Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 128/2007/NĐ-CP dịch vụ chuyển phát

Số hiệu: 128/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản và dịch vụ chuyển phát kiện, gói hàng hóa tại Việt Nam, dưới đây gọi chung là dịch vụ chuyển phát.

2. Nghị định này không điều chỉnh hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính; dịch vụ lô-gi-stíc; dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế; dịch vụ giao nhận bằng phương thức vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng Điều ước quốc tế

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ chuyển phát là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và kiện, gói hàng hóa.

Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản bao gồm cả dịch vụ chuyển phát có lai ghép (có sự kết hợp với phương tiện điện tử) và dịch vụ chuyển phát thông tin quảng cáo trực tiếp (ấn phẩm có nội dung quảng cáo, được gửi tới nhiều địa chỉ).

2. Chuyển phát nhanh là dịch vụ chuyển phát có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao. Chuyển phát nhanh còn gồm các yếu tố giá trị gia tăng khác như thu gom tại địa chỉ người gửi, phát tận tay người nhận, truy tìm và định vị, khả năng thay đổi nơi nhận và địa chỉ nhận trong khi đang vận chuyển, báo phát và các yếu tố giá trị gia tăng khác.

3. Thông tin dưới dạng văn bản là thông tin được thể hiện trên bất kỳ phương tiện vật lý nào, bao gồm thư và thông tin dưới dạng văn bản khác (không phải là thư).

4. Thư là thông tin dưới dạng văn bản được đóng gói, dán kín, có khối lượng đơn chiếc không quá 02 ki-lô-gam và có địa chỉ nhận. Những chỉ dẫn chung về nơi nhận cũng được coi là địa chỉ nhận.

5. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyển phát cho khách hàng và chịu trách nhiệm về dịch vụ đã cung ứng. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ.

6. Phạm vi dành riêng là phạm vi dịch vụ mà chỉ Bưu chính Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước về bưu chính duy nhất được thành lập theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ công ích được quyền cung cấp.

Điều 5. Phạm vi dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

1. Dành riêng cho Bưu chính Việt Nam việc cung ứng dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận với mức khối lượng và giá cước do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định trong từng thời kỳ. Phạm vi dành riêng này không bao gồm việc cung ứng dịch vụ chuyển phát sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ.

2. Các doanh nghiệp chuyển phát khác được phép cung cấp dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận ngoài mức khối lượng và giá cước dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

3. Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ chuyển phát phù hợp với cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam đối với dịch vụ chuyển phát.

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về dịch vụ chuyển phát

1. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch về kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực thi các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát.

3. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát.

Điều 7. Thẩm quyền quản lý nhà nước về dịch vụ chuyển phát

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát.

4. Các Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát tại địa phương.

Điều 8. Áp dụng thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trong dịch vụ chuyển phát quốc tế

1. Thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa khi xuất khẩu, nhập khẩu phải hoàn tất các thủ tục hải quan, văn hóa, kiểm dịch và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát quốc tế khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ được thực hiện các thủ tục nêu tại khoản 1 Điều này và được thu từ người sử dụng dịch vụ một khoản tiền trả cho dịch vụ này.

3. Người sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát các khoản thuế, phí, lệ phí mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện các thủ tục nêu tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. An toàn, an ninh trong dịch vụ chuyển phát

1. Bảo đảm an toàn, an ninh trong dịch vụ chuyển phát là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.

2. Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát về an toàn, an ninh trong dịch vụ chuyển phát.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong dịch vụ chuyển phát.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có trách nhiệm phối hợp, đáp ứng các điều kiện cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật phải tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bảo đảm hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ.

Điều 10. Bảo đảm bí mật thông tin riêng

1. Thông tin riêng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chuyển phát được bảo đảm bí mật.

2. Việc mở, kiểm tra thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện, gói hàng hóa chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Mở để xử lý, gói bọc lại khi bị hư hại, vỏ bọc bị rách nát;

b) Mở để xuất trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định này;

c) Mở để xử lý theo quy định về vô thừa nhận giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính. Thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa được coi là vô thừa nhận khi đủ chứng cứ xác định người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc sau thời hạn 12 tháng, kể từ ngày gửi mà không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi.

3. Việc khám xét, thu giữ thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Cấm gửi trong dịch vụ chuyển phát

1. Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà nước nhận cấm nhập khẩu.

