Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC 2020 hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Số hiệu: 28/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hợp nhất: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/VBHN-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ[1]

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.[2]

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán.

2. Thông tư này áp dụng đối với công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty xổ số điện toán), đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán, đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

3. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. “Xổ số tự chọn số điện toán” là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố.

2. “Giá trị tham gia dự thưởng” là số tiền người tham gia dự thưởng bỏ ra để tham gia dự thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán theo quy định của Thể lệ tham gia dự thưởng.

3. “Xổ số tự chọn số theo ma trận” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được lựa chọn một hoặc một số con số nhất định trong ma trận số tự nhiên để tham gia dự thưởng.

4. “Xổ số tự chọn số theo dãy số” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được lựa chọn một hoặc một số con số nhất định trong dãy số tự nhiên để tham gia dự thưởng.

5. “Xổ số tự chọn số quay số nhanh” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được lựa chọn một hoặc một số con số nhất định trong tập hợp các con số để tham gia dự thưởng; thời gian giữa các kỳ mở thưởng liên tiếp trong cùng một (01) ngày được quy định trong Thể lệ tham gia dự thưởng.

6. “Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ” là vé xổ số được phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối để giao cho người tham gia dự thưởng khi tham gia dự thưởng.

7. “Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng điện tử” là tập tin dưới dạng ký hiệu kỹ thuật số, âm thanh hoặc thông tin khác ghi nhận việc tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng thông qua phương thức phân phối bằng điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet theo quy định tại Thông tư này.

8. “Tài khoản tham gia dự thưởng” là tài khoản của người tham gia dự thưởng để tham gia dự thưởng theo phương thức phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet theo quy định tại Thông tư này.

9. “Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch” là tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng giá trị các hạng giải thưởng trên tổng giá trị vé số dự kiến phát hành trong từng đợt mở thưởng.

10. “Phương thức trả thưởng cố định” là phương thức trả thưởng mà giá trị giải thưởng trả cho người tham gia dự thưởng được ấn định trước bằng một số tiền cụ thể hoặc được ấn định trước bằng một số lần (tính theo phương pháp nhân số học) so với số tiền mà người tham gia dự thưởng đã tham gia dự thưởng.

11. “Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu” là phương thức trả thưởng mà giá trị giải thưởng trả cho người tham gia dự thưởng tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán vé thực tế trong từng đợt phát hành của công ty xổ số điện toán.

12. “Máy chủ” là hệ thống thiết bị điện tử sử dụng để quản lý, xử lý và lưu trữ thông tin tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán của người tham gia dự thưởng.

13. “Thiết bị đầu cuối” là thiết bị điện tử cố định hoặc di động để ghi nhận các con số tham gia dự thưởng, in vé cho người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán và kiểm tra vé trúng thưởng do công ty xổ số điện toán trực tiếp vận hành hoặc giao cho các đại lý xổ số tự chọn số điện toán vận hành.

Chương II

SẢN PHẨM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THƯỞNG VÀ THỂ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Điều 3. Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán

1. Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm sau đây:

a) Xổ số tự chọn số theo ma trận;

b) Xổ số tự chọn số theo dãy số;

c) Xổ số tự chọn số quay số nhanh;

d) Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

2. Căn cứ nhóm sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán quy định tại khoản 1 Điều này và trên cơ sở khảo sát thực tế của thị trường, công ty xổ số điện toán xây dựng danh mục sản phẩm cụ thể dự kiến phát hành, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 34 Thông tư này trước khi triển khai thực hiện.

3. Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán phải được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

a) Phương thức tham gia dự thưởng phải bảo đảm rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu;

b) Phù hợp với nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người tham gia dự thưởng;

c) Phương thức trả thưởng và tỷ lệ trả thưởng kế hoạch phù hợp với từng sản phẩm cụ thể và cơ cấu giải thưởng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Đối tượng tham gia dự thưởng

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sau:

a) Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

b) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Quyền hạn của người tham gia dự thưởng:

a) Được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng;

b) Được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

c) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

3. Trách nhiệm của người tham gia dự thưởng:

a) Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này;

b) Khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm thủ tục lĩnh thưởng;

c) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giá trị tham gia dự thưởng

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng cụ thể do công ty xổ số điện toán quyết định và quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Điều 6. Thể lệ tham gia dự thưởng

1. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm xây dựng Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán. Thể lệ tham gia dự thưởng phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên sản phẩm;

b) Tên công ty phát hành;

c) Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia dự thưởng;

d) Phương thức tham gia dự thưởng;

đ) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng;

e) Phương thức xác định kết quả trúng thưởng;

g) Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng;

h) Phương thức phân phối sản phẩm;

i) Lịch quay số mở thưởng;

k) Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng;

l) Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng;

m) Trách nhiệm, quyền hạn của công ty xổ số điện toán;

n) Những khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng để kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng.

2. Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 34 Thông tư này, công ty xổ số điện toán phải công bố công khai Thể lệ tham gia dự thưởng trước khi phát hành sản phẩm.

3. Việc công bố công khai Thể lệ tham gia dự thưởng được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán, phát tờ rơi cho đại lý và người tham gia dự thưởng hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch và cơ cấu giải thưởng

1. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch đối với từng sản phẩm do công ty xổ số điện toán xây dựng nhưng không vượt quá 60% tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành.

2. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm xây dựng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch, số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng phù hợp với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gửi Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán quy định tại Điều 34 và Thể lệ tham gia dự thưởng quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Phương thức trả thưởng

1. Phương thức trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán bao gồm:

a) Phương thức trả thưởng cố định;

b) Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu;

c) Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Căn cứ các phương thức trả thưởng quy định tại khoản 1 Điều này, công ty xổ số điện toán lựa chọn phương thức trả thưởng phù hợp cho từng loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán và gửi Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận khi phê duyệt danh mục sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Điều 34 Thông tư này.

Chương III

PHÁT HÀNH VÀ PHÂN PHỐI VÉ XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Điều 9. Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

Vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo các phương thức sau:

1. Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối.

2. Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

3. Thông qua internet. Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 10. Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán

1. Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước. Địa bàn kinh doanh cụ thể, công ty xổ số điện toán báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Điều 11. Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán

1. Vé xổ số tự chọn số điện toán được phát hành hàng ngày, trừ các trường hợp đặc biệt theo thông báo của công ty xổ số điện toán.

2. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai thời gian không phát hành chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày không phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán. Việc công bố công khai ngày không phát hành vé được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Việc phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán phải kết thúc chậm nhất là mười lăm (15) phút trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng theo quy định tại Điều 17 Thông tư này. Riêng đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh, việc phát hành vé phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

Điều 12. Vé xổ số tự chọn số điện toán

1. Vé xổ số tự chọn số điện toán có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào các phương thức phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

2. Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên công ty phát hành;

b) Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

c) Số dự thưởng;

d) Giá trị tham gia dự thưởng;

đ) Ngày, giờ phát hành vé;

e) Ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng;

g) Ký hiệu của đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối;

h) Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả;

i) Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này;

b) Mã số tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng.

4. Quy định về hủy vé xổ số điện toán đã mua trước giờ quay số mở thưởng

a) Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối

- Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận và xổ số tự chọn số theo dãy số: Người tham gia dự thưởng được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua vé chậm nhất là ba mươi (30) phút trước thời điểm quay số mở thưởng. Vé xổ số tự chọn số điện toán đã hủy không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

b) Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động, internet: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

Điều 13. Thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán

1. Thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán được sử dụng để hướng dẫn cho người tham gia dự thưởng trong việc:

a) Lựa chọn các con số tham gia dự thưởng hoặc thông báo chấp nhận việc chọn số nhanh và giao cho người bán vé nhập dữ liệu vào thiết bị đầu cuối;

b) Đối chiếu, kiểm tra về tính chính xác giữa vé xổ số tự chọn số điện toán tham gia dự thưởng với các con số đã được người tham gia dự thưởng lựa chọn tại thời điểm giao vé.

2. Thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán không có giá trị để lĩnh thưởng.

3. Thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Được in rõ ràng, có đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng;

b) Có hướng dẫn cụ thể về cách thức đánh dấu các con số lựa chọn để tham gia dự thưởng.

Điều 14. Tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng

1. Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet phải có tài khoản tham gia dự thưởng được đăng ký tại công ty xổ số điện toán để tham gia dự thưởng.

2. Khi đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng, người tham gia dự thưởng có trách nhiệm khai báo và tự chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo. Thông tin khai báo của người tham gia dự thưởng phải có các nội dung như sau:

a) Họ và tên người tham gia dự thưởng;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

d) Địa bàn đăng ký tham gia dự thưởng;

đ) Tài khoản mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt;

e) Các nội dung khác theo quy định của công ty xổ số điện toán.

3. Sau khi người tham gia dự thưởng đăng ký mở tài khoản tham gia dự thưởng, công ty xổ số điện toán cấp mã số tài khoản, mật khẩu ban đầu để người tham gia dự thưởng truy cập khi tham gia dự thưởng. Người tham gia dự thưởng chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo vệ tài khoản, mật khẩu của mình trong quá trình sử dụng.

4. Trường hợp người tham gia dự thưởng không thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, công ty xổ số điện toán được quyền từ chối trả thưởng khi người tham gia dự thưởng trúng thưởng.

