Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 104/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 104/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bán sai giá bán lẻ xăng dầu bị phạt đến 20 triệu

Ngày 16/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh (KD) xăng dầu.

Theo đó, với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Các hành vi không niêm yết giá bán lẻ hoặc niêm yết giá bán lẻ không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, bán sai giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đồng thời, còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đến 12 tháng và buộc nộp lại NSNN số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm.

Ngoài ra, mức phạt có thể lên đến 70 triệu đồng cho các hành vi vi phạm về quản lý KD xăng dầu tại khu vực biên giới; về vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới.

Bên cạnh đó, NĐ cũng quy định cụ thể mức phạt cho hành vi vi phạm về KD xăng dầu nhập lậu, quy định về biển hiệu, về dự trữ, điều kiện KD xuất nhập khẩu, sản xuất xăng dầu, điều kiện KD đại lý, cửa hàng bán lẻ.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 01/01/2012.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu.

2. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu là hành vi của cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác về kinh doanh xăng dầu không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này.

Điều 4. Áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

MỤC 1. VI PHẠM VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 5. Vi phạm về sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực;

b) Tự tẩy xóa, sửa chữa Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

d) Làm giả hoặc sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu giả.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tịch thu Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu giả đối với vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 6. Vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

b) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

c) Làm giả hoặc sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực hoặc đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

b) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

MỤC 2. VI PHẠM VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 7. Vi phạm về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng nhưng không đúng quy định;

b) Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu nhưng không đúng quy định;

c) Có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không đúng quy định;

d) Có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định;

đ) Có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay nhưng không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng chuyên dụng;

b) Không có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu;

c) Không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng;

d) Không có hệ thống phân phối xăng dầu;

đ) Không có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 8. Vi phạm về điều kiện sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cơ sở sản xuất xăng dầu không theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt;

b) Có phòng thử nghiệm, đo lường nhưng không đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản xuất theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cơ sở sản xuất xăng dầu không được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư;

b) Không có phòng thử nghiệm, đo lường để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản xuất theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 9. Vi phạm về điều kiện kinh doanh của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu;

b) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng không đúng quy định;

b) Có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định;

c) Có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có kho, bể chứa xăng dầu;

b) Không có hệ thống phân phối xăng dầu;

c) Không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 10. Vi phạm về điều kiện kinh doanh của đại lý bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với đại lý bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu;

b) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đại lý bán lẻ xăng dầu không có cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh của đại lý bán lẻ xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 11. Vi phạm về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

b) Không có đủ trang thiết bị tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định hoặc trang thiết bị tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không có trang thiết bị tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 12. Vi phạm về điều kiện kinh doanh dịch vụ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu hoặc kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu hoặc kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh xăng dầu;

b) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh hoặc cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp sử dụng phương tiện vận tải không được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu có cầu cảng hoặc có kho chứa nhưng không đúng quy định;

b) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu không có cầu cảng chuyên dụng hoặc không có kho chứa;

b) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN XĂNG DẦU

Điều 13. Vi phạm về niêm yết giá bán và giá bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng;

b) Bán sai giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc niêm yết giá đúng quy định đối với vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 14. Vi phạm về quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân đầu mối

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không gửi quyết định giá và phương án giá đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu;

b) Không thông báo hoặc không gửi quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có hành vi không chấp hành quy định về mức điều chỉnh giá, thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu và thời gian tối đa giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đối với vi phạm tại khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU

Điều 15. Vi phạm về sử dụng phương tiện đo lường trong kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định hoặc dấu kiểm định, tem kiểm định phương tiện đo xăng dầu đã hết hiệu lực;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương tiện đo mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của phương tiện đo như tác động, điều chỉnh, sửa chữa, thay thế, lắp thêm, rút bớt thiết bị của phương tiện đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn cho phép;

c) Sử dụng phương tiện đo bị sai, bị hỏng hoặc không đúng quy định về đo lường xăng dầu;

d) Sử dụng phương tiện đo xăng dầu không có Giấy chứng nhận kiểm định, dấu kiểm định, tem kiểm định theo quy định;

đ) Không thực hiện kiểm định phương tiện đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

e) Có hành vi gian lận khác về đo lường khi bán xăng dầu.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá;

c) Tịch thu Giấy chứng nhận kiểm định đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, điểm b và c khoản 2 Điều này;

d) Tịch thu phương tiện đo và các thiết bị khác đối với vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đình chỉ sử dụng phương tiện đo vi phạm và thực hiện kiểm định phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điểm b, c và e khoản 2 Điều này.

