Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 24/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mc đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành cho cán bộ quản lý nhà nước.

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2018

b) Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

Cơ quan phối hợp: Cục Hải quan tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2018

c) Tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang Thông tin điện tử tổng hợp các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Luật Quản lý ngoại thương.

2. H trợ pháp lý, giải đáp pháp luật liên quan đến Luật Quản lý ngoại thương cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nội dung: tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức như bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,...

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Cục Hải quan tỉnh

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

3. Theo dõi tình hình thi hành Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

Nội dung: Thường xuyên theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại thương để phát hiện các quy định không khả thi, bất cập hoặc chồng chéo để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại thương theo quy định.

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương, Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

4. Biên soạn sách, tài liệu giới thiu, phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, hướng dẫn nghiệp vụ cho doanh nghiệp

Nội dung: Biên soạn và phát hành các tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức: tài liệu viết, dữ liệu điện tử, chương trình thu thanh, chương trình thu hình,...; hướng dẫn nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Cục Hải quan tỉnh

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

5. Tổ chức Hội nghị, tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

Nội dung: Thường xuyên tổ chức các Hội nghị, tọa đàm, đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để kịp thời nắm bắt, giải đáp trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và thuận lợi.

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

Nội dung: Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất nhập khu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý ngoại thương theo quy định.

Cơ quan chủ trì: Cục Hải quan tỉnh

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

III. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn vốn: ngân sách trung ương hỗ trợ; ngân sách địa phương; vốn huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Kinh phí hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đơn vị xây dựng kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại thương trên địa bàn tỉnh; tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương.

2. Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức hội nghị đi thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kịp thời nắm bắt hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại thương.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, nhất là các hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh chống việc tiêu thụ hàng cấm nhập khẩu, hàng đã qua sử dụng từ lợi dụng chính sách trung chuyển, quá cảnh hàng hóa.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với các sở ban ngành liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến Luật quản lý ngoại thương; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan để phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Quản lý ngoại thương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. STài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu btrí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương ở địa phương mình; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Quản lý ngoại thương bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng.

Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ C
ông Thương (b/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thực hiện;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- VP: CVP và c
ác PCVP;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 24/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!