Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiệp định thương mại Việt Lào

Số hiệu: 124/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 124/2016/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

 

1. Hàng hóa nhập khẩu được hướng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.

 
Theo Nghị định số 124/2016, các nhóm mặt hàng trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín; lúa gạo; đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza  tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn có xuất xứ từ Lào thì được áp dụng mức thuế nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA. Trường hợp thuế suất tại Biểu thuế ATIGA cao hơn Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì áp dụng thuế suất tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
Theo Nghị định 124, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau để được hưởng mức ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu:
 
+ Được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Lào vào Việt Nam;
 
+ Đáp ứng Quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam – Lào và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S.
 

2. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

 
Nghị định 124/2016 quy định hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào trừ hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan và không thuộc danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi giảm 50 % thuế nhập khẩu, hàng hóa không được ưu đãi thuế quan thì được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% nếu đáp ứng các điều kiện như với hàng hóa hưởng ưu đãi 50%.
 

3. Hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan

 
- Nghị định số 124 quy định hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào trong hạn ngạch thuế quan theo quy định và đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.
 
- Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi nhưng vượt hạn ngạch thuế quan, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá thì áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.
 
- Hàng hóa nhập khẩu từ Lào không đáp ứng điều kiện được hưởng và vượt hạn ngạch thuế quan, trừ lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá thì số lượng vượt áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.
 
- Đối với mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thì thực hiện như sau theo Nghị định 124 năm 2016:
 
+ Trường hợp số lượng nhập khẩu vẫn nằm trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện về hạn ngạch thuế quan theo quy định thì số lượng vượt được áp dụng mức thuế tại Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
+ Trường hợp số lượng nhập khẩu vượt tổng hạn ngạch thuế quan hoặc không đảm bảo điều kiện về hạn ngạch thuế quan theo quy định thì số lượng vượt áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá.
 
 
Nghị định 124/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2016.

CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký tại Viêng-chăn ngày 03 tháng 3 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào ký tại Viêng-chăn ngày 03 tháng 3 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào) và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào

Ban hành kèm theo Nghị định này:

1. Phụ lục I - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) khi nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế quan.

3. Phụ lục III - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 4. Hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA

1. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Biểu thuế ATIGA). Trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN).

2. Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ CHDCND Lào vào Việt Nam;

b) Đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào theo quy định và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo quy định.

Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 6 Nghị định này, mà không thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Điều 6. Hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan

1. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào thuộc Danh mục hàng hóa và số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này khi nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan với mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% và thực hiện theo văn bản của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào.

2. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này có số lượng nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hanh kèm theo Nghị định này, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này, thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch được áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

3. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này có số lượng nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này, thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.

4. Mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này thực hiện như sau:

a) Trường hợp lượng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này nhưng vẫn nằm trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương công bố và đáp ứng các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

b) Trường hợp lượng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương công bố hoặc không đảm bảo các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 đến ngày 03 tháng 10 năm 2020.

2. Bãi bỏ Thông tư số 216/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CHDCND LÀO ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 50% THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ATIGA KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
(Kèm theo Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

04.07

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

- Trứng sống khác:

0407.21.00

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

0407.29

- - Loại khác:

0407.29.10

- - - Của vịt, ngan

0407.29.90

- - - Loại khác

0407.90

- Loại khác:

0407.90.10

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

0407.90.20

- - Của vịt, ngan

0407.90.90

- - Loại khác

10.06

Lúa gạo.

1006.10

- Thóc:

1006.10.90

- - Loại khác

1006.20

- Gạo lứt:

1006.20.10

- - Gạo Thai Hom Mali

1006.20.90

- - Loại khác

17.01

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

1701.13.00

- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này1

1701.14.00

- - Các loại đường mía khác

- Loại khác:

1701.91.00

- - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

1701.99

- - Loại khác:

- - - Đường đã tinh luyện:

1701.99.11

- - - - Đường trắng

1701.99.19

- - - - Loại khác

1701.99.90

- - - Loại khác

PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ CHDCND LÀO KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN
(Kèm theo Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

12.07

Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

1207.91.00

- - Hạt thuốc phiện

13.02

Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

- Nhựa và các chiết xuất từ thực vật:

1302.11

- - Thuốc phiện:

1302.11.10

- - - Bột thuốc phiện (Pulvis opii)

1302.11.90

- - - Loại khác

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.40

- - Loại Burley

2401.10.50

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

2401.10.90

- - Loại khác

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.20.30

- - Loại Oriental

2401.20.40

- - Loại Burley

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.90

- - Loại khác

2401.30

- Phế liệu lá thuốc lá:

2401.30.10

- - Cọng thuốc lá

2401.30.90

- - Loại khác

24.02

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá.

