Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản

Số hiệu: 76/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mẫu hợp đồng mới trong kinh doanh bất động sản

Từ ngày 01/11/2015, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản sẽ được thực hiện theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản 2014 .

Cụ thể, các loại hợp đồng mẫu mới bao gồm:

- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai).

- Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai).

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai).

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án).

Ngoài ra, Nghị định cũng ban hành 02 mẫu văn bản chuyển nhượng, 02 mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng, 02 mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án, 02 mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng…

Nội dung từng loại hợp đồng mẫu được quy định chi tiết trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 153/2007/NĐ-CP .

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

2. Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

6. Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Mục 2: CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG MẪU TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 6. Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm:

1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04aMẫu số 04b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 7. Áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

1. Hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

2. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mục 3: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN

Điều 8. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

1. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương II Luật Kinh doanh bất động sản có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) cho bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký với bên cho thuê mua. Đối với trường hợp là nhà ở thì thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; trường hợp hợp đồng thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

Điều 9. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2 Điều này; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng soạn thảo văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của các bên. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng do hai bên ký kết được lập thành 04 bản và có công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại Khoản 2 Điều này (01 bản để bên cho thuê mua lưu; 01 bản nộp cho cơ quan thuế; 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu; 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu).

2. Việc công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải có công chứng hoặc chứng thực. Hồ sơ để công chứng hoặc chứng thực gồm các giấy tờ sau:

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua và văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi (bản chính);

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

b) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nếu thỏa thuận có công chứng, chứng thực thì việc công chứng hoặc chứng thực được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản này;

c) Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

3. Các bên trong chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

4. Việc xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng được thực hiện như sau:

a) Các bên có trách nhiệm nộp các giấy tờ sau cho bên cho thuê mua:

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua (bản chính);

- Văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp không có công chứng, chứng thực thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi;

- Biên lai nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế (bản chính);

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).

b) Bên cho thuê mua có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng và giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ đã nộp, trong đó có 02 văn bản chuyển nhượng đã có xác nhận (01 bản cho bên chuyển nhượng hợp đồng và 01 bản cho bên nhận chuyển nhượng hợp đồng) và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng đó. Bên cho thuê mua có trách nhiệm lưu một bộ hồ sơ (bản sao) chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điểm a Khoản này, trong đó có 01 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

5. Kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được bên cho thuê mua xác nhận, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng với bên cho thuê mua theo hợp đồng thuê mua đã được bên cho thuê mua ký kết.

6. Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ 2 trở đi cũng phải thực hiện việc chuyển nhượng như trường hợp chuyển nhượng hợp đồng lần đầu.

7. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

8. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua (bản chính);

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua (bản chính).

Mục 4: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

Điều 11. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã ký lần đầu với bên cho thuê mua (bản chính);

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua (bản chính).

Mục 5: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 12. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư)

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh thực hiện như sau:

1. Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cụ thể như sau:

a) Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở là Sở Xây dựng;

b) Đối với các loại dự án bất động sản khác là Sở quản lý chuyên ngành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bao gồm:

a) Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng theo Mẫu số 08a08b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:

- Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

- Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực).

c) Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng theo Mẫu số 09a09b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:

- Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo Mẫu số 10a10b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3 Nghị định này (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo Mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này), các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án hoặc phần dự án. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án hoặc phần dự án ngay sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ dự án hoặc một phần dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ.

Trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc một đài truyền hình địa phương hoặc Trung ương và trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối (nếu có) về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án, quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan. Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án hoặc một phần dự án chuyển nhượng thì chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

5. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án được phép chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư)

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh thực hiện như sau:

1. Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án.

2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành và tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 14 Nghị định này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Các nội dung khác trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 14. Thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án

1. Nội dung thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản bao gồm:

a) Về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này;

b) Về điều kiện của dự án, phần dự án chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản;

c) Về điều kiện của chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản;

d) Về điều kiện của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai.

2. Cơ quan đầu mối thẩm định quy định tại Khoản 1 Điều 12 và cơ quan có trách nhiệm cho ý kiến về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quy định tại Khoản 3 Điều 12Khoản 2 Điều 13 Nghị định này phải có ý kiến về các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này, trong đó nêu rõ ý kiến về việc dự án, phần dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng. Trường hợp chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng thì phải nêu rõ lý do để cơ quan chủ trì thẩm định trả lời cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.

Điều 16. Xử lý chuyển tiếp

1. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Nghị định này được tiếp tục hoạt động, nhưng phải bổ sung đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định của Nghị định này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 nếu tiếp tục kinh doanh bất động sản.

2. Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

3. Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).Q 364

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TT

Nội dung

Mẫu số 01

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Mẫu số 02

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Mu số 03

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)

Mu số 04a

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mu số 04b

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Mu số 05

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

Mẫu số 06

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Mẫu số 07

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mu số 08a

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mu số 08b

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

Mu số 09a

Báo cáo quá trình thực hiện dự án

Mẫu số 09b

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

Mu số 10a

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mu số 10b

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

Mu số 11

Quyết định về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………., ngày …. tháng …. năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

Số……… /HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng ….. năm ……..;

Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày....tháng….năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác;

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên bán):

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: ...............................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): …………………………….. Tại ngân hàng: ........................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua):

- Ông (bà)1:........................................................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu): ……………….. Cấp ngày …./…../….., tại ..........................................

- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................  

- Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có): .......................................................

- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng: .....................................................  

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng

1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn,…): ......................................................................................

2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: ......................................................................................

(Đối với hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).

3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: .................................

4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng:

- Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2

- Tổng diện tích sử dụng đất: ……….m2, trong đó:

Sử dụng riêng: …………….m2

Sử dụng chung (nếu có): …………m2

Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê): ......................................

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời gian thuê từ ngày …. đến ngày…..).

5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.

6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng.

7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà.

8. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai.

9. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có).

10. Các thông tin khác .......................................................................................................

Điều 2. Giá bán nhà, công trình xây dựng

Giá bán nhà, công trình xây dựng là ........................................................................... đồng

(Bằng chữ: ...................................................................................................................... ).

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế VAT) và phí bảo trì (nếu có)

(Nếu giá bán là đơn giá trên m2 sàn thì diện tích sàn phải tính theo thông thủy)

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo pháp luật về thanh toán):  

2. Thời hạn thực hiện thanh toán:

a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng …… năm …….. (hoặc trong thời hạn ……. ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này).

b) Thanh toán nhiều lần

- Lần 1:

- Lần 2:

………

3. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Điều 4. Thời hạn giao, nhận nhà công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ………. ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác2). Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.

2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư (bên bán) mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều ………. của Nghị định số …….. Bên bán không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên mua.

3. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................

Điều 5. Bảo hành (theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản)

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Thời hạn bảo hành: ………… (Thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng, về nhà ở).

3. Thỏa thuận về hết thời hạn bảo hành:..............................................................................

4. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của Bên bán (theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:

a) Yêu cầu Bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận (thủ tục thanh toán, tài chính, giấy tờ………);

d) Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra;

e) Các quyền khác .............................................................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên bán (theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:

a) Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có)3;

(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua biết tiến độ xây dựng nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu).

b) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua;

c) Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

d) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng4. Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng;

đ) Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác....);

h) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng, và tạo điều kiện cho bên mua kiểm tra công trình;

i) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai cho bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về tín dụng.

k) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

1. Quyền của Bên mua (theo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng5;

b) Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng (áp dụng tương tự Khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này);

c) Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

d) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng;

đ) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;

e) Các quyền khác: ............................................................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên mua (theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này6;

c) Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận là:........

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

đ) Các nghĩa vụ khác: ........................................................................................................

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách nhiệm trước bên kia (đối với bên mua: Chậm nộp tiền mua nhà, không chịu nhận bàn giao nhà...; đối với bên bán: Chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm bảo...).

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng.

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- .......................................................................................................................................

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- .......................................................................................................................................

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

4. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền7

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN
(HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

Số…….. /HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày ….. tháng ….. năm …..;

Căn cứ Nghị định số: …../2015/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác;

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

- Tên doanh nghiệp ............................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ……………………. Chức vụ: ..............................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): ……………………………. Tại ngân hàng: .........................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

- Ông (bà)1:

- Số CMND (hộ chiếu): ……………………… Cấp ngày: ……../……./……. Tại: .......................

- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………….. Fax (nếu có): ..............................................

- Số tài khoản: ……………………………………. Tại ngân hàng: ............................................  

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê

1. Loại nhà, công trình xây dựng: .......................................................................................

2. Vị trí, địa điểm nhà, công trình xây dựng: ........................................................................

3. Hiện trạng về chất lượng nhà, công trình: ........................................................................

4. Diện tích của nhà, công trình xây dựng

- Tổng diện tích sàn xây dựng cho thuê: ………….m2

- Tổng diện tích sử dụng đất: …………m2, trong đó:

Sử dụng riêng: ………..m2;

Sử dụng chung (nếu có): ………..m2

5. Trang thiết bị kèm theo: .................................................................................................

Điều 2. Giá cho thuê nhà, công trình xây dựng

1. Giá cho thuê nhà, công trình xây dựng là …………………………………………………….. ………………………. Việt Nam đồng/tháng (hoặc Việt Nam đồng/năm).

(Bằng chữ: ...................................................................................................................... ).

Giá cho thuê này đã bao gồm: Chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà, công trình xây dựng và các khoản thuế mà Bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định ……… (do các bên thỏa thuận).

2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan cung cấp dịch vụ khác.

3. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng) .................................................................................................................

2. Thời hạn thực hiện thanh toán: .......................................................................................

Điều 4. Thời hạn cho thuê, thời điểm giao, nhận nhà, công trình xây dựng cho thuê và hồ sơ kèm theo

1. Thời hạn cho thuê nhà, công trình xây dựng: ...................................................................

2. Thời điểm giao nhận nhà: Ngày …… tháng ……. năm ……………..

3. Hồ sơ kèm theo: ...........................................................................................................

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

1. Quyền của bên cho thuê (theo Điều 26 của Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng hiện trạng đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này;

d) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra;

đ) Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê;

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật Kinh doanh bất động sản;

g) Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê;

h) Các quyền khác do các bên thỏa thuận (nhưng không được trái các quy định pháp luật và đạo đức xã hội)         

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê (theo Điều 27 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế tại Điều 1 của Hợp đồng này;

b) Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê;

c) Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường;

d) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng;

đ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận ........................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

1. Quyền của bên thuê (theo Điều 28 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo đúng hiện trạng đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng;

c) Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

d) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

đ) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

e) Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

g) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra;

h) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Luật Kinh doanh bất động sản;

i) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận ............................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên thuê (theo Điều 29 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế đã liệt kê tại Điều 1 và các thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này;

c) Sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích và sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra;

d) Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng (Điều 4);

đ) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận ........................................................................

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Trách nhiệm của bên cho thuê khi vi phạm hợp đồng ......................................................

2. Trách nhiệm của bên thuê khi vi phạm hợp đồng .............................................................

3. Các trường hợp bất khả kháng: Bên thuê hoặc Bên cho thuê không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra.

4. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

Điều 8. Phạt vi phạm hợp đồng

Do các bên thỏa thuận: .....................................................................................................

Điều 9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và các biện pháp xử lý

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng: .......................................................................

4. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà, công trình xây dựng có thời hạn từ 06 tháng trở lên).

2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ .... bản,.... và .... bản lưu tại cơ quan thuế./.

BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền2

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN
(HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

Số: ………./HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng …. năm ……..;

Căn cứ Nghị định số: ......./2015/NĐ-CP ngày …. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ pháp lý khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê mua):

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………. Chức vụ: .....................................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): ……………………. Tại ngân hàng: ...................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên thuê mua):

Ông (bà)1: .........................................................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu): ………… Cấp ngày: …../…./…… Tại: ...............................................

- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………. Fax (nếu có): ...............................................

- Số tài khoản (nếu có): …………………………. tại Ngân hàng: ............................................

- Mã số thuế (nếu có): ........................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng với các nội dung sau:

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng:

1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư; nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn ……): ...................................................................................

2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: ......................................................................................

(Đối với hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).

3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: .................................

.........................................................................................................................................

4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng:

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ………..m2

- Tổng diện tích sử dụng đất: …………m2, trong đó:

Sử dụng riêng: ………m2; sử dụng chung (nếu có): ………m2

Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê): ......................................

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời gian thuê từ ngày....đến ngày....).

5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.

6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng.

7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà.

8. Đối với hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

9. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có).

Điều 2. Giá thuê mua, các chi phí liên quan và phương thức, thời hạn thanh toán

Giá thuê mua (bao gồm tiền thuê và tiền mua nhà): .............................................................

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán:

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo pháp luật về thanh toán):  

2. Thời hạn thực hiện thanh toán:

a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng ….. năm ……. (hoặc trong thời hạn ……. ngày, kể từ sau ngày ký kết hợp đồng này);

b) Thanh toán nhiều lần

- Lần 1:

- Lần 2:

……..

3. Trường hợp thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua;

b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Điều 4. Thời điểm giao nhận, thời hạn cho thuê mua và chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng

1. Thời điểm giao nhận nhà, công trình xây dựng là ngày ....... tháng ….. năm ….. (hoặc trong thời hạn ngày (tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng).

2. Thời hạn cho thuê mua nhà, công trình xây dựng là ……. năm (…..tháng), kể từ ngày …. tháng ….. năm …..đến ngày ….. tháng ….. năm …….

3. Trường hợp Bên thuê mua chưa nhận bàn giao quyền sở hữu nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư (bên cho thuê mua) mà Bên thuê mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều …. của Nghị định số …… Bên cho thuê mua không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên thuê mua.

4. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua trừ trường hợp hai bên thỏa thuận Bên thuê mua tự làm thủ tục.

5. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................

Điều 5. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng đang cho thuê mua

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm sửa chữa nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua nếu nhà, công trình xây dựng có hư hỏng vì lý do khách quan không do lỗi của bên thuê mua gây ra.

2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê mua các hư hỏng cần được sửa chữa. Trong thời hạn ……... ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của bên thuê mua, bên cho thuê mua có trách nhiệm phối hợp với bên thuê mua thực hiện việc sửa chữa các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu bên cho thuê mua chậm thực hiện việc bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

3. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê mua

1. Quyền của Bên cho thuê mua (theo Điều 32 của Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng;

b) Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng;

c) Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra trong thời gian thuê mua nhà, công trình xây dựng;

đ) Được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa thanh toán đủ tiền thuê mua;

e) Yêu cầu bên thuê mua bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng (Yêu cầu Bên thuê mua sử dụng nhà, công trình xây dựng thuê mua đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà, công trình xây dựng thuê mua);

g) Các quyền khác ............................................................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê mua (theo Điều 33 của Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có);

(Đối với trường hợp thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung; Bên cho thuê mua có trách nhiệm xây dựng nhà theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên thuê mua biết tiến độ xây dựng nhà và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên thuê mua kiểm tra việc xây dựng nhà, công trình xây dựng nếu có yêu cầu).

b) Thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật (phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà, công trình xây dựng thuê mua);

c) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan cho bên thuê mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận tại Hợp đồng này;

đ) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho bên thuê mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về tín dụng;

e) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua khi hết thời hạn thuê mua và Bên mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng này (hoặc thỏa thuận khác…………………………);

g) Bảo hành nhà, công trình xây dựng theo Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản;

h) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

i) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

k) Tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

l) Các nghĩa vụ khác ..........................................................................................................

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê mua

1. Quyền của Bên thuê mua (theo Điều 34 của Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng theo cam kết tại Điều 1 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kết thúc thời hạn thuê mua;

c) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

d) Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra;

đ) Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra;

e) Có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho bên cho thuê mua;

g) Các quyền khác ............................................................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên thuê mua (theo Điều 35 của Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Phối hợp với bên cho thuê mua thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

d) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê mua;

đ) Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra trong thời hạn thuê mua;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Thông báo cho bên cho thuê mua về việc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

h) Các nghĩa vụ khác .........................................................................................................

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách nhiệm trước bên kia (đối với bên thuê mua: Chậm nộp tiền thuê mua nhà, không chịu nhận bàn giao nhà...; đối với bên cho thuê mua: chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm bảo...): ...............................................................

Các thỏa thuận khác ..........................................................................................................

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: ...................................................

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng: ................................................................................

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng: .......................................................................

4. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp cá nhân cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có thời hạn từ 06 tháng trở lên).

2. Hợp đồng này được lập thành …… bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ .... bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế và một bản để khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu./.

