Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 181/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG, NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 17/CT-TTg). UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mc đích

- Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong hoạt động quảng cáo.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

- Thiết lập trật tự kỷ cương, nề nếp trong hoạt động quảng cáo, tạo diện mạo Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Không để tình trạng vi phạm trật tự quảng cáo tái diễn trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị quát triệt nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg.

- Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg và Kế hoạch của UBND Thành phố về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của ngành mình, cấp mình.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh kịp thời những bất cập phát sinh từ thực tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tái vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

2. Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển.

3. Thiết lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tin cậy; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận quảng cáo.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về quảng cáo; tập huấn về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

- Chủ trì rà soát, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát hệ thống bảng quảng cáo, biển hiệu hiện có, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp.

- Triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Chủ động tham mưu UBND Thành phố kế hoạch thực hiện Quy hoạch quảng cáo; chủ trì đấu thầu các vị trí đất sử dụng cho quảng cáo đúng quy định pháp luật.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND Thành phố, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

2. Sở Xây dựng

- Rà soát, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BXD, ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo thẩm quyền; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng công trình quảng cáo trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu UBND Thành phố về quy trình, thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các vị trí quảng cáo theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND Thành phố phê duyệt.

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã về chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện quảng cáo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường các công trình quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm (gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung).

4. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao trong quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm gửi Sở Văn hóa và Thể thao.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu trình UBND Thành phố về chủ trương đầu tư các dự án quảng cáo có sử dụng đất, công trình công cộng, phúc lợi xã hội... trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Quảng cáo, Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về viết, đặt biển hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế đấu thầu không gian công cộng, tài sản công khi đưa vào hoạt động khai thác kinh doanh quảng cáo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo.

- Phối hp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và các đơn vị cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và Công an thành phố Hà Nội xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt treo, đặt, dán, viết, vẽ không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.

7. Các Sở, ban, ngành Thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt nội dung. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đến cán bộ chủ chốt và chuyên viên thuộc cấp mình, ngành mình quản lý.

- Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố).

8. UBND quận, huyện, thị xã

- Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng và Kế hoạch của UBND Thành phố.

- Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi địa phương theo chức năng, thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về các hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn.

- Chỉ đạo cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp.

- Lập Đề án tổ chức và quản lý treo băng rôn trên những tuyến phố thuộc địa bàn, chỉ triển khai thực hiện khi được Thành phố phê duyệt, phân cấp.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND phường, xã, thị trấn tổ chức việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm về hoạt động quảng cáo. Chủ trì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng là biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện biển hiệu theo quy định của Luật Quảng cáo khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho quảng cáo ngoài trời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

- Thường xuyên rà soát hệ thống bảng quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn. Định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Văn hóa và Thể thao) vào ngày 20 hàng tháng, báo cáo hàng quý, 6 tháng, 1 năm và báo cáo đột xuất theo nội dung, yêu cầu của UBND Thành phố.

9. Các cơ quan báo chí, truyền hình

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình đăng tải phản ảnh kịp thời kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND Thành phố về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên toàn Thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Định kỳ báo cáo gửi Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UB MTTQ và các đoàn thể Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí Thành phố;

- VPUB: CVP, các PCVP;
Phòng KGVX, KT, NC
, ĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 181/KH-UBND ngày 31/07/2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.594

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130