2402.10.00

- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá

2402.20

- Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá:

2402.20.10

- - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)

2402.20.20

- - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần là đinh hương

2402.20.90

- - Loại khác

2402.90

- Loại khác:

2402.90.10

- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

2402.90.20

- - Thuốc lá điếu làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

24.03

Lá thuốc lá đã chế biến và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

- Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ:

2403.11.00

- - Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này2

2403.19

- - Loại khác:

- - - Đã được đóng gói để bán lẻ:

2403.19.11

- - - - Ang Hoon

2403.19.19

- - - - Loại khác

2403.19.20

- - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu

2403.19.90

- - - Loại khác

- Loại khác:

2403.91

- - Thuốc lá “thuần nhất” hoặc “hoàn nguyên” (thuốc lá tấm):

2403.91.10

- - - Đã được đóng gói để bán lẻ

2403.91.90

- - - Loại khác

2403.99

- - Loại khác:

2403.99.10

- - - Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá

2403.99.30

- - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến

2403.99.40

- - - Thuốc lá bột để hít, khô hoặc không khô

2403.99.50

- - - Thuốc lá dạng hút và dạng nhai

2403.99.90

- - - Loại khác

27.09

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô.

2709.00.20

- Condensate

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

2710.12

- - Dầu nhẹ và các chế phẩm:

- - - Xăng động cơ:

2710.12.11

- - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì

2710.12.12

- - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì

2710.12.13

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì

2710.12.14

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

2710.12.20

- - - Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực

2710.12.30

- - - Tetrapropylen

2710.12.40

- - - Dung môi trắng (white spirit)

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

2710.12.70

- - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

2710.12.80

- - - Alpha olefin khác

2710.12.90

- - - Loại khác

2710.19

- - Loại khác:

2710.19.20

- - - Dầu thô đã tách phần nhẹ

2710.19.30

- - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

- - - Dầu và mỡ bôi trơn:

2710.19.41

- - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn

2710.19.42

- - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay

2710.19.43

- - - - Dầu bôi trơn khác

2710.19.44

- - - - Mỡ bôi trơn

2710.19.50

- - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh)

2710.19.60

- - - Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch

- - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu:

2710.19.71

- - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô

2710.19.72

- - - - Nhiên liệu diesel khác

2710.19.79

- - - - Dầu nhiên liệu

2710.19.81

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên

2710.19.82

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 °C

2710.19.83

- - - Các kerosine khác

2710.19.89

- - - Dầu trung khác và các chế phẩm

2710.19.90

- - - Loại khác

2710.20.00

- Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

- Dầu thải:

2710.91.00

- - Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

2710.99.00

- - Loại khác

30.06

Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này3.

3006.92

- - Phế thải dược phẩm:

3006.92.10

- - - Của thuốc điều trị ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác

3006.92.90

- - - Loại khác

36.04

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.

3604.10.00

- Pháo hoa

3604.90

- Loại khác:

3604.90.20

- - Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi

3604.90.30

- - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên

3604.90.90

- - Loại khác

38.25

Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.

3825.10.00

- Rác thải đô thị

3825.20.00

- Bùn cặn của nước thải

3825.30

- Rác thải bệnh viện:

3825.30.10

- - Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự

3825.30.90

- - Loại khác

- Dung môi hữu cơ thải:

3825.41.00

- - Đã halogen hóa

3825.49.00

- - Loại khác

3825.50.00

- Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thủy lực, dầu phanh và chất lỏng chống đông

- Chất thải khác từ ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan:

3825.61.00

- - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ

3825.69.00

- - Loại khác

3825.90.00

- Loại khác

40.12

Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

4012.19

- - Loại khác:

4012.19.20

- - - Loại dùng cho xe đạp

4012.19.30

- - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

4012.19.40

- - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87

4012.19.90

- - - Loại khác

4012.20

- Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng:

4012.20.10

- - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

- - Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải:

4012.20.21

- - - Chiều rộng không quá 450 mm

4012.20.29

- - - Loại khác

4012.20.30

- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

4012.20.40

- - Loại dùng cho xe môtô

4012.20.50

- - Loại dùng cho xe đạp

4012.20.60

- - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

4012.20.70

- - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87

- - Loại khác:

4012.20.91

- - - Lốp trơn

4012.20.99

- - - Loại khác

4012.90

- Loại khác:

- - Lốp đặc:

4012.90.14

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

4012.90.15

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09

4012.90.16

- - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm

4012.90.19

- - - Loại khác

- - Lốp nửa đặc:

