Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 triển khai Chương trình hành động 17-CTr/TU về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 175/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 17-CTR/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ cấp tỉnh đến cấp huyện nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; khuyến khích hình thành các Tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Đồng thời, thực hiện liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp và các Hợp tác cung ứng dịch vụ, sản phẩm từ nông nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch UBND tỉnh đã chỉ đạo liên quan đến việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến huyện, xã về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; đề ra các cơ chế chính sách, các chương trình cụ thể, có hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng cao về số lượng, quy mô và chất lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương. Hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đưa tỉnh ta đạt mức trung bình cả nước vào năm 2020 và cơ bản là tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp, đến năm 2025 có khoảng 6.500 doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 12.000 doanh nghiệp.

- Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP đến năm 2020 đạt khoảng 71,5%, năm 2025 khoảng 72,2%, đến năm 2030 khoảng 74%.

- Bình quân giai đoạn 2016-2030, năng suất lao động thuộc kinh tế tư nhân tăng khoảng 4-5%/năm.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Chi cục hải quan Phú Yên, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ các doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Phú Yên, Câu lạc bộ doanh nhân nữ tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đến cán bộ công chức, viên chức, các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các phóng sự, tọa đàm, bài viết, góc chuyên đề liên quan đến kinh tế tư nhân, biểu dương nhân rộng các điển hình doanh nghiệp, tôn vinh sự cống hiến, khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân và các Hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Phương pháp thực hiện: Phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo giấy, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; trên các trang Website của các sở, ban, ngành và địa phương.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp:

2.1. Quán triệt và triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất.

a) Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và đầu tư phát triển đồng bộ Khu kinh tế Nam Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các Khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất, kinh doanh với hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và chi phí hợp lý.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Công thương.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

b) Rà soát và công khai quỹ đất chưa đăng ký đầu tư tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký đầu tư, sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án trong thời gian đến.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng cuối mỗi quý.

c) Rà soát và công khai quỹ đất ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất cho sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất trong thời gian đến.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng cuối mỗi quý.

2.3. Xây dựng các quy hoạch, mô hình sản xuất và chuỗi liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp:

a) Lập Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm hùm trên bờ theo công nghệ RAS (Thị xã Sông cầu 60ha, huyện Tuy An 10ha); Xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất trên các đối tượng nông- lâm- thủy sản. Xây dựng Đề án khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư trang trại có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017-2020.

b) Lập quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

2.4. Hỗ trợ về tài chính.

a) Đưa vào hoạt động hiệu quả Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, đồng thời tích cực vận động các nguồn đóng góp tăng vốn cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh từ các doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; các sở ban ngành; Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2017.

b) Tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi của Chính phủ và của hệ thống Ngân hàng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi phù hợp với từng đối tượng khách hàng; hàng quý, 6 tháng và năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các Ngân hàng thương mại với cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện thanh toán điện tử trong thu nộp và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

c) Thực hiện việc kiến nghị cấp có thẩm quyền có cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thông qua các chính sách như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất trong những năm đầu hoạt động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Tư vấn hướng dẫn tổ chức công tác tài chính, kế toán, cung cấp thông tin; hướng dẫn quản trị doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

2.5. Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động.

a) Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ: Tiếp tục thực hiện đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2020 tỉnh Phú Yên; Xây dựng và triển khai Chương trình hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020; Xây dựng và phát triển Đề án Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020; Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến; Phát triển các vườn ươm công nghệ cao; Đầu tư, phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ, đội ngũ các nhà khoa học; Hình thành các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học Công nghệ.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

b) Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng đủ nhu cầu số lượng và chất lượng nhân lực cho phát triển kinh tế tư nhân.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và đào tạo, Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố; Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

c) Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội tinh thần dân tộc.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Sở Công thương, Hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

d) Xây dựng Chương trình khởi sự doanh nghiệp trong đội ngũ thanh niên, sinh viên. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, định hướng cho thanh niên sinh viên về các tiêu chí, tố chất, quá trình chuẩn bị của một doanh nhân, làm chủ công việc kinh doanh của chính mình nhằm mục đích làm giàu chính đáng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tỉnh đoàn Phú Yên.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2017.

