Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 35/2006/NĐ-CP hoạt động nhượng quyền thương mại hướng dẫn Luật Thương mại

Số hiệu: 35/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá, ngoài những quy định tại Điều 7 Nghị định này, chỉ được thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại đối với những mặt hàng mà doanh nghiệp đó được kinh doanh dịch vụ phân phối theo cam kết quốc tế của Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Bên nhượng quyền” là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp.

2. “Bên nhận quyền” là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.

3. “Bên nhượng quyền thứ cấp” là thương nhân có quyền cấp lại quyền thương mại mà mình đã nhận từ Bên nhượng quyền ban đầu cho Bên nhận quyền thứ cấp.

4. “Bên nhận quyền sơ cấp” là thương nhân nhận quyền thương mại từ Bên nhượng quyền ban đầu. Bên nhận quyền sơ cấp là Bên nhượng quyền thứ cấp theo nghĩa của khoản 3 Điều này trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp.

5. “Bên nhận quyền thứ cấp” là thương nhân nhận lại quyền thương mại từ Bên nhượng quyền thứ cấp.

6. “Quyền thương mại” bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây:

a) Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

b) Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung;

c) Quyền được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng nhượng quyền thương mại chung;

d) Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại.

7. “Kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại” là công việc kinh doanh do Bên nhận quyền tiến hành theo hợp đồng nhượng quyền thương mại.

8. “Hợp đồng phát triển quyền thương mại” là hợp đồng nhượng quyền thương mại theo đó Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền được phép thành lập nhiều hơn một cơ sở của mình để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại trong phạm vi một khu vực địa lý nhất định.

9. “Quyền thương mại chung” là quyền do Bên nhượng quyền trao cho Bên nhượng quyền thứ cấp được phép cấp lại quyền thương mại cho các Bên nhận quyền thứ cấp. Bên nhận quyền thứ cấp không được phép cấp lại quyền thương mại chung đó nữa.

10. “Hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp” là hợp đồng nhượng quyền thương mại ký giữa Bên nhượng quyền thứ cấp và Bên nhận quyền thứ cấp theo quyền thương mại chung.

Điều 4. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong phạm vi cả nước và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Quản lý thống nhất về mặt nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại; tổ chức đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, báo cáo lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền về các hoạt động nhượng quyền thương mại;

c) Kiến nghị với Chính phủ ban hành mới hoặc ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại.

2. Bộ Tài chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn về chế độ thuế áp dụng đối với hoạt động nhượng quyền thương mại và lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện theo thẩm quyền việc quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại;

b) Chỉ đạo Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch tổ chức đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thẩm quyền, kiểm tra, kiểm soát và báo cáo định kỳ hoạt động nhượng quyền thương mại trên địa bàn về Bộ Thương mại.

Chương 2:

HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

MỤC 1: ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

Điều 6. Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Điều 7. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

1. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

MỤC 2: CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ HỢP ĐỒNG TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều 8. Trách nhiệm cung cấp thông tin của Bên nhượng quyền

1. Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các nội dung bắt buộc của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại quy định và công bố.

2. Bên nhượng quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho tất cả các Bên nhận quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống nhượng quyền thương mại làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại của Bên nhận quyền.

3. Nếu quyền thương mại là quyền thương mại chung thì ngoài việc cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bên nhượng quyền thứ cấp còn phải cung cấp cho bên dự kiến nhận quyền bằng văn bản các nội dung sau đây:

a) Thông tin về Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình;

b) Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại chung;

c) Cách xử lý các hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại chung.

Điều 9. Trách nhiệm cung cấp thông tin của bên dự kiến nhận quyền

Bên dự kiến nhận quyền phải cung cấp cho Bên nhượng quyền các thông tin mà Bên nhượng quyền yêu cầu một cách hợp lý để quyết định việc trao quyền thương mại cho Bên dự kiến nhận quyền.

Điều 10. Các đối tượng sở hữu công nghiệp trong nhượng quyền thương mại

1. Trường hợp Bên nhượng quyền chuyển giao cho Bên nhận quyền quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và các nội dung của quyền thương mại thì phần chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó có thể được lập thành một phần riêng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.

2. Phần chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng nhượng quyền thương mại chịu sự điều chỉnh của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Điều 11. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung của quyền thương mại.