2. Vật, chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm.

3. Vật, chất làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

4. Tiền Việt Nam, giấy tờ có giá với giá trị bằng tiền Việt Nam.

5. Ngoại hối, giấy tờ có giá với giá trị bằng tiền nước ngoài.

Chương 2:

KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT, CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Mục 1: KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

Điều 12. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát

1. Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam được kinh doanh dịch vụ chuyển phát khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hoặc có Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với phần vốn góp của bên nước ngoài tối đa đến 51%.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với phần vốn góp của bên nước ngoài trên 51%, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được kinh doanh dịch vụ chuyển phát kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2012.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15, Điều 17 Nghị định này.

Điều 13. Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có trách nhiệm thông báo hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan dưới đây:

a) Sở Bưu chính, Viễn thông (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chỉ trong phạm vi nội tỉnh);

b) Bộ Bưu chính, Viễn thông (đối với các trường hợp khác).

2. Hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh gồm:

a) Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát;

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam;

c) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ;

d) Bảng giá cước, chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thực hiện việc thông báo chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên cung ứng dịch vụ bằng việc gửi hồ sơ thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này tới cơ quan có thẩm quyền liên quan quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Việc thông báo hoạt động kinh doanh được thực hiện lần đầu khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bắt đầu cung ứng dịch vụ và việc thực hiện thông báo lại được thực hiện khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thay đổi những nội dung quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều này. Hồ sơ và thủ tục thông báo lại giống như hồ sơ và thủ tục thông báo lần đầu quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 14. Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này gửi xác nhận bằng văn bản cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh.

2. Trường hợp hồ sơ thông báo chưa đầy đủ hoặc nội dung thông báo chưa chính xác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh.

3. Trong thời gian thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát vẫn tiến hành cung ứng các dịch vụ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam.

Mục 2: CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Điều 15. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

2. Có đề án kinh doanh.

3. Có các biện pháp, điều kiện để bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

4. Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát.

Điều 16. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

1. Doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định này gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư;

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam;

c) Đề án kinh doanh;

d) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ;

đ) Bảng giá cước, chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ hoặc nội dung chưa chính xác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại Điều 17 Nghị định này hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép kinh doanh.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại Điều 17 Nghị định này thẩm định và cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại Điều 17 Nghị định này phải trả lời rõ lý do bằng văn bản trong thời hạn nêu trên.

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.

5. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư có nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

1. Sở Bưu chính, Viễn thông cấp Giấy phép đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư chỉ trong phạm vi nội tỉnh.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp Giấy phép đối với các trường hợp khác.

Điều 18. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại Điều 17 Nghị định này có quyền thu hồi Giấy phép nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không bảo đảm các điều kiện về an toàn, an ninh trong quá trình hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển phát;

b) Không triển khai cung ứng dịch vụ trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép;

c) Các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bị thu hồi Giấy phép không được xin cấp phép lại trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau thời hạn 02 năm, doanh nghiệp muốn xin cấp lại Giấy phép làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh mới.

Mục 3: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 19. Hình thức giao kết về cung ứng và sử dụng dịch vụ

1. Việc cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc các hình thức giao kết khác theo thoả thuận của các bên.

2. Phiếu gửi, chứng từ, vận đơn hợp lệ và các hình thức văn bản khác thể hiện sự giao kết giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát và người sử dụng dịch vụ là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

3. Các điều khoản chính của hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát bao gồm:

a) Các bên của hợp đồng;

b) Loại dịch vụ;

c) Thời gian, địa điểm và phương thức cung ứng dịch vụ;

d) Chất lượng, giá cước và phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm, phạt do vi phạm hợp đồng.

4. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có quyền:

a) Yêu cầu người gửi cho kiểm tra nội dung thông tin dưới dạng văn bản (trừ trường hợp là thư), kiện, gói hàng hoá được yêu cầu chuyển phát;

b) Từ chối cung ứng dịch vụ chuyển phát đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa không đáp ứng được yêu cầu, điều kiện chuyển phát của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc vi phạm những quy định tại Điều 11 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có nghĩa vụ:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cho người sử dụng bao gồm tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các thông tin liên quan khác, thông qua các hình thức: niêm yết tại nơi giao dịch, thông tin trực tiếp cho người sử dụng, in trên tờ rơi, quảng cáo dịch vụ và các hình thức khác;

b) Hướng dẫn người sử dụng cách gói, bọc thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa để bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển phát;

c) Công bố rõ các phương án giải quyết, các biện pháp xử lý đối với trường hợp không phát được;

d) Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chuyển phát theo đúng tiêu chuẩn chất lượng doanh nghiệp công bố;

