Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 85/KH-UBND về thực hiện hợp phần Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư thuộc Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 21/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HỢP PHẦN HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định 1776/QĐ-TTg; Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 220/TTr- SNN ngày 06/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hợp phần Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư thuộc Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư năm 2020, với nội dung như sau:

I. Nội dung Kế hoạch

1. Mục tiêu

Hỗ trợ di dời và ổn định tại chỗ cho các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất, đặc biệt khó khăn theo quy định nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

2. Đối tượng hỗ trợ

Hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ gia đình trong vùng nguy cơ cao về thiên tai đến nơi an toàn; các hộ ở vùng có nguy cơ thiên tai nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển đến nên phải bố trí ổn định tại chỗ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quy mô, địa điểm triển khai:

- Quy mô: 94 hộ, trong đó:

+ Di dời 01 hộ;

+ Ổn định tại chỗ: 93 hộ

- Địa điểm triển khai:

+ Huyện Yên Mô: Trên địa bàn xã Yên Thắng;

+ Huyện Gia Viễn: Trên địa bàn 3 xã Gia Hòa, Gia Lạc, Gia Hưng;

+ Huyện Nho Quan: Trên địa bàn xã Cúc Phương.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020

5. Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn

6. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ di dời khẩn cấp hộ gia đình trong vùng nguy cơ cao về thiên tai đến nơi an toàn: mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình;

- Hỗ trợ ổn định dân cư tại chỗ: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ gia đình

7. Kinh phí thực hiện: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), cụ thể

- Hỗ trợ di dời: 01 hộ, trên địa bàn xã Cúc Phương, huyện Nho Quan; kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng.

- Hỗ trợ ổn định dân cư tại chỗ:

+ Huyện Yên Mô: 21 hộ, kinh phí hỗ trợ 210 triệu đồng;

+ Huyện Gia Viễn: 59 hộ, kinh phí hỗ trợ 590 triệu đồng;

+ Huyện Nho Quan: 13 hộ, kinh phí hỗ trợ 130 triệu đồng;

 (Chi tiết theo phụ biểu kèm theo)

- Kinh phí quản lý, triển khai thực hiện: 50 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2020 (Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư đã bố trí tại Quyết định 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh).

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Yên Mô, Gia Viễn, Nho Quan và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy trình bố trí, ổn định dân cư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách; thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành; Tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. UBND các huyện: Yên Mô, Gia Viễn, Nho Quan; UBND các xã: Yên Thắng huyện Yên Mô; Gia Hòa, Gia Lạc, Gia Hưng huyện Gia Viễn; Cúc Phương huyện Nho Quan và các hộ dân, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện hợp phần Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư thuộc Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện: Yên Mô, Nho Quan, Gia Viễn;
- Lưu VT, VP3,5
bh.06

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

(Kèm theo Kế hoạch số: 85/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020)

TT

Danh sách xã

Tổng số hộ (hộ)

Hình thức bố trí dân cư (hộ)

Kinh phí (triệu đồng)

Di dời (hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ)

Ổn định tại chỗ (hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ)

 

Tổng cộng

94

01

93

1.000

A

Hỗ trợ bố trí dân cư

 

 

 

 

I

Huyện Nho Quan

14

01

13

150

1

Xã Cúc Phương

14

01

13

150

II

Huyện Gia Viễn

59

 

59

590

1

Xã Gia Hòa

20

 

20

200

2

Xã Gia Lạc

20

 

20

200

3

Xã Gia Hưng

19

 

19

190

III

Huyện Yên Mô

42

 

42

420

1

Xã Yên Thắng

21

 

21

210

B

Kinh phí triển khai

 

 

 

50

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 85/KH-UBND về thực hiện hợp phần Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư thuộc Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97