Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 756/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 756/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 26/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/KH-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN 4 “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI”

Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41, ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” (viết tắt là Dự án 4); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và cộng đồng dân cư ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người. Đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10% - 15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15 - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp…

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em … đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”… trong đó 20% xã, phường, thị trấn trọng điểm xây dựng được mô hình này.

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

3. Yêu cầu: Các cấp, các ngành phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, xã hội của tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong thực hiện Dự án quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nội dung

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng, hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phát hiện, đấu tranh triệt phá, điều tra, xử lý quyết liệt, kịp thời đối với các vụ án xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người có liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người; tiếp nhận và trao đổi thông tin về tội phạm, phối hợp điều tra.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm như: Tham gia các đoàn nghiên cứu, khảo sát, tập huấn… phục vụ đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Công tác phòng ngừa xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

- Chấn chỉnh và tăng cường các mặt quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm.

- Nghiên cứu xây dựng và từng bước hoàn thiện các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực và các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Các sở ngành có liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ lành mạnh, bổ ích cho học sinh là đoàn viên, thanh niên.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành dọc triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm chặn đứng các hoạt động phạm tội. Củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này từ cơ sở.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly dị; bố mẹ nghiện ma túy, đi tù…) phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

2.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời đối với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

- Xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng có khả năng, điều kiện nghi vấn hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người; tiến hành phân loại, đánh giá, theo dõi, quản lý chính xác, đầy đủ để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

- Xác định nguyên nhân, điều kiện, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người từ năm 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiến hành công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người từ cấp cơ sở. Triển khai Cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về loại tội phạm này để phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và phòng, ngừa tội phạm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; thường xuyên tuần tra tại các khu vực biên giới, nơi hẻo lánh, địa bàn phức tạp…; tăng cường chiếu sáng tại những nơi vui chơi giải trí công cộng, tạo môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam.

- Các lực lượng bảo vệ chăm sóc trẻ em, cán bộ văn hóa, gia đình… phối hợp tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của những trung tâm bảo trợ xã hội, các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi… để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2.3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý

- Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người.

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án một cách kịp thời, triệt để, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em…

- Tăng cường công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định đưa người vi phạm pháp luật vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo trại tạm giam, nhà tạm giữ tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải tạo đối tượng đang được quản lý; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng đã hết hạn cải tạo, học tập được trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

- Sơ, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, hướng dẫn, bổ sung hoặc sửa đổi các quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

- Hằng năm, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người.

2.4. Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào bảo vệ ANTQ

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; HIV/AIDS; tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cấp tỉnh đến cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng ban, Công an là đơn vị thường trực.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng; quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về… được tiếp tục đến trường học tập.

- Tăng cường xã hội quá công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người để thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng, chống loại tội phạm này.

2.5. Công tác hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác với Campuchia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán người, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em… Tham gia các khóa tập huấn, hội thảo… nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì, phối hợp và cơ chế điều hành

- Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 4 ở tỉnh: Ban Chủ nhiệm Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” (phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm thường trực).

- Cơ quan phối hợp thực hiện:

+ Ở tỉnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; các Sở, ngành, đoàn thể khác có liên quan và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

+ Ở địa phương: Ủy ban nhân dân và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

- Thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án 4 ở tỉnh và địa phương để tổ chức thực hiện Dự án.

+ Thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án 4 ở tỉnh: Do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó Trưởng ban. Thành viên tham gia là lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan.

+ Ban Chủ nhiệm Dự án ở cấp huyện: Vận dụng như ở tỉnh.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể

- Ban Chủ nhiệm Dự án 4 ở tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người khu vực biên giới. Tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định như: Tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân, phát hiện, thu thập, củng cố chứng cứ; phối hợp với Cơ quan chức năng các nước giáp biên trong phòng, chống tội phạm.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng; rà soát, nghiên cứu đề xuất hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề… cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình…

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

+ Nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tích hợp trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu vực dân cư; Kiểm tra, đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Sở Tư pháp: Nghiên cứu và hướng dẫn tổng quan hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em; hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý giáo dục tại cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Sở Ngoại vụ: Phối hợp xác minh, giải cứu, bảo hộ nạn nhân và truy tìm, bắt giữ đối tượng phạm tội.

- Sở Thông tin và truyền thông: phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các cụm dân cư…

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và các vi phạm pháp luật… nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch…

- Sở Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Dự án trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các ngành, UBND các cấp thực hiện Dự án; sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chủ nhiệm Dự án tỉnh và các Sở, ngành chức năng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của Dự án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình trong từng giai đoạn; lồng ghép việc thực hiện Dự án với các chương trình khác có liên quan tại địa bàn; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Dự án trên địa bàn theo quy định hiện hành.

3. Thời gian thực hiện: Kế hoạch này được thực hiện từ nay đến năm 2020 và được chia thành 02 giai đoạn sau:

- Giai đoạn I (2018): Tập trung kiện toàn Ban Chủ nhiệm các cấp và triển khai hoạt động theo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Dự án. Sơ kết rút kinh nghiệm để bổ sung, chỉnh lý Dự án cho phù hợp, hiệu quả.

- Giai đoạn II (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của Dự án và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an; nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Chế độ thông tin báo cáo

- Các Sở ngành, đoàn thể, địa phương tham gia thực hiện Dự án có báo cáo định kỳ theo quý gửi về Công an tỉnh (qua Thường trực Ban Chủ nhiệm Dự án 4 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định.

- Hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án. Cuối năm 2020, tiến hành tổng kết toàn tỉnh việc thực hiện Dự án giai đoạn 2018 - 2020, từ đó ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo.

- Giao Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh và Ban Chủ nhiệm Dự án 4 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Dự án và định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo về trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- C02-BCA;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- UBND - CA 11 huyện, thị, thành;
- Phòng NC, KGVX, TH - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: P.HC-TC-VP.UBND tỉnh, CAT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 756/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224