Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 88/2013/TT-BTC thí điểm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu xăng dầu

Số hiệu: 88/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/12/2007;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong (sau đây gọi tắt là kho Vân Phong).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và thương nhân nước ngoài (gọi tắt là chủ hàng), có hợp đồng thuê kho hoặc hợp đồng dịch vụ pha chế, chuyển loại xăng dầu, được đưa xăng dầu và nguyên liệu vào kho Vân Phong để tồn chứa, pha chế, chuyển loại xăng dầu; được bán xăng dầu, xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong ra nước ngoài, vào nội địa; được bán xăng dầu sau chuyển loại tại kho Vân Phòng ra nước ngoài.

2.Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (gọi tắt là chủ kho).

3. Cơ quan Hải quan.

4. Công ty giám định độc lập.

Điều 3. Quy định về chuyển loại và pha chế xăng dầu trong kho Vân Phong

1. Chuyển loại xăng dầu:

Xăng dầu chứa trong kho Vân Phong chỉ được phép chuyển loại để xuất kho Vân Phong đưa ra nước ngoài theo yêu cầu của chủ hàng quy định trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu, cụ thể:

a) Chỉ được chuyển loại xăng dầu tương ứng với số lượng, chủng loại phù hợp với từng hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu; và

b) Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu phải quy định rõ số lượng, chủng loại, nơi nhận hàng là cảng, địa điểm ở nước ngoài; và

c) Xăng dầu đã chuyển loại xuất khẩu ra nước ngoài không được tái nhập, chuyển tiêu thụ nội địa.

2. Pha chế xăng dầu: Là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hoá thành sản phẩm xăng dầu.

Điều 4. Một số quy định đặc thù

1. Đối với việc bơm xăng dầu, nguyên liệu đưa vào, ra kho Vân Phong:

Xăng dầu, nguyên liệu chỉ được đưa vào, ra kho Vân Phong sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan, và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định. Chủ kho được bơm xăng dầu, nguyên liệu theo quy định dưới đây:

a) Trên cơ sở hợp đồng với chủ hàng, chủ kho bơm xăng dầu, nguyên liệu từ phương tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể thuộc kho Vân Phong và đảm bảo cùng chủng loại, chất lượng với xăng dầu, nguyên liệu đang chứa trong bồn, bể đó (trường hợp chứa chung bồn, bể);

b) Công chức hải quan thực hiện giám sát quá trình bơm và niêm phong ngay sau khi hoàn thành việc bơm xăng dầu, nguyên liệu vào kho hoặc bơm từ kho lên phương tiện vận chuyển theo quy định.

2. Thời hạn lưu giữ, bảo quản xăng dầu, nguyên liệu tại kho Vân Phong phải phù hợp với hợp đồng thuê kho Vân Phong và tuân thủ nội dung quy định tại Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

3. Giấy Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng:

Trường hợp xăng dầu, nguyên liệu xuất kho Vân Phong đưa vào nội địa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra trước khi thông quan hàng hóa; trường hợp chưa có bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra thì thương nhân được phép nộp bản fax (của bản chính), Giám đốc hoặc người được ủy quyền xác nhận, ký tên, đóng dấu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung bản fax. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi xăng dầu thực hiện xuất kho Vân Phong, thương nhân có trách nhiệm nộp bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra cho Chi cục Hải quan Vân Phong.

4. Xác định khối lượng, trọng lượng và chủng loại xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế, chuyển loại đưa vào, ra kho Vân Phong:

a) Xăng dầu, nguyên liệu đưa vào kho; xăng dầu sau pha chế, chuyển loại phải được giám định khối lượng, trọng lượng và chủng loại. Chủ kho hoặc chủ hàng thực hiện đăng ký giám định và nộp giấy chứng nhận cho cơ quan Hải quan trong thời hạn 8 giờ (kể từ khi kết thúc bơm xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể hoặc kết thúc hoạt động pha chế, chuyển loại).

Chi cục Hải quan Vân Phong xác nhận thực nhập, thực xuất khối lượng, trọng lượng và chủng loại theo chứng thư giám định khối lượng, trọng lượng và chủng loại xăng dầu, nguyên liệu đã đưa vào, ra kho Vân Phong tại ô số 23, 34 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2012-HNQ ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu): Xăng dầu, nguyên liệu đã đưa vào, ra kho Vân Phong”.

5. Đối với xăng dầu, xăng dầu sau pha chế, chuyển loại xuất kho Vân Phong được lấy ra từ bồn, bể dưới sự giám sát của công chức hải quan thì việc giám định về khối lượng, trọng lượng, chủng loại và kiểm tra nhà nước về chất lượng (nếu có) là việc giám định, kiểm tra cho cả lô hàng xuất; không yêu cầu phải giám định và kiểm tra xăng dầu riêng lẻ cho từng phương tiện vận tải xăng dầu của lô hàng.

6. Lấy mẫu xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong và xăng dầu sau pha chế, chuyển loại xuất kho Vân Phong (nếu có):

Chủ hàng, chủ kho có trách nhiệm lấy mẫu xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong, xăng dầu sau pha chế, chuyển loại xuất kho Vân Phong. Việc lấy mẫu được thực hiện dưới sự giám sát của công chức Hải quan và được niêm phong theo quy định.

7. Tỷ lệ hao hụt đối với hoạt động nhập, xuất, pha chế, chuyển loại, bảo quản, tồn trữ:

Thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương. Trường hợp Bộ Công Thương chưa có quy định thì được xác định căn cứ vào số liệu xác nhận thực tế của Công ty giám định độc lập. Công ty giám định độc lập do cơ quan Hải quan và chủ kho hoặc chủ hàng thống nhất chỉ định. Trường hợp không thống nhất được, thì cơ quan Hải quan sẽ chỉ định Công ty giám định độc lập.

8. Trước khi tiến hành pha chế, chuyển loại xăng dầu, chủ kho phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan Vân Phong trước 8 giờ làm việc, để tiến hành giám sát.

9. Báo cáo về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho Vân Phong thực hiện theo mẫu số 20 – BC/KNQ/2010 ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu từ nước ngoài đưa vào kho Vân Phong

1. Hồ sơ hải quan nộp cho Chi cục Hải quan Vân Phong bao gồm:

a) Tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan: 02 bản chính;

b) Hợp đồng thuê kho Vân Phong hoặc hợp đồng dịch vụ pha chế, chuyển loại: 01 bản chụp có xác nhận và đóng dấu của chủ kho Vân Phong;

Trường hợp chủ hàng đồng thời là chủ kho Vân Phong thì không yêu cầu hợp đồng thuê kho Vân Phong. Thời hạn gửi kho Vân Phong áp dụng như đối với trường hợp có hợp đồng thuê kho Vân Phong, được tính từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong và ghi ngày hết hạn vào ô số 3 của tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2012-KNQ).

c) Giấy uỷ quyền nhận hàng (nếu chưa được uỷ quyền trong hợp đồng thuê kho Vân Phong): 01 bản chính, nếu bản fax phải có ký xác nhận và đóng dấu của chủ kho Vân Phong; trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền có trách nhiệm nộp bản chính;

d) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền;

đ) Bản kê chi tiết hàng hoá (nếu có): 02 bản chính (cơ quan Hải quan lưu 01 bản, chủ kho Vân Phong lưu 01 bản);

e) Giấy đăng ký giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại (nếu có): 01 bản chính;

g) Chứng thư giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại: Nộp trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi bơm xong xăng dầu từ phương tiện vận tải xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể chứa tại kho Vân Phong.