BÊN CHO THUÊ MUA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN THUÊ MUA
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền2

Mẫu số 04a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………., ngày ….. tháng ….. năm……..

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số ……../HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số: ……../2015/NĐ-CP ngày .... tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. Chức vụ: .......................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): ……………………………. Tại ngân hàng: .........................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

- Ông/Bà1:..........................................................................................................................

- Sinh ngày: ………………………./……………………../..........................................................

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………....Cấp ngày: …../ ……./………

Tại ....................................................................................................................................

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài): .............................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân nhận chuyển nhượng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Quyền sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức).

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng

1. Quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng đối với thửa đất theo: .................................

.........................................................................................................................................

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ....)

2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau:

- Thửa đất số: ...................................................................................................................

- Tờ bản đồ số: .................................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ..............................................................................................................

- Diện tích: ……………./………m2 (Bằng chữ: ..................................................................... )

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………... m2

- Mục đích sử dụng: ..........................................................................................................

- Thời hạn sử dụng: ...........................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng: .......................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................................

3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:

- Mật độ xây dựng: ...........................................................................................................

- Số tầng cao của công trình xây dựng: ..............................................................................

- Chiều cao tối đa của công trình xây dựng: ........................................................................

- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt:..................................................................

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: …………….(nếu có).

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………..đồng (bằng chữ:       đồng Việt Nam).

(Có thể ghi chi tiết bao gồm:

- Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất: .........................................................................

- Giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật: ............................................................................

- Giá trị bán/chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất:   

- Tiền thuế VAT: ................................................................................................................

Điều 3. Phương thức thanh toán

1. Phương thức thanh toán: ...............................................................................................

2. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

Điều 4. Thời hạn thanh toán

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận.

Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

1. Bàn giao quyền sử dụng đất

a) Việc bàn giao quyền sử dụng đất được các bên lập thành biên bản;

b) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất kèm theo quyền sử dụng đất:

- Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Bản sao các giấy tờ pháp lý về đất đai: ...........................................................................

- Các giấy tờ khác theo thỏa thuận: ....................................................................................

c) Bàn giao trên thực địa: ..................................................................................................

i với trường hợp chuyn nhượng đất trong dự án khu đô thị mi, dự án phát triển nhà ở, dự án đu tư xây dựng hạ tng khu công nghiệp và các dự án đầu tư hạ tng kỹ thuật để chuyn nhượng đất có hạ tng: Bên chuyn nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyn nhượng các điểm đu nối hạ tầng kỹ thuật về cp điện, cấp và thoát nước…….).

2. Đăng ký quyền sử dụng đất

a) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu là chuyển nhượng đất trong dự án);

b) Trong thời hạn ………. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3. Thời điểm bàn giao đất trên thực địa ..............................................................................

4. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

(Các bên có thể thỏa thuận để Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, trong trường hợp này, Bên chuyển nhượng phải bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất).

Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

1. Về thuế do Bên ………………………….. nộp

2. Về phí do Bên …………………………….. nộp

3. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên

I. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Quyền của bên chuyển nhượng (theo Điều 38 Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra;

d) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Các quyền khác: ...........................................................................................................

2. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng (theo Điều 39 Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

b) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Các nghĩa vụ khác: ........................................................................................................

II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng (theo Điều 40 Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra;

đ) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng;

e) Các quyền khác: ............................................................................................................

2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng (theo Điều 41 Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

d) Xây dựng nhà, công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy hoạch được duyệt;

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Các nghĩa vụ khác .........................................................................................................

Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Bên chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: .........................

2. Bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: .................

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

1. Phạt bên chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 8 của hợp đồng này như sau:       

2. Phạt bên nhận chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 8 của hợp đồng này như sau:           

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …… bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền2

Mẫu số 04b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ (CHO THUÊ LẠI) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số ………./HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ (BÊN CHO THUÊ LẠI)

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: ...........................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng ......................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN THUÊ (BÊN THUÊ LẠI)

- Ông/Bà1: .........................................................................................................................

- Sinh ngày: ………………../……………………/.....................................................................

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………….……... Cấp ngày: ……/…./…….

Tại:....................................................................................................................................

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài):..............................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(Trường hợp bên thuê là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp bên thuê là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân. Trường hợp bên thuê là vợ và chồng thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên thuê là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức).

Hai bên đồng ý thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Thông tin về đất cho thuê (cho thuê lại)

1. Quyền sử dụng đất của Ông (bà) hoặc tổ chức: ..............................................................

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

(Đối với hợp đồng cho thuê lại cần thêm thông tin về tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất của thửa đất cho thuê)

2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau:

- Thửa đất số: ...................................................................................................................

- Tờ bản đồ số: .................................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ..............................................................................................................

- Diện tích: ……………../………m2 (bằng chữ:..................................................................... )

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………… m2

+ Sử dụng chung: ………………. m2

- Mục đích sử dụng: ..........................................................................................................

- Thời hạn sử dụng: ...........................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng: .......................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................................

3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:

- Mật độ xây dựng: ...........................................................................................................

- Số tầng cao của công trình xây dựng: ..............................................................................

- Chiều cao tối đa của công trình xây dựng: ........................................................................

- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt): ................................................................

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: .......................................... (nếu có).

5. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có): ............................................................

Điều 2. Giá thuê đất: .........................................................................................................

Điều 3. Phương thức thanh toán

1. Phương thức thanh toán: ...............................................................................................

2. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................

Điều 4. Thời hạn thanh toán

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận .......................................................

Điều 5. Mục đích thuê đất

1. Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

.........................................................................................................................................

2. Bên thuê đất phải sử dụng đất đúng mục đích thuê theo Khoản 1 Điều này.

3. Thỏa thuận về cho thuê lại: .............................................................................................

4. Thỏa thuận khác ............................................................................................................

Điều 6. Thi hạn thuê đất, thời điểm bàn giao

I. Thời hạn thuê đất:

1. Thời hạn thuê quyền sử dụng đất là: ………..tháng (hoặc năm)

Thời hạn thuê bắt đầu từ ngày:...........................................................................................

2. Gia hạn thời hạn thuê: ....................................................................................................

3. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hết hạn:

II. Thời điểm bàn giao đất:

1. Thời điểm bàn giao đất: .................................................................................................

2. Giấy tờ pháp lý kèm theo gồm: ......................................................................................

(Các bên tự thỏa thuận về điều kiện, thủ tục bàn giao đất, giấy tờ kèm theo của quyền sử dụng đất thuê).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

1. Quyền của bên cho thuê (theo Điều 42 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;

d) Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng;

đ) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra;

e) Các quyền khác .............................................................................................................

2. Nghĩa vụ của bên cho thuê (theo Điều 43 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

b) Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất;

d) Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê;

g) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

h) Các nghĩa vụ khác .........................................................................................................

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

1. Quyền của bên thuê (theo Điều 44 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê;

b) Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng;

d) Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê;

đ) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra;

e) Quyền cho thuê lại (nếu có);

g) Các quyền khác: ...........................................................................................................

2. Nghĩa vụ của bên thuê (theo Điều 45 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê;

b) Không được hủy hoại đất;

c) Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh;

đ) Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác: ........................................................................................................

Điều 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Bên cho thuê phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: ...................................

2. Bên thuê phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau:...........................................

Điều 10. Phạt vi phạm hợp đồng:

a) Phạt bên cho thuê khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 9 của Hợp đồng này như sau:     

b) Phạt bên thuê khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 9 của Hợp đồng này như sau: ....

Điều 11. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- .......................................................................................................................................

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- .......................................................................................................................................

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng

- .......................................................................................................................................

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……. (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và ….. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.

BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN THUÊ
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền2

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN
(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ………./HĐKT

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ....../2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án) ……. số ….. ngày ... tháng …. năm ……. của ........................................................................................................................................ ,

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............

.........................................................................................................................................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: …………………….. Chức vụ: .............................................

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại: ...........................................

- Điện thoại: ………………………………….. Fax: ..................................................................

- Tài khoản: ……………………………………. tại ngân hàng: .................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: ...........................................

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại ............................................

- Điện thoại: ………………………………….. Fax: ..................................................................

- Tài khoản: ………………………… Tại ngân hàng ................................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) ….……………….. với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án đã được phê duyệt

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt (một phần dự án) gồm:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Diện tích đất: ..................................................................................................................

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ...............................................................................

- Nội dung về quy hoạch xây dựng: ...................................................................................

- Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà: ............................ )

- Tổng mức đầu tư: ...........................................................................................................

- Tiến độ dự án: ................................................................................................................

- Nguồn vốn: .....................................................................................................................

- Các nội dung khác: .........................................................................................................

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án cần thêm mục 2 về số liệu của phần dự án chuyển nhượng tương tự như trên)

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

- Về giải phóng mặt bằng: .................................................................................................

- Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: .........................................................................................

- Về xây dựng công trình: ..................................................................................................

- Thông tin khác: ...............................................................................................................

Điều 3. Giá chuyển nhượng

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác) ................................

.........................................................................................................................................

2. Thời hạn thanh toán:

- Trả lần đầu là: ……………. đồng vào ngày ……./……./.......................................................

- Trả tiếp theo là: ………………….. đồng vào ngày ……/……/...............................................

- Các quy định khác do hai bên thỏa thuận: ........................................................................

Điều 5. Thời hạn bàn giao và nhận dự án (hoặc phần dự án)

1. Cách thức bàn giao: Bàn giao trên hồ sơ hoặc phần nhận dự án, bàn giao trên thực địa: ..

2. Thời gian bàn giao: ........................................................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Quyền của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

c) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận: ..........................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

a) Bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa;

c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án;

d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng;

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án hoặc phần dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án;

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng;

d) Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận ......................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất;

c) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thỏa thuận;

d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng …);

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất

(do các bên thỏa thuận)

Điều 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 10. Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

(do các bên thỏa thuận)

Điều 12. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 14. Các thỏa thuận khác

BÊN CHUYN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng du)

BÊN NHẬN CHUYN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 ……………., ngày …… tháng …… năm ……

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ..... tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp luật khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

- Ông (Bà): ........................................................................................................................

- Giấy CMTND/Hộ chiếu số: …………….. Cấp ngày..../…../…… Tại ......................................

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Nếu bên chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu bên chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

- Ông (Bà): ........................................................................................................................

- Số CMTND: ……………………. Do CA …………….. Cấp ngày: ..........................................  

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): ……………………….. Tại ngân hàng ...............................................  

(Nếu bên nhận chuyn nhượng cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Nếu bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng này với các nội dung sau đây:

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng như sau:

1. Thông tin về hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

a) Tên, số hợp đồng, ngày ký: ...........................................................................................

b) Thông tin về bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:

- Công ty ..........................................................................................................................

(Ghi theo thông tin của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

c) Thông tin về bên thuê mua nhà, công trình xây dựng:

- Ông/bà: …………………………….. (hoặc Công ty: ........................................................... )

(Ghi theo thông tin của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

2. Thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê mua

a) Loại nhà, công trình xây dựng: .......................................................................................

b) Mô tả các đặc điểm khác của nhà, công trình xây dựng: .................................................

c) Diện tích: ……………m2 (ghi theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

d) Địa chỉ nhà, công trình xây dựng: ...................................................................................

đ) Hiện trạng nhà, công trình xây dựng: ..............................................................................

e) Giá thuê mua ………………. đ (bằng chữ: ...................................................................... )

(Ghi theo Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

g) Số tiền thuê mua đã nộp cho bên cho thuê mua ............................................................ đ

(Bằng chữ ........................................................................................................................ )

h) Hiện trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng:

- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của: .................................................................................

- Giấy tờ pháp lý của nhà, công trình xây dựng: ..................................................................

3. Thời hạn thuê mua nhà, công trình xây dựng (theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

a) Thời hạn thuê mua: ........................................................................................................

b) Thời hạn nhận bàn giao nhà, công trình xây dựng: ..........................................................

Điều 2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo

1. Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây:

a) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng số ….., ký ngày …….. và các Phụ lục, văn bản, tài liệu kèm theo của Hợp đồng.

b) Các chứng từ tài chính về nộp tiền thuê mua nhà, công trình xây dựng cho Công ty .........

.........................................................................................................................................

c) Các văn bản chuyển nhượng hợp đồng và chứng từ nộp thuế của các lần chuyển nhượng trước.

d) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác..... (của cá nhân chuyển nhượng); giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác... (đối với tổ chức).

đ) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận).

2. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này:

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 2 này trong thời hạn (hoặc tại thời điểm): ....................................................................................................................

b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn giao là bộ phận gắn liền của Văn bản chuyển nhượng này.

3. Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn bản, tài liệu bàn giao cho Bên B.

Điều 3. Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ................................................................................. đ

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... )

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm:

a) Khoản tiền đã trả cho bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng (công ty……………..) theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho đến thời điểm ký văn bản chuyển nhượng này (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo) là: ………………đ (bằng chữ ……………………), bằng ……..% giá trị hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký;

b) Các khoản tiền khác đã chi trả (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………..đ (bằng chữ );

c) Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngoài hai khoản tiền nêu trên là: ……………..đ (bằng chữ: ........................................................................................................................................ )

2. Phương thức thanh toán:

a) Đồng tiền thanh toán là: tiền Đồng của Việt Nam;

b) Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt; hình thức thanh toán do các bên tự thỏa thuận lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện.

3. Thời hạn thanh toán: …………………… (do các bên tự thỏa thuận)

Điều 4. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng theo văn bản chuyển nhượng này do Bên ……………………… chịu trách nhiệm nộp.

Các thỏa thuận khác...

Điều 5. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và bàn giao nhà, công trình xây dựng

1. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và bàn giao nhà, công trình xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số ……./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

2. Văn bản xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng của Bên cho thuê mua (công ty …………) là cơ sở xác định các Bên đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và là bộ phận không tách rời của văn bản chuyển nhượng này. Mỗi Bên A và Bên B giữ 01 bản gốc văn bản xác nhận của Bên cho thuê mua (công ty …………..).

3. Kể từ thời điểm có văn bản của Bên cho thuê mua (công ty …………….) xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì:

- Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với Bên cho thuê mua (công ty …………) và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với Bên cho thuê mua (công ty ……………) để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

- Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A.

- Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

- Bên B trở thành bên thuê mua nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

- Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong văn bản chuyển nhượng này; Bên cho thuê mua (công ty ……………) không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong văn bản chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B.

4. Bàn giao nhà, công trình xây dựng

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B nhà, công trình xây dựng trong thời hạn ………. ngày kể từ ngày được Bên cho thuê mua (công ty ……………..) xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

b) Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng được các bên lập thành biên bản.

c) Các bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm về việc bàn giao và nhận bàn giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận.

d) (Các thỏa thuận khác) ....................................................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 3 của văn bản này;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng quy định tại Điều 1 của văn bản này là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác;

c) Giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận chuyển nhượng hợp đồng tại Bên cho thuê mua (Công ty ……………….);

đ) Cung cấp cho Bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;

e) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Bên cho thuê mua (Công ty ………….) để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

g) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này;

h) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

i) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);

b) Tiếp nhận từ Bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này;

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận chuyển nhượng hợp đồng tại Bên cho thuê mua (Công ty ………….);

đ) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Bên cho thuê mua (Công ty ………….) để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

e) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;

g) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác .............................................................................................

(Các nội dung khác do các bên thỏa thuận, đảm bảo không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội, không trái các quy định đã có trong văn bản này).

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng

Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được công chứng (nếu có), được chủ đầu tư (Công ty …………) xác nhận việc chuyển nhượng.

Văn bản này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại công ty (chủ đầu tư) ……………………………….

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền1

Xác nhận của bên cho thuê mua ………. (ghi tên công ty cho thuê mua nhà, công trình xây dựng ………………….)

(Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng chỉ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng này sau khi bên nhận chuyển nhượng đã có biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ xác nhận việc miễn thuế thu nhập theo quy định)

Công ty ……………. xác nhận ông/bà/tổ chức …………….. là người đã thuê mua nhà, công trình xây dựng theo Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng số ……………….. (hoặc là Bên đã nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày …… của ông (bà) hoặc tổ chức ………………… nếu là chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi), nay Công ty ………………….. xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng giữa ông (bà) hoặc tổ chức …………………………… và ông (bà) hoặc tổ chức ……………………………………………..

Kể từ ngày ký xác nhận này, Công ty ………. sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà/tổ chức ……….. và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng là ông/bà/tổ chức ……….. theo địa chỉ ghi trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng này.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng (Hợp đồng số: ……………..) đã ký với Công ty chúng tôi./.

