Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 105/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh khí

Số hiệu: 105/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là LPG).

2. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG là hành vi của cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh LPG mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các vi phạm hành chính khác về kinh doanh LPG không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh LPG còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Trường hợp chai LPG bị xử lý tịch thu theo quy định của Nghị định này mà pháp luật quy định trả lại cho chủ sở hữu thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh LPG còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này.

Điều 4. Áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh LPG được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LPG

Điều 5. Vi phạm về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có đủ số lượng tối thiểu chai LPG các loại theo quy định thuộc sở hữu của thương nhân;

b) Chai LPG không phù hợp với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ theo quy định;

c) Có kho tiếp nhận LPG nhập khẩu từ tàu hoặc từ phương tiện vận chuyển khác nhưng dung tích bồn chứa không đạt mức tối thiểu theo quy định;

d) Tổng đại lý, đại lý trong hệ thống phân phối LPG không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có trạm nạp LPG vào chai hoặc có trạm nạp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định;

b) Hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng hoặc trạm nạp LPG vào ôtô hoặc trạm cấp LPG theo quy định;

c) Không có hoặc không có đủ số lượng tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG theo quy định;

d) Không có cầu cảng hoặc có cầu cảng nhưng không đúng quy định;

đ) Không có kho tiếp nhận LPG nhập khẩu từ tàu hoặc từ phương tiện vận chuyển khác.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 6. Vi phạm về điều kiện sản xuất, chế biến LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, chế biến LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký sản xuất, chế biến LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, chế biến LPG không theo đúng quy hoạch hoặc không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

b) Có kho LPG nhưng không theo quy hoạch hoặc không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

c) Có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

d) Có phòng thử nghiệm nhưng không đủ năng lực để kiểm tra chất lượng LPG theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG;

b) Không có phòng thử nghiệm;

c) Không có kho LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b và c khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b và c khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, chế biến LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 7. Vi phạm về điều kiện thương nhân phân phối LPG cấp I

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phân phối LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

b) Có kho LPG nhưng xây dựng không theo quy hoạch hoặc không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

c) Có kho LPG nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo quy định;

d) Có chai LPG nhưng không đủ số lượng tối thiểu theo quy định;

đ) Chai LPG không phù hợp với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ theo quy định;

e) Cửa hàng bán LPG chai, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, tổng đại lý, đại lý LPG thuộc hệ thống không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có hệ thống phân phối LPG theo quy định;

b) Có hệ thống phân phối LPG nhưng không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào ô tô hoặc không đủ số lượng tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG tối thiểu theo quy định;

c) Không có kho LPG;

d) Không có trạm nạp LPG vào chai hoặc có trạm nạp LPG vào chai nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện thương nhân phân phối LPG cấp I đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 8. Vi phạm về điều kiện tổng đại lý kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký đại lý kinh doanh LPG;

b) Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng xây dựng không theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc không đạt sức chứa tối thiểu theo quy định;

c) Hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô theo quy định;

d) Hệ thống phân phối LPG không đủ số lượng đại lý tối thiểu hoặc có đại lý không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định;

đ) Ký hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

e) Không có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có kho chứa chai LPG và LPG chai;

b) Không có hệ thống phân phối LPG.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện tổng đại lý kinh doanh LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 9. Vi phạm về điều kiện đại lý kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đăng ký đại lý kinh doanh LPG;

b) Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô;

b) Không có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý theo quy định.

c) Có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện đại lý kinh doanh LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 10. Vi phạm về điều kiện cửa hàng bán LPG chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đăng ký bán LPG chai;

b) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG;

b) Không có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện cửa hàng bán LPG chai đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 11. Vi phạm về điều kiện trạm nạp LPG vào chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trạm nạp LPG vào chai không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký nạp LPG vào chai;

b) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;

c) Hàng rào bảo vệ xung quanh trạm nạp không đảm bảo thông thoáng hoặc không tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm trạm nạp LPG vào chai không phù hợp với quy hoạch;

b) Dự án, thiết kế trạm nạp LPG vào chai không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Không có đầy đủ quy trình nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ không tuân thủ các quy định về an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp không được kiểm định và đăng ký theo quy định;

c) Không có quy trình nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn hoặc giả mạo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai giả mạo đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3, khoản 4 và 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 3, khoản 4 và 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện của trạm nạp LPG vào chai đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 12. Vi phạm về điều kiện trạm nạp LPG vào ô tô

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp LPG vào ô tô xây dựng không theo quy hoạch hoặc không theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Trạm nạp LPG vào ô tô không có Giấy phép xây dựng hoặc dự án, thiết kế trạm nạp LPG vào ô tô không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị đo lường theo quy định;

b) Không kiểm định và đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện của trạm nạp LPG vào ô tô đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 13. Vi phạm về điều kiện trạm cấp LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm cấp LPG xây dựng không theo quy hoạch hoặc không theo quy chuẩn kỹ thuật;

b) Trạm cấp LPG không có Giấy phép xây dựng hoặc dự án, thiết kế trạm cấp LPG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Trạm cấp LPG không có biển đề: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Nội quy phòng cháy và chữa cháy”, “Nội quy ra vào trạm cấp LPG” treo tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

d) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị đo lường theo quy định;

b) Không có phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2, khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện quy định về điều kiện của trạm cấp LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 14. Vi phạm về điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng nhưng không thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam hoặc cầu cảng xây dựng không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật;

b) Có cầu cảng nhưng không thuộc sở hữu, đồng sở hữu hoặc thời hạn thuê cầu cảng không đúng quy định;

c) Có kho LPG nhưng xây dựng không theo quy hoạch hoặc không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật;

d) Có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu theo quy định;

đ) Có kho LPG nhưng không thuộc sở hữu, đồng sở hữu hoặc thời hạn thuê kho LPG không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng;

b) Không có kho LPG.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 15. Vi phạm về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký dịch vụ vận chuyển LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG nhưng phương tiện vận chuyển không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có phương tiện vận chuyển LPG theo quy định;

b) Không có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo kiểm và an toàn hoặc Giấy đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường theo quy định;

c) Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo kiểm và an toàn hoặc Giấy đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường không còn hiệu lực.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG đối với vi phạm tại Điều này.