Điều 16. Vi phạm về chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi đưa xăng dầu vào lưu thông có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Doanh nghiệp sản xuất xăng dầu có hành vi đưa xăng dầu vào lưu thông khi đưa được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không bảo đảm chất lượng theo Tiêu chuẩn công bố áp dụng;

b) Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu có hành vi đưa xăng dầu vào lưu thông có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng;

c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu có hành vi làm thay đổi chất lượng xăng dầu hoặc gian lận về chất lượng xăng dầu trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu. nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a và b khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a và b khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đình chỉ lưu thông đối với xăng dầu chưa được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không đảm bảo chất lượng đối với vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi toàn bộ lượng xăng dầu chưa được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không đảm bảo chất lượng đang lưu thông trên thị trường đối với vi phạm quy định tại Điều này;

c) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế xăng dầu có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với vi phạm quy định tại Điều này;

d) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy xăng dầu có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng trong trường hợp không thực hiện được biện pháp quy định tại điểm c khoản 4 Điều này hoặc gây hại cho sức khỏe, an toàn, môi trường.

MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH KHÁC VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 17. Vi phạm về đăng ký hệ thống phân phối

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đại lý bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổng đại lý xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với doanh nghiệp sản xuất có hệ thống phân phối, doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về đăng ký hệ thống phân phối đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 18. Vi phạm về đối tượng mua, bán xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có hành vi bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, trừ trường hợp bán trực tiếp cho các hộ công nghiệp và thương nhân đầu mối khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về đối tượng mua, bán xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 19. Vi phạm về giao, nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với đại lý bán lẻ xăng dầu có hành vi làm đại lý bán lẻ xăng dầu vượt quá số lượng tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có hành vi làm tổng đại lý vượt quá số lượng thương nhân đầu mối theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thương nhân đầu mối có hành vi giao tổng đại lý, đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định;

b) Doanh nghiệp nhận làm tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có hành vi ký hợp đồng tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu với doanh nghiệp không đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 20. Vi phạm về chuyển tải, sang mạn xăng dầu

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện chuyển tải, sang mạn xăng dầu đúng vị trí quy định đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 21. Vi phạm về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Doanh nghiệp sản xuất xăng dầu xuất khẩu xăng dầu không phải do mình sản xuất, gia công xuất khẩu;

b) Gia công xuất khẩu xăng dầu khi không phải là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định hoặc đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhập khẩu xăng dầu thấp hơn hạn mức tối thiểu về số lượng, chủng loại được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao hàng năm;

b) Sản xuất xăng dầu thấp hơn kế hoạch đã đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận hàng năm;

c) Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xăng dầu không theo đúng kế hoạch đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện đúng kế hoạch sản xuất, hạn mức nhập khẩu xăng dầu, kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xăng dầu theo quy định đối với vi phạm tại khoản 3 Điều này.

Điều 22. Vi phạm về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với doanh nghiệp sản xuất xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Duy trì mức dự trữ nguyên liệu sản xuất xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo kế hoạch đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định trong trường hợp có hệ thống phân phối trên thị trường.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu hoặc dự trữ nguyên liệu sản xuất xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về biển hiệu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không ghi tên hoặc ghi không đúng tên thương nhân đầu mối giao xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có hành vi không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân đầu mối trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về ghi tên thương nhân đầu mối trên biển hiệu cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định về bán xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng;

b) Niêm yết thời gian bán hàng không rõ ràng, dễ thấy.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cắt giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng;

b) Không bán hàng hoặc ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng;

c) Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổng đại lý, thương nhân đầu mối có hành vi cắt giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định về bán xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới không đúng quy định nếu trị giá xăng dầu đến 10.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ 100.000.000 đồng trở lên và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu xăng dầu đối với vi phạm quy định tại Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

d) Tịch thu phương tiện vận chuyển xăng dầu đối với vi phạm quy định tại Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp: hàng hóa vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên; vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá; sử dụng biển kiểm soát không phải của phương tiện vận chuyển đó hoặc biển kiểm soát phương tiện không phải do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; phương tiện bị hoán cải để vận chuyển hàng hóa vi phạm; có hành vi trốn tránh hoặc cản trở người thi hành công vụ, trừ các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 26. Vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhập lậu

Hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu áp dụng Điều 22 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ để xử phạt.