2.6. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 4.000 doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

- Phương pháp thực hiện: Theo chỉ tiêu Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được ban hành.

2.7. Hỗ trợ gia nhập thị trường, cung cấp thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch.

a) Xây dựng khu hội chợ trung tâm của tỉnh; tiếp tục khảo sát, đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức kết nối cung cầu hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của nhau; tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ (kỹ năng bán hàng, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lượng, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế...) triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử; đẩy mạnh các hoạt động cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp tỉnh.

Kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng nhái, hàng giả và các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh khác để môi trường kinh doanh thật sự cạnh tranh bình đẳng, các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Phát triển thông suốt, đồng bộ các thị trường, hệ thống lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ nhất là dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công thương.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

b) Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức; đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ, nhất là các doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, ngoài nước nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược về đầu tư tại tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến kêu gọi đầu tư tỉnh (sau khi thành lập), Sở Công thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

3. Phát triển kết cấu hạ tầng:

3.1. Phát triển các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp.

- Các nội dung:

+ Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh đối với các dự án lớn có tác động lan tỏa và kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội như: các dự án phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, nhất là giao thông, năng lượng, viễn thông, đô thị, cấp nước, thoát nước, thủy lợi, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần trong và ngoài khu kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận cùng tham gia đầu tư, sử dụng bình đẳng, với chi phí hợp lý.

+ Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của cơ chế hợp tác công - tư trong đầu tư, khai thác, sử dụng, kinh doanh các dự án, công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức theo dõi, quản lý dự án hợp tác công - tư nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, việc vận hành và thu hồi vốn của các dự án để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

3.2. Phát triển các loại hình vận tải đa phương tiện đáp ứng nhu cầu vận tải của doanh nghiệp dựa trên hệ thống giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa khu vực trung tâm tỉnh và giữa các trục giao thông đầu mối của tỉnh, tăng cường kết nối các hệ thống giao thông liên kết vùng và địa phương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính:

4.1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương đối với từng lĩnh vực.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi cục Hải quan Phú Yên; các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng điện tử (mức 4) trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.3. Rà soát, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan đến đất đai; rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, trong đó rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng không quá 20 ngày.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.4. Rà soát, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công khai các quy hoạch xây dựng; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 giờ, bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày; thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 07 ngày; thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày...

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.5. Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, cấp hồ sơ, thẻ và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp bảo hiểm xã hội.

a) Lập cơ chế liên thông, chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2017.

b) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Phá sản năm 2014; rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước:

5.1. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước.

a) Tiếp tục tập trung kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo các Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013, số 14-CT/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính - 2017”

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa phương để hỗ trợ kinh tế tư nhân bao gồm cả việc quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND tỉnh: Trong năm 2017.

5.2. Thường xuyên tổ chức đánh giá hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

5.3. Nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Phú Yên đến năm 2020. Qua đó sẽ có điều tra, phân tích, đánh giá toàn diện các Chỉ số thành phần để đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

5.4. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Cà phê Doanh nhân với hình thức, thời gian và nội dung phù hợp; thành lập các Chi hội doanh nghiệp tại các huyện, thị xã tiến hành tổ chức hoạt động Cà phê Doanh nhân trên địa bàn huyện, thị xã nơi có doanh nghiệp đang hoạt động.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh có liên quan:

- Triển khai chi tiết, bảo đảm kịp thời và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án được quy định tại Kế hoạch này để đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong quý và cả năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ các cơ chế, chính sách đặc thù, việc thí điểm đối với những vấn đề phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp, theo chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách để tạo thêm sức mạnh và điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, nhất là trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển các ngành trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ và nội dung công việc chủ yếu, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến rộng rãi Kế hoạch này; giới thiệu, phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phê phán sự thụ động, ỷ lại, tiêu cực.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh Ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng, ban, Trung tâm;
- Lưu VT, ĐTXD, KT, NC, KGVX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 triển khai Chương trình hành động 17-CTr/TU về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113