Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 228/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 01/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo; các loại hình hoạt động quảng cáo đảm bảo theo quy định của pháp luật; khắc phục những hạn chế, bất cập, chấn chỉnh vi phạm hoạt động quảng cáo.

- Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Quán triệt, triển khai Chỉ thị

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện và cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Luật Quảng cáo; Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; Quy hoạch hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020.

- Chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; quảng cáo rao vặt.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị; hoàn thành trong quý III năm 2017.

2. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo

- Hoạt động quảng cáo ngoài trời phải chấp hành theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh về việc “Quy hoạch hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

- Rà soát hệ thống bảng quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn toàn tỉnh để điều chỉnh, đưa ra phương án di dời, khắc phục hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt.

- Đối với hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động quảng cáo

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt đối với phương tiện bảng quảng cáo tấm nhỏ (bảng gắn phía mặt tiền của ngôi nhà và áp hông tường nhà, quảng cáo trên các bức tường bao quanh các trụ sở cơ quan, đơn vị...); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chấn chỉnh hoạt động lắp đặt biển hiệu của các doanh nghiệp, cửa hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với những biển hiệu sai phạm khi sử dụng chữ nước ngoài không đúng quy định.

- UBND các xã, phường, thị trấn phải thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc lắp đặt bảng quảng cáo; quảng cáo rao vặt; biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, nhất là bảng, biển hiệu có sử dụng chữ nước ngoài, kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại quy hoạch theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020” để kịp đề xuất những giải pháp khắc phục những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; rà soát tổng thể hệ thống bảng quảng cáo tấm lớn theo quy hoạch; những trường hợp vi phạm không đúng với quy hoạch yêu cầu tổ chức, cá nhân phải di dời, khắc phục hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo; giám sát việc tuân thủ pháp luật về hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý chặt chẽ việc cấp đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

- Hướng dẫn và phối hợp với các các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

4. Sở Xây dựng

Phối hợp với với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời theo quy hoạch, những trường hợp không đúng quy chuẩn, yêu cầu chủ đầu tư cam kết phương án, thời hạn di dời theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của tổ chức cá nhân trong hoạt động quảng cáo; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu đề xuất đầu tư nguồn lực, mua sắm phương tiện kỹ thuật chuyên dùng trang bị cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch bảo đảm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

7. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý, đặc biệt đối với các sản phẩm là thuốc, sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, thực phẩm và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt, chăn nuôi...; bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

8. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình

- Tăng cường tuyên truyền hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

- Kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, thời lượng, dung lượng quảng cáo trên hệ thống thông tin của đơn vị theo các quy định của pháp luật.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp, sát tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc lắp đặt bảng quảng cáo tấm nhỏ (bảng áp hông, bảng gắn mặt tiền ngôi nhà...) và biển hiệu sai quy định trên địa bàn (những sai phạm về sử dụng chữ nước ngoài, quảng cáo không phép, số lượng, kích thước bảng, biển...).

- Triển khai xây dựng, lắp đặt các bảng, khung, cột dành cho hoạt động quảng cáo trên băng rôn; bố trí các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; tăng cường chỉ đạo, huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành rà soát hệ thống quảng cáo tấm lớn hiện có thuộc địa bàn quản lý để điều chỉnh, bổ sung hoặc gỡ bỏ trên cơ sở quy hoạch quảng cáo được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường bổ sung, bố trí đảm bảo nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất về UBND tỉnh (Qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ VHTT&DL (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, PVPVX, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phong

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


199
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6