2. Thời hạn chủ hàng, người được chủ hàng ủy quyền nộp các chứng từ cho Chi cục Hải quan Vân Phong:

Chứng từ nêu trên nộp khi đến làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan, trừ các chứng từ quy định tại điểm g khoản 1 Điều này.

3. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong:

a) Thực hiện các bước thủ tục hải quan theo quy định hiện hành;

b) Kiểm tra tình trạng niêm phong theo quy định, giám sát xăng dầu, nguyên liệu đưa vào kho Vân Phong, xác nhận “hàng đã được đưa vào kho Vân Phong” trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2012-KNQ, bản người khai hải quan lưu) theo quy định, thống kê theo dõi hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong;

c) Niêm phong bồn, bể chứa xăng dầu, nguyên liệu sau khi chủ kho hoàn thành việc bơm xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong có trách nhiệm báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong.

4. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ báo cáo xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong của Chi cục Hải quan Vân Phong tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong.

5. Trách nhiệm của chủ kho, chủ hàng:

a) Nộp hồ sơ và trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại lô hàng;

c) Đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan đối với bồn, bể chứa xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong trong thời gian chờ thông báo kết quả giám định;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan Vân Phong về xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong.

Điều 6. Thủ tục hải quan đối với với xăng dầu, nguyên liệu từ nội địa vào kho Vân Phong

1. Hồ sơ hải quan nộp cho Chi cục Hải quan Vân Phong bao gồm:

a) Tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan: 02 bản chính;

b) Hợp đồng thuê kho Vân Phong đã đăng ký với cơ quan Hải quan: 01 bản chụp có xác nhận và đóng dấu của chủ kho Vân Phong;

Trường hợp chủ hàng đồng thời là chủ kho Vân Phong thì không yêu cầu hợp đồng thuê kho Vân Phong. Thời hạn gửi kho Vân Phong áp dụng như đối với trường hợp có hợp đồng thuê kho Vân Phong, được tính từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong và ghi ngày hết hạn vào ô số 3 của tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2012-KNQ).

c) Giấy uỷ quyền gửi hàng (nếu chưa được uỷ quyền trong hợp đồng thuê kho Vân Phong): 01 bản chính, nếu bản fax phải có ký xác nhận và đóng dấu của chủ kho Vân Phong;

d) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo từng loại hình tương ứng, kèm theo bảng kê chi tiết hàng hóa (nếu có): Nộp bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền; xuất trình bản chính (bản người khai hải quan lưu);

đ) Chứng thư giám định về khối lượng, trọng lượng, chủng loại: mỗi loại 01 bản chính;

e) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp buộc tái xuất): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của của chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong

a) Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ trong bộ hồ sơ; đăng ký tờ khai và làm thủ tục nhập kho Vân Phong như đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào gửi kho Vân Phong nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này;

b) Xác nhận “hàng đã được đưa vào kho Vân Phong” trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2012-KNQ, bản người khai hải quan lưu) theo quy định, thống kê theo dõi hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong;

c) Xác nhận “hàng đã được đưa vào kho Vân Phong” trên ô 31 tờ khai hàng hóa xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong có trách nhiệm báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu, nguyên liệu nhập kho Vân Phong.

3. Trách nhiệm của chủ kho, chủ hàng:

a) Nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại lô hàng.

c) Đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan đối với bồn, bể chứa xăng dầu, nguyên liệu đưa vào kho Vân Phong trong thời gian chờ thông báo kết quả giám định;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan Vân Phong về xăng dầu, nguyên liệu xuất kho Vân Phong.

Điều 7. Thủ tục hải quan đối với chuyển loại xăng dầu trong Kho Vân Phong

1. Hồ sơ nộp cho Chi cục Hải quan Vân Phong bao gồm:

a) Trước khi tiến hành chuyển loại:

a1) Văn bản đề nghị được chuyển loại xăng dầu và phương án chuyển loại (lý do và số lượng dự kiến): 01 bản chính ;

a2) Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan của xăng dầu dự kiến chuyển loại: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ kho;

a3) Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại xăng dầu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ kho;

a4) Chứng thư giám định về số lượng, trọng lượng và chủng loại của xăng dầu dự kiến chuyển loại: 01 bản chính.

b) Sau khi tiến hành chuyển loại:

b1) Bảng kê xăng dầu sau chuyển loại (theo Mẫu 01 đính kèm Thông tư này): 02 bản chính ;

b2) Chứng thư giám định về số lượng, trọng lượng và chủng loại của xăng dầu sau chuyển loại: 01 bản chính ;

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong:

a) Sau khi nhận hồ sơ phù hợp với qui định tại điểm a khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan Vân Phong cho phép tiến hành chuyển loại;

b) Kết thúc quá trình chuyển loại, xác nhận trên Bảng kê xăng dầu sau chuyển loại theo Mẫu 01 đính kèm thông tư này, trả chủ kho 01 bản chính, lưu cơ quan Hải quan 01 bản chính;

c) Công chức hải quan giám sát việc chuyển loại xăng dầu cho đến khi xăng dầu sau chuyển loại xuất kho Vân Phong đưa ra nước nước ngoài, thống kê số liệu, theo dõi xăng dầu sau chuyển loại;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu sau chuyển loại tại kho Vân Phong.

3. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ báo cáo xăng dầu sau chuyển loại của Chi cục Hải quan Vân Phong tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về xăng dầu chuyển loại tại kho Vân Phong.

4. Trách nhiệm của chủ kho:

a) Có văn bản kèm phương án chuyển loại gửi Chi cục Hải quan Vân Phong đề nghị được tiến hành chuyển loại xăng dầu tại kho Vân Phong; sau khi được chấp thuận, nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại và chất lượng lô hàng xăng dầu sau chuyển loại;

c) Đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan đối với bồn, bể chứa xăng dầu dự kiến chuyển loại trong thời gian chờ thông báo kết quả giám định;

d) Xăng dầu sau chuyển loại phải được xuất kho Vân Phong đưa ra nước ngoài theo đúng thời hạn tại hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại;

đ) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan Vân Phong về xăng dầu sau chuyển loại tại kho Vân Phong.