Điều 15. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán

1. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với công ty xổ số điện toán để thực hiện tiêu thụ vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán được ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để thực hiện tiêu thụ vé xổ số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý. Các tổ chức, cá nhân này cũng được coi là thực hiện hoạt động đại lý của xổ số tự chọn số điện toán. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán có trách nhiệm thông báo cho công ty xổ số điện toán các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số điện toán để phục vụ công tác quản lý thuế.

2. Điều kiện làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sau đây không được làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán:

a) Cán bộ, nhân viên làm việc tại các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có);

b) Vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có);

c) Tổ chức kinh tế có vốn góp của vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của các tổ chức cùng tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán (nếu có);

3. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng tiêu chuẩn:

a) Có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán;

b) Có nhân viên đủ tiêu chuẩn vận hành thành thạo hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán được công ty xổ số điện toán xác nhận hoặc cấp chứng chỉ;

c) Có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số điện toán khi trở thành đại lý xổ số tự chọn số điện toán.

4. Hợp đồng đại lý:

Hợp đồng đại lý xổ số tự chọn số điện toán phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số tự chọn số điện toán;

b) Sản phẩm vé xổ số tự chọn số điện toán nhận bán;

c) Phương thức phân phối sản phẩm được phép phát hành;

d) Tỷ lệ hoa hồng đại lý, tỷ lệ phí ủy quyền trả thưởng thanh toán vé xổ số trúng thưởng được hưởng (nếu có);

đ) Địa điểm và phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ;

e) Doanh thu bán vé xổ số tự chọn số điện toán cam kết thực hiện của đại lý xổ số tự chọn số điện toán. Doanh thu cam kết thực hiện của đại lý xổ số tự chọn số điện toán được điều chỉnh trong từng thời kỳ theo chính sách của công ty xổ số điện toán;

g) Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

h) Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

i) Xử lý vi phạm và các cam kết bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;

k) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

5. Thanh toán tiền bán vé xổ số và bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tự chọn số điện toán:

a) Thanh toán tiền bán vé xổ số tự chọn số điện toán:

- Đại lý xổ số tự chọn số điện toán phải thanh toán đầy đủ số tiền vé đã bán cho công ty xổ số điện toán;

- Trường hợp công ty xổ số điện toán cho đại lý nợ tiền bán vé thì thời gian nợ tối đa là mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày mở thưởng. Căn cứ điều kiện thực tế, đặc điểm phát hành, số lần mở thưởng của từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán, công ty xổ số điện toán quyết định cụ thể về thời hạn phải hoàn thành việc thanh toán tiền mua vé xổ số của các đại lý, bảo đảm không vượt quá thời hạn quy định nêu trên;

- Đến thời hạn thanh toán tiền bán vé xổ số mà đại lý xổ số tự chọn số điện toán không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ với công ty xổ số điện toán theo hợp đồng đại lý đã ký kết, công ty xổ số điện toán được quyền ngừng việc phát hành vé xổ số của các đại lý xổ số đó và áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tiền bán vé xổ số theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tự chọn số điện toán:

- Công ty xổ số điện toán phải yêu cầu đại lý xổ số tự chọn số điện toán có tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán;

- Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tự chọn số điện toán đối với công ty xổ số điện toán được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Mức bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tự chọn số điện toán với công ty xổ số điện toán được quy định cụ thể như sau:

+ Đối với đại lý vé xổ số tự chọn số điện toán đã thực hiện cam kết doanh thu bán vé với công ty xổ số điện toán nhưng chưa phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu được xác định bằng doanh thu bán vé cam kết thực hiện trừ (-) hoa hồng đại lý xổ số được hưởng theo quy định;

+ Đối với đại lý vé xổ số tự chọn số điện toán đã xác định được doanh thu bán vé thực tế, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán được xác định bằng 100% doanh thu bán vé thực tế bình quân trong ba (03) tuần liền kề trước đó (-) hoa hồng đại lý xổ số được hưởng theo quy định;

- Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Công ty xổ số điện toán phải đánh giá giá trị của các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm nhận tài sản; định kỳ đánh giá lại hoặc thực hiện đánh giá lại vào thời điểm cần thiết. Đối với các tài sản là bất động sản, động sản,… nhưng công ty xổ số điện toán không đủ năng lực để đánh giá giá trị thì công ty xổ số điện toán được thuê các tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị tài sản dùng để bảo đảm thanh toán. Chi phí định giá tài sản được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của công ty xổ số điện toán.

6. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chung về diện tích mặt bằng, thiết kế, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để lắp đặt hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán, tiêu chuẩn về vận hành hệ thống bán vé xổ số tự chọn số điện toán và các quy định khác về đại lý xổ số tự chọn số điện toán phù hợp với từng phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán.

7. Căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn đối với đại lý xổ số tự chọn số điện toán quy định tại khoản 2, 3 và 6 Điều này, công ty xổ số điện toán lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán. Việc lựa chọn đại lý xổ số tự chọn số điện toán phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan.

8. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC MỞ THƯỞNG VÀ GIÁM SÁT MỞ THƯỞNG

Mục 1. TỔ CHỨC MỞ THƯỞNG

Điều 16. Lịch quay số mở thưởng

Công ty xổ số điện toán được phép tổ chức quay số mở thưởng tối đa ba (03) lần một tuần đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán (trừ sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh). Lịch quay số mở thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư này.

Điều 17. Địa điểm và thời gian quay số mở thưởng

1. Việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện tại trụ sở chính của công ty xổ số điện toán hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính.

2. Thời gian quay số mở thưởng do công ty xổ số điện toán quyết định nhưng kết thúc không chậm hơn 18 giờ 30 phút của ngày quay số mở thưởng. Riêng đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh, thời gian quay số mở thưởng kết thúc không chậm hơn 22 giờ của ngày quay số mở thưởng.

Điều 18. Thiết bị quay số mở thưởng bằng lồng cầu

Thiết bị quay số mở thưởng bằng lồng cầu, yêu cầu quản lý đối với thiết bị quay số mở thưởng bằng lồng cầu thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Điều 19. Hệ thống quay số mở thưởng điện tử

1. Hệ thống quay số mở thưởng điện tử bao gồm:

a) Thiết bị quay số mở thưởng tự động, bao gồm: Hệ thống phần cứng và phần mềm quay số tự động;

b) Hệ thống camera, màn hình phục vụ cho việc giám sát được thiết bị quay số mở thưởng tự động.

2. Yêu cầu đối với thiết bị quay số mở thưởng tự động:

a) Có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất và được kiểm định bởi công ty kiểm định độc lập;

b) Vận hành an toàn, ổn định và đảm bảo hoàn toàn ngẫu nhiên, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào kết quả mở thưởng;

c) Có ít nhất một (01) thiết bị dự phòng;

d) Được lắp đặt và vận hành tại khu vực riêng biệt và được niêm phong trong suốt quá trình hoạt động để đảm bảo tất cả các đối tượng không có nhiệm vụ không được can thiệp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị quay số mở thưởng tự động;

đ) Được công ty xổ số điện toán kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định của công ty xổ số điện toán nhưng tối đa sáu (06) tháng một lần.

3. Hệ thống camera, màn hình để phục vụ cho việc giám sát quay số mở thưởng điện tử được bố trí ở những vị trí đảm bảo có thể giám sát quay số mở thưởng. Hình ảnh theo dõi qua camera được lưu giữ trong thời gian tối thiểu là sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng.

Điều 20. Người quay số mở thưởng

Người quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Điều 21. Thể lệ quay số mở thưởng

1. Công ty xổ số điện toán xây dựng và công bố công khai Thể lệ quay số mở thưởng để người tham gia dự thưởng biết và theo dõi, giám sát. Thể lệ quay số mở thưởng phải có các nội dung chính sau:

a) Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng;

b) Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán quay số mở thưởng;

c) Hình thức quay số mở thưởng;

d) Các giải thưởng và thứ tự quay số mở thưởng của từng giải thưởng;

đ) Quy trình quay số mở thưởng;

e) Tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguyên tắc vận hành của các thiết bị quay số tương ứng với từng hình thức quay số mở thưởng;

g) Danh sách cá nhân, đơn vị giám sát việc quay số mở thưởng.

2. Thể lệ quay số mở thưởng được xây dựng cho từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán được phép phát hành.

3. Việc công bố công khai Thể lệ quay số mở thưởng được thực hiện thông qua việc niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán và công bố công khai tại địa điểm quay số mở thưởng.

Điều 22. Quy trình quay số mở thưởng

1. Quy trình quay số mở thưởng đối với hình thức quay số mở thưởng bằng lồng cầu:

a) Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

- Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng;

- Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

- Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng;

- Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng.

b) Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

- Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng;

- Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong Thể lệ quay số mở thưởng.

c) Xác nhận kết quả mở thưởng: Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán (sau đây gọi là Hội đồng giám sát xổ số) đảm bảo tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.

d) Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng phải có sự kiểm tra, xác nhận của đơn vị kiểm toán đảm bảo tuân thủ quy trình quay số mở thưởng được quy định tại Thể lệ quay số mở thưởng đã được công bố công khai.