4012.90.21

- - - Có chiều rộng không quá 450 mm

4012.90.22

- - - Có chiều rộng trên 450 mm

4012.90.70

- - Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm

4012.90.80

- - Lót vành

4012.90.90

- - Loại khác

87.02

Ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

8702.10

- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

- - Loại khác:

- - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

8702.10.81

- - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

8702.10.89

- - - - Loại khác

8702.10.90

- - - Loại khác

8702.90

- Loại khác:

- - Loại khác:

8702.90.92

- - - Ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (coaches, buses, minibuses) hoặc xe van)

- - - Xe chở người từ 30 chỗ trở lên:

8702.90.94

- - - - Loại khác

8702.90.95

- - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác

8702.90.99

- - - Loại khác

87.03

Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

8703.21

- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

- - - - Loại khác:

8703.21.24

- - - - - Loại bốn bánh chủ động

8703.21.29

- - - - - Loại khác

- - - Loại khác:

8703.21.91

- - - - Xe cứu thương

8703.21.92

- - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

8703.21.99

- - - - Loại khác

8703.22

- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc:

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

8702.22.19

- - - - Loại, khác

- - - Loại khác:

8703.22.91

- - - - Xe cứu thương

8703.23

- - Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

8703.23.40

- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

8703.23.61

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

8703.23.62

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

8703.23.63

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

8703.23.64

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

- - - Loại khác:

8703.23.91

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

8703.23.92

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2,000 cc

8703.23.93

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

8703.23.94

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc/bán diesel);

8703.31

- - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

8703.31.19

- - - - Loại khác

8703.31.50

- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

- - - Loại khác:

8703.31.91

- - - - Xe bốn bánh chủ động

8703.31.99

- - - - Loại khác

8703.32

- - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

8703.32.52

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

8703.32.53

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

8703.32.54

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

8703.32.59

- - - - - Loại khác

8703.32.60

- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

- - - Loại khác

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

8703.32.92

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

8703.32.93

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

8703.32.94

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

8703.32.99

- - - - - Loại khác

- Loại khác:

8703.90

- - Xe hoạt động bằng điện:

8703.90.70

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

8703.90.90

- - - Loại khác

8710.00.00

Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc không lắp kèm vũ khí và bộ phận của các loại xe này.

87.11

Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.

8711.10

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc:

- - Dạng CKD:

8711.10.12

- - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

8711.10.13

- - - Xe mô tô khác và xe scooter

8711.10.19

- - - Loại khác

- - Loại khác:

8711.10.92

- - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

8711.10.93

- - - Xe mô tô khác và xe scooter

8711.10.99

- - - Loại khác

8711.20

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:

8711.20.10

- - Xe mô tô địa hình

8711.20.20

- - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

- - Loại khác, dạng CKD:

- - - Mô-tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter:

8711.20.39

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

8711.20.49

- - - - Loại khác

- - Loại khác:

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter:

8711.20.51

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc

8711.20.52

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc

8711.20.59

- - - - Loại khác

8711.20.90

- - - Loại khác

8711.90

- Loại khác:

- - Loại khác, dạng CKD:

8711.90.51

- - - Xe mô tô điện

8711.90.52

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh không quá 200 cc

8711.90.53

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 500cc

8711.90.54

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 500 cc

- - Loại khác:

8711.90.91

- - - Xe mô tô điện

8711.90.99

- - - Loại khác

93.01

Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.

9301.10.00

- Vũ khí pháo binh (ví dụ, súng, súng cối và súng moóc trê)

9301.20.00

- Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng ngư lôi và các loại súng phóng tương tự

9301.90.00

- Loại khác

9302.00.00

Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.

93.03

Súng cầm tay (firearm) khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng shotgun thể thao và súng trường thể thao, súng cầm tay nạp đạn phía nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

9303.10.00

- Súng cầm tay nạp đạn phía nòng

9303.20.00

- Súng shotgun thể thao, súng shotgun săn hoặc súng shotgun bắn bia khác, kể cả súng trường - shotgun kết hợp (combination shotgun-rifles)

9303.30.00

- Súng trường thể thao, súng trường săn hoặc súng trường bắn bia khác

9303.90.00

- Loại khác

93.04

Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.

9304.00.10

- Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7 kgf/cm2

9304.00.90

- Loại khác

93.05

Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.

9305.10.00

- Của súng lục ổ quay hoặc súng lục

9305.20.00

- Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

- Loại khác:

9305.91

- - Của vũ khí quân sự thuộc nhóm 93.01:

9305.91.10

- - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

9305.91.90

- - - Loại khác

- Loại khác:

9305.99

- - Loại khác:

- - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9304.00.90:

9305.99.11

- - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

9305.99.19

- - - - Loại khác

- - - Loại khác:

9305.99.91

- - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

9305.99.99

- - - - Loại khác

93.06

Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge).