Điều 8. Thủ tục hải quan đối với pha chế xăng dầu trong Kho Vân Phong

1. Hồ sơ nộp hải quan cho Chi cục Hải quan Vân Phong bao gồm:

a) Trước khi tiến hành pha chế:

a1) Văn bản đề nghị được pha chế xăng dầu và phương án pha chế: 01 bản chính;

a2) Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan của xăng dầu dự kiến pha chế: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền;

a3) Hợp đồng thuê dịch vụ pha chế: 01 bản chụp có xác nhận và đóng dấu của chủ kho Vân Phong;

a4) Bảng kê xăng dầu, nguyên liệu và định mức đầu vào của quá trình pha chế: 02 bản chính;

a5) Chứng thư giám định về số lượng, trọng lượng, chủng loại của xăng dầu, nguyên liệu là đầu vào của quá trình pha chế : 01 bản chụp từ bản chính có đóng dấu xác nhận của thương nhân (khi đưa xăng dầu, nguyên liệu vào kho Vân Phong).

b) Sau khi tiến hành pha chế:

b1) Chứng thư giám định về khối lượng, trọng lượng, chủng loại và chất lượng của sản phẩm xăng dầu sau pha chế: 01 bản chính;

b2) Bảng định mức xăng dầu sau pha chế;

b3) Bảng kê xăng dầu sau pha chế theo Mẫu 02 đính kèm Thông tư này: 02 bản chính.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong:

a) Sau khi nhận hồ sơ phù hợp với qui định tại điểm a khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan Vân Phong cho phép tiến hành pha chế.

b) Công chức hải quan giám sát việc pha chế xăng dầu, tổng hợp thống kê số liệu, theo dõi xăng dầu, nguyên liệu đầu vào của quá trình pha chế và xăng dầu sau pha chế;

c) Kết thúc quá trình pha chế, xác nhận trên Bảng kê sau xăng dầu pha chế quy định tại điểm b3 khoản 1 Điều này, trả chủ kho 01 bản chính, lưu cơ quan Hải quan 01 bản chính;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong.

3. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ báo cáo xăng dầu sau pha chế của Chi cục Hải quan Vân Phong tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về xăng dầu pha chế tại kho Vân Phong (theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

4. Trách nhiệm của chủ kho:

a) Có văn bản kèm phương án pha chế xăng dầu gửi Chi cục Hải quan Vân Phong đề nghị được tiến hành pha chế xăng dầu tại kho Vân Phong; sau khi được chấp thuận, nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại và chất lượng lô hàng xăng dầu, nguyên liệu dự kiến pha chế và xăng dầu sau pha chế;

c) Đảm bảo nguyên trạng niêm phong hải quan đối với bồn, bể chứa xăng dầu, nguyên liệu dự kiến pha chế và xăng dầu sau pha chế trong thời gian chờ thông báo kết quả giám định;

d) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan Vân Phong về xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong.

Điều 9. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau khi pha chế, chuyển loại từ kho Vân Phong đưa ra nước ngoài

1. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong: 01 bản chụp (từ bản chính) có đóng dấu xác nhận của thương nhân hoặc người được thương nhân ủy quyền;

b) Giấy uỷ quyền xuất hàng (nếu không ghi trong hợp đồng thuê kho): 01 bản chính;

c) Phiếu xuất kho do chủ kho phát hành: 01 bản chính;

d) Bảng kê các tờ khai hải quan nhập, xuất kho Vân Phong của xăng dầu, nguyên liệu được sử dụng để pha chế, chuyển loại: 01 bản chính; kèm theo các tờ khai trên bản phô tô;

đ) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (trừ hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho Vân Phong để xuất đi nước khác): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của Thương nhân;

e) Chứng thư giám định về khối lượng, trọng lượng, chủng loại: mỗi loại 01 bản chính.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong:

a) Công chức Hải quan quản lý kho Vân Phong đối chiếu bộ chứng từ khai báo khi xuất kho với chứng từ khi làm thủ tục nhập kho và thực tế lô hàng, nếu phù hợp thì làm thủ tục xuất kho Vân Phong;

b) Xăng dầu, nguyên liệu để pha chế, chuyển loại của một lần nhập kho khai trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan được đưa ra khỏi kho ngoại quan một lần hoặc nhiều lần. Trường hợp xăng dầu, nguyên liệu để pha chế, chuyển loại đưa ra khỏi kho và đưa ra nước ngoài nhiều lần thì được sử dụng tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan bản sao có đóng dấu xác nhận của Chi cục Hải quan Vân Phong để làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ kho Vân Phong đến cửa khẩu xuất. Kết thúc việc xuất kho, Chi cục Hải quan Vân Phong lưu các tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan bản sao, có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất cùng với tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan bản chính;

c) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu xuất kho Vân Phong.

3. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ báo cáo của Chi cục Hải quan Vân Phong tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về xăng dầu xuất kho Vân Phong.

4. Trách nhiệm của chủ kho

a) Nộp hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại lô hàng; cơ quan có chức năng kiểm tra thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đối với những trường hợp phải giám định, kiểm tra;

c) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan quản lý kho Vân Phong về xăng dầu xuất kho Vân Phong.

Điều 10. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau khi pha chế từ kho Vân Phong đưa vào nội địa, các khu phi thuế quan

1. Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế theo quy định đối với từng loại hình tương ứng, sau đó chủ kho thực hiện thủ tục xuất kho Vân Phong.

2. Trường hợp xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế trong kho Vân Phong làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa nhiều lần thì hồ sơ hải quan đối với từng lần nhập khẩu được chấp nhận bộ chứng từ bản sao (gồm vận đơn, bản kê chi tiết hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ) có đóng dấu xác nhận của Chi cục Hải quan Vân Phong, bản chính của các chứng từ do Chi cục Hải quan Vân Phong lưu.

3. Chi cục Hải quan Vân Phong giám sát việc xuất xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế ra khỏi kho Vân Phongxác nhận trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong.

4. Người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và nộp đủ thuế theo quy định đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế ra khỏi kho Vân Phong nhập khẩu vào nội địa tại Chi cục Hải quan nơi thương nhân có hệ thống kho chứa xăng dầu trong nội địa.

5. Thủ tục vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu từ kho Vân Phong đến Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu áp dụng thủ tục đối với hàng chuyển cửa khẩu.

6. Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo các quy định tại chương II Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu và hướng dẫn thêm như sau:

a) Đơn đề nghị chuyển xăng dầu, nguyên liệu, xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong nhập khẩu vào nội địa (theo mẫu số 22-ĐCCK/2010 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính);

* Trường hợp thương nhân làm thủ tục lần đầu tại Chi cục Hải quan thì nộp thêm các giấy tờ sau:

b) Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

c) Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp (đối với xăng dầu nhập khẩu): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

7. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đưa vào nội địa, khu phi thuế quan:

a) Khi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu

a1) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều này;

a2) Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong đưa vào nội địa.

b) Khi lô hàng chuyển đến

b1) Tiếp nhận hồ sơ của lô hàng và lô hàng do chủ hàng chuyển đến;

b2) Kiểm tra Biên bản bàn giao, kiểm tra niêm phong hồ sơ và lô hàng, đối chiếu hồ sơ lưu, yêu cầu giám định lại khi có nghi vấn; xác nhận và hồi báo cho Chi cục Hải quan Vân Phong;

c) Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong phối hợp với Chi cục Hải quan Vân Phong để thực hiện việc đối chiếu thanh khoản các bộ hồ sơ của các lô hàng liên quan.

8. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong:

a) Hướng dẫn chủ hàng liên hệ với Chi cục Hải quan quy định tại khoản 4 của Điều này để đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và làm thủ tục hải quan, nộp đủ thuế theo quy định.

b) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu chuyển đến;

c) Giám sát việc xuất xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế ra khỏi kho Vân Phong và xác nhận trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan;

d) Niêm phong hồ sơ liên quan, niêm phong lô hàng, lập biên bản bàn giao, giao cho chủ hàng để chủ hàng chuyển đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan cho xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong đưa vào tiêu thụ nội địa;

đ) Lập Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu: 02 bản (theo mẫu số 21/BBBG-CCK/2010 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu);

e) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong.

9. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ báo cáo của Chi cục Hải quan Vân Phong tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau khi pha chế từ kho Vân Phong đưa vào nội địa.

10. Trách nhiệm của chủ kho, chủ hàng

a) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại lô hàng; cơ quan có chức năng kiểm tra thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đối với những trường hợp phải giám định, kiểm tra;

b) Chủ hàng kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế và lệ phí theo quy định;

c) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan Vân Phong về xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong.

Điều 11. Thủ tục thanh khoản xăng dầu, nguyên liệu nhập kho vân phong để pha chế, chuyển loại.

1. Nguyên tắc thanh khoản

a) Trường hợp cơ quan hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản thì tờ khai nhập kho Vân Phong trước, tờ khai xuất kho Vân Phong trước phải được thanh khoản trước; trường hợp tờ khai nhập kho Vân Phong trước nhưng do nguyên liệu, vật tư của tờ khai này chưa đưa vào pha chế nên chưa thanh khoản được thì Thương nhân phải có văn bản giải trình với cơ quan hải quan khi làm thủ tục thanh khoản;

b) Tờ khai nhập kho Vân Phong nguyên liệu, vật tư phải có trước tờ khai xuất sản phẩm từ kho Vân Phong;

c) Một tờ khai nhập kho Vân Phong nguyên liệu, vật tư có thể được thanh khoản nhiều lần;

d) Một tờ khai xuất sản phẩm xăng dầu pha chế, chuyển loại từ kho Vân Phong chỉ được thanh khoản một lần;

Riêng một số trường hợp, một lô hàng được thanh khoản làm nhiều lần, xăng dầu sau pha chế có sử dụng nguyên liệu nhập kinh doanh làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập tại Chi cục Hải quan khác thì một tờ khai xuất kho Vân Phong có thể được thanh khoản từng phần. Cơ quan Hải quan khi tiến hành thanh khoản phải đóng dấu “đã thanh khoản” trên tờ khai xuất kho Vân Phong, trường hợp thanh khoản từng phần thì phải lập phụ lục ghi rõ nội dung đã thanh khoản (tờ khai nhập; xăng dầu, nguyên liệu, tiền thuế…) để làm cơ sở cho việc thanh khoản phần tiếp theo;

đ) Các tờ khai nhập kho Vân Phong của xăng dầu, nguyên liệu là đầu vào của quá trình chuyển loại, pha chế được trừ lùi khi xăng dầu chuyển loại, pha chế được xuất ra khỏi Kho Vân Phong, được thanh khoản khi xăng dầu, nguyên liệu được xuất hết ra khỏi kho.

2. Hồ sơ thanh khoản, thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 118, khoản 2 Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Chi cục Hải quan Vân Phong làm thủ tục thanh khoản thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thanh khoản, xử lý hồ sơ thanh khoản, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Điều 12. Chuyển quyền sở hữu trong kho Vân Phong

Quản lý hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu, xăng dầu pha chế, chuyển loại chuyển quyền sở hữu trong kho Vân phong thực hiện như đối với hàng hóa chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan quy định tại khoản 6 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 13. Thủ tục thanh lý xăng dầu, nguyên liệu, xăng dầu pha chế, chuyển loại tồn đọng trong kho Vân Phong

Thủ tục thanh lý xăng dầu, nguyên liệu, xăng dầu pha chế, chuyển loại tồn đọng trong kho Vân Phong thực hiện như đối với hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan quy định tại khoản 7 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013 đến hết ngày 31/12/2014.

2. Trong tháng 11/2013, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công ty liên doanh Kho Vân Phong thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nội dung hướng dẫn tại Thông tư này và đề xuất báo cáo Bộ Tài chính.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện nội dung quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
-
Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước
;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ(500).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu 01: Bảng kê xăng dầu chuyển loại

1. Tên đơn vị:……………………………………………………………………….

3. Số hợp đồng thuê dịch vụ chuyển loại:…………., ngày….. tháng….năm………

Stt

Tên xăng dầu trước khi chuyển loại

Mã HS

Số tờ khai nhập/xuất kho Vân Phong

Số lượng

(m3)

Trọng lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Tên xăng dầu sau khi chuyển loại

Mã HS

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày …..tháng……năm…..

Người lập biểu

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

……, ngày …..tháng……năm…..

Công chức Hải quan Vân Phong xác nhận

(ký, đóng dấu công chức)

……, ngày …..tháng……năm…..

Chủ kho Vân phong

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu 02: Bảng kê xăng dầu pha chế

1. Tên đơn vị:………………………………………………………………….

3. Số hợp đồng thuê dịch vụ pha chế:…………., ngày….. tháng….năm…….

Stt

Tên nguyên liệu, xăng dầu trước khi pha chế

Mã HS

Số tờ khai nhập/xuất kho Vân Phong

Số lượng

(m3)

Trọng lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Định mức (kể cả hao hụt)

Tên xăng dầu sau khi pha chế

Mã HS

Số lượng

(m3)

Trọng lượng

(tấn)

Trị giá (USD)

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày …..tháng……năm…..

Người lập biểu

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

……, ngày …..tháng……năm…..

Công chức Hải quan Vân Phong xác nhận

(ký, đóng dấu công chức)

……, ngày …..tháng……năm…..

