Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 94/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2018;

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời, đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động thực thi pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ, có hiệu quả.

- Có sự phân công trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

1.1. Nhiệm vụ

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cũng như chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

1.2. Giải pháp

- Rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo do Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì, soạn thảo.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.3. Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan/đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp

2.1. Nhiệm vụ

Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp nắm bắt và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

2.2. Giải pháp

- Phổ biến các quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua các kênh: trang thông tin điện tử của Sở Công Thương (http://soct.baria-vungtau.gov.vn); cung cấp cho các cơ quan báo chí, truyền thông về các quy định pháp luật mới trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đồng thời, giải thích, hướng dẫn để các đơn vị báo chí, truyền thông hiểu đúng và truyền tải đúng thông tin về pháp luật cũng như công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật.

- Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Hướng dẫn, phổ biến pháp luật trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đề xuất của doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

- Thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền về các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trực tiếp tham gia các hoạt động tọa đàm của cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp rộng rãi đến người dân.

2.3. Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

3.1. Nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3.2. Giải pháp

- Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có điều kiện.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Xây dựng, phổ biến các tài liệu tập huấn về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3.3. Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

4.1. Nhiệm vụ

- Ngăn ngừa tối đa, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Nâng cao vai trò giám sát của cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4.2. Giải pháp

- Thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch (nếu có) và thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp đã được Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP trong và sau thời gian chuyển tiếp 12 tháng kể từ thời điểm Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ theo quy định nhưng vẫn tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh phù hợp với Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện và chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận tại điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

4.3. Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

5.1. Nhiệm vụ

Đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5.2. Giải pháp

- Vận hành tài khoản của Sở Công Thương trên trang thông tin điện tử về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương phục vụ việc trao đổi thông tin và phối hợp thực thi pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp;

5.3. Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

III. KINH PHÍ

1. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan được phân công dự toán thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch đã đề ra.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đoàn thể liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Tài chính; Y tế, Ngoại vụ, TTTT ;
- Cục Thuế, Công an tỉnh ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh;
- Lưu VT, KTN (KT4)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74