- Đạn cát tút (cartridge) cho súng shotgun và các bộ phận của chúng; đạn viên cho súng hơi:

9306.21.00

- - Đạn cát tút (cartridge)

9306.29.00

- - Loại khác

9306.30

- Đạn cát tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng:

- - Dùng cho súng lục ổ quay và súng lục của nhóm 93.02:

9306.30.11

- - - Đạn cỡ 22

9306.30.19

- - - Loại khác

9306.30.20

- - Đạn dùng cho dụng cụ tán đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho súng bắn gia súc giết mổ và các bộ phận của chúng

- - Loại khác:

9306.30.91

- - - Đạn cỡ 22

9306.30.99

- - - Loại khác

9306.90.00

- Loại khác

9307.00.00

Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ phận của chúng, vỏ và bao của chúng.

PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CHDCDN LÀO ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN HÀNG NĂM KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
(Kèm theo Nghị định số 124/2016/NQ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

1. Hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá là 3.000 tấn, bao gồm:

STT

Mã HS

Mô tả

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

1

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

3

2401.10.40

- - Loại Burley

4

2401.10.50

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

5

2401.10.90

- - Loại khác

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

6

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

7

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

8

2401.20.30

- - Loại Oriental

9

2401.20.40

- - Loại Burley

10

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

11

2401.20.90

- - Loại khác

2401.30

- Phế liệu lá thuốc lá:

12

2401.30.10

- - Cọng thuốc lá

13

2401.30.90

- - Loại khác

2. Hạn ngạch nhập khẩu gạo là 70.000 tấn, bao gồm:

STT

Mã HS

Mô tả

10.06

Lúa gạo.

1006.10

- Thóc:

1

1006.10.90

- - Loại khác

1006.20

- Gạo lứt:

2

1006.20.10

- - Gạo Thai Hom Mali

3

1006.20.90

- - Loại khác1 Chương này là Chương 17 của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam. Chú giải phân nhóm 2 của Chưong 17 là phân nhóm 1701.13 chỉ bao gồm đường mía, thu được không qua quá trình ly tâm, trong đó hàm lượng đường saccaro tính theo trọng lượng, ở thể khô, tương ứng với kết quả trên phân cực kế từ 69° đến dưới 93°. Sản phẩm này chỉ chứa các vi tinh thể anhedran tự nhiên, có hình dạng không đều, không thể quan sát được bằng mắt thường, được bao phủ bằng phế liệu từ mật mía và các thành phần khác của cây mía đường.

2 Chương này là Chương 24 của danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Chú giải phân nhóm 1 của Chương 24 là: Theo mục đích của phân nhóm 2403.11, thuật ngữ “thuốc lá để sử dụng với tẩu nước” có nghĩa là thuốc lá hút sử dụng bằng tẩu nước và thuốc lá này bao gồm hỗn hợp thuốc lá và glycerin, có hoặc không chứa dầu thơm và tinh dầu, mật mía hoặc đường, có hoặc không có hương thơm từ quả. Tuy nhiên, những sản phẩm không chứa thuốc lá dùng để hút sử dụng tẩu nước thì bị loại trừ ra khỏi phân nhóm này.

3 Chương này là chương 36 của danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Chú giải 4 của Chương 30 là nhóm 30.06 chỉ áp dụng cho các chất sau đây, những chất này phải xếp vào nhóm này và không thể đưa vào nhóm nào khác của Danh mục:

(k) Phế thải dược phẩm, đó là, các loại dược phẩm không thích hợp đối với mục đích dự kiến ban đầu của nó, ví dụ, hết hạn sử dụng.

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 124/2016/ND-CP

Hanoi, September 1, 2016

 

DECREE

ON SPECIAL PREFERENTIAL IMPORT TARIFF IMPLEMENTING BILATERAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Export and import tax dated April 6, 2016;

Pursuant to the Law on treaties dated April 9, 2016;

Implementing Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic signed Vientiane on March 3, 2015.

At the request of the Minister of Finance;

The Government promulgates a Decree on Special Preferential Import Tariff implementing Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree promulgates a Decree on Special Preferential Import Tariff to implement Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic signed in Vientiane on March 3, 2015 (hereinafter referred to as Trade Agreement between Vietnam and Laos) and criteria for enjoying special preferential import tax rates in accordance with Trade Agreement between Vietnam and Laos.

