Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3774/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 09/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3774/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 21/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương lớn, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Tỉnh ủy.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Tỉnh ủy; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

II. MỤC TIÊU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Đến năm 2020, mức dư nợ vay của ngân sách địa phương không vượt quá mức tỷ lệ (%) trên số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

- Giai đoạn 2016-2020, hàng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,5%.

- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%; tỷ lệ lao động nông, lâm, thủy sản giảm xuống dưới 35%.

- Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30 - 35%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô

a) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

Thực hiện hiệu quả kế hoạch thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; tăng cường công tác chống thất thu và kiểm soát có hiệu quả nợ đọng thuế. Phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm số nợ thuế dưới mức 2% tổng thu ngân sách nhà nước đối với ngành Thuế tỉnh.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

- Đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở các cấp và các đơn vị.

- Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo tốc độ tăng chi đầu tư phát triển nhanh hơn tốc độ tăng chi thường xuyên; tăng chi trả nợ và dự phòng ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý nợ công, đảm bảo an toàn, bền vững. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo mức dư nợ vay của ngân sách địa phương để chi đầu tư phát triển trên địa bàn không vượt quá mức tỷ lệ (%) trên số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

2. Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược

2.1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế; đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đảm bảo các quyền của người sử dụng đất, của nhà đầu tư và của Nhà nước trong quá trình thu hồi đất đthực hiện dự án; thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất đảm bảo công bằng, hài hòa về quyền lợi giữa các bên, sớm ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất; thực hiện kịp thời các quyền về đất đai và bất động sản trở thành một nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường nhằm đảm bảo hàng hóa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

- Thực hiện phân bổ các nguồn lực hợp lý (điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, huy động vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh,...) vào phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm, theo nguyên tắc tạo tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, theo đó phân phối nguồn lực lại phục vụ cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ văn hóa cho người dân.

2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hoàn thành các dự án đặc thù, quan trọng của tỉnh theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị như: Trục đường Bắc Nam khu trung tâm hành chính mới của tỉnh; tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng) hình thành tuyến đường giao thông giữa tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng; đường Phong Châu; hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc; chỉnh trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường; cải tuyến Tỉnh lộ 1B, đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh; tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa.

b. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch. Chấm dứt tình trạng chợ tạm trong các đô thị, hoàn thiện mạng lưới chợ, đặc biệt là các chợ trung tâm thành phố Nha Trang và các huyện, thị.

c. Các Sở: Y tế, Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp các công trình y tế, văn hóa, thể thao như: Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Ung Bướu, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Triển lãm - Hội chợ, Trung tâm biểu diễn ca nhạc quy mô lớn, các nhà thi đấu thể thao tại 02 huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa, Khu liên hp thể thao tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, các sân tập luyện thể thao tại các phường, xã... đạt tiêu chuẩn.

d. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: đường vành đai kết nối núi: giao thông Ngọc Hội - Nha Trang, nút giao thông Ngọc Hội - Nha Trang; dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối Khu sân bay Nha Trang; đường Tô Hiến Thành nối dài; đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài; đường Tỉnh lộ 3; đường Tỉnh lộ 2 (đoạn từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi)... Phối hợp tốt với Bộ Giao thông - Vận tải để sớm triển khai thi công hoàn thành một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh như: Cầu Xóm Bóng, Hầm đường bộ Đèo Cả; các nút giao thông khác mức giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1C; nâng cấp Quốc lộ 26 và tuyến tránh Quốc lộ 26.

e. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thành nâng cấp, sửa chữa bảo đảm an toàn các hồ chứa nước; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thi công hoàn thành các hồ chứa nước: Đồng Điền, Sông Chò; huy động nguồn vốn Trung ương đầu tư hoàn thành cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn; đầu tư các hệ thống cấp nước tập trung quy mô lớn; đầu tư, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; đầu tư các công trình, dự án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu như: Kè bờ phường Vĩnh Nguyên, Đập ngăn mặn Sông Cái, Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang...

f. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh Đề án đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong, đưa vào chương trình xây dựng Luật Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong vào kế hoạch xây dựng Luật của Quốc hội để trình Quốc hội thông qua trong năm 2018.

2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập

a. Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 theo hướng tập trung phát triển đội ngũ nhân lực cơ bản đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có sức khỏe tốt, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, có năng lực tự học, năng động, sáng tạo, có tri thức và kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các trường Đại học, Cao đng, Viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh và các doanh nghiệp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao như: lọc hóa dầu, thiết bị máy hóa, cơ khí, điện, nhiệt điện, tự động hóa, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao...đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sau khi được thành lập.

3. Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sc cạnh tranh của nền kinh tế

a. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án Nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020; tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh triển đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa và dự án Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa nhằm phục vụ tra cứu, đánh giá và đề xuất trong công tác tham mưu trên các lĩnh vực như hệ thống đường giao thông, quy hoạch mở rộng, hệ thống mạng lưới điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cáp ngầm viễn thông, internet, giám sát an ninh công cộng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

c. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Hoàn thành đề án và triển khai xây dựng Khu công nghệ cao, trong đó Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa là một bộ phận của Khu công nghệ cao. Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế như: Công nghệ giám sát đại dương, công nghệ công trình biển, công nghệ lặn biển; công nghệ khai thác khoáng sản biển sâu, công nghệ hàng hải; các thiết bị kiểm soát, điều khiển (thiết bị công nghệ cao) cho tàu thuyền; công nghệ sinh học biển bao gồm: Nuôi trồng thủy sản (nuôi biển); chiết xuất các hợp chất hữu cơ sinh học từ biển phục vụ cho sản xuất dược phẩm, điều trị bệnh; chế biến thực phẩm có giá trị cao; công nghệ chế tạo, sản xuất vắc xin trong phòng và điều trị bệnh thủy hải sản; công nghệ sản xuất nhân tạo các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao.

