Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2608/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2608/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 12/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2608/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động quảng cáo; chấn chỉnh và khắc phục những trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo, gây mất mỹ quan đô thị.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; bám sát các nội dung của Chỉ thị số 17/CT-TTg và xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo đến các chủ thể tham gia quảng cáo; đồng thời, triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch hoạt động quảng cáo một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật về hoạt động quảng cáo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động quảng cáo rao vặt trái phép, treo băng rôn dọc không đúng địa điểm, số lượng quy định, hết thời gian nhưng chậm tháo gỡ,… gây mất trật tự và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ sở in quảng cáo, các tổ chức, cá nhân thực hiện viết, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, treo băng rôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc rà soát, tháo dỡ, sửa chữa các pa nô tuyên truyền cổ động trực quan của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp, đã hư hỏng. Đồng thời, chấn chỉnh vi phạm về nội dung quảng cáo (hình ảnh, ngôn ngữ, nội dung quảng cáo còn thiếu tính thẩm mỹ, trái với truyền thống văn hóa, gây bức xúc trong dư luận; quảng cáo sai lệch, không đúng chất lượng sản phẩm hàng hóa, gây tổn thất, thiệt hại và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng); tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trong năm 2017: Hoàn thành và triển khai tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2017 - 2025 nhằm đưa hoạt động quảng cáo đi vào nền nếp, khoa học; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, khuyến khích các hình thức quảng cáo hiện đại.

- Sắp xếp phân bố hợp lý, thống nhất cách thức treo, gắn bảng, băng rôn quảng cáo; góp phần xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phúc lợi công cộng hiện đại, văn minh; tạo môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan cho đô thị.

- Đảm bảo 100% các địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ quy hoạch hoạt động quảng cáo.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai các văn bản trên lĩnh vực quảng cáo

- Tăng cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội về hoạt động quảng cáo và công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo như Luật Quảng cáo, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động quảng cáo

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm trong hoạt động quảng cáo như: quảng cáo pa nô tấm lớn, treo băng rôn quảng cáo trái phép và không theo quy chuẩn quy định; quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo rao vặt bằng dán giấy, in chữ, in sơn, quét mực lên tường công trình công cộng, trên cột điện, tường nhà ở gây phản cảm, mất mỹ quan, nhất là ở trung tâm các đô thị của tỉnh như thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên báo hình, báo in, báo điện tử, quảng cáo lẫn vào nội dung tin, gây bức xúc trong dư luận.

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là khâu hậu kiểm về hoạt động quảng cáo.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017 và thường xuyên hàng năm.

3. Rà soát, khắc phục hiện trạng quảng cáo trái quy hoạch

- Các bảng quảng cáo đã được các sở, ngành, địa phương cho phép xây dựng dưới hình thức xã hội hóa để phục vụ nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo, trường hợp bảng quảng cáo đang được sử dụng đúng mục đích và dự kiến sẽ nằm trong quy hoạch của giai đoạn tới thì có thể giữ lại tiếp tục sử dụng như mục đích đã cam kết. Trường hợp bảng quảng cáo sai mục đích sử dụng hoặc không nằm trong quy hoạch thì phải tháo dỡ.

- Những bảng quảng cáo do doanh nghiệp làm trái phép thì kiên quyết xử lý và buộc tháo dỡ.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

4. Bố trí hợp lý nguồn vốn và cơ chế huy động vốn và quỹ đất đối với bảng, biển tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không có mục đích sinh lời. Xác định quỹ đất cho tuyên truyền quảng cáo thương mại nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng phương tiện quảng cáo hiện đại, lâu dài. Trên cơ sở xác định các nội dung, hình thức tuyên truyền, quảng cáo theo quy hoạch, các địa phương cân đối, bố trí nhu cầu vốn đầu tư cho từng loại hình quảng cáo nhằm có lộ trình thực hiện. Quan tâm đến công tác xã hội hóa trong lĩnh vực quảng cáo, làm tốt việc huy động các doanh nghiệp để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cho hoạt động quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, từ năm 2017.

5. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quảng cáo cho cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6. Xây dựng quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 và triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt; xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

7. Nghiên cứu, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo một cách mạnh mẽ; triệt để áp dụng công nghệ thông tin (xem xét đưa vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo phát triển đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm quyền lợi cho các chủ thể tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm ổn định trật tự an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thực hiện quảng cáo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng cáo cạnh tranh lành mạnh, xây dựng môi trường quảng cáo minh bạch, tin cậy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2. Các công việc cụ thể

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất chủ trương xây dựng Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường vai trò quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ở địa phương.

- Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo; tập huấn về nghiệp vụ quản lý trong hoạt động quảng cáo.

- Tiếp nhận, trả lời hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định pháp luật.

- Chủ trì thẩm định các đề án tuyên truyền phục vụ chính trị theo hình thức xã hội hóa kết hợp quảng cáo cho nhà tài trợ; phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xác định vị trí lắp đặt, hình thức, chất liệu, kiểu dáng bảng quảng cáo tại dải phân cách, nhà chờ xe buýt, bến xe, bãi đỗ xe theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo tại địa phương.

b) Sở Xây dựng

- Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp phép xây dựng và Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra, cấp phép xây dựng, lắp đặt công trình, biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để biết, theo dõi.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất liên quan đến hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường của công trình quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để biết, theo dõi.

d) Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong xây dựng quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm trong xây dựng, lắp đặt công trình, biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và trên phương tiện giao thông theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để biết, theo dõi.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chủ trương quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2025.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

g) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông di động, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt treo, đặt, dán, viết không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

h) Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, đặc biệt là các sản phẩm là thuốc, sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em nhỏ, thực phẩm và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và chế phẩm sinh học dùng cho trồng trọt, chăn nuôi…; bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Có ý kiến về nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực của Sở quản lý cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu.

i) Công an tỉnh

- Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc nắm bắt thông tin và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Quảng cáo đối với người phát tán tờ rơi tại các giao lộ, vòng xoay giao thông.

k) Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi đăng tin, phát sóng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo.

l) UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo tại địa phương; chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân; quan tâm xây dựng hoặc bố trí các điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND xã, phường, thị trấn liên quan phối hợp với ngành Văn hóa và Thông tin trong công tác xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn; rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo sau khi được duyệt.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND phường, xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm về hoạt động quảng cáo. Chủ trì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng là biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận, các đoàn thể tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, Hương.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2608/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91