Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6203/KH-UBND năm 2016 triển khai dán tem phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 6203/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6203/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DÁN TEM CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO XĂNG DẦU CỦA CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết s 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ vcải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2016 và hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và văn bản số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính; theo đề nghị của Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch dán tem các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, cụ th như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, trôi nổi, không đảm bảo cht lượng, bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng, góp phần làm trong sạch thị trường, tạo môi trường kinh doanh xăng dầu lành mạnh cho các doanh nghiệp chp hành quy định của pháp luật vkinh doanh xăng dầu phát triển.

2. Yêu cầu: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng, du; Có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đơn vị bán lẻ xăng dầu tự ý tháo dỡ tem; Các thành viên Đoàn liên ngành hiu rõ cách thức dán tem vào đồng hồ công tơ tng, quản lý sản lượng xăng dầu đã tiêu thụ tại thời điểm dán tem, lập biên bản cht sđã hiện trên đồng hồ công tơ tổng để xác định số lượng xăng dầu nhập, xut sau thời điểm dán tem.

II. Đối tượng tham gia:

1. Đoàn liên ngành gồm đại diện của các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ), Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và đại diện UBND địa phương nơi có cây xăng.

2. Các tchức kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung và thi gian thực hiện:

1. Bưc 1. Công tác chun bị

- Sở Công Thương: Phối hợp với Cục Thuế thống kê số lượng doanh nghiệp, cửa hàng; số lượng cột bơm xăng dầu trên toàn tỉnh, cung cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục tiêu chun đo lường chất lượng tỉnh). Thời gian xong trước ngày 05/10/2016.

- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh) trên cơ sở sliệu do Sở Công Thương cung cấp, đặt in, quản lý tem dán đồng hồ công tơ đảm bảo yêu cầu. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/10/2016.

2. Bưc 2. Phổ biến, tuyên truyền

- Trước ngày 10/10/2016, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế, Công an tỉnh, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành ph tchức hội nghị ph biến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu v kế hoạch dán các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch dán tem các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

3. Bước 3. Tchức dán tem

- Thành lập Đoàn liên ngành gồm đại diện các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ (Chi cục tiêu chun đo lường chất lượng), Công Thương, Cục Thuế, Công an tỉnh và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Nhiệm vụ cụ thể của đoàn liên ngành:

+ Hướng dẫn vị trí dán tem và kỹ thuật dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu.

+ Dán tem các đồng hồ (công tơ) tng trên các phương tiện đo xăng dầu; thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thời điểm dán tem, chốt số lượng hóa đơn đã sử dụng, chưa sử dụng của đơn vị tại thời điểm dán tem.

+ Lập biên bản về tình trạng đồng hồ tổng, số xăng, dầu bán ra tại thời điểm dán tem trên đồng hồ tổng và số hóa đơn cuối cùng đã viết tại thời điểm dán tem. Biên bản được lập thành 04 bản và mỗi bên giữ 01 bản.

- Thực hiện dán tem: Bắt đầu từ 15/10/2016, hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch:

- Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch dán tem các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên cung cấp cho đoàn kim tra liên ngành các đim bán xăng dầu mới thành lập (gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ cây xăng dầu) đđoàn kiểm tra liên ngành dán tem ngay sau khi điểm bán xăng dầu đi vào hoạt động.

- Hàng quý tng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chịu trách nhiệm liên hệ với Bộ Công an đ chun bị tem, dán tem các đồng hồ (công tơ) tng trên các phương tiện đo xăng dầu.

- Công khai số điện thoại, số fax, địa chỉ email đ các tchức kinh doanh xăng dầu liên hệ kịp thời khi phát hiện tem bị rách hỏng hoặc sửa chữa cần phải dán lại tem.

- Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ sở kinh doanh về việc sửa chữa các cột bơm xăng dầu liên quan đến việc tháo dỡ tem, phối hợp với Cục Thuế cử cán bộ kịp thời đến xác nhận chỉ số công tơ tại thời điểm sửa chữa và dán tem sau khi hoàn thành việc sửa chữa.

- Hàng quý đột xuất kim tra ngẫu nhiên một số cây xăng dầu về việc thực hiện dán tem đồng hồ công tơ tổng.

3. Trách nhiệm của cơ quan Thuế:

- Hàng tháng (quý), phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chốt số liệu trên đng h tng đxác định lượng xăng, du bán ra, đi chiếu với sliệu khai thuế của cơ sở kinh doanh để quản lý thuế theo đúng quy định pháp luật thuế.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cử cán bộ kịp thời đến xác nhận chỉ scông tơ tại thời điểm sửa chữa trong trường hợp các cột bơm xăng dầu phải sửa chữa liên quan đến việc tháo dỡ tem.

4. Trách nhiệm của đoàn liên ngành: Sở Công Thương, Cục Thuế, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ thường trực đxử lý các công việc đột xuất.

5. Trách nhiệm Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cử đại diện tham gia theo kế hoạch, phi hợp tt với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao.

6. Công tác phối hợp: Các Sở, ngành chủ động phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất (trường hợp tem bị hỏng, ngừng kinh doanh đ sa chữa cột bơm, có du hiệu vi phạm quy định...) vhoạt động kinh doanh xăng dầu thuộc chức năng nhiệm vụ.

7. Trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh xăng dầu:

- Trong trường hợp các cột bơm xăng dầu phải sửa chữa liên quan đến việc tháo dỡ tem thì phải thông báo ngay bng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước khi sửa chữa.

- Trường hợp tem bị rách, hỏng do nguyên nhân khách quan, các tổ chức kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm kịp thời thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ đcó biện pháp giải quyết theo quy định (hình thức thông báo: điện thoại, email, fax).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh đkịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương, Công an, SKHCN, Sở Tài chính, UBND các địa phương, Cục Thuế;
- V0,V1,TM,NC,TH
- TT Thông tin, Báo QN;
- Lưu: VT,TM3.
15 bản, KH04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6203/KH-UBND năm 2016 triển khai dán tem phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100