Điều 27. Vi phạm quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây nếu trị giá xăng dầu đến 10.000.000 đồng:

a) Vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới không đúng quy định;

b) Buôn bán, trao đổi xăng dầu trên biển với tàu thuyền, phương tiện đánh bắt thủy sản của nước ngoài.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ trên 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này nếu trị giá xăng dầu từ 100.000.000 đồng trở lên và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có một trong các hành vi vi phạm quy định quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới do Bộ Công Thương ban hành mà chưa quy định tại Nghị định này.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu xăng dầu đối với vi phạm quy định tại Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đến 12 tháng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên 12 tháng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hoặc vi phạm trong thời gian thực hiện bình ổn giá.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các quy định quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới đối với vi phạm tại Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008.

Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

1. Những người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 có quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định này.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá đến 30.000.000 đồng;

d) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

Điều 30. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Thanh tra chuyên ngành

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra chuyên ngành có quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định này thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008.

Điều 31. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt và ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt và ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 32. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Bãi bỏ Điều 10 Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Điều 34. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 104/2011/ND-CP

Hanoi, November 16, 2011

 

DECREE

ON THE SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN PETROL AND OIL TRADING

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 14, 2005 Commercial Law;

Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations; and the April 2, 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

DECREES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Decree specifies administrative violations, sanctioning forms and levels, remedial measures, competence and procedures for sanctioning administrative violations in petrol and oil trading.

2. Administrative violations in petrol and oil trading are acts intentionally or unintentionally committed by individuals and organizations in violation of regulations on state management of petrol and oil trading, which do not constitute crimes and shall be administratively sanctioned under this Decree.

3. Other administrative violations in petrol and oil trading which are not specified in this Decree shall be handled under regulations on sanctioning of administrative violations in relevant fields.

Article 2. Subjects of application

1. Vietnamese individuals and organizations that commit administrative violations in petrol and oil trading in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

2. Foreign individuals and organizations that commit administrative violations in petrol and oil trading in the territory of the Socialist Republic of Vietnam, unless otherwise provided by treaties to which Vietnam is a contracting party.

Article 3. Sanctioning forms and remedial measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Warning;

b/ Fine.

2. Depending on the nature and severity of their violations, administrative violators may be subject to either or both of the following additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use certificates of eligibility for petrol and oil trading or petrol and oil import or export licenses;

b/ Confiscation of physical evidence and means used in administrative violations.

3. Depending on the nature and severity of their violations, administrative violators may be subject to one or several of the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

Article 4. Application of regulations on sanctioning of administrative violations

Principles of sanctioning administrative violations; extenuating circumstances and aggravating circumstances; statute of limitations for sanctioning administrative violations; duration upon the expiration of which an organization or a person is regarded as having never been administratively handled; application of sanctioning forms and remedial measures; and responsibilities of competent persons for handling administrative violations in petrol and oil trading comply with the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, which was revised in 2008, and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16, 2008, detailing a number of articles of the 2002 and 2008 Ordinances.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1: VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PETROL AND OIL IMPORT OR EXPORT LICENSES OR CERTIFICATES OF ELIGIBILITY FOR PETROL AND OIL TRADING

Article 5. Violations in the use of petrol and oil import or export licenses

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Importing or exporting petrol and oil with an expired petrol and oil import or export license;

b/ Erasing or modifying a petrol and oil import or export license;

c/ Leasing, lending, renting or borrowing a petrol and oil import or export license;

d/ Forging a petrol and oil import or export license or using a forged one.

2. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified at Points b and c, Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Confiscation of forged petrol and oil import or export licenses, for the violations specified at Point d, Clause 1 of this Article.