Chủ kho Vân phong

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 88/2013/TT-BTC

Hanoi, June 28, 2013

 

CIRCULAR

GUIDING THE PILOT CUSTOMS PROCEDURES FOR OPERATION OF EXPORTING AND IMPORTING PETROL AND OIL, RAW MATERIALS TO PREPARE PETROL AND OIL; OPERATION OF PREPARING AND CHANGING PETROL AND OIL KINDS AT VAN PHONG PETROLEUM BONDED WAREHOUSE

Pursuant to the Customs Law No. 29/2001/QH10 dated June 29, 2001 and Law amending and supplementing a number of articles of the Customs Law No. 42/2005/QH11 dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on export tax and import tax No 45/2005/QH11 dated June 14, 2005;

Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005/QH11 dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on tax administration No. 78/2006/QH11 dated November 29, 2006;

Pursuant to the Law on tax administration No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012 amending and supplementing a number of Articles of Law on tax administration No. 78/2006/QH11;

Pursuant to the Law on products and goods quality No. 05/2007/QH12 dated December 21, 2007;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 84/2009/ND-CP dated October 15, 2009 on petrol and oil trading;

Pursuant to the Government’s Decree No. 154/2005/ND-CP dated December 15, 2005 detailing a number of Article of the Customs Law on customs procedures, customs examination and supervision;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2010/ND-CP dated August 13, 2010 detailing implementation of a number of Articles of Law on export tax and import tax;

Pursuant to the Government’s Decree No. 85/2007/ND-CP dated May 25, 2007 detailing implementation of Law on tax administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2010/ND-CP dated October 28, 2010 amending and supplementing a number of the Government’s Decree No. 85/2007/ND-CP dated May 25, 2007, detailing implementation of Law on tax administration and the Government’s Decree No. 100/2008/ND-CP dated September 08, 2008 detailing a number of Articles of Law on personal income tax;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 defining function, tasks, powers and structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Decision No. 264/QD-TTg dated January 30, 2013 of the Prime Minister on pilot operation of Van Phong petrol and oil bonded warehouse;

At the proposal of the General Director of Customs,

The Minister of Finance promulgates Circular guiding the pilot customs procedures for operation of exporting and importing petrol and oil, raw materials to prepare petrol and oil; operation of preparing and changing petrol and oil kinds at Van Phong petrol and oil bonded warehouse.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

This Circular guides the pilot customs procedures for operation of exporting and importing petrol and oil, raw materials to prepare petrol and oil; operation of preparing and changing petrol and oil kinds at Van Phong petroleum bonded warehouse as prescribed in Article 1 of the Decision No. 264/QD-TTg dated January 30, 2013 of the Prime Minister, on pilot operation of Van Phong petrol and oil bonded warehouse (hereinafter abbreviated to Van Phong warehouse).

Article 2. Subjects of application

1. Focal traders as prescribed in the Government’s Decree No. 84/2009/ND-CP dated October 15, 2009, on petrol and oil trading and foreign traders (abbreviated to as goods owners), having contracts of warehouse rent or contracts of service provision for preparing or changing petrol and oil kinds, allowed to bring petrol and oil and raw materials into Van Phong warehouse with the aim to store, prepare, change petrol and oil kinds; allowed to sell petrol and oil, the prepared petrol and oil in Van Phong warehouse abroad or domestically; allowed to sell petrol and oil already changed kind at Van Phong warehouse abroad.

2. Petrol and oil Limited liability Joint-venture Company of Van Phong bonded warehouse (abbreviated to as warehouse owner)

3. Customs agencies.

4. Independent Inspection Companies

Article 3. Provision on changing kind and preparing petrol and oil in Van Phong warehouse

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Petrol and oil contained in Van Phong warehouse is only allowed to change kind for ex-warehousing from Van Phong to foreign countries at the request of goods owners as prescribed in purchase and sale contracts or service contracts of changing kinds for export, specifying:

a) Only change petrol and oil kinds in corresponding to quantity, kinds in conformity with each purchase and sale contract or service contract of changing kind for export; and

b) The purchase and sale contract or service contract of changing kind for export must clarify quantity, kinds, goods delivery place being overseas ports or locations; and

c) Petrol and oil already changed kind for export abroad is not allowed to re-import, transfer to domestic consumption.

2. Preparing petrol and oil: Being the process of mixing products, unfinished products of petrol and oil, additives and other preparations for changing into petrol and oil products.

Article 4. Some typical provisions

1. For pumping petrol and oil, raw materials to bring into and out Van Phong warehouse:

Petrol and oil, raw materials are only put into and out Van Phong warehouse after finished procedures for registering declaration warehousing and ex-warehousing of bonded warehouses and subject to supervision by customs agencies as prescribed. Warehouse owners are allowed to pump petrol and oil and raw materials under the provisions below:

a) On the basis of contracts with goods owners, owners of warehouse will pump petrol and oil, raw materials from transport means for petrol and oil, raw materials into tanks of Van Phong warehouse and ensure to be the same kind and quality with petrol and oil, raw materials which are contained in those tanks (in case of sharing a tank);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Duration of storage and preservation of petrol and oil, raw materials at Van Phong warehouse must be consistent with contract of renting Van Phong warehouse and comply with content specified in Article 24 of the Government’s Decree No. 154/2005/ND-CP dated December 15, 2005 detailing a number of Article of the Customs Law on customs procedures, customs examination and supervision;

3. Notification paper of state inspection regarding quality:

In case where petrol and oil, raw materials ex-warehousing from Van Phong warehouse in order to bring into inland belong to list of goods having to pass state inspection regarding quality, traders shall submit to customs agencies an original of notification paper of inspection result before doing customs clearance procedures for goods; in case of not yet having original of notification paper of inspection result, traders are allowed to submit facsimile (of original), Directors or authorized persons shall confirm, sign, stamp and take all responsibilities before law for the accuracy, truthfulness of facsimile content. Within 03 working days after petrol and oil ex-warehouse from Van Phong, traders shall submit original of notification paper of inspection result to the Van Phong Customs Sub-Department.

4. To define volume, weight and kind of petrol and oil, raw materials and petrol and oil prepared, changed kind put into and out Van Phong warehouse:

a) Petrol and oil, raw materials put into warehouse; petrol and oil prepared, changed kind must be inspected volume, weight and kind. Warehouse owners or goods owners shall perform inspection register and submit certificate to customs agencies within 8 hours (after ending the pumping of petrol and oil, raw materials into tanks or after ending activities of preparation, kind change).

Van Phong Customs Sub-department shall confirm the actual warehousing, actual ex-warehousing of volume, weight and kind under the inspection certificate of volume, weigh and kind of petrol and oil put into and out Van Phong warehouse at boxes No. 23, 34 of declaration of goods warehousing and ex-warehousing at bonded warehouses (HQ/2012-HNQ promulgated together with the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010, of the Ministry of Finance, guiding on customs procedures, customs examination and supervision; export tax, import tax and tax administration for export and import goods): “Petrol and oil, raw materials already put into and out Van Phong warehouse”.

5. For petrol and oil, petrol and oil prepared, changed kind ex-warehousing from Van Phong taken from tanks under supervision of customs officers, the inspection on volume, weight, kind and state examination regarding quality (if any) shall include inspection, examination for entire ex-warehousing consignment; not requiring inspection and examination of petrol and oil separately for each means of petrol and oil transport of consignment.

6. Taking sample of petrol and oil, raw materials warehoused in Van Phong warehouse and petrol and oil prepared, changed kind for ex-warehousing from Van Phong warehouse (if any):

Goods owners, warehouse owners shall take sample of petrol and oil, raw materials warehousing in Van Phong warehouse, petrol and oil prepared, changed kind for ex-warehousing from Van Phong warehouse. The taking sample is performed under supervision of Customs officers and is sealed as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To comply with provisions of the Ministry of Industry and Trade. In case where the Ministry of Industry and Trade has not yet stipulated, the loss rate shall be defined by basing on figures confirmed practically by independent inspection companies. Customs agency and warehouse owner or goods owner shall unify to appoint independent inspection company. In case of failing to reach agreement, Customs agency shall appoint independent inspection company.