MỤC 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH LPG ĐẦU MỐI

Điều 16. Vi phạm về hoạt động sản xuất, chế biến LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có biển “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy và chữa cháy”, “Nội quy ra vào khu vực sản xuất, chế biến” treo tại khu vực sản xuất, chế biến LPG theo quy định.

b) Không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất, chế biến LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đưa sản phẩm LPG lần đầu vào lưu thông không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận bảo đảm an toàn, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có hệ thống phân phối theo quy định khi tổ chức bán lẻ LPG và LPG chai trên thị trường;

b) Hệ thống phân phối bán lẻ LPG và LPG chai không đủ điều kiện theo quy định;

c) Bán buôn LPG cho thương nhân kinh doanh LPG khác không đảm bảo điều kiện theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về hoạt động sản xuất, chế biến LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 17. Vi phạm về hoạt động kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhập khẩu chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG đã qua sử dụng;

b) Nhập khẩu chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG chưa qua sử dụng nhưng không có hoặc không đúng xuất xứ.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhập khẩu chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG chưa qua sử dụng nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật theo quy định;

b) Kinh doanh tạm nhập tái xuất, xuất khẩu LPG khi không phải là thương nhân đầu mối.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này trong trường hợp không thực hiện biện pháp buộc tái xuất quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với vi phạm tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tái xuất chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng cho LPG đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định khác của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không hoàn trả tiền ký cược khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng chai LPG;

b) Bán LPG và LPG chai cho các đối tượng không thuộc hệ thống phân phối của mình, trừ trường hợp bán theo hợp đồng cho khách hàng tiêu thụ trực tiếp.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng với thương nhân không đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán LPG chai;

b) Bán buôn LPG cho thương nhân kinh doanh LPG khác không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

c) Mua hoặc bán LPG với thương nhân kinh doanh LPG có trạm nạp LPG vào chai, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

d) Không thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn chai LPG, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định;

đ) Cho thuê kho, cảng xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận chuyển với thương nhân kinh doanh LPG không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

e) Không bảo đảm duy trì mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu cho hệ thống phân phối thuộc mình quản lý theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với vi phạm tại Điều này;

b) Buộc hoàn trả tiền ký cược cho khách hàng khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng chai LPG đối với vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.

MỤC 3. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG ĐẠI LÝ, ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG VÀ CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

Điều 19. Vi phạm của tổng đại lý kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh của tổng đại lý LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng làm tổng đại lý vượt quá số lượng thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định;

b) Ký hợp đồng với thương nhân không đủ điều kiện làm đại lý hoặc cửa hàng bán LPG chai.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán LPG tại trạm nạp LPG vào ô tô và bán LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Mua hoặc bán các loại LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ hoặc không phù hợp với hợp đồng đại lý đã ký với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;

c) Tồn trữ, lưu thông, tiêu thụ các loại LPG và chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng;

d) Không hoàn trả cho thương nhân kinh doanh LPG đầu mối toàn bộ số chai LPG đã ký cược và hồ sơ chai LPG khi thanh lý hợp đồng đại lý, tổng đại lý.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân là tổng đại lý không bảo đảm mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu LPG chai và chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với vi phạm quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định về tổng đại lý kinh doanh LPG đối với vi phạm tại Điều này;

b) Buộc hoàn trả cho thương nhân kinh doanh LPG đầu mối toàn bộ số chai LPG đã ký cược và hồ sơ chai LPG đối với vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

c) Buộc thu hồi, tiêu hủy LPG và LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông đã bán ra thị trường đối với vi phạm tại điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 20. Hành vi vi phạm của đại lý kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh của đại lý kinh doanh LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng làm đại lý vượt quá số lượng thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý theo quy định;

b) Không mở sổ theo dõi các loại LPG đã bán cho khách hàng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Mua, bán LPG và LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ;

c) Bán LPG và LPG chai không phù hợp với hợp đồng đại lý đã ký với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu LPG và LPG chai đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định về đại lý kinh doanh LPG đối với vi phạm tại khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi, tiêu hủy LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông đã bán ra thị trường đối với vi phạm tại điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 21. Vi phạm của cửa hàng bán LPG chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng bán LPG chai với thương nhân kinh doanh LPG vượt quá số lượng quy định;

b) Bán LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác mà không có hợp đồng;

c) San chiết, nạp LPG, sửa chữa chai LPG không đúng nơi quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán các loại LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Mua, bán LPG và LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ;

c) Bán LPG chai không phù hợp với hợp đồng đã ký với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, tổng đại lý, đại lý.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu LPG chai đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với vi phạm tại khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi, tiêu hủy LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông đã bán ra thị trường đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

MỤC 4. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NẠP, CẤP LPG

Điều 22. Vi phạm quy định về nạp LPG vào chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp LPG vào chai không có biển đề: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Nội quy phòng cháy và chữa cháy”, “Nội quy ra vào trạm nạp LPG” treo tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

b) Không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào chai theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông theo quy định;

b) Nạp thuê theo hợp đồng nạp LPG vào chai LPG cho thương nhân kinh doanh LPG khác không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chứa chai LPG của thương nhân khác không có hợp đồng thuê nạp LPG với trạm nạp;

b) Nạp LPG vào chai LPG không thuộc sở hữu của chính thương nhân chủ sở hữu trạm nạp, trừ trường hợp có hợp đồng thuê nạp.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về nạp LPG vào chai đối với vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về nạp LPG vào ô tô