2. Quy trình quay số mở thưởng đối với hình thức quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử hoàn toàn tự động theo lịch quay số mở thưởng được cài đặt trong phần mềm quay số mở thưởng và đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Hệ thống xổ số tự chọn số điện toán tự động dừng bán vé, chốt số liệu doanh thu, bộ số tham gia dự thưởng của kỳ mở thưởng đối với sản phẩm đó trước thời điểm bắt đầu mở thưởng;

b) Phần mềm quay số mở thưởng tạo ra kết quả mở thưởng hoàn toàn ngẫu nhiên;

c) Kết quả quay số mở thưởng được công bố công khai qua các màn hình hiển thị trực tuyến tại điểm bán hàng hoặc các phương tiện khác;

d) Quy trình chuyển tải dữ liệu từ hệ thống xổ số tự chọn số điện toán đến thiết bị quay số mở thưởng tự động và từ thiết bị quay số mở thưởng tự động đến các màn hình tại điểm bán hàng hoặc các phương tiện khác phải đảm bảo không có sự can thiệp vào kết quả mở thưởng;

đ) Hệ thống phần cứng và phần mềm quay số mở thưởng tự động lưu trữ kết quả mở thưởng phục vụ công tác quản lý;

e) Công ty xổ số điện toán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo quy trình quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử hoàn toàn tự động, chính xác, an toàn, ổn định, khách quan, minh bạch.

Điều 23. Công bố kết quả mở thưởng

1. Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận, xổ số tự chọn số theo dãy số và sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác: Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số, đại diện có thẩm quyền của công ty xổ số điện toán ký thông báo kết quả quay số mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng.

2. Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh: Kết quả quay số mở thưởng được công bố công khai đến người tham gia dự thưởng qua các màn hình hiển thị trực tuyến tại điểm bán hàng hoặc các phương tiện khác.

3. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai kết quả mở thưởng xổ số sau khi việc quay số mở thưởng kết thúc. Việc công bố công khai kết quả mở thưởng được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành và các cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán và công bố công khai tại địa điểm quay số mở thưởng.

Mục 2. GIÁM SÁT MỞ THƯỞNG XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Điều 24. Hội đồng giám sát xổ số

1. Công ty xổ số điện toán quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số để giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng quy định tại Điều 25 và Điều 26 Thông tư này.

2. Thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc của công ty xổ số điện toán;

b) Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là Phó tổng giám đốc hoặc Kế toán trưởng của công ty xổ số điện toán;

c)[3] Các thành viên Hội động giám sát xổ số: là lãnh đạo một số phòng, ban nghiệp vụ, chi nhánh của công ty xổ số điện toán;

d) Công ty xổ số điện toán có thể mời đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

3. Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham gia đầy đủ thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và hai (02) thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự.

3a.[4] Trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều này, công ty xổ số điện toán được bổ sung thành phần Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo thứ tự ưu tiên: là trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh; phó trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Phó giám đốc chi nhánh của công ty xổ số điện toán. Trường hợp Hội đồng giám sát xổ số không thể đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định tại Điều này, công ty xổ số điện toán quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng và phải công bố công khai ngay tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành, địa điểm quay số mở thưởng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm: lý do việc tạm dừng quay số mở thưởng, thời gian dự kiến quay số mở thưởng tiếp theo, việc xử lý đối với các vé xổ số tự chọn số điện toán đã phân phối và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Công ty xổ số điện toán xem xét, quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số trong các trường hợp sau:

a) Chuyển công tác khác;

b) Vi phạm kỷ luật tại nơi công tác;

c) Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số;

d) Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định;

đ) Các trường hợp khác khi cần thiết.

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số trong giám sát việc quay số mở thưởng

1. Giám sát việc quay số mở thưởng bằng lồng cầu:

a) Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

- Giám sát quá trình quay số mở thưởng của công ty xổ số điện toán theo quy định tại Thông tư này, đảm bảo công khai, minh bạch và trung thực;

- Ngay sau khi kết thúc thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, đại diện của Hội đồng giám sát xổ số phải thực hiện kiểm tra việc khóa máy chủ để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành được vé ngay sau thời điểm này;

- Kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này;

- Kiểm tra quá trình hoạt động của các thiết bị quay số mở thưởng trước khi đưa vào sử dụng;

- Cử thành viên hoặc mời ngẫu nhiên một trong những người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

- Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị để đo kích thước của bóng);

- Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung Thể lệ quay số mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng;

- Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng;

- Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả quay số mở thưởng để làm cơ sở cho công ty xổ số điện toán công bố công khai kết quả quay số mở thưởng theo quy định.

- Ký niêm phong đĩa sao lưu dữ liệu bộ số dự thưởng của kỳ quay số mở thưởng.

b) Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

- Yêu cầu tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

+ Thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;

+ Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật để tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng;

+ Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo;

+ Có biểu hiện gian lận khi quay số mở thưởng;

+ Hệ thống máy chủ, toàn bộ thiết bị đầu cuối bị ngừng hoạt động liên tục 6 giờ trong thời gian kinh doanh đã công bố;

+ Hệ thống không đóng được việc phát hành vé trước thời điểm quay số mở thưởng theo quy định;

+ Có cơ sở xác định việc vận hành của hệ thống xổ số tự chọn số điện toán không chính xác, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng giữa những khách hàng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán.

- Yêu cầu thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

+ Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong Thể lệ quay số mở thưởng;

+ Nhiều lần quay chỉ ra một kết quả ở một hạng giải.

2. Giám sát việc quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử:

a) Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số trước khi đưa thiết bị quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử vào sử dụng:

- Kiểm tra về số lượng, xuất xứ các thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này, kiểm tra các tài liệu kiểm định thiết bị quay số mở thưởng đã được kiểm định bởi công ty kiểm định độc lập, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất;

- Niêm phong thiết bị quay số mở thưởng và khu vực chứa thiết bị quay số mở thưởng, đảm bảo không có bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài đến thiết bị quay số mở thưởng trong suốt quá trình hoạt động.

b) Nhiệm vụ giám sát hàng ngày của Hội đồng giám sát xổ số:

Ký niêm phong đĩa sao lưu dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử của ngày hôm trước. Trường hợp vào ngày Hội đồng giám sát xổ số không làm việc, việc ký niêm phong đĩa sao lưu dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của Hội đồng giám sát xổ số.

c) Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

Yêu cầu tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Hệ thống thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng, khu vực chứa thiết bị quay số mở thưởng bị tháo niêm phong;

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo;

- Hệ thống máy chủ, toàn bộ thiết bị đầu cuối bị ngừng hoạt động liên tục 6 giờ trong thời gian kinh doanh đã công bố;

- Hệ thống không đóng được việc phát hành vé trước thời điểm quay số mở thưởng theo quy định;

- Có cơ sở xác định việc vận hành của hệ thống xổ số tự chọn số điện toán không chính xác, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng giữa những người tham gia dự thưởng xổ số.

Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số trong giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số: Giám sát việc kiểm tra vận hành thử của các lồng cầu, thiết bị quay số bằng hệ thống điện tử trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số: Yêu cầu công ty xổ số điện toán trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng.

Điều 27. Nhiệm vụ của đơn vị kiểm toán trong giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng

1. Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm thuê đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập (sau đây gọi là đơn vị kiểm toán) để kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng, kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng. Công việc cụ thể của đơn vị kiểm toán phải được thể hiện tại mẫu báo cáo tuân thủ của đơn vị kiểm toán đối với từng nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng, kiểm tra thiết bị quay số mở thưởng.

2. Kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng bao gồm:

a) Đối với hình thức quay số mở thưởng bằng lồng cầu:

- Kiểm tra, xác nhận Hội đồng giám sát xổ số đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc khóa máy chủ để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành được vé ngay sau thời điểm kết thúc thời gian phát hành;

- Kiểm tra, xác nhận việc tuân thủ quy trình quay số mở thưởng được quy định tại Thể lệ quay số mở thưởng đã được công bố công khai và quy định tại Thông tư này;

- Kiểm tra, xác nhận công ty xổ số điện toán ký xác nhận bảng tổng hợp doanh thu;

- Kiểm tra, xác nhận việc sao lưu và niêm phong dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng;

- Kiểm tra, xác nhận việc xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát trùng khớp với kết quả quay số mở thưởng trên thực tế.

b) Đối với hình thức quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử:

- Kiểm tra, xác nhận về số lượng, xuất xứ các thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này, các tài liệu kiểm định thiết bị quay số mở thưởng đã được kiểm định bởi công ty kiểm định độc lập, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất trước khi đưa vào sử dụng;

- Kiểm tra, xác nhận việc tuân thủ quy trình quay số mở thưởng được quy định tại Thể lệ quay số mở thưởng đã được công bố công khai và quy định tại Thông tư này;

- Kiểm tra, xác nhận công ty xổ số điện toán ký xác nhận bảng tổng hợp doanh thu;

- Kiểm tra, xác nhận việc sao lưu và niêm phong dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ quay số mở thưởng;

- Kiểm tra, xác nhận việc xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số trùng khớp với kết quả quay số mở thưởng lưu trên hệ thống điện tử.

3. Kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

4. Trong thời gian tối đa ba (03) năm, công ty xổ số điện toán phải thay đổi đơn vị kiểm toán để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Điều 28. Chi phí quay số mở thưởng và chi cho công tác giám sát của Hội đồng giám sát xổ số

1. Chi phí thuê đơn vị kiểm toán để kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng, kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng được tính vào chi phí quay số mở thưởng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 122/2017/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số không phải là người của công ty xổ số điện toán (nếu có) được hưởng thù lao theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP. Mức thù lao do cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trên cơ sở đề xuất của công ty xổ số điện toán bảo đảm nguyên tắc phù hợp với nội dung công việc thực hiện, nâng cao trách nhiệm của thành viên trong việc thực thi nhiệm vụ giám sát.