8. Before preparing, changing kind of petrol and oil, warehouse owners must notify in writing to the Van Phong customs Sub-Department before 8 working hours, so as to perform supervision.

9. Reports on goods status in warehouse and operation of Van Phong warehouse shall be made according to the form No. 20 – BC/KNQ/2010 promulgated together with the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010 of the Ministry of Finance.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 5. Customs procedures for petrol and oil, raw materials from foreign countries put into Van Phong warehouse

1. A customs dossier to submit to Van Phong customs Sub-department includes:

a) Declaration of goods warehousing and ex-warehousing at bonded warehouse: 02 originals;

b) Contract of renting Van Phong warehouse or service contract of preparation or kind change: 01 copy with confirmation and seal of Van Phong warehouse owner;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Authorization paper for receiving goods (if not yet been authorized as in contract of renting Van Phong warehouse): 01 original, or facsimile with signature for confirmation and seal of Van Phong warehouse owner; within 02 working days after petrol and oil, raw materials put into Van Phong warehouse, goods owner or person authorized by goods owner shall submit the original;

d) Bill of lading or other transport vouchers with equivalent value (if any): 01 copy stamped for confirmation of goods owner or person authorized by goods owner;

dd) Detailed list of goods (if any): 02 originals (customs agency keeps 01 copy, Van Phong warehouse owner keeps 01 copy);

e) Inspection registration paper of volume, weight, kind (if any): 01 original;

g) Inspection certificate of volume, weight, kind: To submit within 08 working hours after pumping all petrol and oil from means of petrol and oil and raw materials transport into tanks, containers at Van Phong warehouse.

2. Time limit for goods owner, person authorized by goods owner to submit vouchers to Van Phong Customs Sub-department:

The vouchers mentioned above shall be submitted when arriving to do procedures for registering customs declaration, exclude vouchers specified in point g Clause 1 of this Article.

3. Responsibilities of the Van Phong customs Sub-department:

a) To perform the customs procedure steps in accordance with current regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Seal tanks containing petrol and oil, raw materials after the warehouse owner finished the pumping of petrol and oil, raw materials into tanks as prescribed in Clause 1 Article 4 of this Circular;

d) On the last working date of each month, Van Phong customs sub-department shall report the Customs department of Khanh Hoa province about petrol and oil and raw materials warehousing in Van Phong warehouse.

4. Responsibilities of the Khanh Hoa province Customs Department: Quarterly, on the fifth date of first month of the next quarter, the Customs Department of Khanh Hoa province shall, base on report on petrol and oil, raw materials warehousing in Van Phong warehouse of the Van Phong customs Sub-department, sum up and report to the General Department of Customs about petrol and oil, raw materials warehousing in Van Phong warehouse.

5. Responsibilities of warehouse owner, goods owners:

a) To submit dossier and in provided time limit as prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article;

b) To perform inspection of volume, weight and kind of consignments;

c) To ensure the intact of customs seal for tanks containing petrol and oil, raw materials warehousing in Van Phong warehouse while waiting for notification of inspection result;

d) On the last working date of each month, warehouse owners shall sum up and report to Van Phong customs sub-department about petrol and oil and raw materials warehousing in Van Phong warehouse.

Article 6. Customs procedures for petrol and oil, raw materials from inland enter Van Phong warehouse

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Declaration of goods warehousing and ex-warehousing at bonded warehouse: 02 original;

b) Contract of renting Van Phong warehouse already registered with customs agency; 01 copy with confirmation and seal of Van Phong warehouse owner;

In case goods owner concurrently being Van Phong warehouse owner, it is not required for contract of renting Van Phong warehouse. Duration of sending in Van Phong warehouse shall apply like as case having contract of renting Van Phong warehouse, counted from date of registering declaration of goods warehousing or ex-warehousing Van Phong warehouse and the expired date is filled in box number 3 of declaration of goods warehousing or ex-warehousing at bonded warehouse (form HQ/2012-KNQ).

c) Authorization paper for goods delivery (if not yet been authorized as in contract of renting Van Phong warehouse): 01 original, in case of the facsimile copy, signed for confirmation and stamped with seal of Van Phong warehouse owner;

d) Declaration of export goods according to each respective kind, enclosed with detailed list of goods (if any): To submit a copy stamped for confirmation of goods owner or person authorized by goods owner; to present original (copy kept by customs declarer);

dd) Inspection certificate of volume, weight, kind: 01 original for each kind;

e) Decision on forcing re-export of competent agencies (for case of forcing re-export): 01 copy stamped for confirmation of goods owner or person authorized by goods owner;

2. Responsibilities of the Van Phong customs Sub-department:

a) To check validity of documents in set of dossier; register declaration and do procedures for warehousing in Van Phong warehouse like procedures applied to goods from foreign countries sent into Van Phong warehouse stated in Clause 3 Article 5 of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To confirm “goods already sent to Van Phong warehouse” at box number 31 on the declaration of export goods (copy kept by customs declarer) as prescribed in Clause 4 Article 26 of the Circular No. 194/2010/TT-BTC, dated December 06, 2010 of the Ministry of Finance;

d) On the last working date of each month, Van Phong customs sub-department shall report the Customs department of Khanh Hoa province about petrol and oil and raw materials warehousing in Van Phong warehouse.

3. Responsibilities of warehouse owner, goods owners:

a) To submit dossier as prescribed in Clause 1 of this Article;

b) To perform inspection of volume, weight and kind of consignments;

c) To ensure the intact of customs seal for tanks containing petrol and oil, raw materials put into Van Phong warehouse while waiting for notification of inspection result;

d) On the last working date of each month, warehouse owners shall sum up and report to Van Phong customs sub-department about petrol and oil and raw materials ex-warehousing from Van Phong warehouse.

Article 7. Customs procedures for kind change of petrol and oil in Van Phong warehouse

1. A dossier to submit to Van Phong customs Sub-department includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a1) written request for being allowed to change kind of petrol and oil and plan on kind change (reason and tentative quantity): 01 original;

a2) Declaration of warehousing and ex-warehousing at bonded warehouse of the tentative petrol and oil changed kind: 01 copy with a seal as confirmation and of Van Phong warehouse owner;

a3) purchase and sale contract or service contract of changing kind of petrol and oil as prescribed in Clause 1 Article 3 of this Circular: 01 copy with a seal as confirmation and of warehouse owner;

a4) Inspection certificate of volume, weight and kind of petrol and oil planned to change kind: 01 original.

b) After changing kind:

b1) List of petrol and oil after changing kind (made according to Form 01 enclosed with this Circular): 02 originals;

b2) Inspection certificate of volume, weight and kind of petrol and oil after changing kind: 01 original;

2. Responsibilities of the Van Phong customs Sub-department:

a) After receiving dossier in conformity with provision in point a Clause 1 of this Article, the Van Phong customs Sub-department shall allow performing kind change;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Customs officers supervise the kind change of petrol and oil until petrol and oil changed kind ex-warehouse from Van Phong warehouse to foreign countries, make statistical data, monitor petrol and oil after changing kind.

d) On the last working date of each month, Van Phong customs sub-department shall report the Customs department of Khanh Hoa province about petrol and oil changed kind at Van Phong warehouse.