đ) Bảo đảm an toàn trong dịch vụ chuyển phát: bảo vệ an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá, an toàn đối với nhân viên và an toàn đối với mạng chuyển phát;

e) Bảo đảm an ninh trong dịch vụ chuyển phát: giữ bí mật thông tin riêng về người sử dụng dịch vụ; không bóc mở, tráo đổi nội dung thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc hai bên có thỏa thuận khác;

g) Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người sử dụng dịch vụ;

h) Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng, sử dụng dịch vụ và theo quy định của pháp luật;

i) Nộp thay cho người sử dụng dịch vụ các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ

1. Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có quyền:

a) Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ;

b) Được bảo đảm bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá;

c) Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát giải quyết khiếu nại về dịch vụ đã sử dụng;

d) Được bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng, sử dụng dịch vụ và theo quy định của pháp luật.

2. Người sử dụng dịch vụ chuyển phát có nghĩa vụ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá;

c) Sử dụng đúng tên, địa chỉ khi sử dụng dịch vụ chuyển phát và chỉ sử dụng tên, địa chỉ của người khác khi được ủy quyền;

d) Thanh toán đầy đủ giá cước dịch vụ đã sử dụng;

đ) Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại nếu thiệt hại phát sinh do lỗi của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát phải xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chuyển phát.

2. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chuyển phát tối thiểu gồm các tiêu chí sau:

a) Thời gian toàn trình là khoảng thời gian tính từ khi thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa được nhận gửi đến khi được phát đến địa chỉ nhận;

b) Độ an toàn là mức độ thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng nguyên vẹn, không bị hư hại, rách nát;

c) Thời gian giải quyết khiếu nại;

d) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chịu trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chuyển phát đã công bố.

Điều 23. Giá cước dịch vụ

1. Giá cước dịch vụ chuyển phát do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát quyết định.

2. Đối với dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát được quyết định giá cước ngoài mức giá cước do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định cho phạm vi dành riêng của Bưu chính Việt Nam.

Chương 3:

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP, BỒI THƯỜNG

Mục 1: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

Điều 24. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại giữa các bên

1. Người khiếu nại phải cung cấp các giấy tờ, chứng từ, chứng cứ liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại của mình.

2. Thời hiệu khiếu nại đối với dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế tối đa là 06 tháng, kể từ ngày gửi chuyển phát.

3. Khi hết thời hiệu khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

4. Thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

a) Đối với dịch vụ chuyển phát trong nước tối đa là 02 tháng, kể từ ngày nhận khiếu nại;

b) Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế tối đa là 03 tháng, kể từ ngày nhận khiếu nại.

5. Khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 4 Điều này, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát phải giải quyết bồi thường thiệt hại (nếu có phát sinh) cho người sử dụng dịch vụ theo quy định về bồi thường thiệt hại tại Mục 2 Chương III Nghị định này.

6. Các khiếu nại đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giải quyết theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 25. Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp phát sinh từ việc cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát trước hết phải được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, bên bị vi phạm có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Mục 2: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 26. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp

1. Khi có thiệt hại phát sinh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ trừ các trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

a) Loại dịch vụ không có chứng từ xác nhận việc gửi;

b) Đã được phát theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận;

c) Bị hư hại, mất mát do lỗi của người sử dụng dịch vụ hoặc do đặc tính tự nhiên của thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa đó;

d) Bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

đ) Bị tịch thu theo luật pháp của nước nhận và đã được các nước này thông báo bằng văn bản (đối với chuyển phát quốc tế);

e) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng

1. Người sử dụng dịch vụ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với bên bị thiệt hại do việc gửi chuyển phát các ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa cấm gửi theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ trong những trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong các trường hợp tương tự.

Điều 28. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát được quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

2. Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam.

3. Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa bị hư hại, mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà vật phẩm, hàng hóa được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp kiện, gói hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây ra.

Chương 4:

BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29. Báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát

1. Đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có nghĩa vụ báo cáo Sở Bưu chính, Viễn thông về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm. Đối với các trường hợp khác, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có nghĩa vụ báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm.