Chương V

TRẢ THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ VÉ TRÚNG THƯỞNG

Điều 29. Quy định về trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán

1. Thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng:

a) Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng;

b) Việc trả thưởng được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán và các đại lý xổ số tự chọn số điện toán được uỷ quyền;

c) Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty xổ số điện toán với người trúng thưởng chậm nhất là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng;

d) Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng:

a) Đối với vé xổ số dưới dạng chứng chỉ: Vé xổ số tự chọn số điện toán lĩnh thưởng của khách hàng tham gia dự thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng công ty xổ số điện toán tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc công ty xổ số điện toán theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán.

b) Đối với vé xổ số dưới dạng điện tử: Công ty xổ số điện toán quyết định trả thưởng cho người tham gia dự thưởng căn cứ vào các thông tin tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng được ghi lại và lưu trữ trong hệ thống của công ty xổ số điện toán so với các thông tin tại tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điều 12 và Điều 14 Thông tư này.

c) Căn cứ quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này, công ty xổ số điện toán quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé xổ số tự chọn số điện toán lĩnh thưởng.

3. Bí mật thông tin trả thưởng:

Bí mật thông tin trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

4. Ủy quyền lĩnh thưởng:

Ủy quyền lĩnh thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện theo các quy định tại Điều 33 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

5. Ủy quyền trả thưởng:

a) Công ty xổ số điện toán được uỷ quyền cho đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho người tham gia dự thưởng trúng thưởng;

b) Việc ủy quyền trả thưởng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Căn cứ theo năng lực của đại lý, công ty xổ số điện toán quyết định giá trị giải thưởng ủy quyền trả thưởng cho từng đại lý;

- Việc ủy quyền phải được thể hiện trong hợp đồng đại lý ký kết giữa công ty xổ số điện toán và đại lý xổ số tự chọn số điện toán;

- Đại lý nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã trả thưởng và không được thu bất cứ khoản phí nào của người tham gia dự thưởng trúng thưởng. Đại lý tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có khiếu kiện của người tham gia dự thưởng về việc thu phí của người tham gia dự thưởng trúng thưởng;

- Công ty xổ số điện toán có quyền kiểm tra các đại lý trong việc thực hiện ủy quyền trả thưởng. Trường hợp phát hiện đại lý không chấp hành đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết về việc ủy quyền trả thưởng, công ty xổ số điện toán có quyền chấm dứt việc ủy quyền trả thưởng của đại lý.

Điều 30. Quản lý vé xổ số trúng thưởng

1. Đối với vé xổ số dưới dạng chứng chỉ: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

Trường hợp vé xổ số dưới dạng chứng chỉ được lưu trữ dưới dạng điện tử, việc quản lý thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ điện tử.

2. Đối với vé xổ số dưới dạng điện tử: Thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ điện tử.

Chương VI

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN

Điều 31. Điều kiện tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

1. Có hệ thống, thiết bị xổ số tự chọn số điện toán đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật theo quy định tại Điều 32 Thông tư này.

2. Các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định tại Điều 34 Thông tư này.

Điều 32. Điều kiện về kỹ thuật hệ thống xổ số tự chọn số điện toán

1. Điều kiện phần cứng (máy chủ, thiết bị đầu cuối):

a) Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam (trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài);

b) Máy móc, thiết bị phải có kèm tài liệu hướng dẫn mô tả đặc tính kỹ thuật, cách thức cài đặt, sơ đồ chi tiết các bộ phận máy, cách thức thay thế, sửa chữa các bộ phận, danh sách thiết bị thay thế đi kèm, cách vận hành và phương pháp bảo hành, bảo trì;

c) Được lắp đặt theo đúng các thông số kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất; đảm bảo vận hành an toàn, ổn định;

d) Có khả năng tích hợp tối thiểu hai (02) kênh truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ để đảm bảo ít nhất có một kênh dữ liệu dự phòng khi kênh truyền dữ liệu chính bị sự cố xảy ra;

đ) Có máy chủ dự phòng vận hành song song với máy chủ chính để sao lưu các dữ liệu tham gia dự thưởng của khách hàng.

2. Điều kiện đối với phần mềm:

a) Có bản quyền theo quy định của pháp luật;

b) Được thiết kế phù hợp với các quy định của pháp luật và Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

c) Bảo đảm ghi nhận kịp thời, chính xác các dữ liệu tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng, tính toán, xác định chính xác doanh thu, giá trị giải thưởng, kiểm tra các thông số của vé số trúng thưởng… Trường hợp tham gia dự thưởng theo phương thức lựa chọn nhanh, phần mềm phải đảm bảo nguyên tắc hoàn toàn ngẫu nhiên;

d) Có tính bảo mật cao, không cho phép sự xâm nhập hoặc can thiệp từ bên ngoài làm sai lệch các dữ liệu tham gia dự thưởng và các dữ liệu khác phục vụ cho việc tổ chức kinh doanh xổ số điện toán.

3. Điều kiện về đường truyền dữ liệu: Đường truyền dữ liệu (bao gồm cả hệ thống thiết bị đầu cuối và hệ thống điện thoại, internet) đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

a) Có tính ổn định cao, có lưu lượng và tốc độ truyền đáp ứng yêu cầu trao đổi và xử lý kịp thời thông tin giữa máy chủ, các thiết bị đầu cuối, hệ thống điện thoại và thiết bị có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán;

b) Bảo đảm an ninh, an toàn, bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ điện thoại theo quy định của pháp luật;

c) Đảm bảo ghi lại được tất cả các thông tin (dưới hình thức tập tin hoặc ghi âm) tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng chính xác, đầy đủ để làm cơ sở cho hoạt động quản lý, giám sát, trả thưởng của công ty xổ số điện toán.

Điều 33. Tổ chức vận hành hệ thống và quản lý, khai thác dữ liệu xổ số tự chọn số điện toán

1. Tổ chức vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán:

a) Công ty xổ số điện toán chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán theo quy định của pháp luật. Các đại lý xổ số tự chọn số điện toán vận hành các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán theo hướng dẫn của công ty xổ số điện toán và chịu trách nhiệm về các thiết bị được giao quản lý theo hợp đồng ký kết giữa các bên. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp viễn thông tham gia vào hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

b) Hệ thống xổ số tự chọn số điện toán (máy chủ, thiết bị đầu cuối và các thiết bị đồng bộ khác) phải được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy định của công ty xổ số điện toán để đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn, chính xác;

c) Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm giải đáp các vướng mắc của người tham gia dự thưởng, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, các đối tượng khác có quan tâm và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống.

2. Quản lý và khai thác dữ liệu từ máy chủ xổ số tự chọn số điện toán:

a) Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm ban hành Quy chế quản lý, khai thác dữ liệu từ máy chủ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty xổ số điện toán. Dữ liệu của máy chủ phải đảm bảo yêu cầu trung thực, chính xác;

b) Bộ Tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có quyền tiếp cận và yêu cầu công ty xổ số điện toán cung cấp các dữ liệu của máy chủ để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, nhưng phải chịu trách nhiệm về quản lý thông tin, không để lộ theo chế độ bảo mật nhà nước;

c) Dữ liệu kinh doanh xổ số điện toán phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu là năm (05) năm, kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán năm. Các dữ liệu cần thiết phải được chiết xuất, in thành chứng từ để phục vụ cho công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của công ty xổ số điện toán theo chế độ quy định.

Điều 34. Chấp thuận sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán

1. Từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành phải được Bộ Tài chính chấp thuận. Nội dung của từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán bao gồm:

a) Dự thảo Thể lệ tham gia dự thưởng theo các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này;

b) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

c) Phương thức trả thưởng theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

d) Phương thức phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

đ) Địa bàn phát hành dự kiến theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;

e) Thời gian dự kiến phát hành theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Công ty xổ số điện toán xây dựng danh mục các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành, nội dung từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành.

3. Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán được phép phát hành bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

b) Phương thức phân phối sản phẩm;

c) Phương thức trả thưởng;

d) Địa bàn phát hành;

đ) Thời gian phát hành;

e) Lịch quay số mở thưởng.

Chương VII

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách chế độ về phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán và hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phê duyệt chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư này.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Điều 36. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán tại địa phương.

2. Chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết phối hợp và tạo điều kiện cho công ty xổ số điện toán phát hành và phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán tại địa bàn tỉnh, thành phố của công ty xổ số kiến thiết đó.

Điều 37. Trách nhiệm của công ty xổ số điện toán

1. Ban hành các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ có liên quan, đồng thời tổ chức công tác quản lý, vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức phát hành các loại hình xổ số tự chọn số điện toán theo đúng quy định tại Thông tư này.

3. Ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số và Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

4. Tuân thủ đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan về kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng, kiểm tra thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này chịu trách nhiệm trước pháp luật, khách hàng và người sử dụng về kết quả kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác quay số mở thưởng, kiểm tra thiết bị quay số mở thưởng.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Điều khoản thi hành [5]

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải[1] Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

- Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2020 (Sau đây gọi là Thông tư số 21/2020/TT-BTC).

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư nêu trên.

[2] Thông tư số 21/2020/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.”

[3] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 21/2020/TT-BTC , có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2020.