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào ô tô theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LPG vào ô tô với cửa hàng bán xăng dầu không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp LPG vào ô tô.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu chai LPG, LPG chai đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô đến 12 tháng đối với vi phạm quy định khoản 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về nạp LPG vào ô tô đối với vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định về cấp LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng LPG, trong đó có ghi số điện thoại của trạm cấp LPG, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp LPG để liên hệ khi cần thiết;

b) Không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm cấp LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán LPG cho khách hàng không tuân thủ quy định về an toàn sử dụng LPG, phòng chống cháy, nổ.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán LPG cho phương tiện vận chuyển chuyên dụng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Nạp LPG vào chai LPG tại trạm cấp LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về cấp LPG đối với vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 25. Các vi phạm khác về vận hành trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng trạm nạp di động;

b) Nạp LPG vào chai LPG mini không được phép nạp lại.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai LPG được phép nạp lại nhưng chưa được kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn;

b) Nạp LPG từ xe bồn vào chai LPG hoặc phương tiện, thiết bị khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đến 12 tháng đối với vi phạm tại khoản 1 và 2 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc kiểm định chai LPG đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

MỤC 5. HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LPG

Điều 26. Vi phạm của thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

b) Không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh của thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

a) Ký hợp đồng cho thuê kho, cảng xuất, nhập, giao nhận LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý, đại lý không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Cho thuê kho, cảng xuất, nhập, giao nhận để tiếp nhận tàu chở LPG mà không có hợp đồng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất, nhập LPG đối với vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 27. Vi phạm của thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG theo quy định, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vận chuyển LPG theo hợp đồng cho thương nhân kinh doanh LPG không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Thuê phương tiện vận chuyển LPG không bảo đảm đủ điều kiện hoặc không được phép tham gia giao thông theo quy định;

c) Không thực hiện các quy định về an toàn khi vận chuyển LPG.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG đối với vi phạm tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện các quy định về an toàn khi vận chuyển LPG đối với vi phạm tại điểm c khoản 2 Điều này.

MỤC 6. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, KIỂM ĐỊNH CHAI LPG

Điều 28. Vi phạm của cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, sửa chữa chai LPG mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG;

b) Không thực hiện đầy đủ các quy định về sản xuất, sửa chữa chai LPG do Bộ Công Thương ban hành mà chưa quy định tại Nghị định này.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, sửa chữa chai LPG cho thương nhân không phải là chủ sở hữu chai LPG;

b) Sản xuất, sửa chữa chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

c) Cơ sở sản xuất đưa chai LPG có số seri trùng nhau ra lưu thông trên thị trường;

d) Sản xuất, sửa chữa chai LPG cho chủ sở hữu chai LPG mà không có hợp đồng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG đến 12 tháng đối với vi phạm tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG trên 12 tháng đối với vi phạm tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về sản xuất, sửa chữa chai LPG đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 29. Vi phạm của trạm kiểm định chai LPG

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm kiểm định chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kiểm định chai LPG mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG;

b) Không thực hiện đầy đủ các quy định về trạm kiểm định chai LPG do Bộ Công Thương ban hành mà chưa quy định tại Nghị định này.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG đến 12 tháng đối với vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG trên 12 tháng đối với vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về trạm kiểm định chai LPG đối với vi phạm tại Điều này.

MỤC 7. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHAI LPG VÀ LPG CHAI

Điều 30. Vi phạm quy định về chai LPG lưu thông trên thị trường

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định kỹ thuật an toàn chai LPG theo quy định trước khi đưa vào sử dụng;

b) Đưa vào lưu thông chai LPG quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Đưa vào lưu thông chai LPG không còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu đã được kiểm định kỹ thuật an toàn;

d) Không có đủ hồ sơ lưu trữ về chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thu hồi hoặc không thu hồi toàn bộ số chai LPG thuộc sở hữu của mình để bán hoặc nhượng lại cho thương nhân khác kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định khi ngừng hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở kinh doanh LPG sáp nhập, chuyển đổi ngành nghề không kinh doanh LPG.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép sau đây:

a) Thay chân đế, cắt quai xách;

b) Mài lô gô, thay đổi nhãn hiệu, seri;

c) Hàn gắn thêm kim loại;

d) Tráo đổi van đầu chai;

đ) Các hành vi trái phép khác làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu chai LPG không đảm bảo điều kiện lưu thông đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đình chỉ lưu thông, sử dụng chai LPG đối với vi phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi, thực hiện kiểm định chai LPG đã đưa ra lưu thông đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thu hồi, tiêu hủy chai LPG đã đưa ra lưu thông đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều này;

d) Buộc thu hồi chai LPG theo quy định đối với vi phạm tại khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thực hiện đúng quy định về hồ sơ lưu trữ về chai LPG đối với vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 31. Vi phạm quy định khác về chai LPG và LPG chai

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG chai không niêm phong hoặc niêm phong không đúng quy cách;

b) Sử dụng LPG chai mini không được phép nạp lại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh chai LPG mini hoặc LPG chai mini không được phép nạp lại;

b) Chủ sở hữu chai LPG đưa chai LPG có số seri trùng nhau ra lưu thông trên thị trường;

c) Mua, bán, trao đổi các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký;

d) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi chai LPG không thuộc sở hữu, trừ trường hợp thuê nạp.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu chai LPG và LPG chai đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về LPG chai lưu thông trên thị trường đối với vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH LPG

Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính về kinh doanh LPG quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008.

Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

1. Những người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 có quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính về kinh doanh LPG quy định tại Nghị định này.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá đến 30.000.000 đồng;

d) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Thanh tra chuyên ngành

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra chuyên ngành có quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính về kinh doanh LPG quy định tại Nghị định này thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008.

Điều 35. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt và ủy quyền xử phạt

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt và ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh LPG được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 36. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh LPG được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 38. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 105/2011/ND-CP

Hanoi, November 16, 2011

 

DECREE

PRESCRIBING SANTIONS FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS BUSINESS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Trade of June 14, 2005;

Pursuant to the Ordinance on Handling administrative violations of July 02, 2002; the Ordinance on amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Handling administrative violations of April 02, 2008;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade

DECREE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Decree defines acts of administrative violations, forms of administrative violations, fine rates, remedial measures, authority and procedures for imposing sanctions for administrative violations of liquefied petroleum gas business (hereinafter referred to as LPG).