2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

5. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

6. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Điều 12. Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

Điều 13. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại

1. Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận trong các trường hợp quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

Điều 14. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

2. Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 15. Chuyển giao quyền thương mại

1. Bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

a) Bên dự kiến nhận chuyển giao đáp ứng các quy định tại Điều 6 của Nghị định này;

b) Được sự chấp thuận của Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình (sau đây gọi tắt là Bên nhượng quyền trực tiếp).

2. Bên nhận quyền phải gửi yêu cầu bằng văn bản về việc chuyển giao quyền thương mại cho Bên nhượng quyền trực tiếp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Bên nhận quyền, Bên nhượng quyền trực tiếp phải có văn bản trả lời trong đó nêu rõ:

a) Chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền;

b) Từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền theo các lý do quy định tại khoản 3 Điều này.

Trong thời hạn 15 ngày nêu trên, nếu Bên nhượng quyền trực tiếp không có văn bản trả lời thì được coi là chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền.

3. Bên nhượng quyền trực tiếp chỉ được từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền khi có một trong các lý do sau đây:

a) Bên dự kiến nhận chuyển giao không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính mà bên dự kiến nhận chuyển giao phải thực hiện theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

b) Bên dự kiến nhận chuyển giao chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn của Bên nhượng quyền trực tiếp;

c) Việc chuyển giao quyền thương mại sẽ có ảnh hưởng bất lợi lớn đối với hệ thống nhượng quyền thương mại hiện tại;

d) Bên dự kiến nhận chuyển giao không đồng ý bằng văn bản sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của Bên nhận quyền theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

đ) Bên nhận quyền chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với Bên nhượng quyền trực tiếp, trừ trường hợp bên dự kiến nhận chuyển giao cam kết bằng văn bản thực hiện các nghĩa vụ đó thay cho Bên nhận quyền.

4. Bên chuyển giao quyền thương mại mất quyền thương mại đã chuyển giao. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền thương mại của Bên chuyển giao được chuyển cho Bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Điều 16. Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

1. Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp Bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 287 của Luật Thương mại.

2. Bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

a) Bên nhận quyền không còn Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật Bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.

b) Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại.

d) Bên nhận quyền không khắc phục những vi phạm không cơ bản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một thời gian hợp lý, mặc dù đã nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm đó từ Bên nhượng quyền.

MỤC 3: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều 17. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Điều 18. Phân cấp thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Bộ Thương mại thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sau đây:

a) Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam;

b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ lãnh thổ Việt Nam vào Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 19. Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại hướng dẫn.

­2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại quy định.

3. Các văn bản xác nhận về:

a) Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

4. Nếu giấy tờ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 20. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục sau đây:

a) Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

d) Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

đ) Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Điều 21. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Nghị định này, Bên nhượng quyền có trách nhiệm thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thay đổi các thông tin đã đăng ký.

Điều 22. Xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xóa trong những trường hợp sau đây:

a) Thương nhân kinh doanh nhượng quyền thương mại ngừng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh;

b) Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Cơ quan thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có trách nhiệm công bố công khai việc xoá đăng ký này.

Điều 23. Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại phải nộp lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Mức thu lệ phí và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

MỤC 4: HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Thương nhân tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Kinh doanh nhượng quyền thương mại khi chưa đủ điều kiện quy định;

b) Nhượng quyền thương mại đối với những hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh;

c) Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định này;

d) Thông tin trong bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại có nội dung không trung thực;

đ) Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

e) Vi phạm quy định về thông báo trong hoạt động nhượng quyền thương mại;

g) Không nộp thuế theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, thanh tra;

i) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này.

2. Trường hợp thương nhân kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại có hành vi vi phạm gây thiệt đến lợi ích vật chất của tổ chức, cá nhân liên quan thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Thẩm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại Điều 24 của Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 26. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, nộp thuế và lệ phí, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy đinh của pháp luật về khiếu nại.

2. Cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Quy định chuyển tiếp

Các hoạt động nhượng quyền thương mại đã được thực hiện trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực phải làm thủ tục đăng ký theo quy định của Nghị định này trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây có liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trái với những quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH. (315)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

THE GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 35/2006/ND-CP

Hanoi, March 31, 2006

 

DECREE

DETAILING IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL LAW 2005 REGARDING FRANCHISING

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Commercial Law 2005 dated June 14, 2005;
At the proposal of the Minister of Trade,

HEREBY DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. Subjects of application

1. This Decree applies to Vietnamese traders and foreign traders involved in franchising.

2. Foreign-invested enterprises engaged in goods purchase and sale and activities directly related to goods purchase and sale, apart from the provisions of Article 7 of this Decree, shall only be allowed to conduct franchising for goods items of which they are licensed to provide services of distribution according to Vietnam's international commitments.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. ''Franchisor" means a trader that grants commercial rights, including also the secondary franchisor in relation to the secondary franchisee.