[4] Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 21/2020/TT-BTC , có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2020.

[5] Điều 2 Thông tư số 21/2020/TT-BTC quy định như sau:

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 28/VBHN-BTC

Hanoi, June 23, 2020

 

CIRCULAR[1]

PROVIDING GUIDANCE ON COMPUTER-GENERATED LOTTERY BUSINESS

Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Minister of Finance providing guidance on computerized lottery business, coming into force as of August 1, 2019, amended by:

Circular No. 21/2020/TT-BTC dated April 8, 2020 of the Ministry of Finance on amendments to Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Minister of Finance providing guidance on computerized lottery business, coming into force as of April 8, 2020.

Pursuant to Government’s Decree No.30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business and Decree No .78/2012/ND-CP dated October 05, 2012 on amendments to a number of Articles of the Decree No. 30/2007/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Implementing the Prime Minister’s Decision No. 1109/QD-TTg dated July 11, 2011 approving the scheme on the establishment of computer-generated lottery enterprises in Vietnam;

At the request of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular provides guidance on the operation of computerized lottery business activities.

2. This Circular is applied to computer-generated lottery enterprises that are established and legally operate in Vietnam (hereinafter referred to as “computer-generated lottery enterprise”, buyers/players, computer-generated lottery agents and units, organizations, individuals that are relevant to the computer-generated lottery business and the management thereof.

3. This Circular does not govern the computerized lottery business activities operated by the Thu Do construction lottery single-member limited liability company.

Article 2. Interpretation of terms

For the purpose of this Circular, these terms below can be construed as follows:

1. “computer-generated lottery” means a form of lottery that is issued via terminal devices, landlines, mobile phones or the Internet and allows participants to select one or several numbers according to the rules for each lottery product.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “matrix-based lottery" means a type of lottery in which a participant may select one or several numbers in a matrix of natural numbers.

4. “number-based lottery" means a type of lottery in which a participant shall select one or several numbers in a series of natural numbers.

5. “quick draw lottery" means a type of lottery in which a participant shall select one or several numbers in the set of numbers; the drawing schedule for a day shall be specified in the rules of participation.

6. “physical lottery ticket” means a form of ticket issued by terminals and taken by participants who paid for entry.

7. “electronic lottery ticket” means a file in digital, audio or other form of information recording the entry of a participant in a lottery game of which tickets are distributed by landlines, mobile phones or internet in accordance with this Circular.

8. “account” means the participant’s account recording the entry of a participant in a lottery game of which tickets are distributed by landlines, mobile phones or internet in accordance with this Circular;

9. "planned payout rate" is the percentage (%) of the total value of prize categories on the total value of lottery tickets expected to be issued in each prize drawing.

10. “fixed payout” means a prize that is a fixed amount or a fixed number multiplied by (x) the entry value.

11. ”proportional payout” means a prize which is a percentage (%) of the revenue from each issue of the lottery enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. “terminals” means a fixed or mobile electronic devices recording, printing the chosen numbers of participants and checking the winning tickets. Terminals can be operated by the computer-generated lottery enterprise or authorized lottery agents.

Chapter II

PRODUCTS, PARTICIPANTS AND THE RULES OF PARTICIPATION

Article 3. Computerized lottery products

1. Types of computerized lottery products:

a) Matrix-based lottery;

b) Number-based lottery;

c) Quick draw lottery;

d) Other computerized lottery products approved by the Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A computerized lottery product shall meet the following requirements:

a) The rules shall be simple and easy to understand;

b) The product is suitable for market demand and tastes of participants;

c) Payout options and planned payout rates shall be suitable for each lottery product and structure of prizes prescribed in this Circular.

Article 4. Lottery buyers

1. A lottery buyer shall:

a) be a Vietnamese citizen living in Vietnam or overseas, or a foreigner who has legally entered Vietnam ;

b) be aged 18 years or older; and

c) have full legal capacity in accordance with Vietnamese law. In case of applied provisions of international treaties in which Vietnam is a member are different from the Vietnamese ones, the provisions of international treaties shall prevail.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) receive the payout from the lottery enterprise when he/she wins in accordance with the lottery game rules;

b) request the lottery enterprise to protect the information of his/her win and the prize; and

c) other lawful benefits as prescribed at the Rules of participation.

3. Every lottery buyer has the responsibility to:

a) comply with the lottery game rules and other relevant provisions in this Circular;

b) when winning the prize, present the winning ticket(s) and other documents proving fulfillment of the conditions prescribed in clause 1 of this Article to receive the prizes; and

c) Fulfill their tax obligation in accordance with law.

Article 5. Entry value

One entry for each lottery product is equivalent to the maximum of 10.000 VND. The specific amount for one entry shall be specified in the lottery enterprise’ rules.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The computer-generated lottery enterprise shall establish the rules of participation for each product of computerized lottery. The rules of participation shall consist of the following contents:

a) Product name;

b) Name of the enterprise issuing tickets;

c) Buyers and conditions for buyings;

d) Methods of participation;

dd) The value of one entry;

e) Methods of verifying the result;

g) The quantity and structure of prizes;

h) The methods of ticket distribution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Conditions to receive prizes for winning tickets;

l) Responsibility and rights of participants;

m) Responsibility and rights of computer-generated lottery enterprises;

n) Recommendations regarding buyers’ self-control.

2. After receiving approval from the Ministry of Finance as prescribed in Article 34 of this Circular, the computer-generated lottery enterprise shall publicize the rules of participation before issuing tickets.

3. The publicity of the rules of participation shall be made by posting at the head office, branches, executive offices and shops (if any) of the enterprise and lottery agents on the enterprise's website and publicized at the prize drawing location, issuing leaflets for lottery agents and participants or on other means of mass media in accordance with law.

Article 7. The planned payout rate and structure of prizes

1. The computer-generated lottery enterprise shall calculate and set payout rate for each lottery product , which shall not exceed 60% of the expected total value of tickets issued.

2. The computer-generated lottery enterprise shall establish the payout rate, the quantity and structure of prizes for each product and submit them to the Ministry of Finance for consideration and approval as prescribed in Article 34 and Article 6 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Payout options are as follows:

a) fixed payout;

b) proportional payout;

c) combination of both payment option specified in point a and b of this clause.

2. The computer-generated lottery enterprise shall select the suitable payout option for each lottery product from listed options in clause 1 of this Article and submit to the Ministry of Finance for consideration and approval in accordance with Article 34 of this Circular.

Chapter III

ISSUE AND DISTRIBUTE COMPUTERIZED LOTTERY TICKETS

Article 9. Methods of distributing computerized lottery tickets

Computerized lottery tickets are distributed via the following methods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Sale via landlines and mobile phones.

3. Online sale. This method is only available after the computer-generated lottery enterprise receives approval from the Ministry of Finance.

Article 10. Areas for issuance of computer-generated lottery tickets

1. Computer-generated lottery enterprise can distribute lottery tickets via terminals nationwide. The computer-generated lottery enterprise shall submit application to the Ministry of Finance for approval before deploying operation at a new location.

2. Computer-generated lottery enterprise can distribute lottery tickets via landlines, mobile phones and internet nationwide.

Article 11. Schedule of tickets issuance

1. Computer-generated lottery tickets are issued every day, except for special cases announced by the computer-generated lottery enterprise.

2. The computer-generated lottery enterprise shall publicize the non-issuing date in no later than 5 working days before the date hereof. The publicity of the non-issuing date shall be made by posting at the head office, branches, executive offices and shops (if any) of the enterprise and lottery agents on the enterprise's website and publicized at the prize drawing place, issuing leaflets for lottery agents and participants or on other means of mass media.

3. The issuance of computerized lottery tickets shall be ended no later than 15 minutes before the beginning of the prize drawing as prescribed in Article 17 of this Circular. In case of dailies type, the tickets issuance shall end before the beginning of the prize drawing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The computerized lottery tickets can be issued in form of printed tickets or electronic tickets depending on methods of distributing products prescribed in Article 9 of this Circular.

2. A physical ticket shall consist of the following contents:

a) Name of the enterprise issuing the ticket;

b) Name of the lottery type;

c) Entry numbers;

d) Entry value;

dd ) Date and time of issuance;

e) Date of prize drawing and time limit for receiving prizes;

g) Symbol of the lottery agent or the terminal;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Other information at request of the computer-generated lottery enterprise prescribed by law.

3. An electronic ticket shall consist of the following contents:

a) Contents prescribed in point a, b, c, d, dd and e clause 2 of this Article;

b) Account number.

4. The rules of cancellation of tickets purchased before the beginning of drawing

a) In case of tickets distributed via terminals

- In case of matrix-based and number-based tickets, the buyers may cancel the tickets they purchased by using terminals at lottery agents no later than 30 minutes before the beginning of prize drawing. Cancelled tickets cannot be used to claim prizes.

- Quick draw tickets cannot be cancelled once purchased.

b) computer-generated tickets distributed via landlines, mobile phones and internet cannot be cancelled once purchased.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Number sheets are used for guiding participants to complete the following tasks:

a) Pick numbers to make entries or choose Quick pick option and handle to sellers to input participants' choices into terminals;

b) compare the accuracy of information printed on the lottery tickets with the numbers chosen from the number sheet.

2. Number sheets cannot be used to claim prizes.

3. A number sheet shall:

a) Be clearly printed and contain adequate information for participants to fill in;

b) Contain specific instructions on marking entry numbers.

