Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 907/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 907/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/KH-UBND

Lai Châu, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật Đấu giá tài sản;

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên pháp luật các cấp.

- Tại cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

- Ở cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật Đấu giá tài sản phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu, các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để phù hợp với Luật Đấu giá tài sản

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Từ Quý III năm 2017.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đbảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

3. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật Đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ các quy định của Luật Đấu giá tài sản, các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài PT và TH tỉnh;
- CVP, PCVPUBND tỉnh;
- L
ưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 907/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13