Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 187/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 09/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 114-KH/TU NGÀY 10/6/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 11/02/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ Người tiêu dùng.

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Kế hoạch số 114-KH-UBND/TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhận thức đúng, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Bảo vệ người tiêu dùng đối với các cấp chính quyền, đội ngũ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác Bảo vệ người tiêu dùng trong phạm vi toàn tỉnh.

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Bảo vệ người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác xử lý các kiến nghị của người tiêu dùng; khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng tham gia các hoạt động nhằm Bảo vệ người tiêu dùng.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về Bảo vệ người tiêu dùng; tạo cơ sở để tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo nền kinh tế đất nước

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương bảo đảm tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới; gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 do Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010.

- Các hoạt động bảo vệ quyền lợi tiêu dùng tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật được thực hiện thường xuyên, chuyên sâu, nhân rộng bằng nhiều hình thức; Việc tổ chức các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ người tiêu dùng; Chỉ thị số 30- CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng; Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 11/02/2019 của Ban Bí thư.

- Hàng năm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phát động "Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3, nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng

- Kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ người tiêu dùng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

- Kiện toàn tổ chức Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với tình hình của địa phương.

- Trang bị tài liệu, cập nhật kiến thức pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng cho cán bộ, người lao động; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, lớp tập huấn ngắn ngày do địa phương, trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ công tác Bảo vệ người tiêu dùng.

- Nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức, kinh nghiệm xử lý, khả năng nắm bắt diễn biến thị trường cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hòa giải về Bảo vệ người tiêu dùng.

3. Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Thường xuyên rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp về Bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn trong thời kỳ hội nhập quốc tế và thời đại công nghiệp 4.0. Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa.

- Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật Bảo vệ người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tọa đàm, truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, phóng sự, tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hội thi, các tiểu phẩm, in các sổ tay người tiêu dùng.

- Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét, xác minh tính trung thực và chính xác về công năng, tác dụng của sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về quảng cáo không trung thực, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Bảo vệ người tiêu dùng của các chủ thể sản xuất, kinh doanh; nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng; về những hậu quả pháp lý phải gánh chịu nếu xảy ra vi phạm.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ, kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; tổ chức trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, hàng giả hàng kém chất lượng... ảnh hưởng đến người tiêu dùng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ Người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng đề phòng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

- Tăng cường nhận định, đánh giá, cảnh báo về các hành vi kinh doanh hàng hóa không an toàn hoặc các hàng hóa dịch vụ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng và tài sản của người tiêu dùng.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác Bảo vệ người tiêu dùng; Tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

- Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua các hoạt động như đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hình thành, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Đồng thời khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, có uy tín, thương hiệu trên thị trường.

- Tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm các nguồn vốn sau:

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách.

- Nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân.

- Nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các doanh nghiệp tự đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí

Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu hiệu quả tiết kiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Sở Công Thương là cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng năm chỉ đạo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh tham mưu cho Sở nội dung công tác để trình UNBD tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo vệ Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong năm

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ người tiêu dùng; tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm nguồn lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác Bảo vệ Người tiêu dùng.

- Huy động nguồn vốn tài trợ hợp pháp từ các chương trình, đề án của Trung ương và các doanh nghiệp địa phương (nếu có), góp phần kinh phí cho thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch Bảo vệ người tiêu dùng phù hợp với tình hình và theo hướng dẫn của Trung ương.

- Thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong thuộc thẩm quyền Công Thương quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm và cả giai đoạn báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

2. Sở Nội vụ

- Xây dựng, bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vào kết quả thi đua cuối năm, coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Sở Tư pháp

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác Bảo vệ Người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ.

4. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch này theo quy định hiện hành

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực, các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh hàng năm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng. Chỉ đạo Báo, Đài phát thanh truyền hình tỉnh tăng thời lượng, tin bài, phóng sự về hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Phát huy vai trò giám sát, phóng sự điều tra để công khai các địa chỉ, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng.

7. Sở Văn hóa - Thể thao

Phối hợp các cơ quan báo, đài và các cơ quan chức năng khác đưa thông tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến công tác Bảo vệ Người tiêu dùng.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các cơ sở giáo dục các quy định của pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa và xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc sự quản lý Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hướng dẫn áp dụng, công bố sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

10. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm thuộc phân cấp quản lý của ngành Y tế.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, các loại hàng hóa, dịch vụ, đối tượng trong lĩnh vực y tế.

-  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, trong đó tập trung về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nhóm mặt hàng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

12. Công an tỉnh

Thống nhất trong toàn ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành địa phương trong công tác Bảo vệ người tiêu dùng; có quy chế biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân hợp tác với công an trong tố giác các vi phạm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

13. Cục Quản lý Thị trường

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Lực lượng Quản lý thị trường.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh nhằm sớm phát hiện các sai phạm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

14. Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể

Tích cực phối hợp và tham gia vào công tác tuyên truyền các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng; đặc biệt là lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giám sát thực hiện pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng.

15. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam; triển khai phát động Ngày quyền của Người tiêu dùng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Tham mưu kiện toàn và tổ chức hoạt động của Hội nhằm đáp ứng các yêu cầu xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với tình hình của địa phương.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân các hoạt động về tiêu dùng. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Bảo vệ người tiêu dùng về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo với Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng của các chủ thể tham gia thị trường. Giáo dục để các chủ thể tham gia thị trường phải nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng và những hậu quả pháp lý khi vi phạm.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và Kế hoạch này, UBND huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình phát triển các hoạt động  Bảo  vệ người tiêu dùng  tại địa phương; lồng ghép với các hoạt động khác nhằm thực hiện tiết kiệm và phát huy hiệu quả. Hỗ trợ tạo điều kiện để phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện tốt kế hoạch này và kế hoạch hàng năm.

17. Hiệp hội doanh nghiệp

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hội viên phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các Chương trình bảo vệ quyền lợi tiêu dùng tại Kế hoạch này và kế hoạch hàng năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đẩy mạnh hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội. Giáo dục để Doanh nghiệp tham gia thị trường phải nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng và những hậu quả pháp lý khi vi phạm.

18. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa.

- Chủ động triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng; Xây dựng bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm Bảo vệ người tiêu dùng.

- Chấp hành nghiêm túc luật bảo vệ người tiêu dùng, nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng và những hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố Huế; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí của đơn vị mình tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các Phó Chủ tịch;
- Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD tỉnh;
- Báo TTH, Đài TRT, Cổng TTĐT;
- Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 09/08/2019 thực hiện Kế hoạch 114-KH-UBND/TU về triển khai Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14