Article 14. Buyers’ accounts

1. Buyers shall register for an account at the computer-generated lottery enterprise to be able to take part in lottery activities via landlines, mobile phones or internet.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Full name of the participant;

b) Date of birth;

c) The numbers of conventional or non-conventional ID card or passport with the date of issue and issuer;

d) The administrative area in which the ticket is bought;

dd) Account opened at non-cash payment service providers or payment intermediary service providers in accordance with the law on non-cash payment;

e) Other contents requested by the computer-generated lottery enterprises.

3. After the registration of participants, the computer-generated lottery enterprise shall provide first-time account code and password for them to access when participating in prize drawing. Participants shall be responsible for managing and protecting their accounts and passwords during participation.

4. In case a participant is not qualified as prescribed in clause 1 Article 4 of this Circular, the enterprise shall have the right to refuse to pay the unqualified winner.

Article 15. Lottery agents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The requirements of lottery agents are specified in clause 2 Article 12 of Circular No. 30/2007/ND-CP by the Government on lottery business and other documents of amendment, replacement (if any). In addition to the mentioned provisions, the following organizations and individuals shall not become lottery agents:

a) Officials, members working in organizations which cooperate with the computer-generated lottery enterprise to operate the lottery systems (if any);

b) Spouse, biological father or mother, adoptive father or mother, children, adopted children, biological sisters or brothers, adoptive sisters of individuals who are heads or deputies of professional departments and above of the organization cooperating with the computer-generated lottery enterprise (if any);

c) Economic organizations owning the contributed capital of spouse, biological father or mother, adoptive father or mother, children, adopted children, biological sisters or brothers, adoptive sisters of individuals who are heads, deputies of professional departments and above of the organization cooperating with the computer-generated lottery enterprise (if any);

3. Lottery agents shall meet the following requirements:

a) Have a stable business location, sufficient space, facilities and other necessary conditions to install the lottery ticket sale system;

b) Have employees who can accurately operate the lottery sale system confirmed or certified by the computer-generated lottery enterprise;

c) Sign the written commitment to fully comply with the regulations of the computer-generated lottery enterprise when becoming the authorized lottery agent.

4. Contract of lottery agent:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Name, address and information of representatives of both sides;

b) Type of computerized lottery received for sale;

c) The allowed methods of distributing lottery tickets;

d) Rate of agent commission; rate of the charges enjoyed from payment for lottery tickets winning prizes (if any);

dd) Location and method of transfer of revenue from lottery ticket sale, time of transfer, debt term;

e) The sales target decided by the lottery agent. The sales target is adjusted in each period according to policies of the computer-generated lottery tickets;

g) Forms to guarantee performance of payment obligation;

h) Responsibilities and rights of sides signing contract;

i) Actions against violations and commitments to pay compensation for breaking contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Transfer of revenue from sale of lottery tickets and surety by lottery agents:

a) Payment for amounts from sale of lottery tickets:

- Lottery agents must pay full for lottery tickets received for sale to lottery enterprises when receiving lottery tickets of lottery enterprises;

- In case when the lottery enterprise allows a lottery agent delay transferring the revenue from sale of lottery tickets, the delay shall not exceed 15 days from the prize drawing day. Based on actual conditions, characteristics of issuance, number of drawing times for prizes of computerized lottery, the lottery enterprise may decide specifically on time limit for completing the payment of amounts purchasing lottery tickets of agents but not exceed the set levels mentioned above;

- If a lottery agent fails to pay or pays insufficiently to lottery enterprises as signed in the contract when the time limit of payment for purchasing lottery tickets arrives, the lottery enterprise can stop such lottery agents from selling tickets and apply necessary measures for recovery of the amounts from sale of lottery tickets as prescribed by laws on secured transactions, secured property handling and other related law provisions.

b) Guarantee for payment obligation of lottery agents:

- The lottery enterprise shall request the lottery agent to register its collateral used for guarantee of payment obligations;

- Methods of guarantee of payment obligations are specified in Article 13 of Decree 30/2007/ND-CP dated March 01 2007 by the Government on lottery business, other documents of amendment and replacement (if any) and other provisions on secured transactions;

- The surety paid by a lottery agent to the lottery enterprise is specified as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ In case the lottery agent has confirmed the actual revenue , the guaranteed level for payment obligation of the lottery agent to the lottery enterprise is 100% of the actual revenue in the last 3 weeks minus (-) the commission to which the lottery agent is entitled;

- The procedures for registration of secured transactions of assets put up as surety are implemented as prescribed in law on secured transactions;

- Lottery enterprises must assess value of assets put up as surety at the time of receiving the assets; reassess the value periodically or whenever necessary. For properties as real estate, movable assets used as surety but lottery enterprises fail to have sufficient capability for valuation, lottery enterprises may hire organizations having function on evaluation to determine the value of assets used as surety. Expenses for evaluation may be included in the business operational expenses of lottery enterprises.

6. The computer-generated lottery enterprise is responsible for developing and issuing general standards on surface area, design, facilities and conditions necessary to install and operate the lottery ticket sale system and other regulations on lottery agents in accordance with each method of distributing lottery tickets and requirements of management from the computer lottery enterprise.

7. The computer-generated lottery enterprise shall select the suitable organization and individual to set as lottery agents in accordance with conditions and standards specified in clause 2,3 and 6 of this Article. The selection of lottery agents shall ensure objectivity, publicity and transparency.

8. Lottery agents shall fulfill their tax obligation in accordance with law.

Chapter IV

ORGANIZATION AND SUPERVISION OF THE DRAWING PROCESS

Section 1. ORGANIZATION OF THE DRAWING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The computer-generated lottery enterprise is allowed to hold prize drawing 3 times a week for each type of computerized lottery, except for the (quick draw lottery). The drawing schedule of each type of lottery shall be approved by the Ministry of Finance as prescribed in Article 34 of this Circular.

Article 17. Location and time of drawing

1. The prize drawing is performed at head office of the lottery enterprise or another location which must located in the same province as the head office.

2. Organizations issuing lottery tickets may decide the specific time of drawing but not later than 18:30 PM of the date of prize drawing. In case of quick draw lottery, the time of drawing shall not end later than 22:00 PM of the date of prize drawing.

Article 18. Drawings by rotary cage

Use and management of rotary cages shall comply with Article 35 of Circular No. 75/2013/TT-BTC by the Ministry of Finance and subsequent amendments or substitutions (if any).

Article 19. The electronic drawing system

1. The electronic drawing system consists of:

a) The automatic drawing device consists of hardware system and automatic drawing software;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The automatic drawing device shall meet the following requirements:

a) Have clear origin and meet the requirements of standards and technical specification of the manufacturer, and inspected by an independent inspection company;

b) Operate safely and guarantee that the drawing’s randomness is not intervened by outside factors;

c) Have at least one backup device;

d) The automatic drawing device shall be installed and operated in a sealed and separated area during operation to ensure that the hardware and software of the system are not intervened by unauthorized persons;

dd) The automatic drawing device shall be examined and maintained according to the manufacturers' recommendations and regulations of computer-generated lottery enterprise. The lottery enterprise shall ensure that the system is examined and maintained at least one time after 6 months of operation.

3. The camera and screen system shall be arranged in positions ensuring clear view for monitoring the drawing process. Camera footage of the drawing shall be stored in at least 60 days counted from the day of drawing.

Article 20. Drawing staff

Drawing staff shall comply with Article 26 of Circular No. 75/2013/TT-BTC by the Ministry of Finance providing guidance on computerized lottery business operation and its amending or replacing documents (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The computer-generated lottery enterprise shall establish and publicize the rules of drawing to participants for monitoring and supervising. The rules of drawing shall consist of the following contents:

a) Date, time and location of drawing;

b) Type of computerized lottery;

c) Form of drawing;

d) Prizes and the drawing order of each prize;

dd) Process of drawing;

e) Technical standards of balls used for rotating number for prizes (volume, size, tolerance on volume, size in the allowed limit);

g) List of individuals, unit supervising the drawing.

2. The drawing rules shall be established for each approved type of computerized lottery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Process of drawing

1. In case of drawings by rotary cages:

a) Preparation for drawing consists of the following events:

- Randomly select persons participating in draw for prizes;

- Randomly select and unseal the ball sets used for drawing;

- Unseal the rotary cage;

- Check other necessary conditions serving for activities of prize drawing.

b) The prize drawing consists of two affairs:

- Test the rotary cage. In case of detecting problems, operators shall clearly identify the reason to have handling measures such as replacing the cage or balls, or suspension of the prize drawing;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Drawing result confirmation: The drawing result shall be recorded in writing and confirmed by the Supervising council of computerized lottery (hereinafter referred to as the Supervising council) that the result is objective, honest and conformable with the rules of participation.

d) The entire process of prizes drawing shall be examined and verified by the auditing unit that the process is in compliance with the publicized drawing rules.

2. Electronic drawings shall be automatic and follow the schedule of the drawing software and must meet the following requirements:

a) The lottery system shall automatically stop selling tickets, calculate the revenue and purchased numbers for the drawing of relevant type before the beginning of drawing;

b) The drawing software shall create a totally random result;

c) The drawing result is directly announced to participants in online screenings set at lottery agents or by other means;

d) The data transfer between the lottery system to the automatic drawing device and the automatic drawing device to screenings at lottery agents or other means shall not interfere with drawing result;

dd) The hardware and software system shall automatically save the drawing result for management purposes;

e) The computer-generated lottery enterprise shall take legal responsibility for ensuring that the electronic drawings are automatic, accurate, safe, stable, objective and transparent.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In case of matrix-based, numbers game and other types of lottery: Based on the confirmation report of the Supervision council, the competent representative of the enterprise shall sign the result notice which will be the basis for comparison and prize payment of winners.