………, ngày … tháng … năm …

Đại diện công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………., ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ... tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp luật khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

- Ông (Bà): ........................................................................................................................

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...........................................................................

Cấp ngày: …../…../……. Tại: ..............................................................................................

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(Nếu bên chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu bên chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghì thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

- Ông (Bà): ........................................................................................................................

- Số CMTND: …………………………. Do CA …………. cấp ngày: ........................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

- Số tài khoản (nếu có): ……………………… Tại ngân hàng: ................................................

(Nếu bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai này với các nội dung sau đây:

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho Bên B Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

1. Thông tin về Hợp đồng thuê mua nhà ờ hình thành trong tương lai được chuyển nhượng

a) Tên, số Hợp đồng, ngày ký,...

Thông tin về bên cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai:

- Công ty: .........................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

(Ghi theo thông tin của bên bán nhà ở có trong Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai)

b) Thông tin về bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai:

- Ông/bà: …………………………………………….. (hoặc Công ty ......................................... )

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

(Ghi theo thông tin của bên thuê mua nhà ở có trong Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai)

2. Thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai cho thuê mua

a) Tên dự án: ....................................................................................................................

b) Loại nhà ở: ...................................................................................................................

c) Diện tích nhà ở: …………m2 (ghi theo hợp đồng thuê mua nhà ở)

d) Địa chỉ nhà ở, số hiệu căn hộ: ........................................................................................

đ) Hiện trạng xây dựng nhà ở: ...........................................................................................

e) Giá thuê mua nhà ở ……………. đồng (bằng chữ:........................................................... )

(Ghi theo Hợp đồng thuê mua nhà ở)

g) Số tiền thuê mua đã nộp cho bên cho thuê mua nhà (Chủ đầu tư): …………………. đồng (Bằng chữ:    )

h) Thời hạn nộp tiền thuê mua nhà ở các đợt tiếp theo: .......................................................

i) Thời hạn bàn giao nhà ở: ................................................................................................  

Điều 2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo

1. Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây:

a) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai số ……….., ký ngày ……… và các Phụ lục, văn bản, tài liệu kèm theo của Hợp đồng.

b) Các chứng từ tài chính về nộp tiền thuê mua nhà ở cho Công ty ......................................

.........................................................................................................................................

c) Các văn bản chuyển nhượng hợp đồng và chứng từ nộp thuế của các lần chuyển nhượng trước.

d) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác...(của cá nhân chuyển nhượng); giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác... (đối với tổ chức).

đ) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận).

2. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này:

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 2 này trong thời hạn (hoặc tại thời điểm): ....................................................................................................................

b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn giao là bộ phận gắn liền của văn bản chuyển nhượng này.

3. Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn bản, tài liệu bàn giao cho Bên B.

Điều 3. Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ................................................................................. đ

(Bằng chữ:........................................................................................................................ )

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm:

a) Khoản tiền đã trả cho bên cho thuê mua nhà ở (Công ty ………………) theo hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho đến thời điểm ký văn bản chuyển nhượng này (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo) là: ……………….đ (bằng chữ ……………………...), bằng ………..% giá trị hợp đồng thuê mua nhà ở đã ký.

b) Các khoản tiền khác đã chi trả (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………………….đ (bằng chữ      )

c) Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngoài hai khoản tiền nêu trên là: …………………. đ (bằng chữ: ........................................................................................................................................ )

2. Phương thức thanh toán:

a) Đồng tiền thanh toán là: Tiền Đồng của Việt Nam

b) Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt; hình thức thanh toán do các bên tự thỏa thuận lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện.

3. Thời hạn thanh toán: ……………………. (do các bên tự thỏa thuận)

Điều 4. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Văn bản chuyển nhượng này do bên ………………………….. chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở

1. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và bàn giao nhà, công trình xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số: …../2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

2. Xác nhận của Chủ đầu tư về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở là cơ sở xác định các Bên đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở và là bộ phận không tách rời của Văn bản chuyển nhượng này.

3. Kể từ thời điểm được Chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở thì:

- Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với chủ đầu tư và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê mua nhà ở.

- Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê mua nhà ở và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê mua nhà ở và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A.

- Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê mua nhà ở; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê mua nhà ở.

- Bên B trở thành bên thuê mua nhà trong hợp đồng thuê mua nhà ở.

- Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Văn bản chuyển nhượng này; Chủ đầu tư không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong Văn bản chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 3 của văn bản này;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê mua nhà ở quy định tại Điều 1 của văn bản này là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác;

c) Giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận chuyển nhượng hợp đồng tại Chủ đầu tư (công ty..............);

đ) Cung cấp cho Bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;

e) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ đầu tư (công ty ……………..) để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

g) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này;

h) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

i) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);

b) Tiếp nhận từ Bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này;

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận…….., ngày ….. tháng …. năm …… chuyển nhượng hợp đồng tại Chủ đầu tư (công ty................. );

đ) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ đầu tư (công ty ………………) để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

e) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;

g) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác .............................................................................................

(Các nội dung khác do các bên thỏa thuận, đảm bảo không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội, không trái các quy định đã có trong văn bản này)

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng

Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được công chứng (nếu có), được Chủ đầu tư (công ty ………..) xác nhận việc chuyển nhượng.

Văn bản này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại công ty (chủ đầu tư) .........................................................................

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền1

Xác nhận của Chủ đầu tư …………… (ghi tên công ty …………………..)

(Chủ đầu tư chỉ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng này sau khi bên nhận chuyển nhượng đã có biên lai thuế hoặc giấy tờ xác nhận việc miễn thuế thu nhập theo quy định)

Công ty ……………… xác nhận ông/bà/tổ chức …………. là người đã mua nhà theo Hợp đồng thuê mua nhà ở số ……………… (hoặc là Bên đã nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày ….. của ông (bà) hoặc tổ chức …. ……………….. nếu là chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi), nay công ty ……………… xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở giữa ông (bà) hoặc tổ chức ………………………. và ông (bà) hoặc tổ chức …………………………

Kể từ ngày ký xác nhận này, Công ty ……….. sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà/tổ chức ……… và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng là ông/bà/tổ chức …….. theo địa chỉ ghi trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở này.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng thuê mua nhà ở (Hợp đồng số: ………………) đã ký với Công ty chúng tôi./.

……….., ngày … tháng … năm …
Đại diện công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu 08a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ……………..

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .....................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: ...........................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ..........................................................................................

Thuộc địa bàn xã …………… huyện ……………. tỉnh ...........................................................  

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án ………… với các nội dung chính như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: ....................................................................................................................

2. Địa điểm: ......................................................................................................................

3. Nội dung và quy mô dự án: ...........................................................................................

4. Diện tích sử dụng đất: ...................................................................................................

5. Diện tích đất xây dựng: .................................................................................................

6. Tổng mức đầu tư: .........................................................................................................

7. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................

8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ...................................................................................

II. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:

.........................................................................................................................................

III. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

.........................................................................................................................................

V. CAM KẾT:

.........................................................................................................................................

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

……, ngày .... tháng …. năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 08b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)………..

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .....................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………… Chức vụ: .........................................

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ..........................................................................................

Thuộc địa bàn xã ………….. huyện ……………. tỉnh ............................................................

Đề nghị được chuyển nhượng một phần dự án ………….. với các nội dung chính như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: ....................................................................................................................

2. Địa điểm: ......................................................................................................................

3. Nội dung và quy mô dự án: ...........................................................................................

4. Diện tích sử dụng đất của dự án: ...................................................................................

5. Diện tích đất xây dựng: .................................................................................................

6. Tổng mức đầu tư: .........................................................................................................

7. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................

8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ...................................................................................

II. XIN PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

1. Diện tích đất: .................................................................................................................

2. Vị trí khu đất: .................................................................................................................

3. Quy mô công trình: ........................................................................................................

4. Hiện trạng đang thực hiện: .............................................................................................

III. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:

.........................................................................................................................................

IV. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)

V. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

.........................................................................................................................................

VI. CAM KẾT: ...................................................................................................................

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

…….., ngày .... tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 09a

Tên chủ đầu tư: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/…….

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………

1. Tên chủ đầu tư:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Người đại diện ................................................................................................................

- Số điện thoại ..................................................................................................................

2. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án .......................................................................................................................

- Địa điểm dự án ...............................................................................................................

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,...)....................

- Mục tiêu của dự án: .........................................................................................................

- Tổng diện tích đất: ………………………… Trong đó bao gồm: ...........................................

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất...)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..) .........................................................................................................................................

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) ..................................................................

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ........................................................................

+ Các thông tin khác .........................................................................................................

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: .................................................................

4. Quá trình thực hiện dự án:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .........................................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .....................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .................................................................................

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng ....................................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................................

- Tình hình huy động vốn ....................................................................................................

- Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) .........................................................

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 ....................................................

- Các vấn đề khác .............................................................................................................

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng: ....................................................................

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan: ........................................

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: …..

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 09b

Tên chủ đầu tư ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./………

………., ngày …… tháng ….. năm ………

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………….

1. Tên chủ đầu tư:

- Địa chỉ ............................................................................................................................

- Người đại diện ................................................................................................................

- Số điện thoại ..................................................................................................................

2. Thông tin chung về dự án và phần dự án chuyển nhượng:

a) Thông tin về dự án

- Tên dự án .......................................................................................................................

- Địa điểm dự án ...............................................................................................................

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư ….) .................

- Mục tiêu của dự án: .........................................................................................................

- Tổng diện tích đất: ………………………. Trong đó bao gồm: .............................................

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, ……….)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..) .........................................................................................................................................

+ Tổng mức đầu tư (nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) ...................................................................

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ........................................................................

+ Các thông tin khác .........................................................................................................

b) Thông tin về phần dự án chuyển nhượng

- Diện tích đất ...................................................................................................................

- Quy mô công trình ...........................................................................................................

- Tiến độ thực hiện, hiện trạng ............................................................................................

- Hồ sơ pháp lý .................................................................................................................

- Các thông tin khác ..........................................................................................................

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: .................................................................

4. Quá trình thực hiện dự án:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .........................................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .....................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .................................................................................

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng ....................................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................................

- Tình hình huy động vốn ....................................................................................................

- Tình hình bán nhà (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) ............................................................

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 ....................................................

- Các vấn đề khác .............................................................................................................

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .........................................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .....................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .................................................................................

- Tình hình xây dựng công trình, nhà ở ................................................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................................

- Tình hình huy động vốn ....................................................................................................

- Tình hình kinh doanh bán nhà, (hoặc tình hình kinh doanh bất động sản ..............................

.........................................................................................................................................

- Các vấn đề khác .............................................................................................................

6. Các nội dung đã cam kết với khách hàng .....................................................................

7. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan .........................................

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: ……

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Mẫu số 10a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ......................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: .........................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................

- Người đại diện theo pháp luật ..........................................................................................

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn ............................... )

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư ….…………; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản...):....................................................................

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án sau:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Chủ đầu tư là: .................................................................................................................

- Địa điểm: ........................................................................................................................

- Nội dung và quy mô dự án: .............................................................................................

- Diện tích sử dụng đất của dự án: .....................................................................................

- Diện tích đất xây dựng: ...................................................................................................

- Tổng mức đầu tư: ...........................................................................................................

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ đầu tư dự án………………….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án .....................................................................................

- Về tiến độ .............................................................................................................................

- Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan      

.........................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

…….., ngày .... tháng …. năm…..
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Mẫu số 10b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: .....................................

- Địa chỉ ............................................................................................................................

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: .........................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: .........................................................................................

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn....): ..........................

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư...; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,...): ..............................................................................

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Địa điểm: ........................................................................................................................

- Nội dung và quy mô dự án: .............................................................................................

- Diện tích sử dụng đất của dự án: .....................................................................................

- Diện tích đất xây dựng: ...................................................................................................

- Tổng mức đầu tư: ...........................................................................................................

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

- Vị trí khu đất: ..................................................................................................................

- Quy mô công trình: ..........................................................................................................

- Hiện trạng đang thực hiện:................................................................................................

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án .....................................................................................

- Về tiến độ .......................................................................................................................

- Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan .....

.........................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

…..….., ngày ... tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 11

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH /THÀNH PHỐ...

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-UBND

……………, ngày ….. tháng......năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)……………..

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …………….

Căn cứ ............................................................................................................................ ;

Căn cứ ............................................................................................................................ ;

Xét đề nghị của ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án) ........... từ công ty ……….. cho công ty …………………… với các nội dung sau:

1. Quy mô và kết quả thực hiện của dự án xin chuyển nhượng:

a) Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ dự án (theo Quyết định số......)

- Quy mô sử dụng đất:

+ Tổng diện tích đất:

+ Diện tích đất xây dựng công trình:

+ Diện tích đất giao thông; công viên; cấp thoát nước....

+ Hệ số sử dụng đất: ........................................................................................................

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng

+ Quy mô công trình:

+ Mật độ xây dựng: ..........................................................................................................

- Tổng mức đầu tư của dự án:

- Nguồn vốn đầu tư:

- Tiến độ thực hiện dự án:

b) Quy mô của phần dự án chuyển nhượng (nếu là chuyển nhượng một phần dự án)

c) Kết quả thực hiện dự án:

2. Bên chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án):

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ..........................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ..............................................................................

3. Bên nhận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án):

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................

Điều 2. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận Quyết định này, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án (hoặc một phần dự án) theo quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày …. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản ..........................

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng (theo Khoản 1 Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản)

- Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh, trừ các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến chủ đầu tư nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án, phần dự án đó;

- Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng; thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng;

- Phối hợp với bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng tiếp tục đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng trong phần dự án nhận chuyển nhượng theo đúng tiến độ và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; theo dõi và thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm trong việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng của bên nhận chuyển nhượng;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Các quyền và nghĩa vụ khác: ...........................................................................................

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng (theo Khoản 2 Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản)

- Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao theo quyết định phê duyệt dự án;

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ, nội dung của dự án đã được phê duyệt;

- Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng dự án về việc bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật;

- Các quyền và nghĩa vụ khác: ...........................................................................................

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở ngành có liên quan: .......................................................

Điều 6. (Các cá nhân và cơ quan đơn vị có liên quan gồm ……………) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ………;
- Lưu: VT, ....

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên1 Nếu bên mua là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế.

2 Trường hợp các bên thỏa thuận bàn giao nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng nhà, công trình xây dựng theo đúng tiến độ thỏa thuận dưới đây:

a) Giai đoạn 1: …………………………

b) Giai đoạn 2: …………………………

c) Giai đoạn 3: ………………………….

3 Nếu mua bán nhà ở là căn hộ nhà chung cư thì Bên bán phải thông báo cho Bên mua biết rõ các quyền và nghĩa vụ đối với phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng của căn hộ mua bán và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đó).

4 Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng xây dựng nhà, công trình xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng nhà, công trình xây dựng mà hai bên đã cam kết trong hợp đồng này.

5 Nếu bên mua tự đi làm thủ tục thì bên mua có quyền yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng.

6 Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.

7 Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật.

1 Nếu bến thuê là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế.

2 Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật.

1 Nếu bên thuê mua là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế.

2 Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật.

1 Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế.

2 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

1 Nếu bên thuê là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế.

2 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

1 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật

1 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 76/2015/ND-CP

Hanoi, September 10, 2015

 

DECREE

ON GUIDELINES FOR LAW ON REAL ESTATE TRADING

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

At the request of the Minister of Construction,

The Government issues a Decree on guidelines for the Law on real estate trading.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree deals with a number of Articles and Clauses of the Law on real estate trading, including requirements applied to organizations and individuals conducting real estate trading; templates of contracts for real estate trading; transfer of contracts for lease purchase of existing houses and buildings (hereinafter referred to as existing buildings); transfer of contracts for sale or lease purchase of off-the-plan houses; and procedures for transfer of the whole or a part of a real estate project.

Article 2. Regulated entities

1. Organizations or individuals conducting real estate trading in Vietnam.

2. Agencies, organizations, households or individuals involved in real estate trading in Vietnam.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Section 1: REQUIREMENTS APPLIED TO ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS CONDUCTING REAL ESTATE TRADING

Article 3. Requirements applied to organizations or individuals conducting real estate trading

1. Any organization or individual wishes to conduct real estate trading must set up an enterprise or cooperatives (hereinafter referred to as enterprises) which has an amount of legal capital of not smaller than VND 20 billion, excluding the following entities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Any organization or individual providing real estate services prescribed in Chapter IV of the Law on real estate trading.

2. Every real estate enterprise subject to legal capital prescribed in Clause 1 of this Article shall take responsibility for the truthfulness and accuracy of their amount of legal capital.