2. Thời điểm nộp báo cáo chậm nhất là ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo.

3. Nội dung báo cáo bao gồm các nội dung: số lượng điểm giao dịch; số lượng khiếu nại và bồi thường thiệt hại; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại khoản 1 Điều này yêu cầu doanh nghiệp báo cáo đột xuất.

Điều 30. Thanh tra, kiểm tra

Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam chịu sự thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát đều bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ toàn bộ Mục 2, Mục 3 Chương Vkhoản 2, khoản 3 Điều 40 Chương VII Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính và các văn bản hướng dẫn căn cứ theo quy định đã bãi bỏ tại khoản này.

Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ chuyển phát trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, có trách nhiệm hoàn thành thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh các dịch vụ chuyển phát với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại Điều 13 Nghị định này trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan quy định tại Điều 17 Nghị định này cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và Nghị định này trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 34. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 128/2007/ND-CP

Hanoi, August 02, 2007

 

DECREE

ON DELIVERY SERVICES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on the Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Ordinance on Posts and Telecommunications dated 25 May 2002;
Having considered the proposal of the Minister of Posts and Telematics,

DECREES: 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS 

Article 1 Governing scope 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. This Decree does not regulate business activities and use of postal services; logistic services; international multi-mode transport services; and forwarding services by air, sea, inland waterway, rail or road. 

Article 2 Applicability 

This Decree applies to organizations and individuals related to business activities and use of delivery services in Vietnam.

Article 3 Applicability of international treaties

Where any international treaty which Vietnam has signed or acceded to contains provisions which are different from this Decree, the provisions of such international treaty shall prevail. 

Article 4 Interpretation of terms 

In this Decree, the following terms shall be construed as follows:

1. Delivery services means the performance of one phase, a number of phases or all phases of collection, selection and classification, transportation and delivery by material facilities of information in the form of written documents and of goods parcels and packages.

Services of delivering information in the form of written documents shall include combined delivery services (combined with electronic means) and services of direct delivery of advertising information (publications with advertising contents sent to numerous addresses).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Information in the form of written documents means information expressed on any material facilities including letters, and written documents (other than letters).

4. Letter means information in the form of a written document which is packed or sealed, each letter with a weight not exceeding 2 kilograms and which has an address for receipt. General instructions about the address for receipt shall also be deemed to constitute an address for receipt.

5. Enterprise engaged in delivery services business means an enterprise providing delivery services for clients and which is liable for the services provided. An enterprise engaged in delivery services business may itself perform, or hire other organizations and individuals to perform, one phase, a number of phases or all phases of such services.

6. Exclusive services means the scope of services only permitted to be conducted by Vietnam Post, the sole State owned enterprise for posts established by law in order to ensure the discharge of responsibilities in the public interest. 

Article 5 Exclusive services of Vietnam Post 

1. The exclusive services of Vietnam Post shall comprise provision of delivery services of information in the form of written documents with addresses for receipt on the basis of volumes and charges stipulated by the Ministry of Posts and Telematics from time to time. These exclusive services shall not include provision of delivery services of books, newspapers, magazines and periodical publications.

2. Other delivery enterprises shall be permitted to provide delivery services of information in the form of written documents with addresses for receipt outside the volumes and charges reserved exclusively for Vietnam Post.

3. The Ministry of Posts and Telematics shall announce the schedule for opening the delivery services market in compliance with Vietnam's commitments on delivery services made on Vietnam's accession to the World Trade Organization (WTO). 

Article 6 State management of delivery services [shall comprise]: 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Guiding and organizing implementation of regulations on business activities and use of delivery services.

3. Conducting checks and inspections, and dealing with breaches during business and use of delivery services.  

Article 7 Authority to undertake State management of delivery services 

1. The Government shall undertake uniform State management of business activities and use of delivery services on a nationwide basis.

2. The Ministry of Posts and Telematics shall be responsible to the Government for presiding over and co-ordinating with relevant ministries and branches to undertake State management of business activities and use of delivery services.

3. Ministries, ministerial equivalent bodies and people's committees of provinces and cities under central authority shall, within the scope of their respective duties and powers, be responsible for coordinating with the Ministry of Posts and Telematics to undertake State management of business activities and use of delivery services.

4. Departments of Posts and Telematics shall be the professional bodies assisting people's committees of provinces and cities under central authority in undertaking the function of State management of business activities and use of delivery services within their respective localities. 

