Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 66/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 02/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW, NGÀY 05/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 24/3/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung trng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế phải đảm bảo tính cân đối, tự ch, ổn định vững chắc, bảo đảm môi trường và an sinh xã hội; không để các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm lợi dụng chống phá, xâm phạm lợi ích quốc gia và của địa phương.

2. Trong từng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế phải đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trên lĩnh vực kinh tế; không hợp tác, đầu tư với bên ngoài chỉ vì lợi ích kinh tế đơn thuần, cục bộ địa phương; phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

3. Gắn trách nhiệm của người đứng đu các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với hiệu quả công tác quản lý, điều hành kinh tế và phối hợp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức viên chức thuộc quyền nắm vững các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò quan trọng của công tác bo đảm an ninh trong phát triển kinh tế. Trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải xác định rõ bước đi, lộ trình, thuận lợi, thách thức, tự chủ và đúng định hướng, kết hợp chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tránh vì lợi ích kinh tế đơn thuần, coi nhẹ việc bảo đảm môi trường và an sinh xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc là nguyên nhân hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; có quy định gắn trách nhiệm của từng lãnh đạo, cán bộ đối với các quyết định thực thi các chương trình, kế hoạch, chính sách về kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưng trong cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí trong đội ngũ cán bộ các cơ quan, tổ chức kinh tế, công đoàn; tăng cường quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài và người nước ngoài; bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của người lao động và doanh nghiệp; bảo vệ sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền; kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí và dư luận xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, kinh tế; thực hiện nghiêm các quy định về quan hệ, tiếp xúc của cán bộ, đng viên các cơ quan, đơn vị kinh tế với các đối tác nước ngoài.

2. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trên lĩnh vực kinh tế; làm tt công tác nm và dự báo tình hình, nhất là những diễn biến mới, bất thường trong hoạt động kinh tế quốc tế, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, bọn tội phạm tác động đến lợi ích, an ninh trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa nội gián; linh hoạt trong nhận diện đối tượng, đối tác; tích cực tham mưu các cấp ủy, chính quyền khai thác, phát huy các yếu t thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, hạn chế những tác động, ảnh hưởng bất lợi, cnh giác với âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch.

Rà soát, kiến nghị xem xét việc tăng quy mô, ngừng hoặc chuyển đổi mục đích đầu tư sang ngành nghề khác đối với các dự án không đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự và môi trường, tiềm ẩn tác động tiêu cực đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội; tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, rửa tiền...

Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Sở, Ban, Ngành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng thể trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, nhất là tại các địa bàn chiến lược về an ninh, quốc phòng, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; phát hiện những biểu hiện tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tiêu cực, khiếu kiện, đình công, lãn công... đ tham mưu giải quyết, tháo gỡ kịp thời; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao khả năng cạnh tranh, tự chủ, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường... thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự từ khâu thẩm định, cấp phép đến quá trình thi công, vận hành các chương trình, đề án, dự án đầu tư vào tỉnh đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là các dự án hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể b trí khu vực phòng thủ tỉnh. Kiên quyết xử lý các dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách Nhà nước, thuế, phí và các nguồn thu khác của ngân sách Nhà nước; các quỹ và hoạt động dịch vụ tài chính theo quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đầu tư vốn; chống lãng phí và thất thoát vốn. Phối hợp các cơ quan chức năng liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính như: rửa tiền, chuyn giá, lừa đảo kinh tế...

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng trên địa bàn chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình, phương án đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ theo ch đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cung cấp tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế. Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp đảm bo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, tín dụng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, rửa tiền, cố ý làm trái để chiếm dụng trái phép, tội phạm công nghệ cao... tăng cường cung cấp thông tin phục vụ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh lựa chọn đối tác có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu y ban nhân dân tỉnh nâng cao năng lực thực thi pháp luật về môi trường; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng tham mưu quy hoạch, quản lý khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên, đảm bo hợp lý, hiệu quả và bn vững. Phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong việc kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến môi trường.

7. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông, nhất là các hoạt động trên mạng viễn thông, Internet; hướng dẫn lựa chọn thiết bị, công nghệ đảm bo an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh đối với các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu từ nước ngoài; ngăn chặn việc nhập những thiết bị, công nghệ lạc hậu, có nguy cơ mất an toàn thông tin từ đối tác nước ngoài.

8. Sở Công thương tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, quản lý thị tờng; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh chng các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái quy định của pháp luật.

9. S Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưng; kịp thời ngăn chặn những thiết bị, công nghệ lạc hậu vào địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương đăng ký xác lập thương hiệu, bản quyền sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

10. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chính sách thuế đối với sản xuất kinh doanh; kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách của tỉnh.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp của tỉnh; xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các khu công nghiệp được giao quản lý; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp.

12. Sở Ngoại vụ tỉnh chủ động thực hiện Quy chế phối hợp với các Cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; kịp thời trao đổi thông tin với Công an tỉnh phục vụ công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách dạy nghề, phát triển nhân lực, lao động trình độ cao hợp lý đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế; xây dựng cơ chế gắn kết giữa dạy nghề với thị trường sử dụng lao động, chú trọng đáp ứng nhu cầu lao động tại các khu, cụm công nghiệp, những ngành nghề tnh có thể mạnh, góp phần giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội... Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực xuất khẩu lao động, an toàn lao động, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động..

14. Thanh tra Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đơn thư khiếu nại nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

15. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách tích cực phối hợp nâng cao năng lực quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư công; xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng thực hiện tốt cơ chế giám sát, phản biện xã hội về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hợp tác quốc tế. Phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bo an ninh kinh tế; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh, quốc phòng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới ổn định, vững chắc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V11, A61, A81);
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
-Lưu: VT, NC (V80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85