Article 4. Basis for legal capital applicable to real estate enterprises

The amount of legal capital prescribed in Article 3 of this Decree shall be determined according to the amount of charter capital of the enterprise as prescribed. The enterprise is not required to register the legal capital.

Article 5. Organizations, households and individuals conducting sale, transfer, lease, and lease purchase of real estate prescribed in Clause 2 Article 10 of the Law on real estate trading

Organizations, households and individuals conducting sale, transfer, lease, and lease purchase of real estate prescribed in Clause 2 Article 10 of the Law on real estate trading are not required to set up real estate enterprise and include:

1. Organizations, households and individuals conducting sale, transfer, lease and lease purchase of real estate without business purposes and organizations, households or individuals conducting sale, transfer, lease and lease purchase of real estate with business purposes and total investment are under 20 billion (excluding land levies).

2. Organizations transferring land use rights or sell buildings due to bankrupt, dissolution, or division.

3. Credit institutions, branches of foreign banks, Asset Management Company (AMC), Vietnam Asset Management Company (VAMC) and other organizations or individuals transferring land use rights, real estate projects, or selling buildings subject to mortgage for debt recovery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Organizations, households and individuals building houses for sale, lease or lease purchase not subject to enterprise establishment as prescribed in law on housing.

6. Agencies or organizations permitted to transfer land use rights or sell state-owned buildings by competent agencies as prescribed in law on management of public property.

7. Organizations, households and individuals selling, transferring, leasing, or leasing and purchasing their own real estate.

Section 2: TYPES OF TEMPLATES OF CONTRACTS FOR REAL ESTATE TRADING

Article 6. Types of templates of contracts for real estate trading

Types of templates of contracts for real estate trading issued together with this Decree include:

1. Contract for sale of existing buildings (off-the-plan buildings) using form No. 01 prescribed in Appendix issued herewith.

2. Contract for lease of existing buildings (off-the-plan buildings) using form No. 02 prescribed in Appendix issued herewith.

3. Contract for lease purchase of existing buildings (off-the-plan buildings) using form No. 03 prescribed in Appendix issued herewith.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Contract for transfer of the whole project (a part of a project) using form No. 05 prescribed in Appendix issued herewith.

Article 7. Application of types of templates of contracts for real estate trading

1. Templates of contracts for real estate trading issued herewith are used for reference during the process of negotiating and concluding contract.

2. Contracting parties may agree to modify Articles and Clauses in the contract templates provided that their own contract contains all primary contents prescribed in Article 18, Article 47 and Article 53 of the Law on real estate trading. Specific contents in the contract shall be agreed by contracting parties in accordance with regulations of law.

Section 3: TRANSFER OF CONTRACTS FOR LEASE PURCHASE OF EXISTING BUILDINGS

Article 8. Conditions for transferring contract for lease purchase of existing buildings

1. The lessee of contract for lease purchase of an existing building prescribed in Section 4 Chapter II of the Law on real estate trading may transfer such contract to another organization or individual if the application for issuance of Certificate of land use rights, ownership of houses and property on land (hereinafter referred to as the certificate) has been not submitted to the competent agency.

2. The transferee of the lease purchase contract may transfer such contract to another organization or individual if the application for issuance of the certificate still has been not submitted to the competent agency.

3. The whole lease purchase contract concluded with the lessor must be transferred. Regarding lease purchase contracts of single detached house or apartment, each detached house or apartment shall be transferred separately; regarding lease purchase contracts of multiple detached houses or apartments, all houses apartments shall be transferred.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The transfer of contract for lease purchase of an existing building shall be made in writing and the written contract transfer agreement (hereinafter referred to as transfer agreement) must be notarized or authenticated as prescribed in Clause 2 of this Article, tax payment, recognition of investor in the written contract transfer and the issuance of the certificate shall follow the procedures below:

1. A transfer agreement of the contract using the form No. 06 prescribed in Appendix issued herewith shall be draught by the transferor and the transferee or a notary at the requests of contracting parties. The transfer agreement shall be made in 04 copies and notarized/authenticated as prescribed in Clause 2 of this Article (01 copy for the lessor; 01 copy for the tax authority; 01 copy for the transferor; and 01 copy for the transferee).

2.  Notarization or authentication of the transfer agreement:

a) If the transferor is a household, an individual or organization other than a real estate enterprise, the transfer agreement must be notarized or authenticated. Documents subject to notarization or authentication include:

- The initial contract for lease purchase concluded with the lessor and the transfer agreement of the preceding transfer if the contract has been transferred for at least two times (original copy);

- An ID card or passport applicable to the transferor being individual; or a decision on establishment or registration of establishment (certified true copy or photocopy with original copy for comparison) applicable to the transferor being organization;

- Other documents prescribed in law on notarization and authentication.

b) If the transferor is a real estate enterprise, the notarization or authentication of transfer agreement shall be agreed by contracting parties. If the notarization or authentication is agreed, it shall be implemented as prescribed in Point a of this Clause;

c) The notarial practice organization or authenticating authority shall notarize or authenticate the transfer agreement by the deadline prescribed in law on notarization or authentication.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Recognition of the lessor in the transfer agreement:

a) Contracting parties must submit the following documents to the lessor:

- The initial contract for lease purchase of existing building concluded with the lessor (original copy);

- The notarized or authenticated transfer agreement; or the original copy of the written contract transfer of the preceding transfer (if the contract has been transferred for at least two times);

- A receipt of tax payment or certification of tax exemption prescribed in the law on taxation (original copy);

- An ID card or passport applicable to the transferor being individual; or a decision on establishment or registration of establishment (certified true copy or photocopy with original copy for comparison) applicable to the transferor being organization;

b) The lessor must certify the transfer agreement within 05 working days, from the date on which the transfer agreement is received and return all received documents, including 02 certified transfer agreements (01 copy for the transferor and 01 copy for the transferee). The lessor may not collect any expenses related to the transfer. The lessor must archive a set of documents (photocopies) on contract transfer as prescribed in Point a of this Article, including 01 original copy of the transfer agreement.

5. From the date on which the transfer agreement is certified by the lessor, the transferee shall keep exercise rights and perform obligations of the lessee as agreed.

6. The procedures for the contract transfer are the same in any time of transfer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. When following the procedures for issuance of certificate, the applicant shall submit, excluding documents prescribed in law on land, the following documents:

a) The initial contract for lease purchase (original copy);

b) The last transfer agreement certified by the lessor (original copy).

Section 4: TRANSFER OF CONTRACTS FOR SALE OR LEASE PURCHASE OF OFF-THE-PLAN HOUSES

Article 10. Conditions for transferring contract for sale or lease purchase of off-the-plan houses

1. The purchaser of a contract for sale of an off-the-plan house or the lessee of a contract for lease purchase of an off-the-plan house may transfer such contract to another organization or individual (regardless of actual transfer) provided that the application for issuance of certificate has been not submitted to the competent agency.

2. The transferee of the lease purchase contract may transfer such contract to another organization or individual if the application for issuance of the certificate is still has been not submitted to the competent agency.

3. Regarding sales contracts or lease purchase contracts of single detached house or apartment (off-the-plan house), each detached house or apartment shall be transferred separately; regarding sales contracts or lease purchase contracts of multiple detached houses or apartments, all houses apartments shall be transferred.

Article 11. Conditions for transferring contract for sale or lease purchase of off-the-plan buildings

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Procedures of transferring contracts for lease purchase of off-the-plan houses shall be prescribed in Article 9 of this Decree. Transfer agreement of contract for lease purchase of off-the-plan houses shall use the form No. 07 prescribed in Appendix issued herewith.

3. The last transferee of the contract for lease purchase of off-the-plan house shall be issued a certificate by the competent agency as prescribed in law on land.

4. When following the procedures for issuance of certificate, the applicant shall submit, excluding documents prescribed in law on land, the following documents:

a) The initial contract for lease purchase (original copy);

b) The last transfer agreement certified by the lessor (original copy).

Section 5: Procedures for transfer of the whole or a part of a real estate project

Article 12. Procedures for transfer of the whole or a part of a real estate project decided by the People’s Committee of province or district (under decision on investment policies, decision on investment or acceptance of investment)

Procedures for transfer of the whole or a part of a real estate project which the People’s Committee of province or district decides to give to another investor as follows:

1. The investor being transferor shall send an application for transfer of the whole or a part of the project to the People’s Committee of the province where the project is located or to the body which is authorized by the People’s Committee of the province, in particular:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A specialized service prescribed by the People’s Committee of the province, in case of other type of project of real estate.

2. An application for transfer of the whole or a part of a project contains:

a) An application form for transfer of the whole or a part of the project sent by the transferor using form No. 08a and 08b prescribed in Appendix issued herewith;

b) Documents on the whole project or the part to be transferred include:

- An investment permit or an investment acceptance issued by the competent agency (certified true copy);

- A decision on approval for the project, a 1/500 detailed planning or a master plan (certified true copy);

- A certificate of the whole project or the part to be transferred (certified true copy).

c) A report on the process of project execution until the transfer time by the transferor using the form No. 09a and 09b prescribed in Appendix issued herewith.

d) Documents of the investor being transferee include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A certificate of business registration containing real estate business line or a certificate of enterprise registration whose charter capital is compliant with Article 3 of this Decree (certified true copy), unless the foreign investor has not established an economic organization as prescribed in law on investment;

- Proven document on owner’s equity as prescribed in law on investment and land. With respect to an operating enterprise, if there is no proven document on owner’s equity as prescribed in law on investment and land, it is required a certification issued by an independent audit organization or a financial statement whose owner’s equity is audited at the latest year (the year in which the contract is transferred or the previous year of such year); with respect to a new enterprise, if its capital is in the form of money in VND or foreign currency, the commercial bank where such enterprise opened its account shall certify the amount of deposit balance of the enterprise, if its capital is in the form of assets, a certificate of assessment of the assets’ value of the enterprise issued by a competent assessing organization is required.

3. Within 30 days from the day on which the satisfactory application is received, the central agency prescribed in Clause 1 of this Article shall consult with the Services of Planning and Investment, Service of Finance, Service of Natural Resources and Environment, Service of Construction, Department of Taxation and specialized Service shall carry out the assessment as prescribed in Article 14 of this Decree and request the People’s Committee of the province to decide the transfer permit. If the application is rejected, the People’s Committee of the province or the body which is authorized by the People’s Committee of the province shall provide the transferor with explanation.

4. Within 30 days from the day on which the decision on permission for project transfer is made by the competent agency (using the form No. 11 prescribed in Appendix issued herewith), contracting parties must finish the signing of transfer contract and project transfer. The transferee must keep executing the project or the part being transferred. The transferee must transfer all documents of the whole project or documents of the part being transferred, transfer note and list of documents to the transferee.

Before carrying out the transfer, the transferor must notify all their clients (if any) and announce by means of mass media before 15 days (at least 03 consecutive issues of a newspaper published in the locality or a local television station or a website of the central agency (if any) in terms of the transfer, rights and interests of clients and relevant entities). If any client or relevant entity wonders their rights and interests involved in the project or the part being transferred, the transferor is required to provide feedback before signing the transfer contract.

5. The transfer of land use rights of the project or the part being transferred shall comply with law on land.

Article 13. Procedures for transfer of the whole or a part of a real estate project decided by the Prime Minister (decision on investment policies, decision of investment or investment acceptance)

Procedures for transfer of the whole or a part of a real estate project which the Prime Minister decides to give to another investor as follows:

1. The investor being transferor shall send an application for transfer of the whole or a part of the project prescribed in Clause 2 of Article 12 of this Decree to the People’s Committee of the province where the project is located.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Other contents of transfer of the whole or a part of a real estate project decided by the Prime Minister shall comply with procedures prescribed in Article 12 of this Decree.

Article 14. Assessment and opinions about documents on transfer of the whole or a part of the project

1. Contents of assessment and opinions about documents on transfer of the whole or a part of the project include:

a) The application for transfer of the whole or a part of the project prescribed in Clause 2 of Article 12 of this Decree;

b) Requirements applicable to the whole project or the part being transferred prescribed in Clause 1 Article 49 of the Law on real estate trading;

c) Requirements applicable to the transferor prescribed in Clause 2 Article 49 of the Law on real estate trading;

d) Requirements applicable to the transferee prescribed in Clause 3 Article 49 of the Law on real estate trading and legislation on land.

2. The central agency in charge of assessment prescribed in Clause 1 of Article 12 and authorities consulted about the application prescribed in Clause 3 of Article 12 and Clause 2 of Article 13 of this Decree shall give opinions about contents prescribed in Clause 1 of this Article, which specifies opinions about the project or part of project eligible for transfer. If the application is rejected, the central agency in charge of assessment and the consulted authorities shall provide the transferor with explanation.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Implementation

1. This Decree comes into force from November 1, 2015.

2. This Decree replaces Decree No. 153/2007/ND-CP dated October 15, 2007 of the Government providing guidance on the Law on real estate trading 2006.

Article 16. Transitional regulations

1. Any operating real estate enterprise failing to satisfy requirement pertaining to legal capital prescribed in this Decree is entitled to keep operating, provided that it must satisfy such requirement within 01 year from July 1, 2015.

2. Any real estate project which is received the investment decision, land allocation, land lease, or permit for project transfer and any contract for transfer, sale, lease, or lease purchase of real estate concluded before July 1, 2015 shall not be required to re-follow the procedures prescribed in the Law on real estate trading No. 66/2014/QH13.

3. Every contract for sale, transfer, lease, lease purchase of real estate, transfer of project, and every transfer agreement concluded before the effective of this Decree shall remain their validity and it is not required to comply with templates of contract and procedures prescribed in this Decree.

Article 17. Implementation

Ministers, Heads of ministerial-level agencies. Heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces and real estate enterprises, and relevant organizations or individuals shall implement this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

APPENDIX

(Issued together with Decree No. 76/2015/ND-CP dated September 10, 2015 of the Government)

No.

Description

Form No. 01

Contract for sale of existing buildings (off-the-plan buildings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contract for lease of existing buildings (off-the-plan buildings)

Form No. 03

Contract for lease purchase of existing buildings (off-the-plan buildings)

Form No. 04a

Contract for transfer of land use rights

Form No. 04b

Contract for lease (sublease) of land use rights

Form No. 05

Contract for transfer of the whole project (a part of the project)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Written transfer of the contract for lease purchase of existing buildings

Form No. 07

Written transfer of contracts for lease purchase of off-the-plan buildings

Form No. 08a

Application form for transfer of the whole project

Form No. 08b

Application form for transfer of a part of the project

Form No. 09a

Report on the progress of project execution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Report on the progress of execution of the project or a part of project being transferred

Form No. 10a

Application form for receiving transfer of the whole project

Form No. 10b

Application form for receiving transfer of a part of project

Form No. 11

Decision on permission for transfer of project (or a part of project)

 

Form No. 01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………….[Location]…………,[date]……………….

CONTRACT FOR SALE OF EXISTING BUILDINGS (OFF-THE-PLAN BUILDINGS)

No. …/HD

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Civil Code dated…………;

Pursuant to the Government's Decree No. ……/2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases;

We are:

I. SELLER OF BUILDING (hereinafter referred to as Seller):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

- Enterprise identification number: ......................................................................................

- Legal representative: …………………… Position: ..............................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Account number (if any): …………………………….. At (bank): ...........................................

- TIN: ................................................................................................................................

II. BUYER OF BUILDING (hereinafter referred to as Buyer):

- Mr./Mrs.:..........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Permanent residence: ......................................................................................................  

- Address: .........................................................................................................................  

- Phone number: ………………………………… Fax (if any): ..................................................

- Account number: …………………………….. At (bank): .......................................................  

- TIN: ................................................................................................................................

We hereby reach a consensus on concluding a contract for sale of a building with the following terms and conditions:

Article 1. Building

1. Type (villas, apartments, detached houses, buildings other than housing, namely office buildings, hotels, etc.):           

2. Location: .......................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Planning in connection with the building: .........................................................................

4. Scope of building:

- Total floor area: …………m2

- Total usable area: ……….m2, in which:

Private area: …………….m2

Common area (if any): …………m2

Origin of land (being allocated, recognized or leased): ........................................................

(specify contract number, date of signing of land lease, lease period from … to ... in case of land lease).

5. Characteristics, utilities and quality of the building; information about each utility and general use area if the building is a mixed-use building or an apartment building.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Legal documents of project, documents on ownership rights of building, land use right and other documents related to the investment in building construction.

8. In case of a contract for sale of off-the-plan housing, it is required to specify number and date of guarantee contract of housing, number of the document issued by the Service of construction in terms of sale of off-the-plan housing; and copies thereof.

9.  Restrictions on ownership rights and right to enjoyment of the building (if any).

10. Other ...........................................................................................................................