Article 8 Applicability of procedures for import and export during international delivery services 

1. Upon import or export, information in the form of written documents and goods parcels and packages must be subject to customs, cultural and quarantine procedures and other procedures stipulated by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Service users shall be obliged to reimburse duties, fees and charges which the enterprise engaged in delivery services business has paid [on their behalf] to the authorized State body upon performance of the procedures referred to in clause 1 of this article. 

Article 9 Safety and security in delivery services 

1. All organizations and individuals shall be responsible for ensuring safety and security during delivery services.

2. Delivery service users shall be responsible for complying with the law on, and regulations of the enterprise engaged in delivery services business relating to, safety and security during delivery services.

3. Enterprises engaged in delivery services business must take measures to ensure safety and security during delivery services.

4. Enterprises engaged in delivery services business shall be responsible for co-operation and for satisfying requisite conditions so that authorized State bodies may take professional measures as stipulated by law to protect national security and to ensure social order and safety.

When any authorized State body discharges its duty to protect national security and to ensure social order and safety in accordance with law, it shall facilitate enterprises engaged in delivery services business to ensure their business activities and the quality of their services. 

Article 10 Ensuring confidentiality of private information 

1. The confidentiality of private information relating to the use of delivery services shall be guaranteed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(a) They may be opened for the purpose of dealing with them and repacking them when they are damaged or the wrapping is torn;

(b) They may be opened for presentation to authorized State bodies on conduct of procedures for import or export in accordance with clauses 1 and 2 of article 8 of this Decree;

(c) They may be opened for the purpose of dealing with them in accordance with the joint regulations of the Ministry of Posts and Telematics and the Ministry of Finance on abandoned items. Information in the form of written documents, and goods parcels and packages shall be deemed to be abandoned when there is adequate proof that the receiver refuses receipt and that the sender also refuses return, or if upon expiry of twelve (12) months from the date of sending the item has not been delivered to the receiver and is not returnable to the sender.

3. Information in the form of written documents, and goods parcels and packages shall only be permitted to be examined and/or seized pursuant to a decision in accordance with law of the authorized State body. 

Article 11 Prohibited sending in delivery services: 

1. Publications, articles or goods the circulation, import or export of which is prohibited by Vietnam; and publications, articles or goods the import of which is prohibited by the recipient country.

2. Objects or substances causing explosion, fire or danger.

3. Objects or substances causing unhygienic conditions or environmental pollution.

4. Vietnamese currency and valuable papers with a value in Vietnamese currency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II

DELIVERY SERVICES BUSINESS, ISSUANCE OF LICENCES FOR MAIL2 DELIVERY SERVICES BUSINESS, AND OTHER PROVISIONS

Section I. DELIVERY SERVICES BUSINESS

Article 12 Enterprises engaged in delivery services business 

1. Enterprises established under the law of Vietnam shall be permitted to engage in delivery services business when they have a business registration certificate for delivery services in the case of enterprises with domestic invested capital or when they have an investment certificate for the delivery sector in Vietnam in the case of enterprises with foreign invested capital with a ratio of capital contribution by foreign party(ies) at a maximum of up to 51%.

2. Enterprises with foreign invested capital with a ratio of capital contribution by foreign party(ies) over 51% and enterprises with 100% foreign owned capital shall be permitted to engage in delivery services business as from 11 January 2012.

3. Enterprises engaged in mail delivery services business must have a business licence for mail delivery services issued by the authorized body specified in article 15 or 17 of this Decree. 

Article 13 Notification of delivery services business activities 

1. An enterprise engaged in delivery services business shall be responsible for notifying its business activities to the following relevant State authority:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(b) The Ministry of Posts and Telematics (in other cases).

2. A file for notification of business activities shall comprise:

(a) Written notification of delivery services business activities;

(b) Valid copy of the business registration certificate for delivery services or investment certificate for the delivery services business sector in Vietnam;

(c) Standard form of contract for provision and use of services;

(d) Tariff, quality of services and limits of liability to pay compensation when loss occurs.

3. An enterprise engaged in delivery services business shall give notification by way of submitting the file for notification specified in clause 2 of this article to the relevant authority specified in clause 1 of this article no later than thirty (30) days from the first day of provision of the services.