2. "Franchisee" means a trader that receives commercial rights, including also the secondary franchisee in relation to the secondary franchisor.

3. ''Secondary franchisor means a trader that is entitled to sub-franchise commercial rights it has received from the primary franchisor to the secondary franchisee.

4. ''Primary franchisee" means a trader that receives commercial rights from the primary franchisor. The primary franchisee shall be the secondary franchisor defined in Clause 3 of this Article in relation to the secondary franchisee.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. ''Commercial rights" include one, several or all the following rights:

a) Right granted to the franchisee by the franchisor that also requests the franchisee to undertake by itself the business of supplying goods or providing services within a system set up by the franchisor and associated with the franchisor's trademark, trade name, business slogan, business and advertising logo;

b) Common commercial right granted by the franchisor to the primary franchisee.

c) Right sub-granted by the secondary franchisor to the secondary franchisee under the common franchising contract.

d) Commercial right granted by the franchisor to the franchisee under the commercial right development contract.

7. ''Business by mode of franchising" means business activities conducted by the franchisee under the franchising contract.

8. ''Commercial right development contract" means a franchising contract whereby the franchisor grants the franchisee the right to set up more than one establishment to do business by mode of franchising in a specified geographical area.

9. ''Common commercial right" means the right granted by the franchisor to the secondary franchisee, permitting the latter to sub-grant commercial rights to secondary franchisees that are not permitted to further grant such common commercial right.

10. ''Secondary franchising contract" means a franchising contract signed between the secondary franchisor and the secondary franchisee regarding common commercial rights.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Trade shall be answerable to the Government for performing the function of state management of franchising nationwide and have the following duties and powers:

a) To perform the unified professional management and provide guidance for realization of policies and provisions of law on franchising; to organize the registration of franchising;

b) To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies and provincial/municipal People's Committees in, inspecting, controlling, assessing and reporting to competent superior authorities on franchising;

c) To propose to the Government for promulgation or promulgate according to its competence or propose amendments and supplements to legal documents on franchising.

2. The Ministry of Finance shall, within the ambit of its duties and powers, have to guide the tax regime applicable to franchising and the fee for registration of franchising.

3. Ministries, ministerial-level agencies and Government-attached agencies shall perform the state management of franchising within the ambit of their respective tasks and powers.

4. Provincial/municipal People's Committees shall have responsibilities:

a) To perform according to their competence the state management of franchising;

b) To direct provincial/municipal Trade Services and Tourism Services in organizing the registration of franchising according to their competence, periodically inspecting, controlling and reporting to the Ministry of Trade on franchising in their respective localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FRANCHISING

Section 1. CONDITIONS FOR FRANCHISING

Article 5. Conditions for the franchisor

A trader shall be permitted to grant commercial rights when fully satisfying the following conditions:

1. The business system intended for franchise has been in operation for at least one year.

Where a Vietnamese trader is the primary franchisee of a foreign franchisor, such Vietnamese trader must conduct business by mode of franchising for at least one year in Vietnam before sub-franchising.

2. Such trader has registered franchising with the competent agency defined in Article 18 of this Decree.

3. The in-business goods and/or services covered by commercial rights do not violate the provisions of Article 7 of this Decree.

Article 6. Conditions for the franchisee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7. Goods and services permitted for franchising business

1. Goods and services permitted for franchising business are those not on the list of goods and services banned from business.

2. Enterprises shall be permitted to deal in goods and/or services on the list of goods and services restricted from business or those on the list of goods and services subject to conditional business only after being granted business licenses or papers of equivalent value by the branch-managing agencies or fully satisfying business conditions.

Section 2. SUPPLY OF INFORMATION AND CONTRACTS IN FRANCHISING

Article 8. The franchisor's responsibility to supply information

1. The franchisor shall have to supply copies of the franchising contract form and the written introduction of its franchising to the intended franchisee at least 15 working days before signing the franchising contract, unless otherwise agreed by the parties. Compulsory contents of the written introduction of franchising shall be specified and promulgated by the Ministry of Trade.