2. Acts of administrative violations of LPG business are acts deliberately or unintentionally committed by organizations, individuals violating state management provisions on LPG business which do not constitute crimes and being administratively sanctioned as prescribed in this Decree.

3. Other administrative violations of LPG business not being prescribed in this Decree, the law provisions on handling administrative violations of relevant areas shall apply.

Article 2. Subjects of application

1. Vietnamese organizations, individuals committing acts of administrative violations of LPG business within The Socialist Republic of Vietnam’s territory.

2. Foreign organizations, individuals committing acts of administrative violations of LPG business within The Socialist Republic of Vietnam’s territory except for the case the international Treaties in which Vietnam is a contracting party prescribe otherwise.

Article 3. Forms of sanctions for administrative violations and remedial measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Warning;

b) Fines.

2. Depending on the natures and extent of the acts of violations, organizations and individuals committing administrative violations of LPG business might be subject to one of the additional forms of sanctions as follows:

a) Withdrawing the Qualification certificate of LPG business, Qualification certificate of LPG bottling, Qualification certificate of LPG car charging, Technical qualification certificate of LPG production and processing, Qualification certificate of LGP supply, Qualification certificate of LPG bottle production and repairs, Qualification certificate of LPG bottle inspection;

b) Confiscating exhibits and means of administrative violations. For confiscated LPG bottles under the provisions of this Decree but required to be returned to the owners under the law provisions, the law provisions shall prevail.

3. Depending on the natures and extent of violations, organizations and individuals committing administrative violations of LPG business might also be subject to measures to alleviate consequences particularly prescribed in Chapter II of this Decree.

Article 4. Applying the provisions on sanctions for administrative violations

Principles of sanctions for administrative violations; mitigating circumstances, aggravating circumstances; statute of limitations of administrative violations sanctions, time limits considered not administratively sanctioned; the application of forms of sanctions for administrative violations and remedial measures; responsibilities of individuals competent to sanction against administrative violations of LPG business shall be implemented as prescribed in the Ordinance on Handling administrative violations 2002, amended and supplemented in 2008 and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Handling administrative violations 2002 and the Ordinance on amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Handling administrative violations promulgated in 2008.

Chapter 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION 1. VIOLATIONS OF PROVISIONS ON CONDITIONS FOR LPG BUSINESS

Article 5. Violations of conditions for LPG export and import

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for exporting and importing LPG while the Enterprise registration certificate does not apply for LPG export and import.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to have sufficient quantity of LPG bottles of all kinds in the trader’s possession as prescribed

b) LPG bottles are inconsistent with the brand name under the protection registration;

c) The capacity of the tank in the depot receiving LPG from ships or other means of transport is lower than the prescribed minimum volume;

d) The general agent and agents in the LPG distribution system not satisfying the conditions for business as prescribed.

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The LPG distribution system has no outlet or LPG car charging station or LPG supply station as prescribed;

c) Failing to have or having inadequate quantity of LPG general agents and agents as prescribed;

d) Failing to have wharves or having illegitimate wharves;

dd) Failing to have depots to receive imported LPG from ships or other means of transport.

4. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG export and import regarding violations prescribed this Article.

Article 6. Violations of LPG production and processing

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for producing and processing LPG while the Enterprise registration certificate does not apply for LPG production and processing.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The LPG depot is built inconsistently with the planning or not satisfying current technical regulations;

c) The LPG depot capacity is lower than the prescribed minimum volume;

d) The test lab is not capable for LPG quality inspection as prescribed.

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to have the Technical qualification certificate of LPG production and processing

b) Failing to have the test lab;

c) Failing to have the LPG depot.

4. Additional forms of sanctions:

a) Withdrawing the Technical qualification certificate of LPG production and processing up to 12 months regarding the violations prescribed in clause 2, point b and c clause 3 this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG production and processing regarding violations prescribed this Article.

Article 7. Violations of conditions for level I distributors

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for acts of distributing LPG while the Enterprise registration certificate does not apply for LPG business.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) The LPG depot capacity is lower than the prescribed minimum volume;

b) The LPG depot is built inconsistently with the planning or not satisfying the current technical regulations.

c) The depot is not in possession or not in co-possession as prescribed;

d) Having inadequate minimum LPG bottle quantity as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Bottled LPG stores, LPG supply stations, LPG charging station for cars, LPG general agents and LPG agents in the system do not satisfy the prescribed conditions.

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to have the LPG distribution system as prescribed;

b) Having LPG distribution system but Failing to have bottled LPG stores or LPG supply stations or LPG charging stations for cars or having inadequate minimum quantity of LPG general agents and LPG agents as prescribed;

c) Failing to have the LPG depot;

d) Failing to have the LPG bottling station or the LPG bottling station is not issued with the Qualification certificate of LPG bottling.

4. Remedial measures

Being compelled to implement the provisions on conditions for level I distributors regarding violations prescribed this Article.

Article 8. Violations of conditions for LPG general agents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Conducting LPG business while the Enterprise registration certificate does not apply for LPG agents.

b) Having LPG bottles and bottled LPG depots not satisfying the technical regulations or the prescribed minimum capacity;

c) The LPG distribution system does not have bottled LPG stores or LPG charging stations for cars as prescribed;

d) The LPG distribution system does not have adequate quantity of agents or there are agents not satisfying the prescribed conditions;

dd) Signing agent contracts with wholesale LPG traders not satisfying the prescribed conditions;

e) Failing to have the agent contract with wholesale LPG traders as prescribed.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to have the LPG bottle and bottled LPG depot;

b) Failing to have the LPG distribution system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG general agents regarding violations prescribed this Article.

