Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98/STM-QLTM Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Thị Liễu
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ THƯƠNG MẠI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/SMT-QLTM

Hạ Long, ngày 18 tháng 01 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO THƯƠNG NHÂN KINH DOANH LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC TẠI CHỢ BIÊN GIỚI, CHỢ CỬA KHẨU, CHỢ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ “V/v quản lý hoạt động thương mại Việt Nam với các nước có chung biên giới”;
Căn cứ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/1/2006 của Bộ Thương mại “V/v ban hành quy chế chợ biên giới, chợ Cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới”;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 220/UBND-TM1 ngày 11/1/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cấp giấy phép kinh doanh Tại chợ Biên giới, chợ Cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó giao Sở Thương mại thường xuyên kiểm tra, theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý, tổ chức cấp giấy phép kinh doanh tại các chợ Biên giới, chợ Cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu;
Để thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong việc cấp giấy đăng ký kinh doanh cho các thương nhân người Trung Quốc sang hoạt động kinh doanh tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh;
Sở Thương mại hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động cấp giấy phép kinh doanh cho Thương nhân Trung Quốc tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TẠI CHỢ

1. Đối tượng.

Là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh người Trung Quốc sang kinh doanh tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Ninh.

2. Điều kiện.

- Là công dân mang Quốc tịch Trung Quốc, có Giấy chứng minh biên giới, giấy thông hành, hộ chiếu và các giấy tờ khác có giá trị xuất nhập cảnh do cơ quan của Trung Quốc cấp.

- Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh Trung Quốc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI CHỢ

1. Trình tự thủ tục kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh là người Trung Quốc.

1.1. Phải làm đơn và đơn phải được cấp có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

1.2. Nếu kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, đơn (Mẫu số 1) được gửi cho UBND huyện, thị xã nơi Thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh tại chợ.

2. Trình tự cấp Giấy phép cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh của Trung Quốc.

2.1. Căn cứ vào nhu cầu của thị trường địa phương và khả năng bố trí địa điểm bán hàng trong chợ, UBND huyện, thị xã được ủy quyền quyết định số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh nước ngoài được phép vào kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu; niêm yết công khai số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể kinh doanh tại các loại chợ và báo cáo Sở Thương mại danh sách hộ kinh doanh nước ngoài đó được cấp phép kinh doanh tại chợ.

Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND huyện, thị xã phải cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 2) cho thương nhân. Trường hợp vì một lý do nào đó không cấp được phải thông báo cho thương nhân nguyên nhân chưa cấp và hướng khắc phục.

III. VỀ VIỆC QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG KINH DOANH TẠI CHỢ

1. Đối với hàng hóa khi đưa vào cửa khẩu biên giới Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu lượng hàng trị giá không quá 2.000.000 đồng Việt Nam/người/ngày.

2. Hàng hóa có xuất xứ từ nước thứ 3 không được hưởng định mức miễn thuế nêu trên:

3. Người có hàng hóa phải tuân thủ chế độ quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

4. Đối với hàng hóa lưu thông trong chợ

Hàng hóa trao đổi, mua bán tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu phải là hàng được phép lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong chợ phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chính sách thuế hiện hành của Việt Nam: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài và thuế tiêu thụ đặc biệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của cơ quan chức năng trên địa bàn.

Căn cứ vào đặc điểm cụ thể trên từng địa bàn UBND các huyện, thị xã có chợ biên giới, chợ cửa khẩu ban hành các quy định cụ thể về quản lý chợ tại địa phương phù hợp với Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006, Quyết định 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/1/2006 của Bộ Thương mại.

Những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân buôn bán trong chợ phải được niêm yết công khai bằng hai thứ tiếng Việt Nam và tiếng Trung Quốc để mọi người biết và thực hiện.

2. Định kỳ 3 tháng UBND các huyện, thị xã được ủy quyền cấp giấy phép kinh doanh báo cáo về Sở Thương mại tình hình thị trường và số liệu kinh doanh tại chợ cho cả thương nhân Việt Nam và thương nhân Trung Quốc để Sở Thương mại tổng hợp báo cáo Bộ Thương mại và UBND tỉnh. (Mẫu số 3).

3. Những kiến nghị cần sửa đổi bổ sung

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã báo cáo những kiến nghị và hướng giải quyết để Sở Thương mại báo cáo Bộ Thương mại nghiên cứu điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, TX: Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái (thực hiện);
- Lưu: QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Liễu

 

(Mẫu số 1)

ĐƠN XIN KINH DOANH THƯỜNG XUYÊN

Tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu ……….

......, ngày … tháng … năm 200…

Kính gửi: Ông Chủ tịch UBND huyện, thị xã.....

