Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 100/KH-UBND quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Số hiệu: 100/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, KINH DOANH THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ vào tình hình hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, ngành và kiến thức, thái độ, hành vi của người vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, người tiêu dùng về hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc gia cầm. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành; chuyên môn kỹ thuật; nguồn lực nhằm từng bước đưa hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi vào nề nếp.

2. Yêu cầu

- Kiện toàn, củng cố tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực cho hệ thống thú y các cấp trên địa bàn toàn tỉnh về công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo ngày càng tốt hơn với yêu cầu đề ra, phù hợp với sự phát triển của ngành và hội nhập của tỉnh trong thời gian tới. Đảm bảo kiểm soát triệt để số lượng gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ, lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn.

- Nâng cấp, xây dựng mới 12 cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện), theo quy hoạch của UBND tỉnh đến năm 2020; tổ chức, đi vào hoạt động có hiệu quả đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn, tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm các cấp

1.1. Nội dung:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc thực thi pháp luật Thú y đối với công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; hàng năm, xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch của các đơn vị.

- Chỉ đạo, phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm huy động nguồn lực tham gia; hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

1.2. Thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo.

- UBND các huyện kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo, tổ chức hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) củng cố, thành lập Ban Chỉ đạo xã giao Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đi vào hoạt động có hiệu quả

2.1. Nội dung:

- Nâng cấp và xây dựng mới 12 cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn 8 huyện gồm: TP. Thanh Hóa, TX. Bỉm Sơn, TX. Sầm Sơn, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thạch Thành và Hậu Lộc theo Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

- Có kế hoạch cụ thể, từng bước thực hiện di dời, xóa bỏ các điểm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh trên địa bàn vào các cơ sở giết mổ tập trung đã được nâng cấp, xây dựng mới theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Các huyện còn lại trên cơ sở nguồn lực hiện có kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch và kế hoạch của UBND tỉnh đến năm 2020.

2.2. Thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thanh tra, kiểm tra

3.1. Nội dung:

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ở các địa phương trên địa bàn tỉnh:

+ Kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

+ Kiểm tra tại các cơ sở, điểm giết mổ, chợ, cửa hàng, siêu thị, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm việc chấp hành các quy định Nhà nước về hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Phát hiện, đề xuất với chính quyền địa phương kiên quyết xử lý, công bố trên đài truyền thanh huyện, xã, đài phát thanh và truyền hình tỉnh những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động. Thực hiện tái kiểm tra 100% cơ sở xếp loại C theo Thông tư 45/2015/TT-BNNPTNT, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, kinh doanh vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.

- Thành lập các tổ, đội kiểm tra lưu động thực hiện việc chấp hành các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y tại các cửa hàng, siêu thị, chợ đầu mối, chợ kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. Kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại. Kiên quyết không để gia súc, gia cầm, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ lưu thông, buôn bán tại các chợ thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm việc chấp hành các quy định về yêu cầu điều kiện phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác hậu kiểm sau cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm sau giết mổ thịt gia súc, gia cầm.

3.2. Thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan thành lập các đoàn liên ngành, kiểm tra định kỳ và đột xuất, hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công thương phối hợp với UBND các huyện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại các cửa hàng, siêu thị, chợ kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, điểm kinh doanh, siêu thị; dụng cụ, vật liệu bao gói cha đựng thực phẩm có nguồn gốc động vật.

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ đảm bảo an toàn, đúng quy định.