Article 9. Violations of conditions for LPG agents

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Conducting LPG business while the Enterprise registration certificate or Business household registration certificate does not apply for LPG agent.

b) Having bottled LPG stores or LPG charging stations for cars without Qualification certificate of fire regulations as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to have bottled LPG stores or LPG charging stations for cars;

b) Failing to have agent contracts with wholesale LPG traders or general agents as prescribed.

c) Having agent contracts with wholesale LPG traders or general agents not satisfying the prescribed conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG agents regarding violations prescribed this Article.

Article 10. Violations of conditions for bottled LPG stores

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Conducting LPG business while the Enterprise registration certificate or Business household registration certificate does not apply for selling bottled LPG;

b) Failing to have the Qualification certificate of fire regulations as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations

a) Failing to have the Qualification certificate of LPG business;

b) Failing to have the bottled LPG sale contract with agents or general agents or wholesale LPG traders as prescribed.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Violations of conditions for LPG bottling

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for LPG bottling stations without Qualification certificate of fire regulations as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Bottling LPG while the Enterprise registration certificate does not apply for LPG bottling;

b) Failing to have the Qualification certificate of LPG bottling;

c) The surrounding protection fence of the bottling station is not ventilated or built at a safety distance as prescribed.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) The place at which the LPG bottling station is situated is inconsistent with the planning;

b) The project, design and construction of the LPG bottling station are not approved by competent authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Bottling stations, equipment, pipelines, tanks and auxiliary equipment not complying with provisions on safety under the technical regulations;

b) Machinery and equipment subject to strict requirements for labor safety and hygiene not being registered and inspected as prescribed;

c) Failing to have the process for charging LPG in bottles and tankers, for the operation of machinery and equipment in the station, for handling problems and safety regulations.

5. Fines of from 40,000,000 VND to 50,000,000 VND for leasing, lending or renting, borrowing or forging the Qualification certificate of LPG bottling.

6. Additional forms of sanctions:

a) Confiscating the counterfeit Qualification certificate of LPG bottling regarding the violation prescribed in clause 5 this Article;

a) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottling up to 12 months regarding the violations prescribed in point a and b, clause 4 and 5 this Article;

c) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottling over 12 months regarding repeated violations prescribed in point a and b, clause 4 and 5 this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Being compelled to implement the provisions on conditions LPG bottling stations regarding violations prescribed this Article

Article 12. Violations of conditions for LPG charging stations for cars

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for Failing to have the Qualification certificate of fire regulations as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) The LPG charging station for cars is built inconsistently with the planning or the technical regulations;

b) The LPG charging station for cars is built without Construction license or its project, design and construction are not approved by competent authorities;

c) Failing to have the Qualification certificate of LPG car charging

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to adjust or have the measuring equipment inspected as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional forms on sanctions:

a) Withdrawing the Qualification certificate of LPG car charging up to 12 months regarding the violations prescribed in point a and b clause 2, clause 3 this Article;

b) Withdrawing the Qualification certificate of LPG car charging over 12 months regarding repeated violations prescribed in point a and b clause 2, clause 3 this Article.

5. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG charging stations for cars regarding violations prescribed this Article

Article 13. Violations of conditions for LPG supply stations

1 Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for failing to have the Qualification certificate of fire regulations as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) The LPG supply station is built inconsistently with the planning or the technical regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The LPG supply station does not put up noticeable and legible signs reading “Inflammable”, “No smoking”. “Fire regulations”, “LPG supply station entry and exit regulation”;

d) Failing to have the Qualification certificate of LGP supply.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to adjust or have the measuring equipment inspected as prescribed;

b) Failing to have the written inspection results of equipment subject to strict requirements for LPG supply station safety.

4. Additional forms of sanctions:

a) Withdrawing the Qualification certificate of LGP supply up to 12 months regarding the violations prescribed in point a and b, clause 2, clause 3 this Article;

b) Withdrawing the Qualification certificate of LGP supply over 12 months regarding repeated violations prescribed in point a and b, clause 2, clause 3 this Article;

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Violations of conditions for the lease of depots, ports for LPG export and import

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for leasing of depots, ports for LPG export and import while the Enterprise registration certificate does not apply for the lease of depots, ports for LPG export and import.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Having wharves outside the Vietnam seaport system or wharves not satisfying the technical regulations.

b) Having non-possessory or non-co-processory wharves, or the wharf lease term is invalid;

c) Having LPG depots built inconsistently with the planning or not being approved by competent authorities or not satisfying the technical regulations;

d) Having LPG depots with capacity lower than the prescribed minimum volume;

dd) Having non-possessory or non-co-possessory LPG depots, or the depot lease term is illegitimate.

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to have LPG depots.

4. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on conditions for leasing depots and ports for LPG export and import regarding violations prescribed this Article.

Article 15. Violations of conditions for LPG transport services

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for performing LPG transport services while the Enterprise registration certificate does not apply for LPG transport services.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for performing LPG transport services using means of transport not satisfying the prescribed conditions.

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations

a) Failing to have the means of LPG transport as prescribed;

b) Failing to have the License for dangerous goods transport or Certificate of measuring and safety equipment inspection or the written Registration of quality standard and environment protection as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG transport services regarding violations prescribed this Article

SECTION 2. ACTS OF VIOLATIONS OF PROVISIONS ON THE OPERATION OF WHOLESALE LPG TRADERS

Article 16. Violations of LPG production and processing

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to put up the signs reading “Inflammable”, “No smoking”, “Staff only”, “Fire regulations”, “Regulations on entry and exit of the production and processing area” in LPG production and processing areas as prescribed.

b) Failing to provide professional training for officers and employee working in LPG producing and processing establishments as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for launching LPG products not being inspected and certified as qualified for safety and quality standard by competent State agencies

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The LPG and bottled LPG retail distribution system does not satisfy the prescribed conditions;

c) Wholesaling LPG to wholesale LPG traders not satisfying the prescribed conditions.

4. Additional forms of sanctions:

a) Withdrawing the Technical qualification certificate of LPG production and processing up to 12 months regarding the violations prescribed in clause 2 and 3 this Article;

b) Withdrawing the Technical qualification certificate of LPG production and processing over 12 months regarding repeated violations prescribed in clause 2 and 3 this Article;

5. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on conditions for LPG production and processing regarding violations prescribed this Article.