4. Initial notification of business activities shall be conducted when the enterprise engaged in delivery services business commences to provide services, and re-notification shall be conducted when the enterprise engaged in delivery services business changes any item stipulated in clause 2(c) and (d) of this article. The file and procedures for re-notification shall be the same as the file and procedures for initial notification specified in clause 2 of this article. 

Article 14 Certification of notification of delivery services business activities 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Where a file for notification is incomplete or any item in the notification is incorrect, the relevant State authority specified in article 13.1 of this Decree shall provide guidelines to the enterprise engaged in delivery services business for amendment or addition within ten (10) working days from the date of receipt of the file for notification of business activities.

3. During the period of performance of the procedures for notification of business activities, the enterprise engaged in delivery services business [shall be permitted] to continue to provide services pursuant to its business registration certificate for delivery services or its investment certificate in the delivery sector in Vietnam. 

Section II. ISSUANCE OF BUSINESS LICENCES FOR MAIL DELIVERY SERVICES

Article 15 Conditions for issuance of business licences for mail delivery services 

An enterprise shall be issued with a business licence for mail delivery services upon satisfaction of all of the following conditions:

1. Having a business registration certificate for delivery services or an investment certificate in the delivery sector in Vietnam in accordance with the provisions of article 12.1 of this Decree.

2. Having a business plan.

3. Taking measures and having conditions to guarantee safety and security in delivery services business activities.

4. The legal representative of the enterprise engaged in delivery services business has at least one year’s experience in the postal or delivery sector. 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Any enterprise satisfying all the conditions specified in article 15 of this Decree shall submit an application file for issuance of a business licence for mail delivery services to the relevant State authority specified in article 17 of this Decree. The file shall comprise:

(a) Application for issuance of a business licence for mail delivery services;

(b) Valid copy of the business registration certificate for delivery services or of the investment certificate in the delivery services business sector in Vietnam;

(c) Business plan;

(d) Standard contract for provision and use of services;

(dd) Tariff, quality of services and limits on liability to pay compensation when loss occurs.

2. Where an application file for issuance of a licence is incomplete or contains incorrect items, the relevant State authority specified in article 17 of this Decree shall provide guidelines to the enterprise for amendment or addition within ten (10) working days from the date of receipt of the application file for issuance of a business licence.

3. Within a time-limit of thirty (30) days from the date of receipt of the complete file specified in clause 1 of this article, the relevant State authority shall carry out an assessment and issue a licence. In a case of refusal to issue a licence, the relevant State authority specified in article 17 of this Decree must specify in writing the reasons therefor within the above-mentioned period.

4. The Ministry of Posts and Telematics shall issue detailed regulations on conditions, procedures for assessment of files and issuance of business licences for mail delivery services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17 Authority to issue business licences for mail delivery services 

1. The Department of Posts and Telematics shall issue licences in the case of mail delivery services business within its province.

2. The Ministry of Posts and Telematics shall issue licences in other cases. 

Article 18 Revocation of business licences for mail delivery services 

1. The relevant State authority specified in article 17 of this Decree shall have the right to revoke such licence if the enterprise engaged in mail delivery services business commits a breach in one of the following circumstances:

(a) Failure to ensure conditions in relation to safety and security during provision of delivery services;

(b) Failure to commence the provision of services within a time-limit of one year from the date of issuance of the licence;

(c) Other cases of revocation as stipulated by law.

2. An enterprise engaged in delivery services business which has had its licence revoked shall not be permitted to apply for re-issuance of a licence for a period of two years from the date the authorized State body issued the decision revoking the licence. Upon expiry of the period of two years, if the enterprise wishes to apply for re-issuance of a licence, it must carry out procedures for application for issuance of a new business licence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 19 Form of execution of contracts for provision and use of services 

1. The provision and use of delivery services shall be implemented on the basis of a written contract or other form of establishing a relationship as agreed by the parties.

2. Valid remittance orders, source documents, bills of lading and other documentary forms expressing the relationship between the enterprise engaged in delivery services business and the service user shall be the basis for determining the rights and obligations of the contracting parties.

3. The main terms of a contract for provision and use of delivery services shall comprise:

(a) Contracting parties;

(b) Type of services;

(c) Time, place and method of provision of services;

(d) Quality, charge rates and method of payment;

(dd) Rights and obligations of the parties;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Contracts for provisions and use of delivery services must be written in Vietnamese. 