- UBND các huyện thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại. Chỉ đạo thành lập các tổ, đội lưu động kiểm tra soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại các cửa hàng, siêu thị, chợ kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

4. Giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường

4.1. Nội dung:

- Thống kê, cập nhật đầy đủ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở giết mổ được nâng cấp, xây dựng mới theo kế hoạch; từng bước thực hiện di rời, xóa bỏ các điểm giết mổ trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh vào các cơ sở giết mổ tập trung được nâng cấp và xây dựng mới.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ tập trung được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới; các chợ kinh doanh thịt gia súc gia cầm. Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với các mẫu: Nước, thịt gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển và dụng cụ sử dụng trong giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Quy trình lấy mẫu và xử lý kết quả mẫu theo Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Chính quyền cơ sở tổ chức ký cam kết với các chủ hộ kinh doanh vận tải, cơ sở buôn bán gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm, Ban quản lý các chợ trên địa bàn quản lý về việc chấp hành các quy định vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các tổ, đội giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và giao cho các trưởng thôn, cán bộ thú y cơ sở, cán bộ y tế theo dõi, giám sát đến thôn, xóm, hộ vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Kịp thời phát hiện các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại,… không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.

4.2. Thực hiện:

- UBND các huyện có kế hoạch, thực hiện di dời, xóa bỏ các điểm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh vào các cơ sở giết mổ tập trung được nâng cấp và xây dựng mới theo quy hoạch; tổ chức hoạt động, chỉ đạo các các tổ, đội giám sát an toàn thực phẩm hoạt động có hiệu quả đồng thời tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết với chính quyền địa phương.

- Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức, thực hiện lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ và chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Sở Y tế phối hợp với Sở Công thương và sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ cơ sở kinh doanh buôn bán phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ, sử dụng chế biến thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh, siêu thị.

- Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức, thực hiện lấy mẫu giám sát vệ sinh môi trường (nước thải) tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh, siêu thị.

5. Đào tạo, tập huấn về công tác vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn

5.1. Cấp tỉnh

a) Nội dung:

- Đào tạo các kiến thức cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cấp tỉnh, huyện, xã về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và các chương trình quản lý chất lượng, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, áp dụng trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại cơ sở vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và các điều kiện bảo vệ môi trường; kỹ năng lấy mẫu, kiểm tra đánh giá điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ, các chợ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Đào tạo kỹ năng tuyên truyền, tập huấn về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm cho các cán bộ từ tỉnh đến xã.

- Đào tạo về phân tích nguy cơ trong chuỗi ngành hàng thịt gia súc, gia cầm cho các cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã.

b) Thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

5.2. Cấp huyện

a) Nội dung:

- Tổ chức hội nghị triển khai, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện được, chưa thực hiện được các nội dung của Kế hoạch năm 2016 cho các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, trưởng ban, phó ban chỉ đạo cấp xã.

- Phổ biến, hướng dẫn, trong việc thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, người vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý.

b) Thực hiện: UBND huyện chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và sở, ban, ngành các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện.

6. Thông tin tuyên truyền

6.1. Nội dung:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân, đặc biệt là đối với người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học,…các quy định của Luật Thú y, Luật an toàn thực phẩm; các mức xử phạt hành chính hoặc trách nhiệm hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

b) Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở giết mổ theo quy hoạch; vận động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đưa gia súc, gia cầm vào cơ sở tập trung giết mổ khi được xây dựng xong.

c) Tăng cường đưa tin, bài viết giới thiệu, biểu dương cơ sở sản xuất, lưu thông, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời công bố, phê phán các tổ chức, cá nhân, cơ sở giết mổ vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

d) Thực hiện các phóng sự, chuyên đề, bài viết về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; nêu những việc làm hay, cách làm tốt của các đơn vị, tuyên truyền cho các đơn vị khác học tập làm theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm của thủ trưởng các đơn vị.

6.2. Thực hiện:

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xây dựng chuyên mục, dành thời lượng thích hợp đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản ánh về việc quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

7.1. Nội dung:

Trang bị dấu kiểm soát giết mổ thực hiện tại các cơ sở giết mổ được nâng cấp và xây dựng mới; máy kiểm tra đa chỉ tiêu môi trường thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; súng bắn nhiệt kiểm tra nhiệt độ gia súc, gia cầm, kho bảo quản, xe vận chuyển thịt gia súc, gia cầm; test thử nhanh tồn dư kháng sinh, chất cấm trong thịt, nước tiểu; quần áo bảo hộ lao động phục vụ các đợt thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

7.2. Thực hiện:

Sở Nông nghiệp và PTNT lập kế hoạch thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc gia cầm, thịt gia súc gia cầm, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thịt gia súc gia cầm thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra lưu động liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thú y, an toàn thực phẩm, môi trường trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm; thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật theo quy định.

2. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kết nối các tổ chức, cá nhân, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; thịt gia súc gia cầm lưu thông trên thị trường; chỉ đạo các doanh nghiệp quản lý chợ; ban quản lý các chợ bố trí, sắp xếp phân khu kinh doanh của các chợ, đảm bảo các chợ có khu buôn bán động vật và sản phẩm động vật đảm bảo vệ sinh thú y.

- Thực hiện kiểm tra phòng chống sản phẩm gia súc, gia cầm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng và gian lận thương mại trong quá trình lưu thông trên thị trường.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, kế hoạch về kiểm soát công tác bảo vệ môi trường trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về buôn lậu, kinh doanh vận chuyển, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

4. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao; hướng dẫn sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Có kế hoạch bố trí, phân bổ ngân sách từ nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị có kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục để hưởng các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Hướng dẫn các huyện xây dựng kế hoạch ngân sách hỗ trợ các dự án đầu tư giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung theo quy định hiện hành; hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, trình tự và thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư.

6. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ lưu thông trên thị trường đảm bảo an toàn, đúng quy định.

7. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt đối với các sản phẩm động vật thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

- Chỉ đạo các trung tâm y tế, cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng trực tiếp tham gia giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo quy định.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị liên quan trong ngành phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa,..

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với UBND các huyện thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch.

- Hướng dẫn các cơ sở giết mổ, chợ thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định và xây dựng các công trình xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, an toàn toàn thực phẩm; các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y cho người dân biết lựa chọn sản phẩm.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý nhà nước việc thực thi pháp luật Thú y về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Tuyên truyền, có kế hoạch đưa các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư vào các cơ sở giết mổ tập trung đã được nâng cấp, xây dựng mới đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; người kinh doanh không kinh doanh buôn bán thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch; tác dụng, sự cần thiết cũng như chất lượng an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn các sản phẩm gia súc, gia cầm qua giết mổ tập trung được cơ quan thú y quản lý kiểm soát.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở giết mổ tập trung.

- Lựa chọn thu hút các tổ chức, cá nhân hoặc tập hợp các hộ tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo quy hoạch.

- Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường tại các cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh giết mổ cho chủ các cơ sở giết mổ; giấy phép kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống cho các chủ ky ốt, cửa hàng buôn bán sản phẩm động vật tươi sống theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiên quyết dẹp bỏ chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn; Ban quản lý các chợ trên địa bàn kiên quyết không để sản phẩm động vật chưa có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y vào chợ buôn bán; từng bước xóa bỏ giết mổ gia súc, gia cầm tại chợ; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo trong công tác quản lý vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở giết mổ trên địa bàn xã theo quy hoạch, chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền, vận động đưa những hộ giết mổ vào cơ sở giết mổ tập trung đã xây dựng hoặc điểm giết mổ đã nâng cấp đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái. Cương quyết dẹp bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ không vào các điểm giết mổ tập trung.

- Phối hợp với cơ quan chuyên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ; nghiêm cấm việc kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ở các quầy, sạp, chợ cóc, chợ tự phát không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng mô hình chợ an toàn.

- Thành lập các tổ giám sát và giao cho trưởng thôn, cán bộ thú y xã theo dõi, giám sát hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm, hộ và báo cáo thông tin cho Ban Chỉ đạo cấp xã để có biện pháp xử lý kịp thời. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường. Thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đề an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật được phát hiện trong toàn bộ quá trình vận chuyển, giết mổ và kinh doanh để truy xuất nguồn gốc.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành chức năng liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 100/KH-UBND quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


823
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57