Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

nghị định thư về hội nhập ngành điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH THƯ

HỘI NHẬP NGÀNH ĐIỆN TỬ ASEAN

Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (sau đây được gọi chung là “ASEAN” hay “Các quốc gia thành viên” hay gọi riêng là “Quốc gia thành viên”);

NHẮC LẠI Tuyên bố Hoà hợp ASEAN II (Tuyên bố Hoà hợp Bali II) đã được thông qua tại Bali, Indonesia ngày 7/10/2003, theo đó ASEAN cam kết hội nhập và liên kết kinh tế nội bộ sâu hơn và rộng hơn, với sự tham gia của khu vực tư nhân, nhằm thực hiện mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN;

MONG MUỐN rằng Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ đưa ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất chung, biến sự đa dạng vốn là nét đặc trưng của khu vực thành những cơ hội và sự bổ trợ về kinh doanh nhằm làm cho ASEAN trở thành một mắt xích phát triển năng động và mạnh mẽ hơn trong chuỗi cung cấp toàn cầu;

GHI NHẬN rằng, như một bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các nhà Lãnh đạo đã ký Hiệp định khung ASEAN về Hội nhập các Ngành Ưu tiên vào ngày 30/11/2004 tại Viên Chăn, Lào (sau đây được gọi là “Hiệp định khung”);

ĐÃ tiến hành một vòng các cuộc đàm phán ban đầu và hoàn thành lộ trình hội nhập toàn diện ngành điện tử trong ASEAN,

ĐÃ NHẤT TRÍ NHƯ SAU:

Điều 1: Mục tiêu

Mục tiêu của Nghị định thư này là đề ra các biện pháp được xác định trong Lộ trình được nêu tại Điều 2, do các quốc gia thành viên thực hiện trên cơ sở ưu tiên nhằm tạo thuận lợi cho việc hội nhập từng bước, nhanh chóng và có hệ thống ngành điện tử.

Điều 2: Các biện pháp

1.                   Các biện pháp hội nhập sẽ được thực hiện bao gồm hai nhóm lớn, có tính đến các thoả thuận hiện tại hoặc các biện pháp liên quan đã được cam kết trước đây, cụ thể là:

a.                                           Các biện pháp chung liên quan đến tất cả các ngành ưu tiên; và

b.                                           Các biện pháp cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành điện tử.

2.                   Tất cả các nhóm biện pháp sẽ được thực hiện đồng thời.

3.                   SEOM có thể đàm phán, khi và nếu cần thiết, nhằm xem xét các biện pháp hội nhập mới đối với ngành này.

Điều 3: Biện pháp khẩn cấp

1.                   Điều 6 của Hiệp định Thuế quan Ưu đãi có Hiệu lực chung (CEPT) về các Biện pháp Tự vệ sẽ được áp dụng đối với Nghị định thư này.

2.                   Khi các biện pháp khẩn cấp được áp dụng theo Điều khoản này, một thông báo tức thì về hành động này sẽ được gửi tới các Bộ trưởng phụ trách nhập kinh tế ASEAN theo quy định của Điều 19 của Hiệp định khung, và hành động này sẽ được tham vấn theo Điều 22 của Hiệp định khung.

Điều 4: Các Phụ lục

1.                   Lộ trình của Ngành điện tử sẽ làm thành Phụ lục 1 của Nghị định thư này và là một phần không tách rời của Nghị định thư. Danh mục loại trừ sản phẩm ngành điện tử sẽ làm thành Phụ lục II của Nghị định thư này.

2.                   Các biện pháp khác với những biện pháp được nêu ra trong Phụ lục 1 có thể được đưa ra, khi và nếu cần thiết, thông qua sửa đổi theo đoạn 2 Điều 5 của Nghị định thư này.

Điều 5: Các Điều khoản Cuối cùng

1.                   Các quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp nhằm thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận phát sinh từ Nghị định thư này.

2.                   Các điều khoản của Nghị định thư này có thể được sửa đổi bằng văn bản với sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên.

3.                   Nghị định thư này có hiệu lực vào ngày 31/8/2005. Ngoài thời điểm có hiệu lực đã xác định, các quốc gia thành viên cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước ngày có hiệu lực của Nghị định thư này phù hợp với các mốc thời gian được nêu ra trong Hiệp định khung về Hội nhập các Ngành Ưu tiên và Lộ trình Hội nhập ngành Điện tử kèm Nghị định thư này.

4.                   Nghị định thư này sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký ASEAN, người sẽ gửi một bản sao được chứng thực cho mỗi quốc gia thành viên.