Article 17. Violations of LPG export and import, temporary import for re-export

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for failing to provide professional training for officers and employers working in LPG business establishments as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Importing used LPG bottles and LPG auxiliary equipment;

b) Importing brand-new LPG bottles and LPG auxiliary equipment from unidentifiable or improper origins

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Importing brand-new LPG bottles and LPG auxiliary equipment but not satisfying the prescribed quality standard or the technical regulations;

b) Importing LPG for re-export while not being wholesale traders

5. Additional forms of sanctions:

a) Confiscating the LPG bottles and LPG auxiliary equipment regarding the violations prescribed in point a clause 2 this Article;

b) Confiscating the LPG bottles and LPG auxiliary equipment regarding the violations prescribed in point b clause 2 and point a clause 3 this Article in case the constrained re-export prescribed in point b clause 5 this Article is not required

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Being compelled to re-export the LPG bottles and LPG auxiliary equipment regarding the violations prescribed in point b clause 2 and point a clause 3 this Article.

Article 18. Violations of other provisions on wholesale LPG traders

1. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to refund the deposit to customers no longer needing LPG bottles.

b) Selling LPG and bottled LPG to subjects outside the distribution system, except for selling to direct consumers under contracts.

2. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Signing contracts with traders not satisfying the conditions for agents, general agents, bottled LPG stores;

b) Wholesaling LPG to other LPG traders not satisfying the prescribed conditions;

c) Purchasing or selling LPG to LPG traders with LPG bottling stations, LPG supply stations, LPG charging stations for cars not satisfying the prescribed conditions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Leasing out depots, ports for export and import, means of transport to LPG traders not satisfying the prescribed conditions;

e) Failing to sustain the minimum LPG circulation reserve volume of the distribution system.

3. Remedial measures:

a) Being compelled to implement law provisions on violations prescribed this Article;

b) Being compelled to refund deposit to customers no longer needing LPG bottles regarding the violations prescribed in point a clause 1 this Article.

SECTION 3. ACTS OF VIOLATIONS OF PROVISIONS ON THE OPERATION OF LPG AGENTS, GENERAL AGENTS AND BOTTLED LPG STORES

Article 19. Violations of LPG general agents

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for failing to provide professional training for officers and employees working in business establishments of the LPG general agent as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Signing contracts with traders not satisfying the conditions for LPG agents or bottled LPG stores.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Selling LPG at LPG charging stations for cars and bottled LPG not satisfying the conditions for market circulation.

b) Trading different kinds of LPG from unidentifiable origins or inconsistent with the signed agent contracts with wholesale LPG traders;

c) Storing, circulating, selling different kinds of LPG and LPG bottles from LPG traders not stated in the contract;

d) Failing to return to the wholesale LPG trader all the LPG bottles put up as collateral and the LPG bottle files upon liquidating the agent contract or general agent contract.

4. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for traders being general agents not sustaining the prescribed minimum LPG circulation reserve volume.

5. Additional forms of sanctions:

Confiscating LPG bottles and bottled LPG not satisfying the conditions for market circulation regarding the violations prescribed in point a, b and c clause 3 this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Being compelled to implement the provisions on LPG general agents regarding violations prescribed this Article;

b) Being compelled to return all the LPG bottles put up at collateral and the LPG bottle files to wholesale LPG traders regarding the violations prescribed in point d clause 3 this Article;

c) Being compelled to withdraw and destruct the sold LPG and bottled LPG not satisfying the conditions for circulation regarding the violations prescribed in point a clause 3 this Article.

Article 20. Acts of violations of LPG agentsLPG agents

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for failing to provide professional training for officers and employees in business establishments of LPG agents as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Signing contracts with more wholesale LPG traders or LPG general agents than the prescribed quantity;

b) Not using logbook to monitor the kinds of LPG sold to customers.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Trading different kinds of LPG and bottled LPG from unidentifiable origins

c) Selling LPG and bottled LPG inconsistently with the signed agent contracts with wholesale LPG traders or general agents;

4. Additional forms of sanctions:

Confiscating LPG and bottled LPG regarding violations prescribed clause 3 this Article.

5. Remedial measures:

a) Being compelled to implement the provisions on LPG agents regarding the violations prescribed in clause 1 and 2 this Article;

b) Being compelled to withdraw and destruct the sold bottled LPG not satisfying the conditions for circulation regarding the violations prescribed in point a clause 3 this Article.

Article 21. Violations of bottled LPG stores

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for failing to provide professional training for officers and employees in bottled LPG stores as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Signing bottled LPG sale contracts with more LPG traders than the prescribed quantity;

b) Selling LPG bottles from non-contractual LPG traders;

c) Extracting, charging, repairing LPG bottles at improper places.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Selling bottled LPG not satisfying the conditions for market circulation;

b) Trading LPG and bottled LPG from unidentifiable origins;

c) Selling bottled LPG inconsistent with the signed contracts with wholesale LPG traders, agents and general agents.

4. Additional forms of sanctions:

a) Confiscating bottled LPG regarding the violations prescribed in point b clause 2 and clause 3 this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Withdrawing the Business qualification certificate over 12 months regarding repeated violations prescribed in point b clause 2 and clause 3 this Article.

5. Remedial measures:

a) Being compelled to implement the law provisions regarding the violations prescribed in clause 1 and 2 this Article;

b) Being compelled to withdraw and destruct the sold bottled LPG not satisfying the conditions for circulation regarding the violations prescribed in point a clause 3 this Article.

SECTION 4. ACTS OF VIOLATIONS OF LPG SUPPY AND CHARGING

Article 22. Violations of provisions on LPG bottling

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to put up noticeable and legible signs reading “Inflammable”, “No smoking”. “Fire regulations”, “LPG supply station entry and exit regulation” at the LPG bottling station at LPG bottling stations;

b) Failing to provide professional training for officers and employees in LPG bottling stations as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Charging LPG in the bottles not satisfying the prescribed conditions for circulation.

b) Signing contracts of LPG bottling with other LPG traders not satisfying the prescribed conditions.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Storing LPG bottles from traders that have not signed the contract of LPG bottling with the bottling station;

b) Charging LPG in bottles not in the station owner’s possession, except for bottling under contracts.