3. Responsibilities of the Khanh Hoa province Customs Department: Quarterly, on the fifth date of first month of the next quarter, the Customs Department of Khanh Hoa province shall, base on report on petrol and oil changed kind of the Van Phong customs Sub-department, sum up and report to the General Department of Customs about petrol and oil changed kind at Van Phong warehouse.

4. Responsibilities of warehouse owners:

a) Have documents enclosed with plan on kind change and send it to Van Phong customs sub-department , request for changing kind of petrol and oil at Van Phong warehouse; after being approved, submit dossier as prescribed in Clause 1 of this Article;

b) To perform inspection of volume, weight, kind and quality of petrol and oil consignments after changing kind;

c) To ensure the intact of customs seal for tanks containing petrol and oil planned to change kind while waiting for notification of inspection result;

d) Petrol and oil after changing kind must be ex-warehoused from Van Phong to foreign countries properly with time limit provided in purchase and sale contract or service contract of kind change;

d) On the last working date of each month, warehouse owners shall sum up and report to Van Phong customs sub-department about petrol and oil changed kind at Van Phong warehouse.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A dossier to submit to Van Phong customs Sub-department includes:

a) Before preparation:

a1) Written request for being allowed to prepare petrol and oil and plan on preparation: 01 original;

a2) Declaration of warehousing and ex-warehousing at bonded warehouse of the petrol and oil planned to be prepared: 01 copy stamped for confirmation of goods owner or person authorized by goods owner;

a3) Contract of hiring the preparation service: 01 copy with confirmation and seal of Van Phong warehouse owner;

a4) List of petrol and oil, raw materials and input norms of the preparation process; 02 originals;

a5) Inspection certificate of quantity, weight, kind of petrol and oil, raw materials as input substances of the preparation process: 01 copy from original with a seal for confirmation of traders (when putting petrol and oil, raw materials into Van Phong warehouse).

b) After preparation:

b1) Inspection certificate of volume, weight, kind and quality of petrol and oil products after preparing: 01 original;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b3) List of petrol and oil after preparing (made according to Form 02 enclosed with this Circular): 02 originals.

2. Responsibilities of the Van Phong customs Sub-department:

a) After receiving dossier in conformity with provision in point a Clause 1 of this Article, the Van Phong customs Sub-department shall allow performing preparation.

b) Customs officers shall supervise preparation of petrol and oil, sum up statistical data, monitor petrol and oil, input raw materials of the preparation process and petrol and oil after preparing;

c) Ending process of preparation, confirm on list of petrol and oil after preparing specified in point b3 clause 1 of this article, to pay warehouse owner 01 original, keep 01 original at customs agency;

d) On the last working date of each month, Van Phong customs sub-department shall report the Customs department of Khanh Hoa province about petrol and oil prepared at Van Phong warehouse.

3. Responsibilities of the Khanh Hoa province Customs Department: Quarterly, on the fifth date of first month of the next quarter, the Customs Department of Khanh Hoa province shall, base on report on petrol and oil after preparing of the Van Phong customs Sub-department, sum up and report to the General Department of Customs about petrol and oil already prepared at Van Phong warehouse (according to Form 02 promulgated together with this Circular).

4. Responsibilities of warehouse owners:

a) Have documents enclosed with plan on preparing petrol and oil and send it to Van Phong customs sub-department , request for preparing petrol and oil at Van Phong warehouse; after being approved, submit dossier as prescribed in Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To ensure the intact of customs seal for tanks containing petrol and oil, raw materials planned to prepare and petrol and oil after preparing while waiting for notification of inspection result;

d) On the last working date of each month, warehouse owners shall sum up and report to Van Phong customs sub-department about petrol and oil prepared at Van Phong warehouse.

Article 9. Customs procedures for petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing, changing kind from Van Phong warehouse put to foreign countries

1. Customs dossier:

a) Declaration of goods warehousing and ex-warehousing from Van Phong warehouse: 01 copy (from original) with seal as confirmation of trader or person authorized by trader;

b) Authorization paper for ex-warehousing goods (if not yet been stated in contract of renting warehouse): 01 original;

c) Ex-warehousing bill issued by warehouse owner: 01 original;

d) List of customs declaration for warehousing and ex-warehousing Van Phong warehouse of petrol and oil, raw materials used for preparation, kind change: 01 original; enclosed with declarations on copies;

dd) Customs declaration of export goods (exclude goods from foreign countries put into Van Phong warehouse for export to other country): 01 copy with a seal as confirmation trader;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Responsibilities of the Van Phong customs Sub-department:

a) Customs officer managing Van Phong warehouse shall compare the set of documents declared when ex-warehousing with documents when doing procedures for warehousing and actual consignment, if they are consistent, he or she shall perform procedures for ex-warehousing from Van Phong warehouse;

b) Petrol and oil, raw materials for preparation, kind change of one time of warehousing declaring on declaration of goods warehousing, ex-warehousing at bonded warehouse are put out bonded warehouse for once or many times. In case where petrol and oil, raw materials for preparation or kind change are taken out warehouse and brought to foreign countries for many times, copy of declaration of goods warehousing or ex-warehousing from bonded warehouse with seal and confirmed by Van Phong customs sub-department may be used to do procedures for transferring border gate from Van Phong warehouse to export border gate. Ending the ex-warehousing, Van Phong customs Sub-department shall keep copies of declarations of goods warehousing, ex-warehousing at bonded warehouse with confirmation of Customs Sub-department at export border gate together with original of declaration of goods warehousing, ex-warehousing from bonded warehouse;

c) On the last working date of each month, Van Phong customs sub-department shall report the Customs department of Khanh Hoa province about petrol and oil ex-warehousing from Van Phong warehouse.

3. Responsibilities of the Khanh Hoa province Customs Department: Quarterly, on the fifth date of first month of the next quarter, the Customs Department of Khanh Hoa province shall, base on report of the Van Phong customs Sub-department, sum up and report to the General Department of Customs about petrol and oil ex-warehousing from Van Phong warehouse.

4. Responsibilities of warehouse owners:

a) To submit customs dossier as prescribed in Clause 1 of this Article;

b) To perform inspection of volume, weight and kind of consignments; functional agencies in examining and conducting state inspection on quality of consignment for cases having to inspect, test;

c) On the last working date of each month, warehouse owners shall sum up and report to customs sub-department managing Van Phong warehouse about petrol and oil ex-warehousing from Van Phong warehouse.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Customs declarers perform procedures for import of petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing as prescribed for each respective kind, after that, warehouse owners shall perform procedures for ex-warehousing from Van Phong warehouse.

2. In case where petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing in Van Phong warehouse done procedures for import into inland for many times, customs dossier for each time of import shall be accepted with set of copies of documents (including bill of lading, detailed list of goods, original certificate) with seal as confirmation of Van Phong Customs Sub-department, originals of documents are kept by Van Phong customs Sub-department.