VỚI SỰ CHỨNG KIẾN, những người ký dưới đây, được Chính phủ các quốc gia ủy quyền hợp pháp, đã ký kết Nghị định thư Hội nhập Ngành điện tử ASEAN.

HOÀN THÀNH tại Viên Chăn, Lào ngày 29/11/2004, làm thành một bản duy nhất bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

PHỤ LỤC I

LỘ TRÌNH HỘI NHẬP NGÀNH ĐIỆN TỬ

I.       CÁC MỤC TIÊU

Các mục tiêu của hội nhập ngành điện tử là:

-         Xây dựng, củng cố và nâng cao tính cạnh tranh của Ngành điện tử ASEAN và đưa ASEAN trở thành một điểm thống nhất để tiến hành hoạt động kinh doanh trong ngành điện tử;

-         Đẩy mạnh các nỗ lực hội nhập khu vực thông qua các biện pháp tự do hoá, tạo thuận lợi và xúc tiến nhằm đảm bảo hội nhập toàn diện ngàng ôtô vào năm 2010.

-         Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân

II.  CÁC BIỆN PHÁP

Lộ trình này bao gồm các biện pháp cụ thể có liên quan trực tiếp đến Ngành điện tử, cũng như các biện pháp chung có liên quan đến tất cả các ngành ưu tiên hội nhập. Các biện pháp hội nhập được dựa trên:

-         Kết hợp các điểm mạnh kinh tế của các nước thành viên ASEAN tạo thành lợi thế khu vực;

-         Tạo thuận lợi và đẩy mạnh đầu tư nội khối ASEAN;

-         Cải thiện điều kiện thu hút và duy trì hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế khác trong khu vực;

-         Thúc đẩy chương trình tạo nguồn từ bên ngoài trong phạm vi ASEAN

II.    PHẠM VI SẢN PHẨM

Phạm vi sản phẩm bao gồm trang thiết bị xử lý dữ liệu điện tử (EDP), vật dụng gia đình điện và điện tử, trang thiết bị y tế, trang thiết bị viễn thông, liên lạc và rađa, điện tử ôtô, các thiết bị điều khiển, phụ tùng cơ khí các sản phẩm điện và điện tử, các thiết bị bán dẫn (bao gồm các dữ liệu đầu vào đối với ngành sản xuất các thiết bị bán dẫn), và các máy móc và trang thiết bị khác của ngành sản xuất chất bán dẫn và các bảng mạch in (PCB).

Chi tiết phạm vi sản phẩm được đưa vào Phụ lục 1 của Lộ trình này

 

 


TT

BIỆN PHÁP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI HẠN

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

 

I

Xoá bỏ Thuế quan

 

 

1.        

Xoá bỏ thuế quan CEPT/AFTA đối với các sản phẩm đã xác định

Ủy ban Điều phối Thực hiện CEPT/AFTA (CCCA)

 

ASEAN 6: 2007

CLMV: 2012

II

Các biện pháp Phi thuế quan (NTMs)

 

 

2.        

Thiết lập Cơ sở dữ liệu NTMs của ASEAN nhằm đảm bảo tính minh bạch[1]

 

CCCA

30/6/2004

3.        

Xây dựng các tiêu thức rõ ràng để phân loại các biện pháp là rào cản thương mại

 

30/6/2005

4.        

Xây dựng chương trình công tác rõ ràng và có thời hạn để rỡ bỏ các hàng rào thương mại

 

31/12/2005

5.        

Thông qua Hiệp định WTO về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu và xây dựng hướng dẫn áp dụng phù hợp với ASEAN

 

31/12/2004

III

Quy tắc Xuất xứ

6.        

Cải tiến Quy tắc xuất xứ CEPT, thông qua việc:

-      cải thiện Quy tắc minh bạch hơn, dễ dự đoán và chuẩn hoá, tham khảo các thực tiễn tốt nhất của các Thoả thuận Thương mại Khu vực khác, bao gồm quy tắc xuất xứ của WTO, và

-      áp dụng chuyển đổi cơ bản như một tiêu chí thay thế trong xác định xuất xứ

 

Nhóm Công tác về Quy tắc xuất xứ CEPT (ROO-TF)

31/12/2004

IV

Thủ tục Hải quan

7.        

Mở rộng diện áp dụng Biểu thuế quan hài hoà ASEAN (AHTN) với thương mại ngoài ASEAN

 

Nhóm Chuyên gia về Các Vấn đề Hải quan (ECCM)

Triển khai thường xuyên

8.        

