Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiệu lực hiệu quả hơn Ninh Bình

Số hiệu: 97/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 04/9/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THEO HƯỚNG HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ HƠN

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; căn cứ đặc điểm và tình hình của tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao nhận thức của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới sắp có hiệu lực trong thời gian tới.

- Khai thác lợi thế, khắc phục hạn chế, khó khăn để tận dụng cơ hội và giảm thiểu thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế của địa phương.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

2. Yêu cầu

- Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phải có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, liên tục giữa địa phương và trung ương; giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

- Thực hiện hiệu quả việc phổ biến chính sách thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có triển khai các FTA.

- Gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động Số 13-CTr/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các FTA thế hệ mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung phổ biến việc thực thi các cam kết khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong các lĩnh vực đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại hàng hóa, các rào cản thuế quan và phi thuế quan,... tại các thị trường chính của tỉnh.

2. Xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đảm bảo hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự phù hợp với lộ trình và cam kết hội nhập của Việt Nam, yêu cầu hội nhập của tỉnh; hướng dẫn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA. Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời đơn giản hóa và loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp với các cam kết quốc tế.

3. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực hiện đề án xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân có vai trò quan trọng, để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.

4. Tập trung phát triển ngành nông nghiệp với các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ có giá trị cao, có lợi thế xuất khẩu phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh; đẩy mạnh các hình thức liên kết tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng và xuất khẩu.

5. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác, mở rộng quan hệ giữa Ninh Bình với địa phương các nước mà Việt Nam đã và đang tham gia các FTA; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thu hút vốn đầu tư, phát triển du lịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn vốn: ngân sách trung ương hỗ trợ; ngân sách địa phương; vốn viện trợ quốc tế; vốn huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị: căn cứ vào nhiệm vụ đưc phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch, chủ động dự toán kinh phí, quản lý và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến các FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết, trọng tâm là các cam kết trong từng lĩnh vực hàng hóa cụ thể giúp các doanh nghiệp nm vững được cam kết và quy định đối với sản phẩm của mình, đặc biệt tại các thị trường có tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hóa nghiêm ngặt. Xây dựng cơ sở dữ liệu các FTA do Việt Nam đã ký kết nhằm giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi.

- Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương, các Thương vụ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước để tiếp nhận thông tin về tình hình thị trường, việc áp dụng các rào cản thuế và phi thuế quan trong thương mại. Trên cơ sở đó phổ biến nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về phòng vệ thương mại, chủ động ứng phó với rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu.

- Chủ trì phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; nghiệp vụ khai báo C/O, vận dụng quy tắc xuất xứ để vượt qua rào cản thương mại của các nước nhập khu.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển xuất khẩu, kế hoạch thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, các chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh, nhất là tiềm năng về thu hút đầu tư, phát triển du lịch của Ninh Bình.

- Thiết lập quan hệ với các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, Tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán nước ngoài ở Việt nam nhằm tạo thuận lợi cho công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tích cực tuyên truyền quy định pháp luật về đầu tư và kinh doanh, hướng dẫn cung cấp thông tin về chế độ chính sách, tư vấn pháp lý miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai các giải pháp thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia từ các nước đã ký FTA vào đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng nông sản chiến lược và có lợi thế so sánh của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn vệ sinh trong nông nghiệp. Tuyên truyền cho nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hiểu rõ giá trị việc thực hiện sản xuất đúng quy trình nông nghiệp an toàn, phù hợp quy chuẩn quốc tế. Theo dõi, cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để phổ biến cho doanh nghiệp trong tỉnh và đề xuất biện pháp đối phó.

5. Sở Du lịch

- Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình nói chung, di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tham gia các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội chợ, hội nghị, hội thảo tại các tỉnh, thành phố. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, nhân viên người lao động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; kỹ năng ứng xử, giao tiếp, ngoại ngữ, văn minh du lịch cho cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 12-NQ/BCSĐ ngày 15/02/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Tăng cường quản lý, đổi mới cơ chế chính sách thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Kết hp phát triển du lịch với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương, gắn với bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Xây dựng, triển khai các Đề án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng và hoàn thiện nhãn hiệu, thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tăng cường hoạt động cảnh báo, phổ biến về các biện pháp kỹ thuật của các nước cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của tỉnh để chủ động đối phó với các rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu.

7. Sở Tư pháp

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát văn bản của tỉnh để tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, công dân khai thác, sử dụng; kiến nghị xử lý những văn bản, quy định chồng chéo, không phù hợp với các cam kết FTA của Việt Nam.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật quốc tế và các kỹ năng xử lý các vấn đề pháp luật quốc tế cho đội ngũ cán bộ pháp chế các sở, ngành và địa phương.

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần thực hiện tốt cam kết về cải thiện môi trường làm việc trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động, phối hợp với các doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

9. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

10. Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải để đảm bảo giao thông trật tự, thống nhất và an toàn. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối với khu vực lân cận, kết nối thuận tiện các phương thức vận tải.

- Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho nâng cấp hệ thống giao thông vận tải, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho giao thông vận tải đảm bảo mọi điều kiện giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh an toàn, đáp ứng nhu cầu và khả năng kết nối.

11. SThông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các FTA đã ký kết tới doanh nghiệp, người dân, trong đó tập trung làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia các FTA.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu và ứng dụng các nền tảng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật tiên tiến phục vụ quá trình chuyển đổi số, hướng đến kinh tế số của cuộc cách mạng 4.0.

12. Cục Thuế tỉnh

Triệt để cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công khai, công bng, minh bạch đi với các hoạt động về lĩnh vực thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

13. Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định mới cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chú trọng các biện pháp kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đúng quy định; phối hợp với các cơ quan, lực lượng chuyên ngành tại địa phương đảm bảo đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại một cách hiệu quả.

14. UBND các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến các cam kết khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến hành công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố; rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền loại bỏ các thủ tục hành chính chưa phù hợp với các cam kết quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta là thành viên.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công sát với tình hình thực tế của đơn vị. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc t
ế về kinh tế;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP9
.
NL
/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 30/11/2018 triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.552

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!