3. The Van Phong customs Sub-department shall supervise the ex-warehousing of petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse and confirm on declaration of goods warehousing or ex-warehousing from Van Phong warehouse.

4. Customs declarers shall register the import customs declaration and pay full tax as prescribed for petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse to import into inland at Customs Sub-department where traders located system of warehouses containing petrol and oil in inland.

5. The procedures for transporting petrol and oil, raw materials from Van Phong warehouse to Customs Sub-department where open import declaration shall apply the procedures for goods transferring border gate.

6. Customs dossiers and procedures shall comply with provisions in chapter II of the Circular No. 165/2010/TT-BTC dated October 26, 2010 of the Ministry of Finance specifying customs procedures for export, import, temporary import for re-export and border-gate transfer; import of materials for production and mixture; and import of materials for export processing of petrol and oil as follows:

a) Application requesting for changing petrol and oil, raw materials, petrol and oil after preparing at Van Phong warehouse to import into inland (made according to the form No. 22-DCCK/2010 Annex III promulgated together with the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010 of the Ministry of Finance);

* If traders do procedures for the first time at Customs Sub-department, they shall submit additionally the following papers:

b) Permit of petrol and oil export and import trading issued by the Ministry of Industry and Trade: 01 copy with a seal as confirmation of enterprise;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Responsibilities of Customs Sub-department where customs declarer registered customs declaration on import for putting into inland, non-tariff zones:

a) When registering import customs declaration

a1) To receive and check dossier as prescribed in Clause 6 of this Article;

a2) To perform import customs procedures for petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse put into inland.

b) When consignment arrives

b1) To receive dossier of consignment and consignment being transported by goods owner;

b2) To check the minutes of handover, check sealing of dossier and consignment, compare with kept dossier, request for re-inspection when having doubts; confirm and report to Van Phong customs Sub-department;

c) Quarterly, on the fifth date of first month of the next quarter, the Customs Sub-Departments where customs declarers registered import customs declaration of petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse shall coordinate with the Van Phong customs Sub-department in comparing and performing liquidity for sets of dossiers of related consignments.

8. Responsibilities of the Van Phong customs Sub-department:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To receive and check dossier which are transferred by the Customs Sub-departments where import declarations are registered;

c) To supervise the ex-warehousing of petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse and confirm on declaration of goods warehousing or ex-warehousing from bonded warehouse.

d) To seal related dossiers, consignments, make the minutes of handover, hand it to goods owners so as to transfer it to Customs Sub-departments where doing customs procedures for petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse put into inland for consumption;

dd) To make the minutes of handing over goods transferred border gate: 02 minutes (according to form No. 21/BBBG-CCK/2010 Annex III promulgated together with the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010, guiding customs procedures; customs inspection and supervision; import duty, export duty and tax administration applicable to imports and exports);

e) On the last working date of each month, Van Phong customs sub-department shall report the Customs department of Khanh Hoa province about petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing at Van Phong warehouse.

9. Responsibilities of the Khanh Hoa province Customs Department: Quarterly, on the fifth date of first month of the next quarter, the Customs Department of Khanh Hoa province shall, base on report of the Van Phong customs Sub-department, sum up and report to the General Department of Customs about petrol and oil, raw materials and petrol and oil after preparing from Van Phong warehouse put into inland.

10. Responsibilities of warehouse owner, goods owners:

a) To perform inspection of volume, weight and kind of consignments; functional agencies in examining and conducting state inspection on quality of consignment for cases having to inspect, test;

b) Goods owners declare and pay full taxes of all kinds and fees as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Procedures for liquidity of petrol and oil, raw materials warehousing in Van Phong warehouse for preparation and kind change

1. Principles of liquidity

a) If customs agencies apply information technology in liquidity, the first declaration of goods warehousing in Van Phong warehouse, first declaration of goods ex-warehousing in Van Phong warehouse must be performed liquidity firstly; in case where the first declaration of goods warehousing in Van Phong warehouse fail to perform liquidity because raw materials, supplies of this declaration have not yet been prepared, traders must make written explanation with customs agencies when doing procedures for liquidity;

b) Declaration of putting raw materials, supplies into Van Phong warehouse must be made before declaration of ex-warehousing products from Van Phong warehouse;

c) One declaration of putting raw materials, supplies into Van Phong warehouse may be made liquidity for many times;

d) One declaration of ex-warehousing petrol and oil products prepared, changed kind from Van Phong warehouse is performed liquidity for only once;

Especially some cases, a consignment performed liquidity for many times, petrol and oil after preparing, used raw materials imported for trading done procedures for import, temporary import at other customs sub-department , one declaration of ex-warehousing from Van Phong warehouse may be performed liquidity partly. When customs agencies perform liquidity, they must stamp with "already performed liquidity" on declaration of ex-warehousing from Van Phong warehouse, in case of liquidity partly, they must make an Annex clearly stating content performed liquidity (import declaration; petrol and oil, raw materials, tax amounts, and so on) to serve as basis for the next liquidity;

e) Declarations of warehousing in Van Phong warehouse of petrol and oil, raw materials being input of process of kind change, preparation shall be deducted backward when petrol and oil of kind change, preparation is ex-warehoused from Van Phong warehouse, performed the liquidity when petrol and oil and raw materials entirely are ex-warehoused from Van Phong warehouse.

2. Dossier of liquidity, time limit for submitting dossier of liquidity shall comply with guides at Article 118. Clause 2 Article 132 of Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010 of the Ministry of Finance guiding customs procedures; customs inspection and supervision; import duty, export duty and tax administration applicable to imports and exports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Transfer of ownership in Van Phong warehouse

Customs management for petrol and oil, raw materials, petrol and oil prepared, changed kind and transferred the ownership in Van Phong warehouse shall perform like management applied to goods transferred ownership in bonded warehouse as prescribed in Clause 6 Article 55 of the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010 of the Ministry of Finance.

Article 13. Procedures for liquidation of petrol and oil, raw materials, petrol and oil prepared, changed kind which are left in Van Phong warehouse

Procedures for liquidation of petrol and oil, raw materials, petrol and oil prepared, changed kind which are left in Van Phong warehouse shall perform like procedures applied to inventory in bonded warehouse as prescribed in Clause 7 Article 55 of the Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 06, 2010 of the Ministry of Finance.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 14. Effect

1. This Circular takes effect from 15/8/2013 to 31/12/2014.

2. In November, 2013, the General Department of Customs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Joint-venture of Van Phong warehouse under the Vietnam National Petroleum Group, concerned provincial Customs Departments in reviewing and assessing the implementation result of content guided in this Circular and propose reports to the Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. General Director of Customs shall direct Directors of provincial Customs Departments to be responsible for managing, monitoring and carrying out content prescribed in this Circular. In the course of implementation, any arising problems should be reported timely to the Ministry of Finance (through the General Department of Customs) for study and settlement.

 

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 of June 28, 2013, guiding the pilot customs procedures for operation of exporting and importing petrol and oil, raw materials to prepare petrol and oil; operation of preparing and changing petrol and oil kinds at Van Phong petroleum bonded warehouse

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27