Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 22/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 18/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 439/TTr-SNV ngày 12/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình và Quyết định giải thể Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương (thời gian thực hiện trong tháng 3/2015).

II. Về cơ cấu tổ chức và biên chế viên chức

1. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1.1. Về cơ cấu tổ chức:

Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch 21 biên chế và 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, được điều động từ các sở, ngành thuộc UBND tỉnh (phương án về nhân sự cụ thể Sở Nội vụ sẽ đề xuất riêng trong tháng 3 năm 2015; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định).

b) Các phòng chuyên môn: Gồm 21 biên chế và hợp đồng, trong đó có 18 biên chế và 3 nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , cụ thể như sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: 03 biên chế gồm Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên. Yêu cầu trình độ Đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Sư phạm, trong đó có ít nhất 01 biên chế thông thạo ngoại ngữ Anh văn và 03 nhân viên hợp đồng (02 lái xe và 01 nhân viên phục vụ, riêng đối với nhân viên bảo vệ nếu bố trí trụ sở riêng thì hợp đồng ngắn hạn).

- Phòng xúc tiến đầu tư 05 biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên. Yêu cầu trình độ Đại học gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Quan hệ quốc tế; Xây dựng; Giao thông vận tải, Tài chính ngân hàng, Xây dựng, Khoa học môi trường, Công nghiệp, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh.

- Phòng xúc tiến thương mại và du lịch 05 biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 03 chuyên viên. Yêu cầu trình độ Đại học gồm các chuyên ngành: Thương mại, Ngoại thương, Kinh tế, Du lịch, Công nghiệp, Lao động xã hội.

- Phòng Dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp 05 biên chế: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên. Yêu cầu trình độ Đại học gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Du lịch, Quan hệ quốc tế, Luật, Hành chính, Trồng trọt, Thủy lợi, Môi trường, Công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ Anh văn.

1.2. Về biên chế:

Thực hiện thống nhất chủ trương không tăng biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ; trên cơ sở tổng biên chế năm 2015 đã được HĐND tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh, sắp xếp lại biên chế một số cơ quan, đơn vị để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm, bảo đảm sử dụng có hiệu quả số lượng người làm việc và ngân sách của tỉnh. Giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, trước mắt trong năm 2015 giao 21 biên chế và 3 nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện như sau:

- Điều chỉnh giảm và điều động 07 biên chế sự nghiệp, 01 biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (có danh sách trích ngang kèm theo).

- Điều chỉnh giảm 10 biên chế viên chức sự nghiệp của Đoàn Điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (có phụ lục thuyết minh kèm theo)

- Điều chỉnh giảm 04 biên chế viên chức sự nghiệp (02 biên chế Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Hòa Bình; 02 biên chế Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (có phụ lục thuyết minh kèm theo).

+ Điều động 01 công chức từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (có trình độ Đại học thuộc các chuyên ngành: Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Luật).

+ Điều động 02 công chức từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành Kinh tế quốc dân, Kinh tế đối ngoại, Tài chính - ngân hàng) để theo dõi công tác xúc tiến đầu tư.

+ Điều động 01 công chức từ Sở Xây dựng (có trình độ Đại học chuyên ngành xây dựng) để theo dõi các dự án đầu tư xây dựng.

+ Điều động 01 công chức từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có trình độ Đại học chuyên ngành du lịch) để theo dõi công tác xúc tiến về du lịch.

+ Điều động 01 viên chức từ Trung tâm phát triển dịch vụ Khu công nghiệp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp để theo dõi công tác xúc tiến đầu tư.

- Sau khi Trung tâm đi vào hoạt động, số chỉ tiêu biên chế còn lại của Trung tâm sẽ được tuyển dụng hoặc tiếp nhận thêm một số viên chức các chuyên ngành: Thương mại, Ngoại thương, Du lịch, Xây dựng, Khoa học môi trường, Công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản lý đất đai, Giao thông vận tải, Lao động xã hội.

(Thời gian thực hiện điều động trong tháng 4/2015, việc tuyển dụng thực hiện xong trong năm 2015).

III. Về trụ sở, phương tiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét, bố trí địa điểm phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (thời gian thực hiện trong tháng 3/2015).

2. Giao Sở Tài chính đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bố trí 01 đến 02 xe ô tô phục vụ cho hoạt động của Trung tâm (Thời gian thực hiện trong tháng 4/2015).

IV. Các nội dung khác

1. Khắc dấu, mở tài khoản: Sau khi bố trí cán bộ lãnh đạo, Giám đốc Trung tâm giao Phòng Hành chính - Tổng hợp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khắc dấu, mở tài khoản, xây dựng kế hoạch tài chính, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm (Thời gian thực hiện tháng 4/2015).

2. Công bố Quyết định, ra mắt và đi vào hoạt động:

Sau khi các nội dung chuẩn bị đã cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt, công bố Quyết định thành lập, các Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2015.

V. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức, biên chế và luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức để Trung tâm đi vào hoạt động đúng quy định.

3. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh; đề nghị các Sở, ngành liên quan có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Công báo, website của tỉnh;
- Lưu: VT, NC, QTh, 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH
(kèm theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Điều chỉnh giảm 21 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác và sự nghiệp giáo dục và đào tạo; giảm 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc các Sở: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ sung cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình mới được thành lập, cụ thể như sau:

1. Sở Công Thương

Điều chỉnh giảm 08 chỉ tiêu, gồm 07 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác và 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Trung tâm Xúc tiến thương mại do chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Tổng số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác sau khi điều chỉnh giảm là 16 chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sau khi điều chỉnh giảm là 09 chỉ tiêu.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều chỉnh giảm 10 chỉ tiêu sự nghiệp khác của Đoàn Điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp để đảm bảo Đoàn Điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp có 36 chỉ tiêu, cụ thể là: Điều chỉnh giảm 07 chỉ tiêu trên cơ sở kết quả xác định vị trí việc làm; điều chỉnh giảm 03 chỉ tiêu để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (hiện nay Đoàn Điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp có 11 người thuộc đối tượng tinh giản biên chế do có trình độ đào tạo Sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo). Tổng số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi điều chỉnh giảm là 321 chỉ tiêu.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Điều chỉnh giảm 04 chỉ tiêu sự nghiệp giáo dục và đào tạo để thực hiện sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Hòa Bình và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, cụ thể: Điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu nhân viên của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và 02 chỉ tiêu giáo viên của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Hòa Bình để đảm bảo đáp ứng đủ số người làm việc tại Trung tâm sau khi sáp nhập. Hiện nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh có 21 biên chế, gồm 03 cán bộ quản lý, 12 giáo viên, 06 nhân viên; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Hòa Bình có 23 biên chế, gồm 03 cán bộ quản lý, 17 giáo viên, 03 nhân viên. Tổng số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi điều chỉnh giảm là 2.640 chỉ tiêu./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23