2. In case of dailies game: The result is directly announced to participants in online screenings set at lottery agents or by other means.

3. The computer-generated lottery enterprise shall publicized the drawing result after finishing drawing. The publicity of drawing result shall be made by posting at the head office, branches, executive offices and shops (if any) of the enterprise and lottery agents on the enterprise's website and publicized at the prize drawing location.

Section 2. SUPERVISE THE DRAWING OF COMPUTERIZED LOTTERY

Article 24. Components of the Supervising council

1. The computer-generated lottery enterprise shall establish the Supervising council and issue its regulation of operation so as to perform supervision on drawing and periodic inspection of drawing equipment as prescribed in Article 25 and 26 of this Circular.

2. The Supervising council shall consist of components as follows:

a) The position of President of the council shall be held by the President or General Director of the computer-generated lottery enterprise;

b) The position of Vice president of the council shall be held by the Vice president or Chief Accountant of the computer-generated lottery enterprise;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Representatives of some socio-political organizations can be invited to join as members of the Supervising council.

3. The presence of all members in the Supervising council is required when the council is performing tasks. In case of objective reasons, the Supervising council shall only perform its tasks in the presence of the President or Vice President and 2 members from the council.

3a. [4] In case the quantity of Supervising Council’s members specified in Clause 2 of this Article is not adequate due to a force majeure event such as natural disaster, epidemic or conflagration and other emergency cases decided by the competent authority, the computer-generated lottery enterprise is entitled to add a Vice President who is, in the following order of priority, head of a department, director of a branch; deputy head of a department, deputy director of a branch of the computer-generated lottery enterprise. If the quantity of members specified in this Article is not adequate, the computer-generated lottery enterprise shall issue a decision to suspend the drawing and make the decision publicly available at its head office, branches, executive offices or shops (if any), computer-generated lottery agents, on its website or other mass media in accordance with regulations of law. The following shall be made publicly available: reasons for suspension, expected date of the next drawing, lottery tickets distributed and other information requested by the computer-generated lottery enterprise in accordance with regulations of law.

4. The computer-generated lottery enterprise shall change members in the Supervising council in the following cases:

a) Move for a new job;

b) Violate working discipline;

c) Violate the council’s regulation during performing tasks;

d) Resign in accordance with law;

dd) Other necessary cases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In case of drawings by rotary cages:

a) Tasks of Supervising council:

- Supervise the drawing process of the computer-generated lottery enterprise as prescribed in this Circular and ensure the transparency, publicity and honesty;

- Right after the expiry of tickets issuance specified in Article 11 of this Circular, a representative of the Supervising council shall lock the host servers so as to prevent extra ticket;

- Examine and verify the quantity and origin of drawing equipment in accordance with provisions of this Circular;

- Check the operation of drawing equipment before drawing;

- Appoint one member or randomly invite one of the witnesses to select at random the ball sets used for drawing;

- Appoint one member to seal and break the seal of drawing equipment (rotary cages, boxes for set of balls, electronic scale, devices checking size of balls);

- Check the setting of cameras and screens to ensure that the drawing process can be supervised by the Supervising council and witnesses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Supervise the performance of drawing staff during the drawing process;

- Sign the record of confirmation of the supervised result and drawing result. The confirmation of the Supervising council is the basis for the computer-generated lottery enterprise to publicize the drawing result as prescribed.

- Sign on the seal of the CD containing the purchased numbers of each draw.

b) Tasks of Supervising council:

- Request for suspension of drawing in the following cases:

+ The seal on drawing equipment is broken before the Supervising council conducting drawing;

+ Drawing equipment is not qualified in according to law to generate result with objectivity and honestly;

+ Drawing process is not conducted at the announced time and/or location;

+ Sign of cheating is detected during drawing;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The system cannot close the ticket issuance before the drawing time as prescribed;

+ Detect problems causing malfunctions in the lottery system, for which may affect the objectivity and fairness of drawing result.

- Request for re-drawing in the following cases:

+ The drawing order for each prize category is not the same as the one announced in the drawing rules;

+ Same result for all prize categories.

2. In case of electronic drawings:

a) Tasks of Supervising council before drawing:

- Examine and verify the quantity and origin of drawing equipment in accordance with provisions of this Circular and documents on inspection of drawing equipment which were inspected by independent inspection companies. Examine and verify that drawing equipment meet the standards and have enough technical specifications according to the manufacturer’s manual before using;

- Seal the drawing equipment and the area with drawing equipment; ensure that there is no outside intervention to the drawing equipment during its operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sign on the seal of the CD containing the purchased numbers of the previous day's drawing. In case of non-working day, the Supervising council shall sign the CD's seal on the next working day.

c) Entitlements of Supervising council:

Request for suspension of drawing in the following cases:

- The seal on drawing equipments and/or area storing drawing equipments is broken before the Supervising council conducting drawing;

- Drawing process is not conducted at the same time and/or location as announced;

- The host system and/or terminals fail to perform continuously 6 hours during the publicized working time;

- The system cannot close the ticket issuance before the drawing time as prescribed;

- Detect problems causing malfunctions in the lottery system, for which may affect the objectivity and fairness of drawing result.

Article 26. Tasks and entitlements of Supervising council in monitoring periodic inspections of drawing equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Entitlements of Supervising council: Request the computer-generated lottery enterprise to purchase new equipment, remove or replace unqualified devices to ensure the operation of drawing.

Article 27. Tasks and entitlements of auditing units in monitoring drawing processes and periodic inspections of drawing equipment

1. Independent auditing units assigned to audit a public service unit shall examine and verify the contents relating to the process of drawing and examine the drawing equipment according to provisions of this Circular. Specific descriptions of tasks performed by the auditing unit relating to the process of drawing and examine the drawing equipment must be shown in the compliance report of the auditing unit.

2. Examine and verify contents relating to drawing as follows:

a) In case of drawings by rotary cages:

- Examine and verify that the Supervising council has locked the host servers so as to prevent extra ticket right after the expiry of issuance;

- Examine and verify that the drawing process is conformable with the drawing rules which were publicized and provisions of this Circular;

- Examine and verify that the computer-generated lottery enterprise has confirmed and signed on the revenue summary report;

- Examine and verify the process of saving and sealing the data of participants’ numbers of each draw;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case of electronic drawings:

- Examine and verify the quantity and origin of drawing equipment in accordance with provisions of this Circular and documents on inspection of drawing equipment which were inspected by independent inspection companies. Examine and verify that drawing equipment meet the standards and have enough technical specifications according to the manufacturer’s manual before drawing;

- Examine and verify that the drawing process is conformable with the drawing rules which were publicized and provisions of this Circular;

- Examine and verify that the computer-generated lottery enterprise has confirmed and signed on the revenue summary report;

- Examine and verify the process of saving and sealing the data of participants’ numbers of each draw;

- Examine and verify that the drawing result of Supervising council is matched up with the result recorded on the system.

3. Examine and verify that the result of periodic inspections on drawing equipment is matched up with the real conditions of inspected equipment. Examine and verify that inspected equipment is qualified in accordance with standards.

4. Computerised lottery enterprises shall replace the current auditing units with different ones every 03 years to ensure the objectivity and transparency.

Article 28. Drawing cost and supervision cost

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Members of supervising council who are not from the computer-generated lottery enterprise (if any) shall receive the remuneration in accordance with point b clause 4 Article 5 of Decree No. 122/2017/ND-CP. Payment of remunerations to members with mentioned condition shall depend on the approval by the representative agency of state capital owner according to the request by the lottery enterprise. Determination of such remunerations shall base on each member’s performance so as to emphasize his/her responsibility to fulfill supervisory duties.

Chapter V

PRIZES PAYMENT AND MANAGEMENT OF WINNING TICKETS

Article 29. Regulations on prizes payment

1. Time limit for receiving prizes and duration of paying prizes:

a) Time limit for receiving prizes of the winning tickets is 60 days counted from date of defining result of winning prizes or expiry date of circulating lottery ticket. If pass this time limit, the winning lottery tickets are no longer valid for receiving prizes;

b) Computerised lottery enterprises shall pay prizes at their head offices, branches, representative offices, stores (if any) and authorized lottery agents;

c) Duration of payment for the winning lottery tickets of lottery enterprises to the lottery winner is not later than 05 working days, after receiving request for prizes of customers;

d) In cases of arising disputes, complaints, the duration for payment may be prolonged until having official conclusion of competent state agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) In case of printed lottery tickets: The winning tickets of participants shall remain intact, have no sign of editing, correcting, patch working and still in time limit of receiving prizes as prescribed.

In case the winning lottery tickets are torn due to some objective reasons but still have sufficient grounds to identify the initial form, authenticity of tickets, not belong to subjects suspected for fraudulence, and the torn position does not influence to elements for defining on winning prizes, lottery enterprises may verify and decide the payment for prizes or refusal for paying prizes to customers. The final decision shall be made by Chairmen or General Directors of computerized lottery enterprises as specified in the rules of participation.

b) In case of electronic lottery tickets: The computer-generated lottery enterprise shall pay prize to the winner whose information has been verified by comparing the winner's information of participation recorded in the enterprise’s system with the registered information specified in clause 3 of Article 12 and Article 14 of this Circular.

c) Based on provisions of point a and b clause 2 of this Article, computerized lottery enterprises shall specify the conditions of winning tickets in the rules of participation.