Article 6. Violations in the use of certificates of eligibility for petrol and oil trading

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Erasing or modifying a certificate of eligibility for petrol and oil trading;

b/ Leasing, lending, renting or borrowing a certificate of eligibility for petrol and oil trading;

c/ Forging or a certificate of eligibility for petrol and oil trading or using a forged one.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Trading in petrol and oil with an expired certificate of eligibility for petrol and oil trading or after having the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading deprived of or having such certificate revoked;

b/ Trading in petrol and oil without certificate of eligibility for petrol and oil trading.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for up to 12 months, for the violations specified at Points a and b, Clause 1 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for more than 12 months, for the violations specified at Points a and b, Clause 1 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism;

c/ Confiscation of forged certificates of eligibility for petrol and oil trading, for the violations specified at Point c, Clause 1 of this Article.

Section 2: VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PETROL AND OIL TRADING CONDITIONS

Article 7. Violations of regulations on petrol and oil import or export conditions

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for importing or exporting petrol and oil with an enterprise registration certificate containing no petrol and oil trading registration.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on petrol and oil importers or exporters for one of the following violations:

a/ Having a pier which fails to satisfy prescribed requirements;

b/ Having a depot for imported petrol and oil which fails to satisfy prescribed requirements;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Having a petrol and oil distribution system which fails to satisfy prescribed requirements;

e/ Having jet fuel filling equipment which fails to satisfy prescribed requirements.

3. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on petrol and oil importers or exporters for one of the following violations:

a/ Having no special-use pier;

b/ Having no depot for imported petrol and oil;

c/ Having no special-use petrol and oil transportation vehicles and vessels;

d/ Having no petrol and oil distribution system;

e/ Having no jet fuel filling equipment.

4. Additional sanctioning forms:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism.

5. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on petrol and oil import or export conditions, for the violations specified in this Article.

Article 8. Violations of regulations on petrol and oil production conditions

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for producing petrol and oil with an enterprise registration certificate containing no petrol and oil trading registration.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on petrol and oil producers for one of the following violations:

a/ Producing petrol and oil beyond the approved master plan;

b/ Having a testing or measuring laboratory which is incapable of inspecting quality of produced petrol and oil under regulations.

3. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on petrol and oil producers for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Having no testing or measuring laboratory to inspect quality of produced petrol and oil under regulations.

4. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on petrol and oil production conditions, for the violations specified in this Article.

Article 9. Violations of regulations on trading conditions of petrol and oil trading general agents

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on petrol and oil trading general agents for one of the following violations:

a/ Trading in petrol and oil with an enterprise registration certificate containing no petrol and oil trading registration;

b/ Failing to provide professional training in fire prevention and fighting and environmental protection under regulations for managers and employees directly engaged in petrol and oil trading.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on petrol and oil trading general agents for one of the following violations:

a/ Having petrol and oil depots or tanks which fail to satisfy prescribed requirements;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Having petrol and oil transportation vehicles and vessels which fail to satisfy prescribed requirements.

3. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on petrol and oil trading general agents for one of the following violations:

a/ Having no petrol and oil depot or tank;

b/ Having no petrol and oil distribution system;

c/ Having no special-use petrol and oil transportation vehicle or vessel.

4. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on trading conditions of petrol and oil trading general agents, for the violations specified in this Article.

Article 10. Violations of regulations on trading conditions of petrol and oil retail agents

1. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed on petrol and oil retail agents for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Failing to provide professional training in fire prevention and fighting and environmental protection under regulations for managers and employees directly engaged in petrol and oil trading.

2. A fine of between VND 15,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on petrol and oil retail agents having no petrol and oil retail stores as required.

3. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on trading conditions of petrol and oil retail agents, for the violations specified in this Article.

Article 11. Violations of regulations on trading conditions of petrol and oil retail stores

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for failure to provide professional training in fire prevention and fighting and environmental protection under regulations for managers and employees directly engaged in petrol and oil trading.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Locating a petrol and oil retail store not in the location indicated in the certificate of eligibility for petrol and oil trading;

b/ Having insufficient or substandard equipment in a petrol and oil retail store as required.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Locating a petrol and oil retail store not in line with the approved master plan;

b/ Having no equipment in a petrol and oil retail store as required.

4. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for up to 12 months, for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for more than 12 months, for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism.

5. Remedial measures:

a/ Forcible dismantlement of petrol and oil retail stores, for the violations specified at Point a, Clause 2 and Point a, Clause 3 of this Article;

b/ Forcible compliance with regulations on petrol and oil trading conditions, for the violations specified in this Article.