Article 2. Regulated entities

1. Taxpayers prescribed in the Law on export and import tax.

2. Customs authorities, customs officials.

3. Organizations and individuals having rights and obligations in connection with exported goods and imported goods.

Article 3. List of goods originating from Lao People’s Democratic Republic according to Trade Agreement between Vietnam and Laos

Annexes attached to this Decree:

1. Annex I – List of goods originating from Lao People’s Democratic Republic, being granted by Vietnam with a 50% reduction of import tariff compared to that of ATIGA (special preferential import tariff of Vietnam to implement the Asean Trade in Goods Agreement) when exported to Vietnam.

2. Annex II – List of imported goods originating from Lao People’s Democratic Republic not accorded preferential tariff treatment when exported to Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Imported goods being granted with a 50% reduction of import tariff compared to that of ATIGA

1. Imported goods originating from Lao People’s Democratic Republic in the list of goods prescribed in Annex I issued herewith shall be granted a 50% reduction of import tariff compared to that of ATIGA prescribed in Special Preferential Import Tariff issued together with the Government's Decree on promulgation of Special Preferential Import Tariff of Vietnam to implement the Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA Tariff Schedule). If import tariff prescribed in ATIGA Tariff Schedule is higher than that prescribed in Preferential Import Tariff (MFN), a 50% reduction of import tariff prescribed in Preferential Import Tariff (MFN) shall apply.

2. Goods prescribed in Clause 1 of this Article shall meet the following conditions:

a) To be imported and directly transported from Laos to Vietnam;

b) Meet conditions for rules of origin of current law provisions applicable to goods to be accorded preferential tariff treatment between Vietnam and Laos and obtain Certificate of Origin Form S issued by competent authorities of Lao People's Democratic Republic as prescribed.

Article 5. Imported goods being granted with special preferential import tariff of 0%

Imported goods originating from Lao People’s Democratic Republic, other than imported goods subject to tariff quota prescribed in Article 6 of this Decree, not included in the list of goods prescribed in Annexes I, II issued herewith shall be granted with special preferential import tariff of 0% (zero percent) if the conditions specified in Clause 2 Article 4 of this Decree are met.

Article 6. Imported goods subject to tariff quota

1. Imported goods originating from Lao People’s Democratic Republic included in the list of goods and tariff quotas prescribed in Annex III issued herewith, when exported to Vietnam and meeting conditions prescribed in Clause 2 Article 4 of this Decree shall be subject to tariff quota and granted with preferential import tariff of 0% and subject to tariff quota each year prescribed in by the Ministry of Industry and Trade in terms of goods originating from Lao People’s Democratic Republic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Imported goods originating from Lao People’s Democratic Republic included in the list of goods and tariff quotas prescribed in Annex III issued herewith without meeting conditions prescribed in Clause 2 Article 3 of this Decree with quantity exceeding the tariff quota prescribed in Annex III issued herewith, other than imported tobacco and tobacco refuse with quantity exceeding tariff quota subject to Clause 4 of this Article, the excess quantity shall be imposed with 50% of import tariff compared to that of ATIGA.

4. The quantity of imported tobacco and tobacco refuse in excess of tariff quota prescribed in Annex III issued herewith shall be subject to the following regulations:

a) If the quantity of imported tobacco and tobacco refuse exceeds the tariff quota prescribed in Annex III issued herewith but does not exceed the total tariff quota announced by The Ministry of Industry and Trade and meets conditions prescribed in legislative documents of Vietnam in terms of tariff quota, the quantity in excess shall be imposed with preferential import tariff prescribed in Schedule of preferential import tax tariff issued together with the Government's Decree on Schedule of Export Tariff, Schedule of Preferential Import Tariff, List of goods and flat tax, mixed tax and import tariff exceeding tariff quota.

a) If the quantity of imported tobacco and tobacco refuse exceeds the tariff quota prescribed in Annex III issued herewith and exceeds the total tariff quota announced by The Ministry of Industry and Trade or does not meet conditions prescribed in legislative documents of Vietnam in terms of tariff quota, the quantity in excess shall be imposed with exceeding-quota tariff on tobacco and tobacco refuse prescribed in Government's Decree on Schedule of Export Tariff, Schedule of Preferential Import Tariff, List of goods and flat tax, mixed tax and import tariff exceeding tariff quota.

Article 7. Effect

1. This Decree comes into force from September 1, 2016 to October 3, 2020.

2. Circular No. 216/2015/TT-BTC dated December 31, 2015 of the Minister of Finance on guidelines for import tariff to implementing Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic shall be annulled.

