành viên

 

Các Cục trưởng Cục Xuất Nhập cảnh và Cục trưởng Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao các nước (DGICM)

 

31/12/2005

35

Xây dựng một Hiệp định trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của các chuyên gia, nhà chuyên môn, lao động có tay nghề và nhân tài, có tính đến luật và quy định của các Quốc gia thành viên

 

Ủy ban Hợp tác về Dịch vụ (CCS)

 

31/12/2005

36

Đẩy nhanh việc hoàn thành các MRAs nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển tự do của các chuyên gia, nhà chuyên môn, lao động có tay nghề và nhân tài trong ASEAN, có tính đến luật và quy định của các Quốc gia thành viên

 

31/12/2008

XV

Thuận lợi hoá Di chuyển (Du lịch) trong ASEAN

37

Hài hoà thủ tục cấp thị thực cho khách du lịch quốc tế

 

DGICM

 

31/12/2004

38

Miễn thị thực cho các công dân ASEAN đi lại trong ASEAN

 

2005

XVI

Phát triển Nguồn Nhân lực

39

Phát triển và nâng cao kỹ năng và xây dựng năng lực thông qua các khoá đào tạo chung và hội thảo

 

Hội nghị Quan chức Cấp cao về Lao động (SLOM)

triển khai thường xuyên

CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ

TT

BIỆN PHÁP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI HẠN

XVI

Đẩy mạnh Hợp tác đối với các Sản phẩm gỗ3

40

Xây dựng chương trình hợp tác giữa các cơ quan phụ trách việc cấp chứng nhận đối với gỗ/các sản phẩm gỗ nhằm đảm bảo tính bền vững và hợp pháp của nguồn gốc của các sản phẩm này;

Nhóm Công tác về Hội nhập Sản phẩm Ngành Gỗ và Hội nghị Quan chức Cấp cao về Lâm nghiệp ASEAN

(ASOF)

 

2005

41

Xấy dựng các chương trình hợp tác giữa các cơ quan liên quan nhằm chống lại hoạt động thương mại bất hợp pháp đối với các sản phẩm gỗ, bao gồm các loài động thực vật đang có nguy cơ bị đe doạ và trao đổi thông tin liên quan đối với nhập khẩu gỗ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và hai bên cùng có lợi, và ở tất cả các cấp độ, nhằm bảo đảm tính bền vững của các nguồn tài nguyên rừng.

 

DG của các Cơ quan Hải quan ASEAN;

Nhóm Công tác về Hội nhập Sản phẩm Ngành Gỗ và ASOF

 

triển khai thường xuyên

42

Nâng cao nhận thức thông qua việc cung cấp thông tin đối với tất cả các bên liên quan về các quả pháp lý và hậu quả về môi trường mà sự phá hoại rừng gây ra đối với sự phát triển về mặt xã hội, kinh tế và môi trường trong tương lai.

 

ASOF và Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Môi trường (ASOEN)

bắt đầu từ năm 2005

XVII

Marketing và Xây dựng Hình ảnh chung

43

Đưa ra chiến dịch quan hệ đối ngoại trong ASEAN nhằm xử lý các vấn đề về quảng cáo có nội dung không phù hợp đối với các sản phẩm gỗ nhiệt đới;

 

ASOF

 

bắt đầu từ năm 2005

44

Khuyến khích các nước phát triển hơn hỗ trợ các Nước thành viên ASEAN, ví dụ như Chương trình hành động EU về Thực thi Luật về Rừng, Quản lý và Thương mại (FLEGT) được đề xuất;

 

ASOF

 

bắt đầu từ năm 2005

45

Đưa các sản phẩm gỗ ASEAN ra trưng bày ở các thị trường thế giới;

 

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Phòng Thương mại và Công nghiệp ASEAN

 

bắt đầu từ năm 2005

46

Thực hiện các biện pháp chung trong việc xúc tiến và xây dựng các thị trường sản phẩm đối với gỗ và các sản phẩm gỗ.

 

ASOF

bắt đầu từ năm 2005

XVIII

Đầu tư cho Trồng Rừng và Ngành Gỗ

47

Thúc đẩy và tạo thuận lợi đối với hoạt động đầu tư chung

 

Ủy ban chung của SOM-AMAF về Hợp tác và các Biện pháp chung ASEAN trong Chương trình Phát triển Sản phẩm Nông nghiệp và Sản phẩm Lâm nghiệp

 

bắt đầu từ năm 2005

 

48

Khuyến khích việc sử dụng các nguyên vật liệu thô từ các đồn điền gỗ đối với các hoạt động đầu tư trong ngành chế biến gỗ

 

49

Thường xuyên trao đổi và thăm viếng giữa các thương gia ASEAN đối với xúc tiến thương mại và đầu tư

 

XIX

Phát triển Nguồn Nhân lực

50

Hợp tác nhằm phát triển và nâng cao các kỹ năng về thiết kế, chế biến và sản xuất đồ gỗ thông qua các hội thảo và các chương trình đào tạo chung.

 

ASOF

bắt đầu từ năm 2005

 [1] Cơ sở dữ liệu NTM của ASEAN đã hoàn thành và dự kiến sẽ được tải lên trang mạng của ASEAN nhân dịp Hội nghị Hội đồng AFTA lần thứ 18

2 Thời gian biểu phù hợp với Hiệp định AIA (ASEAN-6 =2010; Việt Nam = 2013; Campuchia, Laos và Myanmar = 2015)

3 T ại SEOM Đặc biệt tổ chức vào 21/10/2004 tại Viên chăn, Indonesia đã yêu cầu cuộc họp tiếp tục duy trì tất cả các biện pháp trong phần này. Tuy nhiên tất cả các nước thành viên đã đồng ý bỏ hai biện pháp số 40 và 43 và sửa lại biện pháp số 42 như dưới đây, và yêu cầu Indonesia xem xét và có phản hồi lên SEOM.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư về hội nhập ngành gỗ ASEAN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121