Article 12. Violations of regulations on conditions for petrol and oil service provision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Providing petrol and oil transportation services or leasing ports or depots for petrol and oil receipt with an enterprise registration certificate containing no petrol and oil trading registration;

b/ Failing to provide professional training in fire prevention and fighting and environmental protection under regulations for managers and employees directly engaged in petrol and oil trading or those directly using means of transport.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Having piers or depots not satisfying set requirements, for enterprises leasing ports or depots for petrol and oil receipt;

b/ Having means of transport not satisfying set requirements, for enterprises providing petrol and oil transportation services.

3. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Having no special-use pier or depot, for enterprises leasing ports or depots for petrol and oil receipt;

b/ Having no special-use means of transport for petrol and oil, for enterprises providing petrol arid oil transportation services.

4. Remedial measure:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3: VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PETROL AND OIL SELLING PRICES

Article 13. Violations of regulations on petrol and oil price display and retail prices

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Failing to display petrol and oil retail prices or displaying petrol and oil retail prices improperly or unclearly, causing confusion to customers;

b/ Selling petrol and oil not at displayed prices set by wholesale traders.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for acts of adjusting petrol and oil retail prices not at points of time prescribed by wholesale traders.

3. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for up to 12 months, for the violations specified at Point b, Clause 1, and in Clause 2 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for more than 12 months, for the violations specified at Point a, Clause 1, and in Clause 2 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Forcible display of prices under regulations, for the violations specified at Points a, Clause 1 of this Article;

b/ Forcible refund to the state budget of illegal profits earned from the commission of administration violations, for the violations specified at Point b, Clause 1, and in Clause 2 of this Article.

Article 14. Violations of the procedures for adjusting petrol and oil retail prices of wholesale traders

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on wholesale traders for one of the following violations:

a/ Failing to send price decisions and plans to competent state agencies upon increasing or reducing petrol and oil retail prices;

b/ Failing to notify or send decisions on increased or reduced petrol and oil retail prices to units in the petrol and oil distribution system before these prices become effective for application.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on wholesale traders for failing to comply with regulations on the price adjustment level and the minimum interval between two consecutive price adjustments when increasing petrol and oil retail prices or the maximum interval between two consecutive price adjustments when reducing petrol and oil retail prices.

3. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified in Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a/ Forcible compliance with regulations on adjustment of petrol and oil retail prices, for the violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Forcible refund to the state budget of illegal profits earned from the commission of administrative violations, for the violations specified in Clause 2 of this Article.

Section 4: VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PETROL AND OIL MEASUREMENT AND QUALITY CONTROL

Article 15. Violations of regulations on use of measuring devices in petrol and oil trading

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Using an expired inspection certificate, seal or stamp for a petrol and oil measuring device;

b/ Using an erased, modified or forged inspection certificate.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Changing the technical state and measuring characteristics of a measuring device by impacting, adjusting, repairing, replacing, adding details to or pulling out details from a measuring device or using other equipment to correct errors of a measuring device in excess of the permitted limit;

c/ Using an erroneous or broken measuring device or using measuring device not in compliance with regulations on petrol and oil measurement;

d/ Using a petrol and oil measuring device without an inspection certificate, seal or stamp under regulations;

e/ Failing to inspect measuring devices within the prescribed time limit at the request of a competent agency;

f/ Committing another measurement fraud in selling petrol and oil.

3. Additional sanctioning measures:

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for up to 12 months, for the violations specified in Clause 2 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for more than 12 months, for the violations specified in Clause 2 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization;

c/ Revocation of an inspection certificate, for the violations specified at Point c, Clause 1, and Points b and c, Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a/ Forcible termination of use of violating measuring devices and forcible inspection of measuring devices before being used, for the violations specified at Point a, Clause 1, and Points a, d, e and f, Clause 2 of this Article;

b/ Forcible refund to the state budget of illegal profits earned from the commission of administrative violations, for the violations specified at Points b, c and f, Clause 2 of this Article.