4. Additional forms of sanctions:

a) Confiscating violating exhibits regarding the violations prescribed in point a clause 2 and clause 3 this Article;

b) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottling up to 12 months regarding reoccurring or recurring violations prescribed in point b clause 2 and clause 3 this Article.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Violations of provisions on LPG car charging.

1. Fines of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for Failing to provide professional training for officers and employees in LPG charging station for car as prescribed.

2. Fines of 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for cooperating and contributing capital for constructing LPG charging station for cars to gas stations not being issued with the Qualification certificate of petrol business.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for bottling LPG at LPG charging stations for cars.

4. Additional forms of sanctions:

a) Confiscating bottled LPG and LPG bottles regarding the violations prescribed in clause 3 this Article;

b) Withdrawing the Qualification certificate of LPG car charging up to 12 months regarding the violations prescribed in clause 3 this Article;

 c) Withdrawing the Qualification certificate of LPG car charging over 12 months regarding repeated violations prescribed in clause 3 this Article;

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Violations of provisions on LPG supply

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to provide customers with the LPG safety manual in which specifying the phone numbers of the LPG supply station and its managing personnel;

b) Failing to provide professional training for officers and employees in the LPG supply station as prescribed.

2. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for selling LPG to customer not complying with the fire regulations and safety regulations.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Selling LPG to specialized means of transport not satisfying the prescribed conditions;

b) Bottling LPG at LPG supply stations.

4. Additional forms of sanctions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Withdrawing the Qualification certificate of LGP supply up to 12 months regarding the violations prescribed in clause 3 this Article;

 c) Withdrawing the Qualification certificate of LGP supply over 12 months regarding repeated violations prescribed in clause 3 this Article;

5. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on LPG supply regarding the violations prescribed in this Article;

Article 25. Other violations of the operations of LPG bottling stations, LPG car charging stations, LPG supply stations

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Using portable charging stations:

b) Bottling unrechargeable mini LPG bottles.

2. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Bottling LPG or charging LPG for other vehicles and devices from tankers.

3. Additional forms of sanctions:

a) Confiscating violating exhibits regarding the violations prescribed in clause 1 this Article;

b) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottling, Qualification certificate of LPG car charging, Qualification certificate of LGP supply up to 12 months regarding the violations prescribed in clause 1 and 2 this Article;

b) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottling, Qualification certificate of LPG car charging, Qualification certificate of LGP supply over 12 months regarding repeated violations prescribed in clause 1 and 2 this Article;

4. Remedial measures:

Being compelled to have the LPG bottles inspected regarding the violations prescribed in point a clause 2 this Article;

SECTION 5. VIOLATIONS COMMITTED BY TRADERS PROVIDING LPG SERVICES

Article 26. Violations committed by the trader leasing out LPG depots and ports for LPG export and import

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to have the Qualification certificate of fire regulations as prescribed.

b) Failing to provide professional training for officers and employees in the business establishments of the traders leasing out LPG depots and ports for LPG export and import.

2. Fines of from 15,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Signing the lease contract of LPG depots and ports for LPG export and import with wholesale LPG traders or agents, general agents not satisfying the prescribed conditions;

b) Leasing out LPG depots and ports for export, import and delivery to receive LPG ships without contracts

3. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on leasing LPG depots and ports for LPG export and import regarding the violations prescribed in this Article;

Article 27. Violations of traders providing LPG transport services

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for Failing to provide professional training for officers and employees in the LPG transport service establishments, including the means of LPG transport drivers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Transporting LPG under the contracts with LPG traders not satisfying the prescribed conditions;

b) Hiring means of LPG transport not satisfying the prescribed conditions or banned from traffic;

c) Not implementing the safety regulations when transporting LPG.

3. Remedial measures:

a) Being compelled to implement the provisions on LPG transport services regarding the violations prescribed in clause 1 this Article;

b) Being compelled to implement the provisions on LPG transport safety regulations regarding the violations prescribed in point c clause 2 this Article.

SECTION 6. ACTS OF VIOLATIONS OF PROVISIONS ON LPG BOTTLE PRODUCTION, REPAIR AND INSPECTION

Article 28. Violations committed by LPG bottle producing and repairing establishments

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for Failing to provide professional training for officers and employees in LPG bottle producing and repairing establishments as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Producing, repairing LPG bottles without Qualification certificate of LPG bottle repair and production;

b) Not fully implement the provisions on LPG bottle repair and production promulgated by the Ministry of Industry and Trade but not being prescribed in this Decree.

3. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Producing, repairing LPG bottles for traders not being their owners;

b) Producing, repairing LPG bottles and auxiliary equipment not satisfying the prescribed quality standard;

c) Circulating LPG bottles with identical serial numbers;

d) Producing, repairing LPG bottles for their owners without contract.

4. Additional forms of sanctions:

a) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottle production and repair up to 12 months regarding the violations prescribed in clause 3 this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on LPG bottles production and repair regarding the violations prescribed in this Article.

Article 29. Violations committed by LPG bottle inspection posts

1. Fines of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for Failing to provide professional training for officers and employees in LPG bottle inspection posts as prescribed.

2. Fines of 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Carrying out LPG bottle inspection without the Qualification certificate of LPG bottle inspection;

b) Failing to fully implement the provisions on LPG bottle inspection posts promulgated by the Ministry of Industry and Trade that are not prescribed in this Decree.

3. Additional forms of sanctions:

a) Withdrawing the Qualification certificate of LPG bottle inspection up to 12 months regarding the violations prescribed in point b clause 2 this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions on LPG bottle inspection posts regarding the violations prescribed in this Article.