3. Confidentiality of information about prize payment:

The protection for confidentiality of information about prize payment shall comply with provisions in Article 32 of Circular No. 75/2013/TT-BTC by the Ministry of Finance providing guidance on lottery business operation and other documents of amendment, replacement (if any).

4. Authorization of receiving prizes:

The authorization of receiving prizes shall comply with provisions in Article 33 of Circular No. 75/2013/TT-BTC by the Ministry of Finance providing guidance on lottery business operation and other documents of amendment, replacement (if any).

5. Authorization for paying prizes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The authorization for paying prizes shall meet the following requirements:

- Based on the capability of each lottery agent, computerized lottery enterprises shall decide value of prizes to authorize the payment of prizes to each lottery agent;

- The authorization must be presented in contract of agent signed between the computer-generated lottery enterprise and the computer-generated lottery agent;

- Agents receiving authorization must take responsibility for the accuracy, honesty of the winning tickets that they have paid prizes and they are not permitted to collect any charges from the winners. Agents are responsible to law if customers have complaints about collection of charges from winners;

- Computer-generated lottery enterprises shall examine lottery agencies in implementing the authorization of paying prizes. In case of detecting a lottery agent’s violation of law and/or breach of contract signed on the authorization of paying prizes, the computer-generated lottery enterprise shall have the right of terminating the mentioned authority of that lottery agent.

Article 30. Winning tickets management

1. In case of printed lottery tickets: Implement provisions specified in Article 35 of Circular No. 75/2013/TT-BTC by the Ministry of Finance providing guidance on lottery business operation and other documents of amendment, replacement (if any);

 In case of printed tickets’ information stored in electronic form: Implement current provisions of managing, storing and deleting electronic documents.

2. In case of electronic lottery: Implement current provisions of managing, storing and deleting electronic documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMPUTERIZED LOTTERY BUSINESS OPERATION

Article 31. Conditions of conducting business

1. Computerised lottery enterprises shall have qualified lottery systems and equipment as prescribed in Article 32 of this Circular.

2. Computerised lottery enterprises shall have their types of lottery approved by the Ministry of Finance in accordance with Article 34 of this Circular.

Article 32. Requirements of lottery systems

1. Host servers and terminals shall meet the following requirements:

a) Host servers and terminals shall have clear origin or legally imported to Vietnam in case of importing;

b) Instruction manuals shall be included with machines and equipment, in which shall have the information of technical specifications, assembly and installation guidance, specific diagrams of details, instruction for maintenance, list of replacement parts and information about operation and warranty;

c) Machines and equipment shall be assembled and installed in accordance with manufacturers’ guidance to ensure the safety and stability in operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Backup host servers shall be prepared and parallel perform to the main host ones to save the data of participants.

2. The installed software shall meet the following requirements:

a) The copyright of the software shall be in line with law;

b) Software for lottery activities shall be designed in compliance with law and rules of participation of each lottery type;

c) Ensure the data of participants is promptly and exactly recorded; exactly calculate the revenue, the value of prizes, verify the information of winning tickets etc. In case of quick draw lottery, the randomness must be ensured;

d) Have high security to block outside intrusion which may distort the data of participation and other data serving the organization of prize drawing.

3. The data transmission system (including terminals, telephone system and internet) for conducting computerized lottery business activities shall meet the following requirements:

a) Have high stability, speed of flow and transmission meet the requirements of exchange information and be able to timely process information between server, terminal devices, telephone systems and equipment related to operation;

b) Ensure the security and confidentiality of information about users using telephone services in accordance with law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 33. The operation of lottery systems and the management, exploitation of data

1. The operation of lottery systems:

a) The computer-generated lottery enterprise shall be responsible for managing and operating the lottery system in accordance with law. Computer-generated lottery agents shall be responsible for operating the lottery system in accordance with the enterprise’s guidance. Social networking service and telecommunication enterprises taking part in the computerized lottery business shall be responsible for ensuring the cyber security and information security in accordance with law;

b) The lottery system (including host servers, terminals and other synchronous devices) shall be examined and maintained according to the manufacturers' recommendations and regulations of computer-generated lottery enterprise to ensure the safety and accuracy in operation;

c) Computer-generated lottery enterprises shall take responsibility for answering questions of participants, computer-generated lottery agents and others who concern and promptly handle any technical issue during the system’s operation.

2. The management and exploitation of data:

a) Computer-generated lottery enterprises shall establish the regulation of management and exploitation of data to serve their operation. Data stored in host servers must ensure honesty and accuracy;

b) Ministry of Finance and inspecting units, based on assigned functions, tasks and scopes, shall have the right to request the computer-generated lottery enterprise for providing data from host servers to serve the purpose of managing and monitoring. The Ministry of Finance and inspecting units shall take responsibility for managing and protecting the provided data in accordance with the State security regime;

c) The data of computer-generated lottery business activities shall be stored with the minimum of 5 years counted from the end of fiscal year. The necessary data for the financial management and accounting of the computer-generated lottery enterprise shall be extracted and printed into vouchers in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Computerised lottery enterprises shall have each lottery type approved by the Ministry of Finance. The request for approval application shall consist of:

a) The rules of participation in accordance with Article 6 of this Circular;

b) The planned prize payment rate in accordance with Article 7 of this Circular;

c) The payout options in accordance with Article 8 of this Circular;

d) The methods of ticket distribution in accordance with Article 9 of this Circular;

dd) Areas of lottery issuance in accordance with Article 10 of this Circular;

e) Expected issuance date in accordance with Article 11 of this Circular;

2. Computerised lottery enterprises shall establish the list of lottery types to be issued and the application for each type in accordance with clause 1 of this Article 1 of to request the Ministry of Finance for approval.

3. Ministry of Finance shall send the document of approval of each requested lottery type, in which shall consist of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The methods of ticket distribution;

c) The payout options;

d) Areas of lottery issuance;

dd) Issuance date;

e) The schedule of drawing.

Chapter VII

RESPONSIBILITIES OF ORGANISATIONS

Article 35. Responsibilities of Ministry of Finance

1. Examine, monitor the implementation of issuing computerized lottery tickets and conducting computerized lottery business activities as prescribed in this Circular and other relevant legislative documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Perform other tasks as prescribed in this Circular and other relevant legislative documents.

Article 36. Responsibilities of People’s Committee of provinces and central-affiliated cities

1. Cooperate with the Ministry of Finance in inspection, examination and monitor the computerized lottery business activities performed by local enterprises.

2. Direct the local one-member LLC of construction lottery to cooperate and support the computer-generated lottery enterprise in locally issuing and distributing computerized lottery tickets.

Article 37. Responsibilities of computer-generated lottery enterprises

1. Computer-generated lottery enterprises shall issue relevant management processes and regulations, and perform tasks of managing and operating the system of computer-generated lottery as prescribed in this Circular.

2. Issue tickets in exact types of computerized lottery prescribed in this Circular.

3. Establish the Supervising council and its regulations of operation.

4. Strictly implement this Circular and other provisions related to computerized lottery business and take responsibility to the law for the performance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 38. Responsibilities of auditing units

Independent auditing units assigned to audit a public service unit shall examine and verify the contents relating to the process of drawing and examine the drawing equipment according to provisions of this Circular. Independent auditing units shall be responsible to participants and clients for the result and verification of related contents.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect on August 01 2019.

2. This Circular replaces Circular No. 136/2013/TT-BTC dated October 03 2013 of the Ministry of Finance providing guidance on lottery business.

3. In the course of implementation, any arising problem shall be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and handling./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Huynh Quang Hai

 

 

[1] This document is consolidated from following 2 Circulars:

- Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Minister of Finance providing guidance on computerized lottery business, coming into force as of August 1, 2019.

- Circular No. 21/2020/TT-BTC dated April 8, 2020 of the Ministry of Finance on amendments to Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Minister of Finance providing guidance on computerized lottery business, coming into force as of April 8, 2020 (hereinafter referred to as 21/2020/TT-BTC).

This consolidated document does not replace 2 mentioned Circulars.

[2] Circular No. 21/2020/TT-BTC has the following bases for promulgation:

“Pursuant to Government’s Decree No.30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business and Decree No .78/2012/ND-CP dated October 05, 2012 on amendments to a number of Articles of the Decree No. 30/2007/ND-CP;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implementing the Prime Minister’s Decision No. 1109/QD-TTg dated July 11, 2011 approving the scheme on the establishment of computer-generated lottery enterprises in Vietnam;

At the request of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

The Minister of Finance hereby promulgates a Circular on amendments to some Articles of the Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Ministry of Finance providing guidance on computer-generated lottery business.”

[3] This point is amended by clause 1, Article 1 Circular No. 21/2020/TT-BTC, coming into force as of April 8, 2020.

[4] This point is amended by clause 1, Article 1 Circular No. 21/2020/TT-BTC, coming into force as of April 8, 2020.

[5] Article 2 Circular No. 21/2020/TT-BTC stipulates as follows:

“Article 2. Implementation clause

1. This Circular comes into force from the date on which it is signed.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration./.”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Integrated document No. 28/VBHN-BTC dated June 23, 2020 Circular on providing guidance on computer-generated lottery business

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


835

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!