Article 16. Violations of regulations on quality of petrol and oil in market circulation

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on petrol and oil general agents, agents or retail stores for putting into circulation petrol and oil of quality unconformable with national technical regulations or standards announced for application.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Putting into circulation petrol and oil without obtaining a certificate of conformity with national technical regulations or of quality not up to standards announced for application, for petrol and oil producers;

b/ Putting into circulation petrol and oil of quality unconformable with national technical regulations or standards announced for application, for petrol and oil importers;

c/ Changing or committing a fraud in petrol and oil quality in the course of service provision, for petrol and oil service providers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified in Clause 1, and at Points a and b, Clause 2 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified in Clause 1, and at Points a and b, Clause 2 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization.

4. Remedial measures:

a/ Forcible termination of circulation of petrol and oil without certificates of conformity with national technical regulations or of inferior-quality petrol and oil, for the violations specified in this Article;

b/ Forcible recall of petrol and oil volumes without certificates of conformity with national technical regulations or of inferior-quality petrol and oil volumes currently in market circulation, for the violations specified in this Article;

c/ Forcible change of use purposes or forcible reprocessing of petrol and oil of quality unconformable with national technical regulations or standards announced for application, for the violations specified in this Article;

d/ Forcible re-export or destruction of petrol and oil of quality unconformable with national technical regulations or standards announced for application, in case it is impossible to apply the measure specified at Point c, Clause 4 of this Article or for petrol and oil harmful to health, safety and the environment.

Section 5: VIOLATIONS OF OTHER REGULATIONS ON PETROL AND OIL TRADING

Article 17. Violations of regulations on registration of distribution systems

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Failing to register the distribution system with a competent state management agency under regulations;

b/ Committing a fraud in the declaration and registration of a distribution system.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on petrol and oil general agents for one of the following violations:

a/ Failing to register the distribution system with a competent state management agency under regulations;

b/ Committing a fraud in the declaration and registration of a distribution system.

3. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on petrol and oil producers having a distribution system or petrol and oil importers or exporters for one of the following violations:

a/ Failing to register the distribution system with a competent state management agency under regulations;

b/ Committing a fraud in the declaration and registration of a distribution system.

4. Additional sanctioning form:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on registration of distribution systems, for the violations specified in this Article.

Article 18. Violations of regulations on petrol and oil sellers and buyers

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on petrol and oil general agents, agents or retail stores for trading in petrol and oil with entities outside their distribution systems, except the case of selling petrol and oil directly to consumers.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on wholesale traders for selling petrol and oil to entities outside their distribution systems, except the case of selling petrol and oil directly to industrial production households and other wholesale traders.

3. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified in this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified in this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization.

4. Remedial measure:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Violations of regulations on petrol and oil trading general agency and agency

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on petrol and oil retail agents for acting as retail agents for general agents or wholesale traders in excess of the prescribed number of general agents or whole traders.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on petrol and oil trading general agents for acting as general agents for wholesale trades in excess of the prescribed number of wholesale traders.

3. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Having petrol and oil general agents or agents without entering into petrol and oil trading agency contracts under regulations, for wholesale traders;

b/ Acting as petrol and oil trading general agents or agents without entering into petrol and oil trading agency contracts under regulations, for enterprises.

4. A fine of between VND 50,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on wholesale traders for entering into petrol and oil trading general agency or agency contracts with enterprises unqualified for acting as petrol and oil trading general agents or agents under regulations.

5. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on petrol and oil general agents and retail agents, for the violations specified in this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 50,000,000 and 60,000,000 shall be imposed on petrol and oil general agents or retail agents for conducting transshipment or ship-to-ship transfer of petrol and oil not at prescribed places.

2. A fine of between VND 60,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on wholesale traders for conducting transshipment or ship-to-ship transfer of petrol and oil not at prescribed places.

3. Remedial measure:

Forcible conduct of transshipment or ship-to-ship transfer of petrol and oil at prescribed places, for the violations specified in this Article.

Article 21. Violations of regulations on production, import, export, temporary import for re-export, border gate-to-border gate transfer, export processing of petrol, oil and their production materials

1. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on:

a/ Petrol and oil producers for exporting petrol and oil which they do not produce or process for export;

b/ Enterprises other than petrol and oil producers for processing petrol and oil for export.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 60,000,000 shall be imposed for importing, exporting, temporarily importing for re-export, transferring from border-gate to border-gate petrol, oil and their production materials without a petrol and oil import or export license under regulations or after the deprivation of the right to use such license or the revocation of such license.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Importing petrol and oil of quantities and categories lower than the minimum quota and categories annually assigned by competent state management agencies;

b/ Producing petrol and oil of quantities lower than those indicated in registered plans annually certified by competent state management agencies;

c/ Importing petrol and oil production materials beyond plans registered with competent state management agencies.

4. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified at Points a and c, Clause 3 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified at Points a and c, Clause 3 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization.

5. Remedial measure:

Forcible strict implementation of petrol and oil production plans, import quotas or petrol and oil production material import plans under regulations, for the violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 22. Violations of regulations on reserve of petrol, oil and their production materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Maintaining a petrol and oil production material reserve level lower than the minimum level indicated in a plan registered with a competent state management agency;

b/ Maintaining a petrol and oil circulation reserve level lower than the prescribed minimum level, for those having market distribution systems.

2. A fine of between VND 60,000,000 and 70,000,000 shall be imposed on petrol and oil importers or exporters for maintaining a petrol and oil circulation reserve level lower than the prescribed minimum level.

3. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified at Point b, Clause 1, and in Clause 2 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified at Point b, Clause 1, and in Clause 2 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization.

4. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on petrol and oil circulation reserve or petrol and oil production material reserve, for the violations specified in this Article.

Article 23. Violations of regulations on signboards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed on wholesale traders for failing to uniformly stipulate the writing of their names on signboards of petrol and oil retail stores in their distribution systems.

3. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on display of wholesale traders on signboards of their petrol and oil retail stores, for the violations specified in this Article.

Article 24. Violations of regulations on sale of petrol and oil

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on petrol and oil retail stores for one of the following violations:

a/ Failing to display the selling time at their sale places;

b/ Displaying the selling time unclearly or at hard-to-see places.

2. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed on petrol and oil retail stores for one of the following violations:

a/ Reducing the selling time currently displayed or applied without a plausible reason;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Reducing petrol and oil volumes to be sold compared to previously sold ones without a plausible reason.

3. A fine of between VND 40,000,000 and 50,000,000 shall be imposed on general agents or wholesale traders for reducing petrol and oil volumes to be sold compared to previously sold ones without a plausible reason.

4. Additional sanctioning forms:

a/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article, in case of repeated violation commission or recidivism during the period of price stabilization.

5. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on sale of petrol and oil, for the violations specified in this Article.

Article 25. Violations of regulations on cross-border petrol and oil transportation, trading or exchange

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for transporting, trading in or exchanging petrol and oil cross the border in contravention of regulations, which involves a petrol and oil value of up to VND 10,000,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 30,000,000 and 50,000,000.

4. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 50,000,000 and 70,000,000.

5. A fine of between VND 40,000,000 and 60,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 70,000,000 and under 100,000,000.

6. A fine of between VND 60,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article, involving a petrol and oil value of VND 100,000,000 or more and not subject to penal liability examination.

7. Additional sanctioning forms:

a/ Confiscation of petrol and oil, for the violations specified in this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for up to 12 months, for the violations specified in this Article;

c/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading or a petrol and oil import or export license for more than 12 months, for the violations specified in this Article, in case of repeated violation commission or recidivism.

d/ Confiscation of vehicles and vessels for petrol and oil transportation, for the violations specified in this Article, in case the violating goods value is VND 100,000,000 or more, repeated violation commission or recidivism or violation during the price stabilization period, use of number plates not registered for these vehicles or vessels or number plates not granted by competent state management agencies, modification of these vehicles or vessels for transportation of violating goods, avoiding or obstructing persons on official duty, except the cases specified in the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, and Clause 2, Article 12 of the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16, 2008, detailing a number of articles of the 2002 Ordinance and the 2008 Amending a Number of Articles of the 2002 Ordinance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trading in smuggled petrol and oil shall be sanctioned under Article 22 of the Government's Decree No. 06/2008/ND-CP of January 16, 2008, on sanctioning of administrative violations in commercial activities, which was amended under the Government's Decree No. 112/2010/ND-CP of December 1,2010.