SECTION 7. ACTS OF VIOLATIONS OF PROVISIONS ON LPG BOTTLES AND BOTTLED LPG

Article 30. Violations of provisions on circulating LPG bottles

1. Fines of from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Failing to have the LPG bottle technical safety inspected before putting into use;

b) Circulating LPG bottles of which the technical safety inspection term has expired;

c) Circulating LPG bottles failing to retain the shape compared to that of the original design that has undergone technical safety inspection;

d) Failing to have adequate LPG bottle files as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Fines of from 40,000,000 VND to 50,000,000 VND for one of the following illegal acts of changing the original shape, structure and weight of LPG bottles:

a) Replacing feet, cutting handles

b) Wrecking logos, replacing brand names and serial numbers;

c) Welding and adding more metal

d) Swapping valves;

dd) Other illegal acts of changing the original shape, structure and weight of LPG bottles.

4. Additional forms of sanctions:

Confiscating LPG bottles not satisfying the conditions for circulation regarding the violations prescribed in point c, clause 1 and clause 3 this Article.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Suspend the circulation and the use of LPG bottles regarding the violations prescribed in clause 1 and 2 this Article;

b) Withdraw the circulating LPG bottles and have them inspected regarding the violations prescribed in point a and b clause 1 this Article;

c) Withdraw and destruct the circulating LPG bottles regarding the violations prescribed in point c clause 1 and clause 3 this Article;

d) Withdraw the LPG bottles regarding the violations prescribed in clause 2 this Article;

dd) Implement the provisions on LPG bottle files regarding the violations prescribed in point d clause 1 this Article.

Article 31. Violations of other provisions on LPG bottles and bottled LPG

1. Fines of from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts of violations:

a) Trading unsealed or improperly sealed bottled LPG;

b) Using unrechargeable mini bottled LPG in eating and drinking service establishments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Trading unrechargeable mini LPG bottles or mini bottled LPG;

b) Circulating LPG bottles with identical serial numbers;

c) Trading and exchanging the kinds of LPG bottles and bottled LPG from LPG traders not stated in the contracts;

d) Trading, transporting and storing bottled LPG not satisfying the conditions for circulation;

3. Fines of from 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for illegal acts of appropriating, trading and exchanging non-possessory LPG bottles, except for hired charges.

4. Additional forms of sanctions:

Confiscating LPG bottles and bottled LPG regarding the violations prescribed in point b clause 1, clause 2 and 3 this Article.

5. Remedial measures:

Being compelled to implement the provisions bottled LPG circulation regarding the violations prescribed in point a clause 1 this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AUTHORITY AND PROCEDURES FOR SANCTIONS FOR ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF LPG BUSINESS

Article 32. Authority to sanction against administrative violations delegated to People’s Committees

Presidents of the People’s Committees at all levels are authorized to sanction against administrative violations of LPG business prescribed in this Decree within their authority prescribed in the Ordinance on Handling administrative violations 2002, amended and supplemented in 2008.

Article 33. Authority to sanction against administrative violations delegated to Market management agencies

1. Competent individuals in Market management agencies prescribed in the Ordinance on Handling administrative violations in 2002 are entitled to sanction against administrative violations of LPG business prescribed in this Decree.

2. Authority to sanction against administrative violations as prescribed in clause 1 this Article delegated to the Leader of the market management teams:

a) Issuing warnings;

b) Imposing fines of up to 5,000,000 VND;

c) Confiscating exhibits and means of violations with the value up to 30,000,000 VND;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Authority to sanction against administrative violations as prescribed in clause 1 this Article delegated to the Directors of Sub-departments of Market management:

a) Issuing warnings;

b) Imposing fines of up to 20,000,000 VND;

c) Withdrawing the Qualification certificate of LPG business, Qualification certificate of LPG bottling, Qualification certificate of LPG car charging, Technical qualification certificate of LPG production and processing, Qualification certificate of LGP supply, Qualification certificate of LPG bottle production and repairs, Qualification certificate of LPG bottle inspection;

d) Confiscating exhibits, means of administrative violations;

dd) Constraining the violating organizations and individuals to implement the remedial measures regarding administrative violations prescribed in this Decree

4. Authority to sanction against administrative violations as prescribed in clause 1 this Article delegated to the Directors of Departments of Market management:

a) Issuing warnings;

b) Imposing fines of up to 70,000,000 VND;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscating exhibits, means of administrative violations;

dd) Constraining the violating organizations and individuals to implement the remedial measures regarding administrative violations prescribed in this Decree

Article 34. Authority to sanction against administrative violations delegated to agencies of Public security, Customs, Border guard, Coastguard and Line Inspectorate

Individuals competent to sanction against administrative violations delegated by agencies of Public security, Customs, Border guard, Coastguard and Line Inspectorate are entitled to sanction against administrative violations of LPG business prescribed in this Decree by the authorized domains and localities prescribed in the Ordinance on handling administrative violations of 2002, amended and supplemented in 2008.

Article 35. Principles of determining the sanction authority and sanction authorization

The principles of determining the sanction authority and sanction authorization of LPG business are implemented as prescribed in the Ordinance on handling administrative violations 2002, amended and supplemented in 2008 and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 26, 2008 detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on handling administrative violations of 2002 and the Ordinance on amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on handling administrative violations promulgated in 2008.

Article 36. Procedures for sanctions for administrative violations and the implementation of the decisions on sanctions for administrative violations

Procedures for sanctions for administrative violations, the implementation of the decisions on sanctions for administrative violations and other provisions relating to sanction against administrative violations of LPG business shall be implemented as prescribed in the Ordinance on handling administrative violations 2002, amended and supplemented in 2008 and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 26, 2008 detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on handling administrative violations of 2002 and the Ordinance on amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on handling administrative violations promulgated in 2008.

Chapter 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 37. Effect

This Decree takes effect from January 01, 2012.

The previous provisions contrary to this Decree are abolished.

1. The Minister of Industry and Trade is responsible to guide and organize the implementation of this Decree.

2. Ministers, Heads or ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of central-affiliated cities and provinces are responsible to implement this Decree./.

 

 

 

FOR THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.529

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!