Article 20 Rights and obligations of enterprises 

1. Enterprise engaged in delivery services business shall be entitled to:

(a) Request the sender to check the contents of the information in the form of written documents (except for letters), or goods parcels and packages which are required to be transferred and delivered;

(b) Refuse to provide delivery services in respect of information in the form of written documents, goods parcels and packages which fails to satisfy the requirements and conditions for delivery set out by the enterprise engaged in delivery services business or which are in breach of the provisions of article 11 of this Decree.

2. Enterprise engaged in delivery services business shall be obliged to:

(a) Provide users with full information on services, including quality standards, charge rates, liability to pay compensation and other relevant information in the following ways: by displaying it at their transaction place, by directly notifying users, by printing the information in leaflets, by advertising services and in other ways;

(b) Provide users with guidelines on the method of packing information in the form of written documents, goods parcels and packages in order to ensure safety during the process of transfer and delivery;

(c) Publish clear options for resolution and measures for dealing with cases of failure to deliver;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(dd) Ensure safety of delivery services: protect the safety of information in the form of written documents, goods parcels and packages, and the safety of staff and of the delivery network;

(e) Ensure security of delivery services: keeping confidential private information of service users; not opening or conducting any unauthorized exchange of contents of information in the form of written documents, goods parcels and packages unless otherwise stipulated by the law or agreed by the two parties;

(g) Receive and resolve complaints from service users;

(h) Pay compensation to service users as agreed in the contract for provision and use of services and in accordance with law;

(i) Pay duties, charges and fees (if any) on behalf of service users. 

Article 21 Rights and obligations of service users 

1. Delivery service users shall be entitled to:

(a) Require the enterprise engaged in delivery services business to provide full information on its services;

(b) Be guaranteed the confidentiality of private information and safety of information in the form of written documents, goods parcels and packages;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(d) Be paid compensation as agreed in the contract for provision and use of services and in accordance with law.

2. Delivery service users shall have the following obligations:

(a) Be legally liable for the contents of information in the form of written documents, goods parcels and packages;

(b) To comply with the provisions of the law on prohibition from or restriction on circulation of information in the form of written documents, goods parcels and packages;

(c) To use their true name and address when using delivery services and only use the name or address of another person when the latter so authorizes;

(d) To pay in full the charges for services used;

(dd) To pay compensation to a party suffering loss in accordance with law where the loss was due to fault of the service user. 

Article 22 Quality standards of services 

1. An enterprise engaged in delivery services business shall formulate and declare quality standards of its delivery services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(a) Total delivery duration being the duration calculated from the time of receipt of information in the form of a written document, goods parcel or package for sending to the time when such article is delivered to the address for receipt;

(b) Level of safety being the level at which information in the form of a written document, goods parcel or package is delivered to the address for receipt, and preserved intact without any damage or tear;

(c) Time-limit for resolving complaints;

(d) Liability to pay compensation.

3. The enterprise engaged in delivery services business shall be responsible for performing its declared quality standards of delivery services. 

Article 23 Service charges 

1. Charge rates for delivery services shall be determined by the enterprise engaged in delivery services business.

2. With respect to delivery services for information in the form of written documents with addresses for receipt, enterprises engaged in delivery services business shall be permitted to determine charge rates other than the charge rates that the Ministry of Posts and Telematics provides for exclusive services of Vietnam Post. 

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section I. RESOLUTION OF COMPLAINTS AND DISPUTES 

Article 24 Complaints and resolution of complaints between parties 

1. Complainants must provide relevant papers, source documents and evidence and shall be liable for the contents of their complaint.

2. The maximum time-limit for lodging a complaint about domestic and international delivery services shall be six (6) months from the date on which such item was sent for delivery.

3. Upon expiry of the time-limit for lodging a complaint as stipulated in clause 2 of this article, the enterprise engaged in delivery services business shall not be liable to resolve the complaint.

4. The time-limit for resolution of a complaint shall be:

(a) Two months from the date of receipt of the complaint in the case of domestic delivery services;

(b) Three months from the date of receipt of the complaint in the case of international delivery services.

5. Upon expiry of the time-limit for resolution of a complaint as stipulated in clause 4 of this article, the enterprise engaged in delivery services business must resolve compensation (if loss occurred) payable to the service user in accordance with the provisions on compensation of Section 2 of Chapter III of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 25 Resolution of disputes

Any dispute arising from the provision and use of delivery services must first be resolved by negotiation between the parties. Where agreement is unable to be reached, the non-breaching party shall have the right to take legal action in accordance with law. 

