Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

- Lồng ghép việc triển khai Luật Đấu giá tài sản và triển khai thực hiện các Luật, Bộ luật khác có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Phí và lệ phí, Luật Giá và các văn bản khác có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt, phổ biến Luật Đấu giá tài sản

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản:

a) Ở cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức quán triệt các nội dung của Luật Đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đấu giá tài sản:

- Nội dung: Tăng cường đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự đtuyên truyền về Luật Đấu giá tài sản trên các cơ quan truyền thông của tỉnh như: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các ngành và địa phương. Bố trí thời gian hợp lý, thường xuyên phát sóng tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản trên hệ thống thống truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản

- Nội dung: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với các quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan đến Luật Đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu hoặc đề nghị của bộ, ngành Trung ương hoặc cơ quan có liên quan.

4. Thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật, công bố các thủ tục hành chính về đấu giá tài sản

- Nội dung: Thực hiện cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và cập nhật, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản hoặc liên quan đến đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, ngành.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Rà soát, thống kê đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản

- Nội dung: Rà soát, thống kê đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên sâu về đấu giá tài sản

- Nội dung: Tập huấn chuyên sâu; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho các đấu giá viên, chuyên viên pháp lý tại các tổ chức bán đấu giá tài sản. Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Mt số hot đng khác:

- Nội dung: Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai thi hành Luật; sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Đấu giá tài sản bằng các hình thức phù hợp.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương; đảm bảo an ninh, trật tự cho các cuộc đấu giá diễn ra trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để được xem xét chỉ đạo, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT.UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Các cơ quan CM thuộc tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh (NC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89