Article 8. Implementation

Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant organizations and individuals shall implement this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

ANNEX I

GOODS ORIGINATING FROM THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC, BEING GRANTED BY VIET NAM WITH A 50% REDUCTION OF IMPORT TARIFF COMPARED TO THAT OF ATIGA
(Issued together with Decree No. 124/2016/NĐ-CP dated September 1, 2016 of the Government)

AHTN 2012

Description

04.07

Birds’ eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other fresh eggs:

0407.21.00

- - Of fowls of the species Gallus domesticus

0407.29

- - Other:

0407.29.10

- - - Of ducks

0407.29.90

- - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other:

0407.90.10

- - Of fowls of the species Gallus domesticus

0407.90.20

- - Of ducks

0407.90.90

- - Other

10.06

Rice.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Rice in the husk:

1006.10.90

- - Other

1006.20

- Husked (brown) rice:

1006.20.10

- - Thai Horn Mali rice

1006.20.90

- - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.

 

- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:

1701.13.00

- - Cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter 1  

1701.14.00

- - Other cane sugar

 

- Other:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Containing added flavouring or colouring matter

1701.99

- - Other:

 

- - - Refined sugar

1701.99.11

- - - - White

1701.99.19

- - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Other

 

ANNEX II

GOODS ORIGINATING FROM THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC, BEING EXEMPT FROM VIETNAM’S TARIFF REMOVAL
(Issued together with Decree No. 124/2016/NĐ-CP dated September 1, 2016 of the Government)

AHTN 2012

Description

12.07

Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken

1207.91.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.02

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products

 

- Vegetable saps and extracts:

1302.11

- - Opium:

1302.11.10

- - - Pulvis opii

1302.11.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24.01

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.

2401.10

- Tobacco, not stemmed/stripped:

2401.10.10

- - Virginia type, flue-cured

2401.10.20

- - Virginia type, other than flue-cured

2401.10.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2401.10.50

- - Other, flue-cured

2401.10.90

- - Other

2401.20

- Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

2401.20.10

- - Virginia type, flue-cured

2401.20.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2401.20.30

- - Oriental type

2401.20.40

- - Burley type

2401.20.50

- - Other, flue-cured

2401.20.90

- - Other

2401.30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2401.30.10

- - Tobacco stems

2401.30.90

- - Other

24.02

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.

2402.10.00

- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco

2402.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2402.20.10

- - Beedies

2402.20.20

- - Clove cigarettes

2402.20.90

- - Other

2402.90

- Other:

2402.90.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2402.90.20

- - Cigarettes of tobacco substitutes

24.03

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences.

 

- Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion:

2403.11.00

- - Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter 2

2403.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Packed for retail sale:

2403.19.11

- - - - Ang Hoon

2403.19.19

- - - - Other

2403.19.20

- - - Other manufactured tobacco for the manufacture of cigarettes

2403.19.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Other:

2403.91

- - “Homogenized” or “reconstituted” tobacco:

2403.91.10

- - - Packed for retail sale

2403.91.90

- - - Other

2403.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2403.99.10

- - - Tobacco extracts and essences

2403.99.30

- - - Manufactured tobacco substitutes

2403.99.40

- - - Snuff, whether or not dry

2403.99.50

- - - Chewing and sucking tobacco

2403.99.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.09

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.

2709.00.20

- Condensates

27.10

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils

 

- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; other than those containing biodiesel and other than waste oils:

2710.12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Motor spirit:

2710.12.11

- - - - Of RON 97 and above, leaded

2710.12.12

- - - - Of RON 97 and above, unleaded

2710.12.13

- - - - RON 90 and above, but below RON 97, leaded

2710.12.14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2710.12.15

- - - - Other, leaded

2710.12.16

- - - - Other, unleaded

2710.12.20

- - - Aviation spirit, not of a kind used as jet fuel

2710.12.30

- - - Tetrapropylene

2710.12.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2710.12.50

- - - Low aromatic solvents containing by weight less than 1 %

2710.12.60

- - - Other solvent spirits

2710.12.70

- - - Naphtha, reformates and other preparations of a kind used

2710.12.80

- - - Other alpha olefins

2710.12.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2710.19

- - Other:

2710.19.20

- - - Topped crudes

2710.19.30

- - - Carbon black feedstock

 

- - - Lubricating oils and greases

2710.19.41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2710.19.42

- - - - Lubricating oils for aircraft engines

2710.19.43

- - - - Other lubricating oils

2710.19.44

- - - - Lubricating greases

2710.19.50

- - - Hydraulic brake fluid

2710.19.60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Diesel fuel; fuel oils

2710.19.71

- - - - Automotive diesel fuel

2710.19.72

- - - - Other diesel fuels

2710.19.79

- - - - Fuel oils

2710.19.81

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2710.19.82

- - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of less than 23 °C

2710.19.83

- - - Other kerosene

2710.19.89

- - - Other medium oils and preparations

2710.19.90

- - - Other

2710.20.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Waste oils

2710.91.00

- - Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)