Article 2. Price

(In words: ........................................................................................................................ ).

This price comprises value of land use rights, VAT (if the seller is subject to VAT) and maintenance fees (if any)

(the floor area shall be determined according to carpet area if selling price is unit price of m2 applies)

Article 3. Payment method and deadline

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Deadline for payment:

a) Lump sum payment on …………………………………….. [date] (or within ….. days, from the date on which this contract is signed).

b) Installments

- First:

- Second:

………

3. In case the purchase of an off-the-plan building is paid by installments, Article 57 of the Law on real estate trading in 2014 shall apply as follows: 

a) The off-the-plan real estate sale or lease purchase shall be paid by installments, the initial installment do not exceed 30% of the contract value, the next installments shall be conformable with real estate construction progress provided that total installment does not exceed 70% of the agreement value if the building has been not transferred to clients; if the seller or the lessor is a foreign-invested enterprise, the total installment does not exceed 50% of the agreement value;

If the Buyer or the Lessee has been not granted the Certificate, the Seller or the Lessor shall not collect payment not exceeding 95% of the contract value from the Buyer or the lessee; the remaining value shall be paid when the Buyer or the Lessee is granted the Certificate by competent agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Deadline for handover and receipt of building and enclosed documents

1. The Seller must hand over the building and its installed equipment and machinery, and legal documents related to the building prescribed in Article 1 of this contract to the Buyer within … days, from the date on which the Buyer has paid full payment of the building (unless otherwise agreed). The handover of building shall be made in a record with both parties’ signatures.

2. If the Buyer wishes to transfer the contract for sale of the off-the-plan housing even though it has not taken handover of the off-the-plan housing from the investor (Buyer), the two parties shall follow the procedures for contract transfer prescribed in Article … of Decree No. … The lessor may not collect any charges relating to the contract transfer if it has given consent to the contract transfer.

3. Other ............................................................................................................................

Article 5. Warranty (in accordance with Article 20 of the Law on real estate trading)

1. The Seller must provide a warranty for the sold building. If the building is under warranty, the Seller may request entities that build constructions or provide equipment for the building to take responsibility for warranty as prescribed in law on construction.

2. Warranty period: ………… (in accordance with laws on construction and housing).

3. Expiration of warranty period:.........................................................................................

4. Other: ...........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rights of Seller (in accordance with Article 21 of the Law on real estate trading),  in particular:

a) Request the Buyer to receive the building by the deadline specified in Article 4 of this contract;

b) Request the Lessee to pay off the total amount by the deadline and the method in Article 3 of this contract;

c) Request the Buyer to cooperate in completion of procedures for sale by the agreed deadline (procedures for payment, finance, documents, etc.);

d) Do not hand over the building if the total amount is not paid off, unless otherwise agreed;

dd) Request the Buyer to compensate for damage caused by the Buyer’s fault;

e) Other rights ...................................................................................................................

2. Obligations of Seller (in accordance with Article 22 of the Law on real estate trading),  in particular:

a) Notify the Buyer of restrictions on ownership of  the building (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Keep the building in good condition during the period prior to handover to the Buyer;

c) Follow procedures for building sale as prescribed in regulations of law;

d) Transfer the building to the Buyer by the deadline with quality and other conditions as specified in Article 4 of this contract and ensure its quality; hand over the Certificate and related documents under the contract;

dd) Provide warranty on the sold building as prescribed in Article 5 of this contract;

e) Pay compensation for damage at its faults;

g) Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law (land levies and other fees and charges, etc.);

h) In case of sale of off-the-plan housing, the Seller must provide information about construction progress, spending of option fees, and enable the Buyer to inspect the construction work;

i) The investor shall implement regulations on guarantee in sale of off-the-plan housing for the Buyer in accordance with the Law on real estate trading and credit.

k) Other obligations agreed upon by both parties: ...............................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rights of Buyer (in accordance with Article 23 of the Law on real estate trading):

a) Request the Seller to complete procedures for building sale by the deadline specified in the contract;

b) Request the Seller to hand over the building by the deadline with quality and other conditions specified in the contract; hand over the Certificate and related documents under the contract (similar to Clause 2 Article 6 of this contract);

c) Request the Seller to provide warranty on the sold buildings as prescribed in Article 5 of this contract;

d) Request the Seller to pay compensation for damage caused by the building are not handed over on schedule with quality and other commitment specified in the contract;

dd) In case of sale of off-the-plan housing, the Buyer may request the Seller to provide information about construction progress, spending of option fees, and enable the Buyer to inspect the construction work;

e) Other rights: ..................................................................................................................

2. Obligations of Buyer (in accordance with Article 24 of the Law on real estate trading)

a) Pay off the total amount for the building sale by the deadline and method in Article 3 of this contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Cooperate with the Seller in completion of procedures for sale by the agreed deadline:.....

d) Pay compensation for damage at its faults;

dd) Other obligations: ........................................................................................................

Article 8. Liabilities for breaches of contract

Both parties shall agree on breaches of contract for which they are liable (Buyer: Late payment of housing purchase, failure to take handover of housing; Seller: Late handover of housing, inferior construction quality, etc.).

Article 9. Penalties for breaches of contract

Both parties shall agree upon penalties for breaches of contract.

Article 10. Cases of contract termination or cancellation and measures

1. This contract will terminate in one of the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Cases of contract cancellation:

- .......................................................................................................................................

3. Measures for contract termination and cancellation.

4. Other ............................................................................................................................

Article 11. Dispute settlement

Any difference in interpretation of this contract shall be discussed and negotiated by the both parties. In case they fail to reach an agreement, whether court or arbitration proceedings shall be chosen for settlement as prescribed.

Article 12.  Effective date of contract

1. This contract comes into force from …….. (or from date on which it is notarized by notary or authenticated by the People’s Committee if required by law).

2. This contract shall be made in … copies with equal value, each party shall keep … copy/copies, … copy/copies shall be kept in tax authority, … and … Lessee (in be kept in the agency competent to issue certificate of land use right and ownership right of building./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SELLER
(Signature, full name, position of signatory, seal)

BUYER
(Signature, full name, position of signatory, seal)

 

Notarization and authentication of competent authorities

 

Form No. 02

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 [Location] …, [date] …

CONTRACT FOR LEASE OF EXISTING BUILDING (OFF-THE-PLAN BUILDING)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Civil Code dated…………;

Pursuant to the Government's Decree No. …../2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases;

We are:

I. LESSOR OF BUILDING (hereinafter referred to as Lessor):

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Legal representative: ……………………. Position: .............................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Account number (if any): ……………………………. At (bank): ............................................

- TIN: ................................................................................................................................

I. LESSEE OF BUILDING (hereinafter referred to as Lessee):

- Mr./Mrs.:

- ID (passport) number: ……………………… Date of issue: ……../……./……. Place of issue:

- Permanent residence: ......................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Account number: ……………………………………. At (bank): ..............................................  

- TIN: ................................................................................................................................

We hereby reach a consensus on concluding a contract for lease of a building with the following terms and conditions:

Article 1. Building

1. Type: ............................................................................................................................

2. Location: .......................................................................................................................

3. Current condition: ..........................................................................................................

4. Area of building:

- Total floor area: ………….m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Private area: ………..m2;

Common area (if any): ………..m2

5. Installed equipment and machinery: ................................................................................

Article 2. Rent

1. Month’s rent/ year’s rent: VND ……………………………………………………..

(In words: ........................................................................................................................ ).

The rent comprises: expenditures on maintenance, operation of the building and taxes payable to the State as prescribed by the Lessor ….  (agreed upon by both parties).

2. Expenditures on electricity, water, telephone and other services shall be paid by the Lessee to providers thereof.

3. Other ............................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Payment method: The payment shall be made in VND and in the form of (cash or bank transfer)          

2. Deadline for payment: ...................................................................................................

Article 4. Deadline for lease, handover and receipt of building and enclosed documents

1. Lease period: ................................................................................................................

2. Handover time: [date] ...

3. Enclosed documents: ....................................................................................................

Article 5. Rights and obligations of Lessor

1. Rights of Lessor (in accordance with Article 26 of the Law on real estate trading):

a) Request the Lessee to take the handover of the building by the deadline specified in Article 4 of this contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Request the Lessee to preserve and use the building in suitable with the current condition specified in Article 1 of this contract;

d) Request the Lessee to pay compensation for damage or repair damage at the Lessee’s fault;

dd) Renovate or upgrade leased building with the consent of the Lessee, but without interfering with the use of the building by the Lessee;

e) Unilaterally terminate performance of the agreement as prescribed in Clause 1 Article 30 of the Law on real estate trading;

g) Request the Lessee to return the building upon expiry of the lease period;

h) Other rights agreed upon by the parties (in accordance with regulations of law and social ethics)           

2. Obligations of Lessor (in accordance with Article 27 of the Law on real estate trading)

a) Hand over the building to the Lessee under agreement and instruct the Lessee to use the building properly according to their utilities and design as prescribed in Article 1 of this contract;

b) Ensure that the Lessee may use buildings stably within the lease duration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Do not unilaterally terminate the agreement if the Lessee fulfills his/her contractual obligations, unless the Lessee agrees to termination the agreement;

dd) Pay compensation for damage at its faults;

e) Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law;

g) Other obligations agreed upon by both parties ...............................................................

Article 6. Rights and obligations of Lessee

1. Rights of Lessee (in accordance with Article 28 of the Law on real estate trading)

a) Request the Lessor to hand over the building in suitable with the condition specified in Article 1 of this contract;

b) Request the Lessor to provide sufficient and truthful information about the building;

c) Exchange the building which is renting to other Lessee with the consent of the Lessor in writing;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Keep renting as conditions agreed with the Lessor in case the ownership is changed;

e) Request the Lessor to repair the building in case the building’ damage is not at the Lessee’s faults;

g) Request the Lessor to pay compensation for damage at its faults;

h) Unilaterally terminate performance of the agreement as prescribed in Clause 2 Article 30 of the Law on real estate trading;

i) Other rights agreed upon by both parties .........................................................................

2. Obligations of Lessee (in accordance with Article 29 of the Law on real estate trading)

a) Preserve and use buildings properly with their utilities, design and agreement specified in Article 1 and agreement in the contract;

b) Pay off the total amount for the building sale by the deadline and method in Article 3 and Article 4 of this contract;

c) Use the building properly and repair damage at its faults;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Do not renovate or demolish the building without the consent of the Lessor.

e) Pay compensation for damage at its faults;

g) Other obligations agreed upon by both parties ...............................................................

Article 7. Liabilities for breaches of contract

1. Liabilities of the Lessor in case of breaches of contract ..................................................

2. Liabilities of the Lessee in case of breaches of contract ..................................................

3. force majeure events: The Lessee or Lessor shall not be considered breaches of contract and incur penalties therefor and liability for compensation for damage if the late fulfillment of obligations or failure to fulfill obligations as agreed due to force majeure events, namely natural disaster, war, conflagration, changes in regulations of law, and other cases not at parties’ faults.

4. Other: ...........................................................................................................................

Article 8. Penalties for breaches of contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Cases of contract termination or cancellation and measures

1. This contract will terminate in one of the following cases:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

2. Cases of contract cancellation:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

3. Measures for contract termination and cancellation: .........................................................

4. Other: ...........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any difference in interpretation of this contract shall be discussed and negotiated by the both parties. In case they fail to reach an agreement, whether court or arbitration proceedings shall be chosen for settlement as prescribed.

Article 11.  Effect of contract

1. This contract comes into force from … (or from the date on which it is notarized or authenticated in case that an individual leases a building with a lease period of 06 months or longer).

2. This contract is made in … copies with equal value. Each party will keep … copy(ies), and … copy(ies) will be kept at the tax authority./.

 

LESSOR
(Signature, full name, position of signatory, seal)

LESSEE
(Signature, full name, position of signatory, seal)

 

Notarization and authentication of competent authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 03

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 [Location] …, [date] …

CONTRACT FOR LEASE PURCHASE OF EXISTING BUILDING (OFF-THE-PLAN BUILDING)

No. …/HD

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Civil Code dated…………;

Pursuant to the Government's Decree No. /2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. LANDLORD/SELLER OF BUILDING (hereinafter referred to as Landlord/Seller):

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

- Enterprise identification number: ......................................................................................

- Legal representative: ………………. Position: ....................................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Account number (if any): ……………………. At (bank): ......................................................

- TIN: ................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mr./Mrs.: ...........................................................................................................................

- ID (passport) number: ………… Date of issue: …../…./…… Place of issue: .......................

- Permanent residence: ......................................................................................................

- Address:..........................................................................................................................

- Phone number: ………………………………………. Fax (if any): ..........................................

- Account number (if any): At (bank): ………………………………………… .............................

- TIN (if any): .....................................................................................................................

We hereby reach a consensus on concluding a contract for lease purchase of a building with the following terms and conditions:

Article 1. Building

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Location: .......................................................................................................................

(specify project’s name, building’s name, and land plot’s name according to the approved planning in case of a contract for lease purchase of off-the-plan building).

3. Planning in connection with the building: .........................................................................

.........................................................................................................................................

4. Scope of building:

- Total floor area: ………..m2

- Total usable area: …………m2, in which:

Private area: ………m2; common area (if any): ………m2

Origin of land (being allocated, recognized or leased): ........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Characteristics, utilities and quality of the building; information about each utility and general use area if the building is a mixed-use building or an apartment building.

6. Conditions of infrastructural constructions and services related to the building.

7. Legal documents of project, documents on ownership rights of building, land use right and other documents related to the investment in building construction.

8. In case of a contract for lease purchase of off-the-plan housing, it is required to specify number and date of guarantee contract of housing, number of the document issued by the Service of construction in terms of lease purchase of off-the-plan housing; and copies thereof.

9.  Restrictions on ownership rights and right to enjoyment of the building (if any).

Article 2. Gross sales price, relevant costs, payment method and deadline

Gross sales price (including rents and sales price): .............................................................

Article 3. Payment method and deadline:

1. Payment method: Payment shall be made in VND and in the form of (in accordance with law on payment):      

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Lump sum payment on …………………………………….. [date] (or within ….. days, from the date on which this contract is signed);

b) Installments

- First:

- Second:

……..

3. In case lease purchase of off-the-plan building is paid by installments, Article 57 of the Law on real estate trading in 2014 shall apply as follows: 

a) The off-the-plan real estate sale or lease purchase shall be paid by installments, the initial installment do not exceed 30% of the agreement value, the next installments shall be conformable with real estate construction progress provided that total installment does not exceed 70% of the agreement value if the building has been not transferred to clients; if the seller or the lessor is a foreign-invested enterprise, the total installment does not exceed 50% of the agreement value;

If the Buyer or the Tenant/Buyer has been not granted the Certificate of land, ownership of land and property on land, the Seller or the Landlord/Seller shall not collect payment not exceeding 95% of the contract value from the Buyer or the Tenant/Buyer; the remaining value shall be paid when the Buyer or the Tenant/Seller is granted the Certificate of land, ownership of land and property on land by competent agencies;

b) The investor must use the option fee given by clients for proper purpose as committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Deadline for handover of building is on ………………… (or within ….. days (months), from the date on which this contract is signed).

2. Time limit for lease purchase of building is ... year(s) (... month(s)), from ............. to ................

3. If the Tenant/Buyer wishes to transfer the contract for sale of the off-the-plan housing even though it has not taken handover of the off-the-plan housing from the investor (the Landlord/Seller), the two parties shall follow the procedures for contract transfer prescribed in Article … of Decree No. … The Landlord/Seller may not collect any charges relating to the contract transfer if it has given consent to the contract transfer.

4. After the deadline prescribed in Clause 2 of this Article, if Tenant/Buyer has fulfilled all obligations to the Landlord/Seller, the Landlord/Seller shall request competent authorities to issue a Certificate to the Tenant/Buyer unless the parties agree that the Tenant/Buyer shall complete procedures by itself.

5. Other ............................................................................................................................

Article 5. Maintenance, repair of building under lease purchase contract

1. The Landlord/Seller shall repair the building for the Tenant/Buyer if it is damaged due to objective reasons without the Tenant/Buyer’s faults.

2. The Tenant/Buyer must promptly notify the Landlord/Seller of damage needs to be repaired in writing. Within ... days from the date on which the notification is received, the Landlord/Seller shall cooperate with the Tenant/Buyer in repair of damage as prescribed. If the Landlord/Seller delays the maintenance or repair of the building resulting in damage to the Tenant/Buyer, it shall compensate for such damage.