2. The franchisor shall have to promptly notify all franchisees of all important changes in the franchising system, which may affect the latter's business activities by mode of franchising.

3. Where the franchised commercial right is a common one, the secondary franchisor shall, apart from supplying information according to the provisions of Clause 1 of this Article, have to notify in writing the intended franchisee of the following contents:

a) Information on the franchisor that has granted commercial rights to it;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Method of handling secondary franchising contracts in case of termination of the common franchising contract.

Article 9. The intended franchisee's responsibility to supply information

The intended franchisee shall have to supply the franchisor with information reasonably requested by the latter before deciding on the grant of commercial rights to the former.

Article 10. Industrial property subject matters in franchising

1. Where the franchisor licenses industrial property subject matters and contents of commercial rights to the franchisee, such a licensing of industrial property subject matters may be established into a separate section in the franchising contract.

2. The section on licensing of industrial property subject matters in the franchising contract shall be governed by industrial property law.

Article 11. Contents of the franchising contract

Where the parties choose to apply Vietnamese law, a franchising contract may have the following principal contents:

1. Content of franchised commercial right.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Rights and obligations of the franchisee.

4. Price, periodical franchise fee and mode of payment.

5. Valid term of the contract.

6. Renewal and termination of the contract, and settlement of disputes.

Article 12. Language of the franchising contract

Franchising contracts must be made in Vietnamese. For franchises granted by Vietnamese parties overseas, the language of franchising contracts shall be agreed upon by the involved parties.

Article 13. Valid term of the franchising contract

1. The valid term of a franchising contract shall be agreed upon by the involved parties.

2. A franchising contract may be terminated ahead of the agreed time in the cases specified in Article 16 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A franchising contract shall take effect as from the time it is entered into, unless otherwise agreed upon by the involved parties.

2. Where a franchising contract contains a section on licensing of intellectual property subject matters, such section shall take effect according to the provisions of law on intellectual property.

Article 15. Transfer of commercial rights

1. The franchisee may transfer commercial rights to another intended franchisee when the following conditions are satisfied:

a) The intended transferee satisfies the conditions specified in Article 6 of this Decree;

b) Such transfer is consented by the franchisor that has granted commercial rights to the transferring franchisee (hereinafter referred to as the direct franchisor).

2. The franchisee must send a written request for transfer of commercial rights to the direct franchisor.

Within 15 days after receiving such written request of the franchisee, the direct franchisor must reply in writing, clearly stating:

a) Its consent to the transfer of commercial rights by the franchisee; or

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Past the above-said time limit of 15 days, if the direct franchisor fails to reply in writing, it shall be deemed as having consented to the transfer of commercial rights by the franchisee.

3. The direct franchisor may reject the transfer of commercial rights of the franchisee for one of the following reasons:

a) The intended transferee fails to fulfill its financial obligations under the franchising contract;

b) The intended transferee has not yet satisfied the criteria for being selected by the direct franchisor;

c) The transfer of commercial rights may exert a great adverse impact on the existing franchising system;

d) The intended transferee disagrees in writing to fulfill the obligations of the franchisee under the franchising contract;

e) The franchisee has not yet fulfilled the obligations toward the direct franchisor, except here the intended transferee makes a written commitment to fulfill such obligations on the franchisee's behalf.

4. The transferor of commercial rights shall no longer hold the transferred commercial rights. All rights and obligations related to commercial rights of the tranferor shall be transferred to the transferee, unless otherwise agreed.

Article 16. Unilateral termination of the franchising contract

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The franchisor has the right to unilaterally terminate the franchising contract in the following cases:

a) The franchisee no longer holds the business license or papers of equivalent value, which the franchisee is required by law to hold for conducting business activities by mode of franchising.

b) The franchisee is dissolved or goes bankrupt according to the provisions of Vietnamese law.

c) The franchisee commits serious law violations, which may greatly harm the reputation of the franchising system.

d) The franchisee fails to remedy its immaterial breaches in the franchising contract within a reasonable time limit, though it has received a written notice from the franchisor requesting the remedying of such breaches.

Section 3. REGISTRATION OF FRANCHISING

Article 17. Registration of franchising

1. Before conducting franchising activities, Vietnamese traders or foreign traders that intend to franchise must register franchising with competent agencies defined in this Decree.

