Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 125/KH-UBND 2018 công tác quản lý nhà nước kinh doanh phương thức đa cấp Lạng Sơn

Số hiệu: 125/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chân chính, ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực, biến tướng, các thiệt hại về vật chất và tinh thần của người dân trước các hoạt động kinh doanh bất chính dựa trên phương thức bán hàng đa cấp.

2. Yêu cầu

- Nâng cao được nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng dân cư, của doanh nghiệp và người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp đối với hoạt động kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Nâng cao được năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đảm bảo tính nhất quán trong thực thi pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Các hành vi vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp

a) Nội dung:

- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp nắm bắt và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

- Cập nhật, chia sẻ, cung cấp thường xuyên các thông tin tuyên truyền và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin đồng thời giải thích, hướng dẫn để các đơn vị báo chí, truyền thông hiểu đúng và truyền tải đúng thông tin về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cũng như công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020 c) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

d) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

a) Nội dung:

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

d) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

a) Nội dung:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hằng năm và kiểm tra đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

d) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

a) Nội dung:

- Cập nhật thông tin mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh lên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để các tổ chức, cá nhân liên quan tra cứu.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018- 2020. c) Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

d) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với các nội dung được giao theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, kinh phí được bố trí từ ngân sách thường xuyên đã cấp cho các cơ quan, đơn vị đó.

- Đối với các nhiệm vụ phát sinh: Các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và nắm được những quy định của pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất hoạt động bán hàng đa cấp; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng tổ chức kiểm tra, giám sát với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh (bao gồm các hoạt động: tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp...), kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tuyên truyền các quy định về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp; các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

7. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Kế hoạch này.

8. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho người dân trên địa bàn quản lý.

9. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng trước ngày 15/7, báo cáo năm trước ngày 15/01 hằng năm (năm liền kề) gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo LS;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh,
- Các Phòng: TH, NC, KTTH, THCB;
- Lưu VT, KTTH(LC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 27/08/2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!