3. Other ............................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rights of the Landlord/Seller (in accordance with Article 32 of the Law on real estate trading):

a) Request the Tenant/Buyer to take the handover of the building by the deadline specified in Article 4 of this contract;

b) Request the Tenant/Buyer to pay off the gross sales price by the deadline and the method in Article 3 of this contract;

c) Request the Ministry of Trade to cooperate in completion of procedures for lease purchase by the agreed deadline;

d) Request the Tenant/Buyer to pay compensation for damage at the Tenant/Buyer’s faults during the lease purchase period;

dd) Retain the ownership of the building when the Tenant/Buyer fails to pay off full gross sales price;

e) Request the Tenant/Buyer to preserve and use the building throughout the duration of lease purchase period as agreed in the contract (the Tenant/Buyer is required to use the building properly and comply with regulations on management and use of the building);

g) Other rights ...................................................................................................................

2. Obligations of the Landlord/Seller (in accordance with Article 33 of the Law on real estate trading):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(In case of lease purchase of an off-the-plan building, the Landlord/Seller must construct the building in conformity with design and by category of interior and exterior building materials on which the parties have agreed; notify the Tenant/Buyer of housing construction progress and ensure the completion of the construction on schedule as agreed; enable the Tenant/Buyer to inspect the construction of housing on request).

b) Follow procedures for lease purchase as prescribed in regulations of law (provide the Tenant/Buyer with regulations on management and use of the building);

c) Keep the building in good condition during the period in which it is not transferred to the Tenant/Buyer. Maintain and repair the building periodically or as agreed by the contracting parties;

d) Hand over the building and related documents to the Tenant/Buyer by the deadline with the quality and other conditions specified in the contract;

dd) The investor shall implement regulations on guarantee in lease purchase of off-the-plan housing for the Tenant/Buyer in accordance with the Law on real estate trading and credit;

e) Apply for Certificate granted by competent authorities to the Tenant/Buyer upon expiry of lease purchase period and full payment of gross sale prices as agreed upon in this contract (or other agreements, etc.);

g) Provide warranty on the building as prescribed in Article 20 of the Law on real estate trading;

h) Pay compensation for damage at its faults;

i) Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Other obligations ............................................................................................................

Article 7. Rights and obligations of Tenant/Buyer

1. Rights of the Tenant/Buyer (in accordance with Article 34 of the Law on real estate trading):

a) Request the Landlord/Seller to provide sufficient and truthful information about the building as prescribed in Article 1 of this contract;

b) Request the Landlord/Seller to hand over the building and related documents under agreement; complete the procedures for application for the Certificate when the lease purchase period expires;

c) Sublet a part or the whole of the building or transfer the lease purchase contract;

d) Request the Landlord/Seller to repair the building in case the building’s damage not at its faults;

dd) Request the Landlord/Seller to pay compensation for damage at its fault;

e) Acquire ownership of the building from the date on which the Landlord/Seller receives payment in full.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Obligations of the Tenant/Buyer (in accordance with Article 35 of the Law on real estate trading):

a) Preserve and use the building  properly as specified in the contract;

b) Pay off the gross sales price by the deadline and the method in Article 3 of this contract;

c) Cooperate with the Landlord/Seller in completion of procedures for lease purchase by the agreed deadline prescribed in Article 4 of this contract;

d) Do not renovate or demolish the building without the consent of the Landlord/Seller;

dd) Repair damage of the building at its faults within the lease purchase period;

e) Pay compensation for damage at its faults;

g) Notify the Landlord/Seller of a part or the whole of the building sublease; the transfer of lease purchase contract;

h) Other obligations ...........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Both parties shall agree on breaches of contract for which they are liable (Tenant/Buyer: late payment of housing purchase, failure to take handover of housing; Landlord/Seller: late handover of housing, inferior construction quality, etc.):            

Other ................................................................................................................................

Article 9. Penalties for breaches of contract

Both parties shall agree upon penalties for breaches of contract.

Article 10. Cases of contract termination or cancellation and handling measures

1. This contract will terminate in one of the following cases: ................................................

2. Cases of contract cancellation: ......................................................................................

3. Measures for contract termination and cancellation: .........................................................

4. Other ............................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any difference in interpretation of this contract shall be discussed and negotiated by the both parties. In case they fail to reach an agreement, whether court or arbitration proceedings shall be chosen for settlement as prescribed.

Article 12.  Effect of contract

1. This contract comes into force from … (or from the date on which it is notarized or authenticated in case that an individual leases with option to purchase a building with a lease period of 06 months or longer).

2. This contract is made in … copies with equal value. Each party shall keep … copy(ies), ... Lessee (in be kept in the tax authority and one copy is used for application for the Certificate of ownership./.

 

LANDLORD/SELLER
(Signature, full name, position of signatory, seal)

TENANT/BUYER
(Signature, full name, position of signatory, seal)

 

Notarization and authentication of competent authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 04a

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

………….[Location] …, [date] …

CONTRACT FOR TRANSFER OF LAND USE RIGHTS

No. …/HD

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Law on land dated November 29, 2013 and its guiding documents;

Pursuant to the Government's Decree No. ……../2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. TRANSFEROR

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

- Enterprise identification number: ......................................................................................

- Legal representative: ………………………….. Position: ......................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Account number (if any): ……………………………. At (bank): ............................................

- TIN: ................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mr./Mrs.:..........................................................................................................................

- Date of birth: ………………………./……………………../......................................................

ID (passport) number: ……………………….... Date of issue: …../ ……./………

Place of issue: ..................................................................................................................

- Nationality (for foreigners): ..............................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

 (If the Transferee is a person, only his/her personal information shall be specified. If the Transferee is multiple persons, each person’s information shall be specified. If the Transferee is a spouse or land use rights is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If the Transferee is an organization, its information shall be specified).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Land plot to be transferred

1. Land use rights of the Transferor to the land plot: ...........................................................

.........................................................................................................................................

(land use right certificate, etc.)

2. Details:

- Land plot No.  .................................................................................................................

- Map No.  ........................................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Area: ……………./………m2  (In words: ............................................................................. )

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Private area: ………………. m2

+ Common area: ………………. m2

- Purposes: .......................................................................................................................

- Land use term: ................................................................................................................

- Origin: ............................................................................................................................

Restrictions on land use rights (if any): ...............................................................................

3. Construction-related criteria of land plot:

- Density: ..........................................................................................................................

- Number of storeys of building work: ................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other criteria according to the approved planning:.............................................................

4. Building on land:

a) Land with infrastructure thereon (in case of land in the project in which infrastructure is built for transfer);

b) Feature of the building on land: …………….(if any).

Article 2. Transfer price

Transfer price of right to use of land plot prescribed in Article 1 of this contract: …………..VND ……… (In words: ............................................................................................................. Vietnamese dong).

(In which:

- Transfer price of land use rights: .......................................................................................

- Transfer price of infrastructure: .........................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- VAT: ...............................................................................................................................

Article 3. Payment method

1. Payment method: ..........................................................................................................

2. Other: ...........................................................................................................................

Article 4. Payment deadline

Lump sum or installment payment shall be agreed upon by the parties.

Article 5. Handover of land and registration of land use rights

1. Handover of land use rights

a) The handover of land use rights shall be made in a record;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Original of land use right certificate;

- Copies of legal documents on land: .................................................................................

- Other documents as agreed: ............................................................................................

c) Handover on site: ..........................................................................................................

(In case of land transfer in a project of new urban areas, a project of housing development, a project of industrial zones’ infrastructure and other projects of building infrastructure for transfer: The Transferor shall hand over connecting points of electricity supply, water supply and drainage , etc.).

2. Registration of land use rights

a) The Transferor shall follow procedures as prescribed by law to register the land use rights for the Transferee at competent authorities as prescribed (in case of land transfer in project);

b) Within … days from the date on which this contract is signed, the Transferor shall register land use rights for the Transferee at competent authorities as prescribed;

c) The Transferee shall cooperate with the Transferor in registering land use rights for the Transferee at competent authorities as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Other: ...........................................................................................................................

(The parties may agree that the Transferee shall register land use rights by itself, in this case, the Transferor shall hand over necessary documents to the Transferee for procedures for registration of land use rights).

Article 6. Responsibility for paying taxes, fees

1. Taxes…… shall be at ….’s expenses

2. Charges…… shall be at ….’s expenses

3. Other: ...........................................................................................................................

Article 7. Rights and obligations of parties

I. Rights and obligations of the Transferor

1. Rights of the Transferor (in accordance with Article 38 of the Law on real estate trading):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Request the Transferee to receive the land on schedule specified in the contract;

c) Request the Transferee to pay compensation for damage at the Transferee’s fault;

d) Do not hand over the land if the payment in full has not been given, unless otherwise agreed;

dd) Other rights: ................................................................................................................

2. Obligations of the Transferor (in accordance with Article 39 of the Law on real estate trading):

a) Provide sufficient and truthful information about the land and take responsibility for supplied information;

b) Transfer the proper area, location and condition of land as specified in the contract to the Transferee;

c) Register the land as prescribed in law on land and give the Certificate to the Transferee, except that the Transferee requests in writing that it shall conduct the procedures for the Certificate by itself;

d) Pay compensation for damage at its faults;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Other obligations: ..........................................................................................................

II. Rights and obligations of the Transferee

1. Rights of the Transferee (in accordance with Article 40 of the Law on real estate trading):

a) Request the Transferor to provide sufficient and truthful information about the land;

b) Request the Transferor to complete the procedures and give them the Certificate

c) Request the Transferor to transfer the proper area, location and condition of land as specified in the agreement to the Transferee;

d) Request the Transferor to pay compensation for damage at the Transferor’s fault;

dd) Acquire land ownership from the date on which the land is transferred by the Transferor,

e) Other rights: ..................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Pay off the total amount by the deadline to the Transferor with the method under the contract;

b) Ensure the rights of a third person towards the land which is transferred;

c) Pay compensation for damage at its faults;

d) Construct building in accordance with regulations of law and the approved planning;

dd) Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law.

e) Other obligations ...........................................................................................................

Article 8. Liabilities for breaches of contract

1. The Transferor shall take liability for breaching the following terms: ..................................

2. The Transferee shall take liability for breaching the following terms: .................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Transferor shall incur penalties for any breach of contract prescribed in Clause 1 Article 8 of this contract as follows:  .........................................................................................................................................

2. The Transferee shall incur penalties for any breach of contract prescribed in Clause 2 Article 8 of this contract as follows:  .........................................................................................................................................

Article 10. Cases of contract termination

1. This contract will terminate in one of the following cases:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

2. Cases of contract cancellation:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Dispute settlement

During the execution of this contract, in case of dispute, the parties shall negotiate for settlement in consideration of respect for each other’s interests; in case of failure to settlement, the parties shall chose either court or arbitration proceedings as prescribed.

Article 12.  Effective date of contract

1. This contract comes into force from …….. (or from date on which it is notarized by notary or authenticated by the People’s Committee if required by law).

2. This contract shall be made in … copies with equal value, each party shall keep … copy/copies, … copy/copies shall be kept in tax authority, … and … copy(ies shall be kept in the agency competent to issue certificate of land use right and ownership right of building./.

 

TRANSFEROR
(Signature, full name, position, seal)

TRANSFEREE
(Signature, full name, position, seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form No. 04b

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

CONTRACT FOR LEASE (SUBLEASE) OF LAND USE RIGHTS

No. …/HD

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Law on land dated November 29, 2013 and its guiding documents;

Pursuant to the Government's Decree No. ……/2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. LESSOR (SUBLESSOR)

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

- Enterprise identification number: ......................................................................................  

- Legal representative: ………………………. Position: ..........................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Account number: …………………………….. At (bank): .......................................................

- TIN: ................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mr./Mrs.: .........................................................................................................................

- Date of birth: ………………../……………………/.................................................................

ID (passport) number: …………………….……... Date of issue: ……/…./…….

Place of issue:...................................................................................................................

- Nationality (for foreigners):...............................................................................................

- Address:..........................................................................................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(If the Lessee is an individual, only his/her personal information is specified. If the Lessee is multiple persons, each person’s information shall be specified. If the Lessee is a spouse, the spouses’ information shall be both specified. If the Lessee is an organization, its information shall be specified).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Land for lease (sublease)

1. Land use rights of: ........................................................................................................

(land use right certificate)

(In case of a sublease contract, information about the landlord of the land plot to be leased shall be specified)

2. Details:

- Land plot No.  .................................................................................................................

- Map No.  ........................................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Area: ……………../………m2  (In words:............................................................................ )

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Private area: ………………. m2

+ Common area: ………………. m2

- Purposes: .......................................................................................................................

- Land use term: ................................................................................................................

- Origin: ............................................................................................................................

Restrictions on land use rights (if any): ...............................................................................

3. Construction-related criteria of land plot:

- Density: ..........................................................................................................................

- Number of storeys: .........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other criteria according to the approved planning): ...........................................................

4. Building on land:

a) Land with infrastructure thereon (in case of land in the project in which infrastructure is built for transfer);

b) Feature of the building on land: ........................................................................... (if any).

5. Rights of a third person towards the land (if any); ...........................................................

Article 2. Land rents: ........................................................................................................

Article 3. Payment method

1. Payment method: ..........................................................................................................

2. Other: ...........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lump sum or installment payment shall be agreed upon by the parties. ................................

Article 5. Purposes

1. Purposes of lease land use rights prescribed in Article 1 of this contract:

.........................................................................................................................................

2. The Lessee must use land in conformity with the purposes prescribed in Clause 1 of this Article.

3. Agreement on sublease: ................................................................................................

4. Other ............................................................................................................................

Article 6. Lease term, deadline for handover

I. Lease term:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lease term beginning from:................................................................................................

2. Extension of lease term: ................................................................................................

3. Actions against expiry of contract for lease (sublease) of land use rights;

II. Deadline for handover of land:

1. Deadline for handover of land: .......................................................................................

2. Enclosed legal documents: ............................................................................................

(The parties shall agree upon conditions, procedures for handover of land, enclosed documents on lease land use rights).

Article 7. Rights and obligations of Lessor

1. Rights of Lessor (in accordance with Article 42 of the Law on real estate trading):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Request the Lessee to pay off the total amount by the deadline with the method under the contract;

c) Request the Lessee to terminate the improper land use, land destruction or land deterioration; if the Lessee has not stopped committing  violations, the Lessor is entitled to unilaterally terminate the contract execution and request the Lessee return the land and pay compensation for damage;

d) Request the Lessee to return the land when the lease term expires;

dd) Request the Lessee to pay compensation for damage at the Lessee’s fault;

e) Other rights ...................................................................................................................

2. Obligations of Lessor (in accordance with Article 43 of the Law on real estate trading)

a) Provide sufficient and truthful information about the land and take responsibility for supplied information;

b) Transfer the proper area, location and condition of land as specified in the contract to the Lessee;

c) Register the land lease;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law.

e) Notify the Lessee of rights of a third person towards the land which is leased;

g) Pay compensation for damage at its faults;

h) Other obligations ...........................................................................................................

Article 8. Rights and obligations of Lessee

1. Rights of Lessee (in accordance with Article 44 of the Law on real estate trading)

a) Request the transferor to provide sufficient and truthful information about the land;

b) Request the Lessor to transfer the proper area, location and condition of land as specified in the contract to the Lessee;

c) Use the leased land within agreed lease term;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Request the Lessor to pay compensation for damage caused at the Lessor’s faults;

e) Right of sublease (if any);

g) Other rights: ..................................................................................................................

2. Obligations of Lessee (in accordance with Article 45 of the Law on real estate trading)

a) Use the land for proper use, limit, and lease term;

b) Do not deteriorate the land;

c) Pay rents in full by the deadline with the method under the contract;

d) Comply with regulations on environment protection; do not prejudice legitimate rights and interests of surrounding land users;

dd) Return the land by expiry of lease term with the condition specified in the contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Other obligations: ..........................................................................................................

Article 9. Liabilities for breaches of contract

1. The Lessor shall take liability for breaching the following terms: .......................................

2. The Lessor shall take liability for breaching the following terms:........................................

Article 10. Penalties for breaches of contract:

a) The Lessor shall incur penalties for any breach of contract prescribed in Clause 1 Article 9 of this contract as follows:  

b) The Lessor shall incur penalties for any breach of contract prescribed in Clause 2 Article 9 of this contract as follows:  .........................................................................................................................................

Article 11. Cases of contract termination

1. This contract will terminate in one of the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Cases of contract cancellation:

- .......................................................................................................................................

3. Measures for contract termination and cancellation:

- .......................................................................................................................................

Article 12. Dispute settlement

During the execution of this contract, in case of dispute, the parties shall negotiate for settlement in consideration of respect for each other’s interests; in case of failure to settlement, the parties shall chose either court or arbitration proceedings as prescribed.

Article 13.  Effective date of contract

1. This contract comes into force from …….. (or from date on which it is notarized by notary or authenticated by the People’s Committee if required by law).

