Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THEO HƯỚNG HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ HƠN

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn;

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo được nêu tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong đẩy mạnh công tác Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, nhận thức đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc triển khai, thực hiện Chthị s26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ, gắn với việc thực hiện các Chương trình công tác của Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các nhiệm vụ trong Chỉ thị s 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 đảm bảo được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 ngày 7 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 Hội nghị lần thtư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, givững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại công văn số 6551/UBND-VP ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban hành các biện pháp cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết Hội nhập kinh tế quốc tế để thực hiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, ứng dụng mạnh mcông nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Chủ động tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế; đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến hội nhập để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

- Đẩy mạnh và đổi mới phương thức thông tin tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển từ phổ biển đến hướng dẫn thực thi các cam kết cụ thể, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nội dung phù hợp đến các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp và xác định rõ các nội dung, đối tượng ưu tiên để doanh nghiệp và người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan có liên quan tăng cường phổ biến thông tin về Hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các Hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong Hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bảo đảm thông tin kịp thời, dễ tiếp cận, dễ hiểu.

- Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng vệ thương mại, chủ động ứng phó với các rào cản thương mại tại thị trường xuất khẩu, mặt khác khuyến khích các doanh nghiệp và hiệp hội chủ động sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đbảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước và của doanh nghiệp; chủ động phòng tránh tranh chấp thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện phòng vệ thương mại liên quan đến hàng xuất khẩu.

2. Sở Tư pháp:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các biện pháp cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết Hội nhập kinh tế quốc tế để thực hiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tăng cường hoạt động cảnh báo, phổ biến về các biện pháp kỹ thuật của các nước cho các doanh nghiệp để chủ động đối phó với các rào cản kỹ thuật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới hàng rào kỹ thuật nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về cơ hội và thách thức của hàng rào kỹ thuật, giúp các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với thị trường xuất khẩu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Các Sở, Ban, Ngành khác:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động cụ thể hóa vào kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện.

6. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai và đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện thành một mục riêng trong báo cáo Hội nhập kinh tế quốc tế hàng năm.

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có những khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị chủ động báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm Kế hoạch thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc t
nh;
- Bộ chỉ huy Quân sự t
nh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng t
nh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- Lưu: VT, TH6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 07/12/2018 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36