Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra định kỳ hàng năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau:

I. Cơ sở pháp lý.

- Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Nghị định Số: 151/2018/NĐ-CP, ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Thông tư số 57/2017/TT-BTC, ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Thông tư số 15/2014/TT-NHNN, ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đất với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Thông tư số 11/2017/TT-NHNN, ngày 30 tháng 8 năm 20172014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quả lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Mục đích kiểm tra.

Nhằm kiểm tra đối với việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

III. Nội dung kiểm tra.

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điểm kinh doanh.

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước.

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh.

4. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc quản lý ngoại hối và chấp hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

5. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính và Thể lệ trò chơi.

6. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về chế độ kế toán và báo cáo định kỳ.

7. Các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

IV. Đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra.

1. Đối tượng kiểm tra.

Kiểm tra các công ty có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, gồm: Công ty Liên doanh TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng; Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina.

2. Thành phần Đoàn kiểm tra và Tổ giúp việc.

- Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Tài chính làm trưởng đoàn. Các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh Tra tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước và Cục thuế Bắc Ninh.

- Tổ giúp việc cho Đoàn kiểm tra do Chánh thanh tra Sở Tài chính làm tổ trưởng. Các tổ viên Tổ giúp việc gồm lãnh đạo cấp phòng/chuyên viên các ngành là thành viên Đoàn kiểm tra.

V. Thời điểm và thời gian kiểm tra.

Việc kiểm tra được tiến hành định kỳ hàng năm, cụ thể:

1. Thời điểm kiểm tra: Tháng 4 và tháng 5 hàng năm.

2. Thời gian tiến hành một cuộc kiểm tra: 10 ngày làm việc thực tế tại các đơn vị (không kể ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật).

VI. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp và thành lập Đoàn kiểm tra, Tổ giúp việc.

2. Đoàn kiểm tra.

a) Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm.

- Công bố Quyết định kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp và thành lập Đoàn kiểm tra, Tổ giúp việc.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra theo Quyết định kiểm tra.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và Tổ giúp việc.

- Tổ chức việc kiểm tra theo đúng Quyết định kiểm tra và quy định của pháp luật.

b) Thành viên tổ kiểm tra, Tổ giúp việc: Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Trưởng đoàn đề xuất giải pháp thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4. Kết thúc cuộc kiểm tra Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu các doanh nghiệp được kiểm tra; các Sở, ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, có liên quan (để thực hiện);
- Các DN được kiểm tra (để thực hiện);

- Lưu: VT, NC, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra định kỳ hàng năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177