2. This contract shall be made in … copies with equal value, each party shall keep … copy/copies, … copy/copies shall be kept in tax authority, … and … copy(ies) shall be kept in the agency competent to issue certificate of land use right and ownership right of building./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LESSOR
(Signature, full name, position of signatory, seal)

LESSEE
(Signature, full name, position of signatory, seal)

 

Notarization and authentication of competent authorities

 

Form No. 05

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

…………[Location] …, [date] …

CONTRACT FOR TRANSFER OF THE WHOLE OF PROJECT (A PART OF PROJECT)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. /2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to permission for transfer of project (or a part of project) No. … dated ... of ......... ,

We are:

I. TRANSFEROR

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Legal representative: …………………….. Position: ............................................................

- ID (passport) number: …………….. Date of issue: ……………………….... Place of issue: ...

- Phone number: ………………………………….. Fax: ...........................................................

- Account number: At (bank): ………………………………………… ........................................

- TIN: ................................................................................................................................

II. TRANSFEREE

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Legal representative: ………………………. Position: ..........................................................

- ID (passport) number: …………….. Date of issue: ……………………….... Place of issue: ...

- Phone number: ………………………………….. Fax: ...........................................................

- Account number: ………………………… At (bank): ............................................................

- TIN: ................................................................................................................................

We hereby reach a consensus on concluding a contract for transfer of the whole of project (or a part of project) … with the following terms and conditions:

Article 1. Basic information about approved project

Main information:

- Project’s name: ...............................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Land-use planning: ..........................................................................................................

- Construction planning: .....................................................................................................

- Building work (total floor area, floor area: ........................................................................ )

- Total investment: .............................................................................................................

- Project schedule: ............................................................................................................

- Sources of fund: .............................................................................................................

- Other: .............................................................................................................................

(add section 2 in terms of figures of transferred part of project in case of transfer of a part of project in a similar manner)

Article 2. Details about project progress upon the transfer of the project (or a part of project)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Construction of infrastructure: ..........................................................................................

- Construction of building work: .........................................................................................

- Other: .............................................................................................................................

Article 3. Transfer price

Article 4. Payment method and deadline

1. Payment method: (fund transfer or other forms) ..............................................................

.........................................................................................................................................

2. Payment deadline:

- First payment: VND ……………. on ……...........................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Others agreed upon by both parties; ................................................................................

Article 5. Deadline for handover of project (or a part of project)

1. Handover method: Documents-based handover or handover on site: ...............................

2. Deadline for handover: ..................................................................................................

Article 6. Rights and obligations of the Transferor

1. Rights of the Transferor:

Rights of the Transferee (in accordance with Article 52 of the Law on real estate trading):

a) Request the Transferee to make full payment on schedule prescribed in the contract;

b) Request the Transferee to take handover of the whole or a part of project on schedule prescribed in the contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Obligations of the Transferor

Obligations of the Transferee (in accordance with Article 52 of the Law on real estate trading):

a) Hand over the whole or a part of project on site or all project-related documents to the Transferee; in case of failure to hand over or late handover, it must compensate for damage;

b) Project, manage the whole of project during the time over which the transfer has been not completed with respect to both project-related documents and project on site;

c) Notify clients and relevant parties of the project transfer;

d) Completely fulfill commitments to clients prior to the transfer of the whole or a part of project. The Transferor and the Transferee shall reach a consensus with each client on issues under responsibility of new investor without prejudice against clients’ rights and interests;

dd) Other obligations agreed upon by both parties: ............................................................

Article 7. Rights and obligations of the Transferee

1. Rights of the Transferee:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Take handover of the whole or a part of project on site and all project-related documents specified in this contract on schedule as prescribed;

b) Request the Transferor to enable and provide documents in connection with the continuing execution of the project;

c) The Transferor and the Transferee shall reach a consensus with each client on handling of interests and duties of clients after the transfer;

d) Other rights agreed upon by both parties ........................................................................

2. Obligations of the Transferee:

Obligations of the Transferee (in accordance with Article 52 of the Law on real estate trading):

a) Make full payment on schedule to the Transferor as specified in the contract;

b) Respect and meet rights of the Transferor and clients as agreed;

c) Take handover of the whole or a part of project on site and project-related documents on schedule as agreed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Other obligations agreed upon by both parties: ............................................................

Article 8. Liability of contracting parties in the completion of administrative procedures relating to transfer of land use rights

(agreed upon by both parties)

Article 9. Liabilities for breaches of contract

(agreed upon by both parties)

Article 10. Penalties for breaches of contract

(agreed upon by both parties)

Article 11. Dispute settlement

(agreed upon by both parties)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(agreed upon by both parties)

Article 13. Effective date of contract

(agreed upon by both parties)

Article 14. Other agreements

 

TRANSFEROR
(Signature, full name, position, seal)

TRANSFEREE
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 06

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 …………….[Location]…, [date] ...

WRITTEN TRANSFER OF THE CONTRACT FOR LEASE PURCHASE OF EXISTING BUILDING

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. ……/2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases.

We are:

TRANSFEROR OF CONTRACT (HEREINAFTER REFERRED TO AS PARTY A)

- Mr./Mrs.: .........................................................................................................................

- ID (passport) number: …………….. Date of issue: ……………………….... Place of issue: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address: .........................................................................................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(If Party A is an individual, only his/her personal information is specified. If Party A is multiple persons, each person’s information shall be specified. If Party A is a spouse or lease purchase contract is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If Party A is an organization, its information shall be specified)

TRANSFEREE OF CONTRACT (HEREINAFTER REFERRED TO AS PARTY B)

- Mr./Mrs.: .........................................................................................................................

- ID number: ……………………. Issued by Police Authority of … Date of issue: ...................  

- Registered permanent residence: .....................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Account number (if any): ……………………….. At (bank): ..................................................  

(If Party B is an individual, only his/her personal information is specified. If Party B is multiple persons, each person’s information shall be specified. If Party B is a spouse or lease purchase contract is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If Party B is an organization, its information shall be specified)

After negotiation, we unanimously conclude a written transfer of Lease purchase contract of building with the following terms and conditions:

Article 1. Party A transfers the Lease purchase contract to Party B as follows:

1. Information about Lease purchase contract

a) Name, number, date of signing: .....................................................................................

b) Information about Landlord/Seller:

- Company ........................................................................................................................

(insert information of the Landlord/Seller as specified in the Lease purchase contract)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mr./Mrs.: …………………………….. (or Company: ............................................................ )

(insert information of the Tenant/Buyer as specified in the Lease purchase contract)

2. Information about building:

a) Type: ............................................................................................................................

b) Other features: ..............................................................................................................

c) Area: ……………m2 (as specified in the Lease purchase contract)

d) Address: .......................................................................................................................

dd) Current condition: ........................................................................................................

e) Gross sales price: VND …………… (in words: ................................................................ )

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Paid amount of gross sales price VND ...........................................................................

(In words: ......................................................................................................................... )

h) Legal condition:

- Under legal ownership rights of: .......................................................................................

- Legal documents: ............................................................................................................

3. Lease purchase period (as specified in the Lease purchase contract)

a) Lease purchase period: ..................................................................................................

b) Deadline for handover of building: .................................................................................

Article 2. Enclosed documents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Lease purchase contract No. …, signed on … and Appendices, enclosed documents of the agreement.

b) Financial documents in terms of payment of gross sales price  .......................................

.........................................................................................................................................

c) Written transfers of agreements and tax payment receipts of the previous transfers.

d) Copies of ID cards, passports, household record books, documents establishing marital status and other relevant documents, etc.  (of transferor being individual); enterprise certifications or establishment decisions and other relevant documents, etc.  (of transferor being organization).

dd) Other relevant documents (agreed upon by parties).

2. Deadline or handover of documents prescribed in this Article:

a) Party A shall provide Party B with documents prescribed in Clause 1 of Article 2 by the deadline (at the location):        

b) The parties shall make a record of such handover. The handover record is an integral part of this written transfer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Transfer price of contract, deadline and methods of payment

1. Transfer price: VND .......................................................................................................

(In words: ......................................................................................................................... )

The transfer price comprises:

a) Amount paid to Landlord/Seller (company …) according to the lease purchase contract until the time at which the written transfer is signed (enclosed with invoices and receipts): VND ………………(in words …), equivalent to … % of the value of lease purchase contract which is signed;

b) Other paid amounts (enclosed with invoices and receipts): VND ……………..(in words)... );

c) Amount of difference payable to Party A except for the above-mentioned amounts: VND ……………..(in words):          )

2. Payment method:

a) Currency of payment: Vietnamese dong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Payment deadline: …………………… (agreed upon by both parties)

Article 4. Responsibility for paying taxes, fees

Taxes and fees on transfer of lease purchase contract, by this written transfer, shall be at Party ...'s expenses.

Other agreements: …

Article 5. Certification of transfer of lease purchase contract and handover of building

1. The transfer of lease purchase contract and handover of building shall be certified in accordance with Clause 4 Article 9 of Decree No. ……./2015/ND-CP dated ……, 2015 of the Government on guidelines for the Law on real estate trading;

2. The written certification of transfer of lease purchase contract of the Landlord/Seller (company ……) is a basis for parties to complete the transfer of lease purchase contract and is an integral part of this written transfer. Each Party shall keep an original of certification of the Landlord/Seller (company …)

3. From the time in which the written certification of transfer of lease purchase contract is issued by the Landlord/Seller (company …):

- Party A terminates all transactions with the Landlord/Seller (company) and Party B will directly conduct transactions with the Landlord/Seller (company) to keep executing the lease purchase contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Party A terminates all rights and obligations in the lease purchase contract; Party B terminates all rights and obligations of the Tenant/Buyer in the lease purchase contract.

- Party B becomes the Tenant/Buyer in the lease purchase contract.

- Party A and Party B fulfill commitments in this written transfer on its own responsibility; the Landlord/Seller (company …) shall not jointly incur any legal liability for commitments in this written transfer between Party A and Party B.

4. Handover of building

a) Party A shall hand over the building to Party B within … days from the date on which the Landlord/Seller (company …) confirms the transfer of lease purchase contract.

b) The handover shall be made in record.

c) The parties shall carry out the handover of building for itself on its own responsibility as agreed.

d) (Other agreements) ........................................................................................................

Article 6. Rights and obligations of parties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Request Party B to make full payment on schedule as prescribed in Article 3 of this document;

b) Commit to take responsibility for the lease purchase contract as prescribed in Article 1 of this document: No dispute, the building is not put up as collateral and transferred to a third person;

c) Provide Party B with documents prescribed in Article 2 of this document and other relevant documents as agreed;

d) Cooperate with Party B in completing procedures for contract transfer at notaries and certification of contract transfer at the Landlord/Seller (company …);

dd) Provide Party B with receipts certifying the fulfillment of financial obligations related to the transfer as prescribed;

e) Provide Landlord/Seller (company …) with necessary documents  to certify the contract transfer;

g) Terminate rights and obligations in connection with the lease purchase contract as prescribed in Clause 3 Article 5 of this document;

h) Pay fines for breaches of agreement; compensate for damage caused to Party B d

i) Not unilaterally terminate contract if parties fail to agree upon cases of unilateral termination of contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Rights and obligations of Party B:

a) Make full payment of contract transfer as agreed (with receipts bearing both parties’ signatures or financial documents as prescribed),

b) Receive documents prescribed in Article 2 of this document and other relevant documents as agreed;

c) Exercise rights and fulfill obligations in connection with the lease purchase contract as prescribed in Clause 3 Article 5 of this document;

d) Cooperate with Party B in completing procedures for contract transfer at notaries and confirmation of contract transfer at the Landlord/Seller (company …);

dd) Provide Landlord/Seller (company …) with necessary documents  to certify the contract transfer;

e) Pay fines for breaches of agreement; compensate for damage caused to Party B;

g) Not unilaterally terminate contract if parties fail to agree upon cases of unilateral termination of contract;

h) Exercise other rights and fulfill other obligations as specified in contract and regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Other issues shall be agreed by the parties in accordance with regulations of law and social ethics, and regulations in this document).

Article 8. Dispute settlement

Any difference in interpretation of this document shall be negotiated and discussed by the parties. In case of failure to negotiation, the parties may request People’s Court for settlement as prescribed.

Article 9. Effect and deadline for contract execution

This written transfer comes into force from the time in which the following conditions are fully satisfied: It has been duly signed by parties, notarized (if any), or certified by investor (company …) in terms of the transfer.

This document shall be made in 4 copies with equal value; each party shall keep 1 copy, 1 copy shall be sent to tax authority and 1 copy shall be kept at the company (investor) …

 

PARTY A
(Signature, full name, position of signatory, seal)

PARTY B
(Signature, full name, position of signatory, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notarization and authentication of competent authorities

Certification of the Landlord/Seller ………. (insert name of company leases with option to purchase buildings …………………)

(The Landlord/Seller of building only certifies the written transfer after the Transferee has obtained a receipt of income tax or a certification of exemption for income tax as prescribed)

Company …………… certifies that Mr./Mrs./entity …………….. has acquired lease with option to purchase of the building as specified in the lease purchase contract No. … (or has obtained transfer of lease purchase contract as specified in written transfer signed on … by Mr./Mrs. or entity … in case of second transfer onwards), company ……………………. Certifies that the transfer of lease purchase contract between Mr./Mrs./ entity ……………….. and Mr./Mrs. or entity ……………………………………………..

From the date on which this certification is signed, company ……….. will terminate transactions with Mr./Mrs./entity …. and directly conduct transactions with the Transferee being Mr./Mrs./entity …. at the address specified in the written transfer.

The Transferee is entitled to keep exercising rights and fulfilling obligations according to the lease purchase contract No. … which is signed./.

 

 

………[Location] … ,[date] ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form No. 07

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

…………….[Location] … ,[date] ...

WRITTEN TRANSFER OF CONTRACT FOR LEASE PURCHASE OF OFF-THE-PLAN HOUSING

Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. ……/2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading;

Pursuant to other legal bases.

We are:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mr./Mrs.: .........................................................................................................................

- ID (passport) number: ......................................................................................................

Date of issue: …../…../……. Place of issue: .......................................................................

- Nationality (for foreigners): ..............................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Email: .............................................................................................................................

(If Party A is multiple persons, each person’s information shall be specified. If Party B is a spouse or lease purchase contract of off-the-plan housing is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If Party A is an organization, its information shall be specified)

II. TRANSFEREE OF CONTRACT (HEREINAFTER REFERRED TO AS PARTY B)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ID number: …………………………. Issued by Police Authority … date of issue: ..................

- Registered permanent residence: .....................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Phone number: ................................................................................................................

- Account number (if any): ……………………… At (bank): ....................................................

If Party B is multiple persons, each person’s information shall be specified. If Party B is a spouse or lease purchase contract of off-the-plan housing is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If Party B is an organization, its information shall be specified)

After negotiation, we unanimously conclude a written transfer of lease purchase contract of off-the-plan housing with the following terms and conditions:

Article 1. Party A transfers the contract for lease purchase of off-the-plan housing to Party B as follows:

1. Information about contract for lease purchase of off-the-plan housing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information about the Landlord/Seller:

- Company: .......................................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

(refer to the contract for lease purchase of off-the-plan housing)

b) Information about the Tenant/Buyer:

- Mr./Mrs.: …………………………………………….. (or Company: ........................................ )

Address: ...........................................................................................................................

(refer to the contract for lease purchase of off-the-plan housing)

2. Information about the building:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Type of housing: ...........................................................................................................

c) Area: …………m2 (refer to lease purchase contract)

d) Address, number: ..........................................................................................................

dd) Current condition: ........................................................................................................

e) Gross sales price: VND …………… (in words:................................................................. )

(refer to lease purchase contract)

g) Paid amount of gross sales price to the Landlord/Seller (investor): VND ……………………….. (in words:          )

h) Deadline for payment of remaining gross sales price: .....................................................

i) Deadline for handover of housing: ..................................................................................  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Party A shall hand over originals and copies of the following documents to Party B:

a) Lease purchase contract No. ..., signed on ... and Appendices, enclosed documents of contract.

b) Financial documents in terms of payment of gross sales price  .......................................

.........................................................................................................................................

c) Written transfers of agreements and tax payment receipts of the previous transfers.

d) Copies of ID cards, passports, household record books, documents establishing marital status and other relevant documents, etc. (of transferor being individual); enterprise certifications or establishment decisions and other relevant documents, etc. (of transferor being organization)dd) Other relevant documents (agreed upon by parties).

2. Deadline or handover of documents prescribed in this Article:

a) Party A shall provide Party B with documents prescribed in Clause 1 of Article 2 by the deadline (at the location):        

b) The parties shall make a record of such handover. The handover record is an integral part of this written transfer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Transfer price of contract, deadline and methods of payment

1. Transfer price: VND .......................................................................................................