Article 27. Violations of regulations on management of petrol and oil trading in border areas

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations involving a petrol and oil value of up to VND 10,000,000:

a/ Transporting petrol and oil into a border area in contravention of regulations;

b/ Trading in or exchanging petrol and oil at sea with foreign ships, boats or fishing vessels.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 10,000,000 and 30,000,000.

3. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 30,000,000 and 50,000,000.

4. A fine of between VND 30,000,000 and 40,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 50,000,000 and 70,000,000.

5. A fine of between VND 40,000,000 and 60,000,000 shall be imposed for a violation specified in Clause 1 of this Article and involving a petrol and oil value of between over VND 70,000,000 and 100,000,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed on petrol and oil retail stores in border areas for one of the violations of the regulation on management of petrol and oil trading in border areas promulgated by the Ministry of Industry and Trade which are not specified in this Decree.

8. Additional sanctioning forms:

a/ Confiscation of petrol and oil, for the violations specified in this Article;

b/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for up to 12 months, for petrol and oil retail stores committing the violations specified in this Article;

c/ Deprivation of the right to use a certificate of eligibility for petrol and oil trading for more than 12 months, for petrol and oil retail stores committing the violations specified in this Article, in case of repeated violation commission or recidivism or violation in the price stabilization period.

9. Remedial measure:

Forcible compliance with regulations on management of petrol and oil trading in border areas, for the violations specified in this Article.

Chapter III

COMPETENCE AND PROCEDURES FOR SANCTIONING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN PETROL AND OIL TRADING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chairpersons of People's Committees at all levels may sanction administrative violations in petrol and oil trading specified in this Decree according to the competence provided in the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, which was amended in 2008.

Article 29. Competence of the market management agency to sanction administrative violations

1. Competent persons of the market management agency defined in the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations may sanction administrative violations in petrol and oil trading specified in this Decree.

2. Competence of heads of market management teams to sanction administrative violations under Clause 1 of this Article:

a/ To serve warnings;

b/ To impose fines of up to VND 5,000,000;

c/ To confiscate physical evidence and means used for commission of administrative violations, which are valued up to VND 30,000,000;

d/ To compel the application of measures to remedy consequences of administrative violations specified in this Decree.

3. Competence of directors of market management sub-departments to sanction administrative violations under Clause 1 of this Article:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To impose fines of up to VND 20,000,000;

c/ To deprive of the right to use certificates of eligibility for petrol and oil trading;

d/ To confiscate physical evidence and means used for commission of administrative violations;

e/ To compel the application of measures to remedy consequences of administrative violations specified in this Decree.

4. Competence of the director of the Market Management Department to sanction administrative violations under Clause 1 of this Article:

a/ To serve warnings;

b/ To impose fines of up to VND 70,000,000;

c/ To deprive of the right to use certificates of eligibility for petrol and oil trading or petrol and oil import or export licenses;

d/ To confiscate physical evidence and means used for commission of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Competence of the police, customs, border guards, marine police and specialized inspectorates to sanction administrative violations

Persons with the administrative violation sanctioning competence of the police, customs, border guards, marine police and specialized inspectorates may sanction administrative violations in petrol and oil trading specified in this Decree which are committed in localities or sectors under their management according to the competence provided in the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, which was amended in 2008.

Article 31. Principles of determining sanctioning competence and authorized sanctioning of administrative violations in petrol and oil trading

The principles of determining sanctioning competence and authorized sanctioning of administrative violations in petrol and oil trading comply with the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, which was amended in 2008, and the Government's Decree No. 128/2008/ND-CP of December 16, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance and the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the 2002 Ordinance.

Article 32. Procedures for sanctioning administrative violations and executing sanctioning decisions and other provisions concerning the sanctioning of administrative violations in petrol and oil trading

The procedures for sanctioning administrative violations and executing sanctioning decisions and other provisions concerning the sanctioning of administrative violations in petrol and oil trading comply with the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, which was amended in 2008, and the Government's Decree No. 128/ 2008/ND-CP of December 16, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance and the 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the 2002 Ordinance.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 33. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To annul Article 10 of the Government's Decree No. 107/2008/ND-CP of September 22, 2008, on administrative sanctioning of goods speculation and hoarding, excessive price hiking, rumor spreading, smuggling and trade frauds.

Article 34. Implementation responsibility

1. The Minister of Industry and Trade shall guide and organize the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!