Xây dựng một mẫu khai hải quan đơn giản, cải tiến và hài hoà

 

31/12/2005

9.        

Đảm bảo thực hiện đầy đủ Hệ thống Luồng xanh, hay hệ thống tương tự, cho các sản phẩm CEPT, tại các cửa khẩu của tất cả các Quốc gia thành viên

 

31/12/2004

10.    

Xây dựng các hướng dẫn áp dụng, một cách phù hợp, cho các Quốc gia thành viên chưa phai là thành viên WTO nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp định WTO về định giá hải quan.

 

31/12/2004

11.    

Các cơ quan hải quan ASEAN thông qua cam kết khách hàng (hiến chương phục vụ khách hàng)

 

31/12/2004

12.    

Xây dựng cơ chế Một cửa, bao gồm việc xử lý điện tử các chứng từ thương mại ở cấp quốc gia và khu vực

 

Nhóm Công tác Liên Ngành về Cơ chế Một cửa

31/12/2005

V

Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

13.    

Đẩy nhanh việc thực hiện/ xây dựng các Thoả thuận Thừa nhận Lẫn nhau (MRAs), khi thích hợp

 

Ủy ban Tham vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ)

bắt đầu từ 1/1/2005

14.    

Khuyến khích các cơ quan quản lý công nhận các báo cáo thử nghiệm của các phòng thí nghiệm được công nhận bởi các cơ quan kiểm định trong ASEAN là các bên ký kết các MRAs về Hợp tác Công nhận Năng lực Thí nghiệm Quốc tế (ILAC) và Hợp tác Công nhận Năng lực Thí nghiệm Châu Á-Thái Bình Dương (APLAC).

 

triển khai thường xuyên

15.    

Đặt ra các mục tiêu và lịch trình cụ thể nhằm hài hoà hoá các tiêu chuẩn trong các ngành ưu tiên nếu cần thiết, thời hạn hoàn thành vào ngày 31/12/2005. Với các lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn quốc tế và nếu cần thiết cho các ngành, có thể hài hoà tiêu chuẩn của các Quốc gia thành viên.

 

31/12/2005

16.    

Hài hoà hoá và/hoặc xây dựng các quy định kỹ thuật nếu cần thiết, để áp dụng ở phạm vi quốc gia

 

31/12/2010

17.    

Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của các Hiệp định WTO về Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại

 

triển khai thường xuyên

18.    

Xem xét khả năng xây dựng chính sách ASEAN về tiêu chuẩn và sự phù hợp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực hiện mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN

 

bắt đầu từ năm 2005

VI

Dịch vụ tiếp vận (Logistics)

19.    

Đẩy nhanh sự phát triển của dịch vụ tiếp vận giao thông tích hợp trong ASEAN thông qua:

-      Tăng cường tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá từ cửa-đến-cửa và vận tải qua biên giới hiệu quả thông qua việc thực hiện nhanh chóng Hiệp định khung về Hàng hoá Quá cảnh và Hiệp định khung về Vận tải Đa phương thức;

-      Cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận tải đường bộ nhằm đạt tới sự kết nối và liên kết lẫn nhau tốt hơn với mạng lưới đường biển và hàng không quốc gia, khu vực và quốc tế.

-      Củng cố các dịch vụ vận tải biển và dịch vụ chở hàng đường biển trong nội khối ASEAN; và

-           Xây dựng môi trường chính sách hiệu quả, tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực hơn của khu vực tư nhân và/ hoặc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân trong việc phát triển cơ sở hạ tầng vận tải và cung cấp và vận hành các dịch vụ và phương tiện tiếp vận.

 

Hội nghị Quan chức Cấp cao về Vận tải (STOM)

bắt đầu từ năm 2005

VII

Gia công/Tạo nguồn từ bên ngoài (outsourcing) và bổ trợ công nghiệp

20.    

Xác định và thức đẩy chuyên môn hoá các công đoạn sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), và các thiết bị thử nghiệm dựa trên lợi thế cạnh tranh của từng Quốc gia Thành viên

 

Nhóm Công tác về Bổ trợ Công nghiệp, (WGIC), với đóng góp của khu vực tư nhân

triển khai thường xuyên

21.    

Xây dựng hướng dẫn nhằm khuyến khích các thoả thuận gia công/tạo nguồn từ bên ngoài giữa các Quốc gia thành viên, khi cần thiết

 

VIII

Hệ thống Ưu đãi Hội nhập ASEAN

22.    