2710.99.00

- - Other

30.06

Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter 3

3006.92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3006.92.10

- - - Of medicaments for the treatment of cancer, HIV/AIDS or other intractable diseases

3006.92.90

- - - Other

36.04

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles

3604.10.00

- Fireworks

3604.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3604.90.20

- - Miniature pyrotechnic munitions and percussion caps for toys

3604.90.30

- - Signalling flares or rockets

3604.90.90

- - Other

38.25

Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter

3825.10.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3825.20.00

- Sewage sludge

3825.30

- Clinical waste:

3825.30.10

- - Syringes, needles, cannulae and the like

3825.30.90

- - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3825.41.00

- - Halogenated

3825.49.00

- - Other

3825.50.00

- Wastes of metal pickling liquors hydraulic fluids, brake fluids and

 

- Other wastes from chemical or allied industries

3825.61.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3825.69.00

- - Other

3825.90.00

- Other

40.12

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber.

4012.19

- - Other:

4012.19.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4012.19.30

- - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30

4012.19.40

- - - a kind used on other vehicles of Chapter 87

4012.19.90

- - - Other

4012.20

- Used pneumatic tyres:

4012.20.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - Of a kind used on buses or lorries:

4012.20.21

- - - Of a width not exceeding 450 mm

4012.20.29

- - - Other

4012.20.30

- - Of a kind used on aircraft

4012.20.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4012.20.50

- - of a kind used for bicycle

4012.20.60

- - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30

4012.20.70

- - a kind used on other vehicles of Chapter 87

 

- - Other:

4012.20.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4012.20.99

- - - Other

4012.90

- Other:

 

- - Solid tyres

4012.90.14

- - - Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width not Of a width not exceeding 450 mm

4012.90.15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4012.90.16

- - - Other solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm

4012.90.19

- - - Other

 

- - Cushion tyres:

4012.90.21

- - - Of a width not exceeding 450 mm

4012.90.22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4012.90.70

- - Replaceable tyre treads of a width not exceeding 450 mm

4012.90.80

- - Tyre flaps

4012.90.90

- - Other

87.02

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver.

8702.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - Other:

 

- - - Other motor coaches, buses or minibuses:

8702.10.81

- - - - g.v. w of at least 6 t but not exceeding 18 t

8702.10.89

- - - - Other

8702.10.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8702.90

- Other:

 

- - Other:

8702.90.92

- - - Motor cars (including stretch limousines but not including coaches, buses, minibuses or vans)

 

- - - For the transport of 30 persons or more:

8702.90.94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8702.90.95

- - - Other motor coaches, buses or minibuses

8702.90.99

- - - Other

87.03

Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars.

 

- Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine:

8703.21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans):

 

- - - - Other:

8703.21.24

- - - - - Four-wheel drive

8703.21.29

- - - - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.21.91

- - - - Ambulances

8703.21.92

- - - - Cars with interiors are designed as apartments (Motor-homes)

8703.21.99

- - - - Other

8703.22

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8702.22.19

- - - - Other

 

- - - Other:

8703.22.91

- - - - Ambulances

8703.23

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc:

8703.23.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), others:

8703.23.61

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc

8703.23.62

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc

8703.23.63

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc

8703.23.64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Other:

8703.23.91

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc

8703.23.92

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc

8703.23.93

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc

8703.23.94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Others, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel);

8703.31

- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc:

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), Completely Knocked Down:

8703.31.19

- - - - Other

8703.31.50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Other:

8703.31.91

- - - - Four-wheel drive

8703.31.99

- - - - Other

8703.32

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc:

8703.32.52

- - - - - Four-wheel drive

8703.32.53

- - - - - Other

 

- - - - Other:

8703.32.54

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.32.59

- - - - - Other

8703.32.60

- - - Cars with interiors are designed as apartments (Motor-homes)

 

- - - Other

 

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc:

8703.32.92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.32.93

- - - - - Other

 

- - - - Other:

8703.32.94

- - - - - Four-wheel drive

8703.32.99

- - - - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.90

- - Electrically-powered vehicles:

8703.90.70

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), others:

8703.90.90

- - - Other

8710.00.00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles.