(In words:.......................................................................................................................... )

The transfer price comprises:

a) Amount paid to Landlord/Seller (company …) according to the lease purchase contract until the time at which the written transfer is signed (enclosed with invoices and receipts): VND ……………….(in words …), equivalent to … % of the value of lease purchase contract which is signed.

b) Other paid amounts (enclosed with invoices and receipts): VND ……………………….. (in words:          )

c) Amount of difference payable to Party A except for the above-mentioned amounts: VND ……………………….. (in words: ........................................................................................................................................ )

2. Payment method:

a) Currency of payment: Vietnamese dong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Payment deadline: ……………………. (agreed upon by both parties)

Article 4. Responsibility for paying taxes, fees

Taxes and fees on transfer of lease purchase contract, by this written transfer, shall be at Party ...'s expenses.

Article 5. Certification of transfer of lease purchase contract

1. The transfer of lease purchase contract and handover of building shall be certified in accordance with Clause 4 Article 9 of Decree No.  …..……./2015/ND-CP dated ……, 2015 of the Government on guidelines for the Law on real estate trading;

2. Certification of transfer of lease purchase contract by the investor is a basis for parties to complete the transfer of lease purchase contract and is an integral part of this written transfer.

3. From the time in which the transfer of lease purchase contract is certified:

- Party A terminates all transactions with the investor and Party B and directly conduct transactions with the investor to keep executing the lease purchase contract.

- All rights and obligations of Party A in the lease purchase contract and results of contract execution are transferred to Party B; Party B inherits those rights and obligations and results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Party B becomes the Tenant/Buyer in the lease purchase contract.

- Party A and Party B fulfill commitments in this written transfer on its own responsibility; the Landlord/Seller (company …) shall not jointly incur any legal liability for commitments in this written transfer between Party A and Party B.

Article 6. Rights and obligations of parties

1. Rights and obligations of Party A:

a) Request Party B to make full payment on schedule as prescribed in Article 3 of this document;

b) Commit to take responsibility for the lease purchase contract as prescribed in Article 1 of this document: No dispute, the building is not put up as collateral and transferred to a third person;

c) Provide Party B with documents prescribed in Article 2 of this document and other relevant documents as agreed;

d) Cooperate with Party B in completing procedures for contract transfer at notaries and certification of contract transfer at the investor (company …);

dd) Provide Party B with receipts certifying the fulfillment of financial obligations related to the transfer as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Terminate rights and obligations in connection with the lease purchase contract as prescribed in Clause 3 Article 5 of this document;

h) Pay fines for breaches of agreement; compensate for damage caused to Party B;

i) Not unilaterally terminate contract if parties fail to agree upon cases of unilateral termination of contract;

k) Exercise other rights and fulfill other obligations as specified in contract and regulations of law.

2. Rights and obligations of Party B:

a) Make full payment of contract transfer as agreed (with receipts bearing both parties’ signatures or financial documents as prescribed);

b) Receive documents prescribed in Article 2 of this document and other relevant documents as agreed;

c) Terminate rights and obligations in connection with the lease purchase contract as prescribed in Clause 3 Article 5 of this document;

d) Cooperate with Party A in completing procedures for contract transfer at notaries and certification of contract transfer on …. [date] at the investor (company …);............................................................................. );

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Pay fines for breaches of agreement; compensate for damage caused to Party B;

g) Not unilaterally terminate contract if parties fail to agree upon cases of unilateral termination of contract;

h) Exercise other rights and fulfill other obligations as specified in contract and regulations of law.

Article 7. Other agreements ..............................................................................................

(Other issues shall be agreed by the parties in accordance with regulations of law and social ethics, and regulations in this document).

Article 8. Dispute settlement

Any difference in interpretation of this document shall be negotiated and discussed by the parties. In case of failure to negotiation, the parties may request People’s Court for settlement as prescribed.

Article 9. Effect and deadline for contract execution

This written transfer comes into force from the time in which the following conditions are fully satisfied: It has been duly signed by parties, notarized (if any), or certified by investor (company …) in terms of the transfer. This document shall be made in 4 copies with equal value; each party shall keep 1 copy, 1 copy shall be sent to tax authority and 1 copy shall be kept at the company (investor) … .............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PARTY A
(Signature, full name, position of signatory, seal)

PARTY B
(Signature, full name, position of signatory, seal)

 

Notarization and authentication of competent authorities

Certification of the investor …………….. (company’s name …………………)

(The investor only certifies the written transfer after the Transferee has obtained a receipt of income tax or a certification of exemption for income tax as prescribed)

Company …………… certifies that Mr./Mrs./entity …………….. has acquired lease with option to purchase of the building as specified in the lease purchase contract No. … (or has obtained transfer of lease purchase contract as specified in written transfer signed on … by Mr./Mrs. or entity … in case of second transfer onwards), company ……………………. Certifies that the transfer of lease purchase contract between Mr./Mrs./ entity ……………….. and Mr./Mrs. or entity ……………………………………………..

From the date on which this certification is signed, company ……….. will terminate transactions with Mr./Mrs./entity …. and directly conduct transactions with the Transferee being Mr./Mrs./entity …. at the address specified in the written transfer.

The Transferee is entitled to keep exercising rights and fulfilling obligations according to the lease purchase contract No. … which is signed./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

………..[Location] … ,[date] ...
Representative
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 08a

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF THE WHOLE PROJECT

To: People’s Committee of province (city) ……………

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of enterprise registration No. ............................................................................

- Legal representative: ………………………. Position: ..........................................................

- Phone number: ................................................................................................................

Being the investor of project: .............................................................................................

In ............. commune ............... district ................ province ..............................................  

Hereby request to transfer the whole of project ……….. with the following:

I. GENERAL INFORMATION ABOUT PROJECT

1. Project’s name: .............................................................................................................

2. Location: .......................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Usable area: ..................................................................................................................

5. Area of construction land: ..............................................................................................

6. Total investment: ...........................................................................................................

7. Sources of fund: ...........................................................................................................

8. Summary of project execution: .......................................................................................

II. REASONS FOR APPLICATION FOR TRANSFER:

.........................................................................................................................................

III. PROPOSALS OF TRANSFEREE: (New investor’s name; address; representative; financial situation; experience)

IV. MEASURES FOR INTERESTS AND DUTIES OF CLIENTS AND RELEVANT PARTIES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. COMMITMENT:

.........................................................................................................................................

(Enclosed with report on project progress)

 

 

Attention:
- As above;
- To be kept.

……[Location]…………,[date]……………….
INVESTOR
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 08b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FORM FOR TRANSFER OF A PART OF PROJECT

To: People’s Committee of province (city) ……………

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration No. ............................................................................

- Certificate of enterprise registration No. ............................................................................

- Legal representative: ………………………… Position: ........................................................

- Phone number: ................................................................................................................

Being the investor of project: .............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hereby request to transfer the whole of project ……….. with the following:

I. BASIC INFORMATION ABOUT PROJECT

1. Project’s name: .............................................................................................................

2. Location: .......................................................................................................................

3. Contents and scope: .....................................................................................................

4. Usable area: ..................................................................................................................

5. Area of construction land: ..............................................................................................

6. Total investment: ...........................................................................................................

7. Sources of fund: ...........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. THE PART OF PROJECT TO BE TRANSFERRED

1. Area: .............................................................................................................................

2. Location of land plot: ....................................................................................................

3. Scope of building work: .................................................................................................

4. Condition in progress: ...................................................................................................

III. REASONS FOR APPLICATION FOR TRANSFER:

.........................................................................................................................................

IV. PROPOSALS OF TRANSFEREE: (New investor’s name; address; representative; financial situation; experience)

V. MEASURES FOR INTERESTS AND DUTIES OF CLIENTS AND RELEVANT PARTIES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. COMMITMENT: ...........................................................................................................

(Enclosed with report on project progress)./.

 

 

Attention:
- As above;
- To be kept.

……..[Location]…………,[date]……………….
INVESTOR
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 09a

Investor’s name: ………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No. ……/…….

……….[Location] …, [date] …

REPORT ON THE PROGRESS OF PROJECT EXECUTION

To: People’s Committee ……………

1. Investor’s name:

- Address: .........................................................................................................................

- Representative  ...............................................................................................................

- Phone number .................................................................................................................

2. General information about project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Location .........................................................................................................................

- Decision on approval for project (written investment approval, written investment permit, etc.)   

- Objectives ......................................................................................................................

- Total usable area: ………………………… In which: .............................................................

+ Scope (area, land-use planning, land use factor, etc.)

+ Construction-related criteria (density, construction area, housing area, number of housing, etc.)            

+ Total investment (specify structure of sources of fund) ....................................................

+ Grand schedule and detailed schedule ............................................................................

+ Other .............................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Progress of project execution:

- Clearance ........................................................................................................................

- Payment of land levies, land rents ....................................................................................

- Construction of infrastructure ...........................................................................................

- Construction of housing, building works ...........................................................................

- Schedule in progress .......................................................................................................

- Capital mobilization .........................................................................................................

- Sale of housing (or real estate trading) .............................................................................

- Land transfer to level-2 investors ......................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Commitments to clients: ..............................................................................................

6. Rights and interests of relevant entities: .......................................................................

 

 

Attention:
- As above;
- To be kept. …..

INVESTOR
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 09b

Investor’s name …………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No. ……./………

……….[Location]…, [date] ...

REPORT

ON THE PROGRESS OF EXECUTION OF THE PROJECT OR A PART OF PROJECT BEING TRANSFERRED

To: People’s Committee ……………

1. Investor’s name:

- Address: .........................................................................................................................

- Representative  ...............................................................................................................

- Phone number .................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) General information about project

- Project’s name: ...............................................................................................................

- Location .........................................................................................................................

- Decision on approval for project (written investment approval, written investment permit, etc.)   

- Objectives ......................................................................................................................

- Total usable area: ………………………. In which: ...............................................................

+ Scope (area, land-use planning, land use factor, etc.)

+ Construction-related criteria (density, construction area, housing area, number of housing, etc.)            

+ Total investment (specify structure of sources of fund) ....................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Other .............................................................................................................................

b) General information about part of project being transferred

- Area: ..............................................................................................................................

- Scope of building work: ..................................................................................................

- Schedule in progress, condition .......................................................................................

- Legal documents .............................................................................................................

- Others ............................................................................................................................

3. Legal documents: .........................................................................................................

4. Progress of project execution:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Payment of land levies, land rents ....................................................................................

- Construction of infrastructure ...........................................................................................

- Construction of housing, building works ...........................................................................

- Schedule in progress .......................................................................................................

- Capital mobilization .........................................................................................................

- Sale of housing (or real estate trading) .............................................................................

- Land transfer to level-2 investors ......................................................................................

- Others ............................................................................................................................

5. Progress of execution of part of project being transferred:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Payment of land levies, land rents ....................................................................................

- Construction of infrastructure ...........................................................................................

- Construction of housing, building works ...........................................................................

- Schedule in progress .......................................................................................................

- Capital mobilization .........................................................................................................

- Sale of housing (real estate trading) .................................................................................

.........................................................................................................................................

- Others ............................................................................................................................

6. Commitments to clients ...............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Attention:
- As above;
- To be kept. ……

INVESTOR
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 10a

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION FORM FOR RECEIVING TRANSFER OF THE WHOLE PROJECT

To: ……………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address: .........................................................................................................................

- Registration of enterprise establishment No.  ....................................................................

- Certificate of enterprise registration No. ............................................................................

- Legal representative ........................................................................................................

2. Financial situation (owner’s equity, capital mobilization ................................................. )

3. Experience (investment scope and capital in similar projects having been executed and being executing  ..............; number of years' experience in investment in real estate ...):.............................................................

4. Apply for receiving transfer of the whole project as follows:

- Project’s name: ...............................................................................................................

- Investor: .........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Contents and scope: .......................................................................................................

- Usable area: ....................................................................................................................

- Area of construction land: ................................................................................................

- Total investment: .............................................................................................................

5. Commitment: If we are permitted to receive the transfer and become the project’s investor, we hereby commit to:

- Plan for continuation of project execution .........................................................................

- Schedule ..............................................................................................................................

- Keep fulfilling obligations of investor to clients and relevant parties ...................................

.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Attention:
- As above;
- To be kept.

……..[Location]…………,[date]……………….
NEW INVESTOR
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 10b

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

APPLICATION FORM FOR RECEIVING TRANSFER OF A PART OF PROJECT

To: ……………………………

1. Transferee of a part of project .......................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Registration of enterprise establishment No.  ....................................................................

- Certificate of enterprise registration No. ............................................................................

- Legal representative: .......................................................................................................

2. Financial situation (owner’s equity, capital mobilization, etc.): ........................................

3. Experience (investment scope and capital similar projects having been executed and being executing..............; number of years' experience in investment in real estate ...): ................................................................

4. Apply for receiving transfer of a part of project:

a) General information about project:

- Project’s name: ...............................................................................................................

- Location: ........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Usable area: ....................................................................................................................

- Area of construction land: ................................................................................................

- Total investment: .............................................................................................................

b) General information about the part of project being transferred

- Location of land plot: ......................................................................................................

- Scope of building work: ..................................................................................................

- Condition in progress:......................................................................................................

5. Commitment: If we are permitted to receive transfer of a part of project, we hereby commit that:

- Plan for continuation of project execution .........................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Keep fulfilling obligations of investor to clients and relevant parties ...................................

.........................................................................................................................................

 

 

Attention:
- As above;
- To be kept.

…..…..[Location]…………,[date]……………….
NEW INVESTOR
(Signature, full name, position, seal)

 

Form No. 11

PEOPLE’S COMMITTEE
OF …………… PROVINCE/CITY

-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.        /QD-UBND

……………[Location]…………,[date]……………….

 

DECISION

On permission for transfer of project (or a part of project) ………………..

PRESIDENT OF PEOPLE’S COMMITTEE OF ……………..PROVINCE (CITY) ……………..

Pursuant to  ..................................................................................................................... ;

Pursuant to  ..................................................................................................................... ;

At the request of  ............................................................................................................. ,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Approve the transfer of project (a part of project) ............... from company ............ to company ...................... with the following:

1. Scope and results of project to be transferred:

a) Scope of construction  of the whole project (as specified in Decision No. …)

- Land use scope

+ Total usable area:

+ Area of construction land:

+ Area of traffic land; parks; water supply and drainage, etc.

+ Land use factor: .............................................................................................................

- Scope of construction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Scope of building work:

+ Density: .........................................................................................................................

- Total investment:

- Sources of fund:

- Schedule in progress:

b) Scope of part of project to be transferred (in case of transfer of a part of project)

c) Results:

2. Transferor of project (or a part of project):

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of enterprise registration: .................................................................................

- Certificate of enterprise registration: .................................................................................

3. Transferee of project (or a part of project):

- Enterprise’s name: ...........................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................

- Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ...........................

Article 2. Within 30 (thirty) days from date on which this Decision is received, the Transferor and the Transferee must conclude a transfer contract and complete the handover of the project (or a part of project) as prescribed in Article 51 of the Law on real estate trading and the Government's Decree No. ……/2015/ND-CP dated …………., 2015 on guidelines for the Law on real estate trading ..................................................................................................

Article 3. Rights and obligations of the Transferor (in accordance with Clause 1 Article 52 of the Law on real estate trading)

- Transfer their rights and obligations regarding to all or a portion of the project to the transferee for real estate trading, excluding rights and obligations which are completely fulfilled not related to the transferee  and progress of such project or the portion of project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with the transferee in completion of procedures for land transfer to the transferor as prescribed in law on land;

- Regarding to transfer of a portion of real estate project, the transferor may request the transferee to keep constructing the building in the transferred project on schedule and specific planning 1/500 or general ground planning; observe and promptly notify competent agencies of violations of the transferee against land use or construction;

- Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law;

- Other rights and obligations: ............................................................................................

Article 4. Rights and obligations of the Transferee (in accordance with Clause 2 Article 52 of the Law on real estate trading)

- Retain and exercise rights or fulfill obligations transferred from the transferor as prescribed in decision on approval for the project;

- Keep conducting the construction and business on schedule and under approved plan;

- Regarding to receiving a portion of real estate project, the transferee must meet requirements of the transferor for conformity to progress and planning of the project;

- Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other rights and obligations: ............................................................................................

Article 5. Responsibilities of relevant agencies: ...............................................................

Article 6. (Relevant individuals and agencies consists of …………..) shall implement this Decision./.

 

 

Attention:
- As prescribed in Article 6;
- ….;
- To be kept:

POSITION OF SIGNATORY
(Signature, seal)
Full name

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


369.721

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92