Cố gắng mở rộng phạm vi của Hệ thống Ưu đãi Hội nhập ASEAN (AISP) thông qua việc bổ sung các sản phẩm thuộc các ngành ưu tiên.

 

CCCA

triển khai thường xuyên

IX

Đầu tư

 

Đẩy nhanh việc mở cửa các ngành hiện đang nằm trong Danh mục Nhạy cảm (SL) thông qua việc chuyển những ngành này vào Danh mục Loại trừ Tạm thời (TEL) thuộc Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA), sử dụng công thức ASEAN-X

 

Uỷ ban Điều phối về Đầu tư (CCI)

 

bắt đầu từ năm 2004

23.    

Giảm dần các biện pháp hạn chế đầu tư trong Danh mục SL

bắt đầu từ năm 2004

24.    

Hoàn thành việc loại bỏ dần các biện pháp hạn chế đầu tư trong Danh mục TEL

triển khai thường xuyên[2]

25.    

Xác định chương trình và hoạt động xúc tiến đầu tư trong ASEAN

 

31/12/2005

26.    

Tăng cường liên kết các quy trình sản xuất giữa các nước ASEAN nhằm tận dụng các ưu thế cạnh tranh thông qua việc:

-      thiết lập mạng lưới các khu vực mậu dịch tự do ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động đặt hàng (tạo nguồn) từ bên ngoài (outsourcing activities);

-      cùng thực hiện các biện pháp thuận lợi hoá và xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả hơn

 

bắt đầu từ năm 2005

triển khai thường xuyên

 

27.    

Xúc tiến và tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư chung ở/qua biên giới trong lĩnh vực chế tạo, thông qua:

-      các ưu đãi đặc biệt của các nước CLMV, nếu có thể, dành cho các hoạt động đầu tư từ ASEAN; và

-      các biện pháp đặc biệt của các nước ASEAN-6, nếu có thể, nhằm xúc tiến và tạo thuận lợi cho việc phân bổ lại đầu tư vào các nước CLMV đặc biệt đối với các hoạt động sản xuất sử dụng nhiều lao động.

 

triển khai thường xuyên

X

Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

28.    

Thường xuyên tăng cường các nỗ lực xúc tiến thương mại trong và ngoài ASEAN

CCI; Phòng Thương mại và Cong nghiệp ASEAN (ASEAN-CCI); và các Câu lạc bộ/Hiệp hội Ngành liên quan

triển khai thường xuyên bắt đầu từ năm 2005

29.    

Thường xuyên tổ chức các hoạt động của khu vực tự nhân nhằm thực hiện:

- các biện pháp thuận lợi hoá và xúc tiến chung của ASEAN hiệu quả hơn, tổ chức các phái đoàn mua-bán FDI ASEAN; và

- các hoạt động xúc tiến hỗ trợ các nước CLMV

CCI, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) và ASEAN-CCI

triển khai thường xuyên bắt đầu từ năm 2005

30.    

Triển khai các biện pháp tạo thuận lợi và xúc tiến chung của ASEAN, và phát triển các nguồn đầu tư nước ngoài mới, cụ thể là từ các nước có tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

 

triển khai thường xuyên

XI

Thống kê Thương mại và Đầu tư Nội khối ASEAN

31.    

Thiết lập một hệ thống hiệu quả nhằm giám sát thương mại và đầu tư nội khối ASEAN, thông qua việc:

-     cập nhật cho Ban Thư ký ASEAN các số liệu thống kê thương mại (hàng hoá và dịch vụ) và đầu tư mới nhất

-     các hiệp hội liên quan chuẩn bị các hồ sơ ngành tổng thể, bao gồm các thông tin trong đó có năng lực sản xuấc và phạm vi kinh doanh.

 

Nhóm Công tác về Thống kê; Nhóm Công tác về Thống kê Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài; và CCCA

triển khai thường xuyên

XII

Quyền Sở hữu Trí tuệ

32.    

Mở rộng phạm vi hợp tác về quyền sở hữu trí tuệ trong ASEAN ngoài các vấn đề về nhãn hiệu thương mại và bằng sáng chế để bổ sung hợp tác trao đổi thông tin về bản quyền và thực thi về quyền sở hữu trí tuệ.

 

Nhóm Công tác ASEAN về Hợp tác Quyền Sở hữu Trí tuệ (AWGIPC)

31/12/2004

XIII

Di chuyển của Thương nhân, Chuyên gia, Nhà chuyên môn, Lao động có tay nghề và Nhân tài

33.    