87.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.10

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cc:

 

- - Completely Knocked Down:

8711.10.12

- - - Mopeds and motorised bicycles

8711.10.13

- - - Other motorcycles and motor scooters

8711.10.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - Other:

8711.10.92

- - - Mopeds and motorised bicycles

8711.10.93

- - - Other motorcycles and motor scooters

8711.10.99

- - - Other

8711.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.20.10

- - Motocross motorcycles

8711.20.20

- - Mopeds and motorised bicycles

 

- - Other vehicles, Completely Knocked Down

 

- - - Motorcycles (with or without side-cars), including motor scooters:

8711.20.39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Other:

8711.20.49

- - - - Other

 

- - Other:

 

- - - Motorcycles (with or without side-cars), including motor scooters:

8711.20.51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.20.52

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 250 cc:

8711.20.59

- - - - Other

8711.20.90

- - - Other

8711.90

- Other:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.90.51

- - - Electrically powered motorcycles

8711.90.52

- - - Other, of a cylinder capacity not exceeding 200 cc

8711.90.53

- - - Other, of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 500cc

8711.90.54

- - - Other, of a cylinder capacity exceeding 500 cc

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.90.91

- - - Electrically powered motorcycles

8711.90.99

- - - Other

93.01

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 93.07.

9301.10.00

- Artillery weapons (for example, guns, howitzers and mortars)

9301.20.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9301.90.00

- Other

9302.00.00

Revolvers and pistols, other than those of heading 93.03 or 93.04.

93.03

Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive- bolt humane killers, line-throwing guns).

9303.10.00

- Muzzle-loading firearms

9303.20.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9303.30.00

- Other sporting, hunting or target-shooting rifles

9303.90.00

- Other

93.04

Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 93.07.

9304.00.10

- Air guns, operating at a pressure of less than 7 kgf/cm2

9304.00.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

93.05

Parts and accessories of articles of headings 93.01 to 93.04.

9305.10.00

- Of revolvers or pistols

9305.20.00

- Of shotguns or rifles of heading 93.03

 

- Other:

9305.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9305.91.10

- - - Of leather or textile material

9305.91.90

- - - Other

 

- Other:

9305.99

- - Other:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9305.99.11

- - - - Of leather or textile material

9305.99.19

- - - - Other

 

- - - Other:

9305.99.91

- - - - Of leather or textile material

9305.99.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

93.06

Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads.

 

- Shotgun cartridges and parts thereof; air gun pellets:

9306.21.00

- - Cartridges

9306.29.00

- - Other

9306.30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - For revolvers and pistols of heading 93.02:

9306.30.11

- - - .22 calibre cartridges

9306.30.19

- - - Other

9306.30.20

- - Cartridges for riveting or similar tools or for captives-bolt humane killers and parts thereof

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9306.30.91

- - - .22 calibre cartridges

9306.30.99

- - - Other

9306.90.00

- Other

9307.00.00

Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefore

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GOODS ORIGINATING FROM THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC SUBJECT TO TARIFF QUOTA OF ZERO PERCENT EACH YEAR WHEN EXPORTED TO VIETNAM
(Issued together with Decree No. 124/2016/NĐ-CP dated September 1, 2016 of the Government)

1. The quota for tobacco stems is 3,000 tons, including:

No.

AHTN 2012

Description

 

24.01

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tobacco, not stemmed/stripped:

1

2401.10.10

- - Virginia type, flue-cured

2

2401.10.20

- - Virginia type, other than flue-cured

3

2401.10.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

2401.10.50

- - Other, flue-cured

5

2401.10.90

- - Other

 

2401.20

- Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2401.20.10

- - Virginia type, flue-cured

7

2401.20.20

- - Virginia type, other than flue-cured

8

2401.20.30

- - Oriental type

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Burley type

10

2401.20.50

- - Other, flue-cured

11

2401.20.90

- - Other

 

2401.30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

2401.30.10

- - Tobacco stems

13

2401.30.90

- - Other

2. The quota for rice commodities is 70,000 tons, including:

No.

AHTN 2012

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10.06

Rice.

 

1006.10

- Rice in the husk:

1

1006.10.90

- - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1006.20

- Husked (brown) rice:

2

1006.20.10

- - Thai Horn Mali rice

3

1006.20.90

- - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 This Chapter is Chapter 24 of list of imported and exported goods of Vietnam. Subheading Note 1 of Chapter 24: For the purposes of sub-heading 2403 11, the expression “water pipe tobacco” means tobacco intended for smoking in a water pipe and which consists of a mixture of tobacco and glycerol, whether or not containing aromatic oils and extracts, molasses or sugar, and whether or not flavoured with fruit.  However, tobacco-free products intended for smoking in a water pipe are excluded from this sub-heading.

3 This Chapter is Chapter 36 of list of imported and exported goods of Vietnam. Subheading Note 4 of Chapter 30: Heading 30.06 applies only to the following, which are to be classified in that heading and in no other heading of the Nomenclature:

(k) Waste pharmaceuticals, that is, pharmaceutical products which are unfit for their original intended purpose due, for example, expiry of shelf life.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 124/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.565

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!