1. Tên doanh nghiệp (hộ kinh doanh):

2. Đại diện (ông/bà)                           Tuổi:                    Chức vụ:

3. Số hộ chiếu: (hoặc chứng minh thư biên giới)

- Ngày cấp:

- Cơ quan cấp:

- Thời hạn:

4. Địa chỉ:

- Trụ sở chính:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Điện thoại:                                         Fax:

5. (*) Tài khoản:

- Tiền Việt Nam:                                               Tại Ngân hàng:

- Ngoại tệ:                                                         Tại Ngân hàng:

6. Chủ tài khoản:

7. Vốn:

Trong đó:

- Vốn cố định:

- Vốn lưu động:

8. Xin phép kinh doanh tại chợ ……

9. Ngành hàng, mặt hàng xin kinh doanh tại chợ:

a) Hàng đưa từ nước ngoài sang bán:

- Tên hàng:

- Dự kiến doanh số/năm:

b) Hàng mua từ chợ Việt Nam đem sang nước ngoài:

- Tên hàng:

- Dự kiến doanh số/năm:

10. Cửa khẩu xin phép mang hàng hóa qua lại (phía Việt Nam):

11. Cam kết: Tôi xin cam đoan những nội dung ghi trong đơn là đúng sự thật. Nếu có sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. Khi được chấp thuận, tôi xin cam kết tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước Việt Nam.

 

Xác nhận của Chính quyền nước sở tại
(Ghi rõ ngày tháng năm, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

Người làm đơn
(Ghi rõ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

Ghi chú: (*) bắt buộc đối với doanh nghiệp, không bắt buộc đối với hộ kinh doanh

 

Mẫu số 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN KINH DOANH THƯỜNG XUYÊN

Tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

Móng Cái, ngày …  tháng … năm 2009

Kính gửi: UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

1. Tên doanh nghiệp (hộ kinh doanh):…………………………………………………………………….

2. Đại diện (Ông/Bà):………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:…………………………… Chức vụ:…………………………………………………………….

3. Số hộ chiếu: (hoặc chứng minh thư biên giới):

- Ngày cấp:……………………………………………………………………………………………………

- Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………….

- Thời hạn:…………………………………………………………………………………………………….

4. Địa chỉ:

- Trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

- Điện thoại:……………………………….. Fax:……………………………….

5. (*) Tài khoản: (Bắt buộc đối với doanh nghiệp, không bắt buộc đối với hộ kinh doanh).

- Tiền Việt Nam:…………………………. Tại Ngân hàng:………………………………

- Ngoại tệ:……………………………….... Tại Ngân hàng:………………………………

6. Chủ tài khoản:……………………………………………………………………………………………..

7. Vốn: Trong đó: - Vốn cố định:…………………………………………………………………………..

                             - Vốn lưu động:…………………………………………………………………………

8. Xin phép kinh doanh tại:…………………………………………………………………………………

9. Ngành hàng, mặt hàng xin kinh doanh:………………………………………………………………..

a) Hàng đưa từ nước ngoài sang bán:

- Tên hàng:……………………………………………………………………………………………………

- Dự kiến doanh số/năm:……………………………………………………………………………………

b) Hàng mua từ chợ Việt Nam đem sang nước ngoài:

- Tên hàng:…………………………………. ……………………………………………………………….

- Dự kiến doanh số/năm:..................................................................................................................

c) Số lao động: …………………………………. ………………………………………………………….

10. Cửa khẩu xin phép mang hàng hóa qua lại tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

11. Cam kết: Tôi xin cam đoan những nội dung ghi trong đơn là đúng sự thật. Nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. Khi được chấp thuận, tôi xin cam kết tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước Việt Nam.

 

Xác nhận của Chính quyền nước sở tại
Đối với doanh nghiệp
(Ghi rõ ngày tháng năm, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

Người làm đơn
(Ghi rõ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

 

(Mẫu số 2)

UBND huyện, thị xã…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/UBND-GF

………, ngày …… tháng …… năm 200…

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

(Tại chợ ……….....................…..)

1. Cấp cho: (Tên doanh nghiệp hộ kinh doanh):

2. Đại diện: (ông/bà)                      Tuổi:                   Chức vụ:

3. Số hộ chiếu: (hoặc chứng minh thư biên giới)

a) Ngày cấp:

b) Cơ quan cấp:

c) Thời hạn:

4. Địa chỉ:

a) Trụ sở chính:

b) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

c) Điện thoại:                                        Fax:

5. Được phép kinh doanh tại chợ ……

6. Phải ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh với Ban quản lý chợ……

7. Thời hạn từ ngày … tháng … năm 200… đến ngày … tháng … năm 200…

 

 

TM. UBND HUYỆN, THỊ XÃ…
(hoặc người được ủy quyền)
(ký tên, đóng dấu)

 

(Mẫu số 3)

UBND huyện, thị xã…
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/STM-GF

………, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO QUÍ …/200…

Số liệu về mua bán hàng hóa của các đối tượng
được phép kinh doanh tại chợ biên giới

I. Số hộ kinh doanh:

Trong đó: - Hộ Trung Quốc.

                - Hộ Việt Nam.

II. Hàng hóa đưa qua cửa khẩu biên giới vào bán ở chợ Việt Nam

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Cửa khẩu

Ghi chú

1. Tổng trị giá

 

 

 

 

 

2. Mặt hàng chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Hàng hóa mua từ chợ Việt Nam bán qua biên giới

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Cửa khẩu

Ghi chú

1. Tổng trị giá

 

 

 

 

 

2. Mặt hàng chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Số thuế đã thu tại cửa khẩu trong các tháng: …… (triệu đồng)

V. Những khó khăn và kiến nghị của địa phương:

 

 

TM. UBND huyện, thị xã …
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 98/STM-QLTM ngày 18/01/2007 về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho thương nhân kinh doanh là người Trung Quốc tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu do Sở Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.683

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159