Xây dựng một Hiệp định trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho di chuyển của thương nhân, bao gồm việc thông qua Thẻ đi lại ASEAN, có tính đến luật và quy định của các Quốc gia thành viên

 

Các Cục trưởng Cục Xuất Nhập cảnh và Cục trưởng Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao các nước (DGICM)

 

31/12/2005

34.    

Xây dựng một hiệp định trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của các chuyên gia, nhà chuyên môn, lao động có tay nghề và nhân tài, có tính đến luật và quy định của các Quốc gia thành viên

 

Ủy ban Điều phối vể Dịch vụ (CCS)

31/12/2005

35.    

Đẩy nhanh việc hoàn thành các MRAs nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển tự do của các chuyên gia, nhà chuyên môn, lao động có tay nghề và nhân tài trong ASEAN, có tính đến luật và quy định của các Quốc gia thành viên

 

31/12/2008

XIV

Thuận lợi hoá Di chuyển (Du lịch) trong ASEAN

36.    

Hài hoà thủ tục cấp visa cho khách du lịch quốc tế

 

DGICM

31/12/2004

37.    

Miễn visa cho các công dân ASEAN đi lại trong ASEAN

 

2005

XV

Phát triển Nguồn nhân lực

38.    

Phát triển và nâng cao kỹ năng và xây dựng năng lực thông qua các khoá đào tạo chung và hội thảo

 

Hội nghị Quan chức về Lao động Cao cấp (SLOM)

triển khai thường xuyên

CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ

TT

BIỆN PHÁP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI HẠN

Các biện pháp tăng cường Thương mại và Đầu tư nội khối

XVI

Thực thi hiệu quả chương trình AICO và CEPT

40                        

Thể chế hoá tính tương thích trong ASEAN đối với trao đổi chứng từ thương mại

 

ECCM

31/12/2007

XVII

Đầu tư

 

 

41                        

Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư khu vực bằng cách tập trung vào lợi thế cạnh tranh của ASEAN trong đó có cơ sở sản xuất lớn và sự hiện diện lâu dài của các MNCs so với các nơi đầu tư khác

 

CCI

31/12/2005

XVIII

Hội nhập cơ sở sản xuất và thị trường

 

42                        

Củng cố hơn nữa Chương trình AICO

 

WGIC

ngay lập tức

43                        

Thúc đẩy đầu tư nội khối ASEAN và tăng cường tạo nguồn đặt hàng từ bên ngoài (outsourcing) cho sản phẩm điện tử thông qua:

-           kết nối các cơ sở dữ liệu hiện có của từng nước thành viên và tạo ra một công cụ tìm kiếm trên mạng đó.

-           Cải tiến cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp ASEAN (ASID)

-           Tổ chức hội trợ thương mại hàng năm

CCI và Diễn đàn Điện tử ASEAN (AEF)

CCI

CCI

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

 

XIX

Tiêu chuẩn và các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRAs)

44                        

Đẩy nhanh việc thực thi các MRAs đối với các thiết bị điện và điện tử

ACCSQ

 

bắt đầu từ 31/12/2004

45                        

Hài hoà hoá các quy định kỹ thuật cho ngành điện và điện tử ASEAN

 

2010

46                        

Đảm bảo sự minh bạch của các chương trình điều hành trong ASEAN

triển khai thường xuyên

47                        

Hợp tác trong việc nâng cao năng lực của các nước thành viên ASEAN trong kiểm nghiệm và chứng nhận

 

triển khai thường xuyên

XXI

Nâng cao năng lực

48                        

Phát triển và thúc đầy trung tâm công nghệ ASEAN (Centre of Excellence) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, thiết kế và đồ hoạ, tạo nguồn từ ASEAN

 

WGIC do AEF hỗ trợ

30/6/2005

49                        

Hợp tác trong nâng cao năng lực của các nước ASEAN trong việc kiểm nghiệm và cấp phép

 

ACCSQ

triển khai thường xuyên

50                        

Phát triển các chương trình đào tạo tay nghề cho các nước có ngành điện tử kém phát triển hơn (và ngược lại), ví dụ như đào tạo tại chỗ trong nhà máy

 

WGIC

31/12//2005

 [1] Cơ sở dữ liệu NTM của ASEAN đã hoàn thành và dự kiến sẽ được tải lên trang mạng của ASEAN nhân dịp Hội nghị Hội đồng AFTA lần thứ 18

[2] Thời hạn theo Hiệp định AIA (ASEAN-6= 2010; Việt Nam =2013; Campuchia, Lào và Myanmar =2015)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


nghị định thư về hội nhập ngành điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29