- Xây dựng hoàn thành đề án khoa học “Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010- 2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa”.

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm

4.1. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và tái cơ cấu các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo kế hoạch đã phê duyệt, trong đó trọng tâm là hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt và tái cơ cấu Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa; xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc vay nợ và sử dụng vốn vay của các doanh nghiệp. Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa và tái cơ cấu, trong đó bao gồm người quản lý, điều hành doanh nghiệp.

4.2. Về cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng

Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, quản trị rủi ro, xử lý căn bản nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

4.3. Về tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công theo hướng từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, suất đầu tư chưa hợp lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Tăng cường kiểm soát việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn đối với các dự án không thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định, nhằm giảm vốn đầu tư chuyển nguồn sang năm sau. Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư.

4.4. Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh:

- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; giải thể đơn vị sự nghiệp công lập kém hiệu quả.

- Đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về mọi mặt nhằm giảm áp lực chi ngân sách và góp phần tinh giản bộ máy, biên chế.

4.5. Cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi gắn với xây dựng nông thôn mới, nhằm đảm bảo phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp; cải thiện nhanh hơn đời sống người dân nông thôn.

- Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động các nguồn lực đầu tư, lồng ghép vào các chương trình, đề án, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ ở Trung ương liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp ở địa phương trong hoạt động, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân; thực hiện tốt phương án chống hạn và phòng chống thiên tai; hình thành các cánh đồng lớn, tạo nguồn nguyên liệu; phát triển rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Đến năm 2020, phát triển toàn diện, hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa phương tiện đánh bắt xa bờ; quy hoạch lại nuôi trồng thủy sản, hình thành ổn định các vùng nuôi trồng thủy sản thâm canh cao, an toàn dịch bệnh.

4.6. Cơ cấu ngành công nghiệp

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng hoàn thành Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

- Thu hút và phát triển mạnh các ngành công nghiệp lợi thế của tỉnh như: đóng tàu; điện; lọc hóa dầu; chế biến nông, thủy sản; khai thác, chế biến khoáng sản. Phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp phục vụ nhu cầu tại chỗ, du lịch và xuất khẩu nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động, giải quyết việc làm và góp phần từng bước hiện đại hóa nông thôn.

- Kêu gọi đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Suối Dầu, Ninh Thủy. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án điện mặt trời, các dự án năng lượng sạch phù hợp với địa phương. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục để khởi công các dự án như: Nhà máy Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong I, Tổ hp lọc hóa dầu Nam Vân Phong,... để tạo thêm năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp.

4.7. Thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ

a. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Xây dựng hệ thống mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ đảm bảo lưu thông hàng hóa nhanh, thuận tiện, kích thích mạnh sản xuất. Phát triển rộng rãi mạng lưới thương mại nông thôn, đảm bảo cung cấp kịp thời các công cụ và vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam và thúc đẩy sản xuất trong nước. Phát triển thương mại điện tử giúp kết nối thông tin, tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được thuận lợi, nhanh chóng.

- Triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, kế hoạch khuyến công hàng năm. Hỗ trợ các doanh nghiệp theo đề án xúc tiến thương mại, đề án khuyến công. Triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 nhằm tập trung phát triển thị trường trong nước, nhất là thị trường bán lẻ và mở rộng xuất khẩu.

b. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian tới.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án an ninh du lịch, đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh du lịch và địa bàn du lịch tỉnh Khánh Hòa.

c. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển Cảng Nha Trang trở thành cảng biển chuyên dùng du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

d. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các dự án Cảng tổng hợp Nam Vân Phong và Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong để tăng cường giao thương hàng hóa giữa địa phương với các vùng khác của cả nước.

5. Phát huy tinh thần khi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tăng cường tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin và sự an tâm cho doanh nghiệp. Triển khai các chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài trợ phục vụ phát triển khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp; khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng các chương trình giảng dạy, các hoạt động, sự kiện nhằm khuyến khích, khơi dậy tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp của sinh viên cũng như thế hệ trẻ của tỉnh.

6. Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô th hóa

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tổng kết, đánh giá các chương trình hợp tác, các biên bản ghi nhớ liên kết vùng đã ký kết giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh khác trong vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

- Tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương khác trong phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng liên tỉnh, liên vùng.

b. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra theo Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 03/7/2013 của Tỉnh ủy về “xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy về “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng khung liên đô thị, tập trung phát triển tỉnh theo hướng đô thị hóa với cơ sở hạ tầng văn minh, hiện đại; trọng tâm là các quy hoạch xây dựng ở Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, các thị trấn, các đô thị loại 5, các khu dân cư nông thôn theo hướng bảo đảm đầy đủ, đồng bộ về hệ thống giao thông, điện, nước, xử lý môi trường,... Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc nâng cấp 02 huyện Diên Khánh và Vạn Ninh trở thành thị xã; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đảm bảo sự phát triển bền vững của các đô thị.

7. Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh

a. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện đảo Trường Sa theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị để phát triển toàn diện huyện đảo Trường Sa trong thời gian tới, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo.

8. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước

Các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường công tác tổ chức tiếp xúc trực tiếp, đối thoại với Nhân dân; tập trung củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh,

- Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm hầu hết các giao dịch hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử; các dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến qua mạng internet tối thiểu đạt mức độ 4.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện hiệu quả các biện pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh định kỳ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 đúng thời hạn quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng: T
ng hợp, XDNĐ, KGVX, NC;
- Lưu: VT, HB, TLe.
DN-5.4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3774/KH-UBND ngày 09/05/2017 thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.279

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86