Section II. COMPENSATION 

Article 26 Responsibility of enterprises to pay compensation 

1. When loss occurs, the enterprise engaged in delivery services business shall be liable to pay compensation to the service user, except in the cases of exemption from liability to pay compensation stipulated in clause 2 of this article.

2. An enterprise engaged in delivery services business shall be exempt from liability to pay compensation in the following cases:

(a) Types of services which do not have proof of the sending;

(b) [The item] was delivered in accordance with the agreement in the contract for provision and use of services and the service user did not make any complaint at the time of receipt;

(c) [The item] was damaged or lost due to the fault of the service user or because of the natural characteristics of such information in the form of a written document, goods parcel or package;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(dd) [The item] was confiscated pursuant to the laws of the recipient country and such country provided written notice thereof (in the case of international delivery);

(e) Cases of force majeure as stipulated by the law. 

Article 27 Responsibility of users to pay compensation 

1. Service users shall be liable to pay compensation for loss caused to parties suffering such loss as a result of the sending of publications, articles or goods the sending of which is prohibited in accordance with the provisions of article 11 of this Decree.

2. The liability of service users to pay compensation in the circumstances stipulated in clause 1 of this article shall not exceed the limit on the liability of the enterprise engaged in delivery services business to pay compensation in similar circumstances. 

Article 28 Principles for payment of compensation 

1. Enterprises engaged in delivery services business shall be permitted to make their own rules on the limit on liability to pay compensation for loss, but the limit shall not be less than that stipulated in the regulations of the Ministry of Posts and Telematics.

2. Compensation shall be paid in Vietnamese currency.

3. Compensation shall be paid to senders. If information in the form of a written document, goods parcel or package was partially damaged or lost and the recipient agrees to receive it, compensation may still be paid to the recipient. The level of compensation shall be determined on the basis of actual loss, calculated on the basis of the market price of the article or of goods of the same type in the locality in which and at the time when the article or goods were accepted, but the level of compensation shall not exceed the level of compensation in a case where a goods parcel or package is completely damaged or lost.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter IV

REPORTING, INSPECTION, EXAMINATION AND DEALING WITH BREACHES 

Article 29 Reports of enterprises engaged in delivery services business 

1. In the case of delivery services business within a province, enterprises engaged in delivery services business shall be obliged to submit annual business operational reports to the Department of Posts and Telematics. In other cases, enterprises engaged in delivery services business shall be obliged to submit annual business operational reports to the Ministry of Posts and Telematics.

2. Reports shall be submitted no later than by 10 January of the following year.

3. Contents of a report shall comprise the following: number of transaction places; number of complaints and compensation paid for loss; results of business and production activities. Where necessary, the relevant State authority specified in clause 1 of this article may request enterprises to submit one-off reports. 

Article 30 Inspection and examination 

Organizations and individuals engaged in activities relating to the business and use of delivery services in Vietnam shall be subject to inspection and examination by the Postal, Telecommunications and Information Technology Inspector and by authorized State bodies in accordance with law. 

Article 31 Dealing with breaches 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter V.

IMPLEMENTING PROVISIONS 

Article 32 Effectiveness 

1. This Decree shall be of full force and effect fifteen (15) days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The whole of Sections 2 and 3 of Chapter V and clauses 2 and 3 of article 40 of Chapter VII of Decree 157-2004-ND-CP of the Government dated 18 August 2004 making detailed regulations for implementation of a number of articles of the Ordinance on Posts and Telecommunications in relation to posts and implementing guidelines on the basis of the provisions referred to in this clause are hereby repealed. 

Article 33 Grandfather clause 

1. Enterprises which were engaged in the business of delivery services before this Decree has effect shall be responsible for performing the procedures for notification of such delivery services to the relevant State authority specified in article 13 of this Decree, within a time-limit of three months from the date of effectiveness of this Decree.

2. Enterprises which were engaged in the business of mail delivery services before this Decree has effect shall be responsible for performing procedures to request the relevant State authority specified in article 17 of this Decree to issue a business licence for mail delivery services in accordance with the provisions of the Ordinance on Posts and Telecommunications and this Decree, within a timelimit of six months form the date of effectiveness of this Decree. 

Article 34 Responsibility for implementation 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 về dịch vụ chuyển phát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.595

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!