2. Agencies competent to register franchising shall have to register franchising of traders in the franchising register and notify in writing the traders of such registration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Trade shall register the following franchising activities:

a) Franchisings from overseas into Vietnam, including franchisings from export processing zones, non-tariff areas or separate customs areas specified by Vietnamese law into the Vietnamese territory;

b) Franchisings from Vietnam to overseas, including franchisings from the Vietnamese territory into export processing zones, non-tariff areas or separate customs areas specified by Vietnamese law.

2. Trade Services and Trade-Tourism Services of provinces or centrally-run cities where traders that intend to franchise make business registration shall register franchising at home, except for franchising across boundaries of export processing zones, non-tariff areas or separate customs areas specified by Vietnamese law.

Article 19. Dossiers of application for registration of franchising

A dossier of application for registration of franchising comprises:

1. An application for registration of franchising, made according to the form guided by the Ministry of Trade.

2. A written introduction of franchising, made according to the form set by the Ministry of Trade.

3. Written certifications of:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) Industrial property right protection titles in Vietnam or a foreign country in case of licensing industrial property subject matters for which protection titles have been granted.

4. Where papers specified in Clauses 2 and 3 of this Article are written in foreign languages, they must be translated into Vietnamese and notarized by domestic notaries public or Vietnam's foreign-based diplomatic missions and consularly legalized according to the provisions of Vietnamese law.

Article 20. Procedures for registering franchising

1. An intended commercial franchisor shall register franchising according to the following procedures:

a) Sending a dossier of application for registration of franchising to the competent state agency defined in Article 18 of this Decree;

b) Within 5 working days after receiving complete and valid dossier, the competent state agency shall register franchising in the franchising register and notify in writing the traders of such registration.

c) Where the dossier is incomplete or invalid, the competent state agency shall, within 2 working days after receiving such dossier, notify such in writing to the intended franchisor for supplementation and completion of its dossier;

d) The time limits specified in this Clause shall not include the time for the intended franchisor to amend and supplement its dossier of application for registration of franchising;

e) Past the time limits specified in this Clause, if the competent state agency refuses to effect the registration, it must notify such in writing to the intended franchisor, clearly stating the reasons for refusal.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 21. Notification of changes in registered franchising information

Where there are changes in registered information specified in Clauses 2 and 3, Article 19 of this Decree, the franchisor shall notify such changes to the competent state agency where it has registered franchising within 30 days after such changes arise.

Article 22. Revocation of franchising registrations

1. A trader's franchising registration shall be revoked in the following cases:

a) The trader terminates its business operation or shifts to another business line;

b) The trader has its business registration certificate or investment certificate withdrawn.

2. The agency that has effected the franchising registration shall publicly announce such registration revocation.

Article 23. The franchising registration fee

Intended commercial franchisors must pay the franchising registration fee. The fee rates and regime of fee management and use shall comply with the Finance Ministry's guidance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 24. Acts of law violation in franchising

1. Traders involved in franchising that commit the following acts of violation shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively sanctioned according to the provisions of law on handling of administrative violations:

a) Conducting franchising business without having fully satisfied the specified conditions;

b) Granting franchisings for goods or services banned from business;

c) Breaching the obligation to supply information in franchising specified in this Decree;

d) Including in written introductions of franchising untruthful information;

e) Violating regulations on registration of franchising;

f) Violating regulations on notification in franchising;

g) Failing to pay tax(es) according to the provisions of law, but not seriously enough for penal liability examination;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i) Violating other provisions of this Decree.

2. Where traders conducting business by mode of franchising commit acts of violation, causing material damage to involved organizations and/or individuals, they must pay compensations therefore according to the provisions of law.

Article 25. Competence and procedures for handling administrative violations

Competence and procedures for handling acts of administrative violation specified in Article 24 of this Decree shall comply with the provisions of law on handling of administrative violations.

Article 26. Complaints and denunciations

1. Organizations and individuals may complain about the registration of franchising, payment of taxes and fees, inspection and handling of violations in franchising activities according to the provisions of law on complaints.

2. Individuals may denounce acts of law violation in franchising according to the provisions of law on denunciations.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Franchising activities conducted before the effective date of this Decree must go through procedures for registration according to the provisions of this Decree within 3 months after such effective date.

Article 28. Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO. To annul all previous stipulations on franchising which are contrary to the provisions of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall guide and implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


140.485

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!