Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 28/2019/TT-BCT dated November 15, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 57/2018/TT-BCT elaborating a number of Articles of Decrees related to tobacco business

Số hiệu: 28/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 57/2018/TT-BCT NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH THUỐC LÁ

Căn cứ Nghị định s 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định s 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tác hại của thuc lá vkinh doanh thuốc lá và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính ph;

Căn cứ Nghị định s 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 ca Chính phủ sửa đi một sNghị định liên quan đến điều kiện đu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đi, bsung một sđiều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá như sau:

1. Bổ sung Điều 13a như sau:

“Điều 13a. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi trực tiếp;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.”

2. Khoản 2 và Khoản 4 Điều 22 sửa đổi như sau:

“2. Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phm thuc lá và mẫu Giy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

4. Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sn phẩm thuốc lá của Thông tư số 21/2013/TT-BCT được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.”

3. Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này thay thế Phụ lục 74 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ
;
- T
òa án Nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m soát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
;
- Các bộ
, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND
, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Công báo;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- S
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định số .../QĐ-.... ngày ... tháng ... năm ... của ... (1) … về việc thành lập Đoàn kim tra điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh sn phm thuốc lá, hôm nay vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... Đoàn kiểm tra, tiến hành làm việc tại doanh nghiệp: ………………….., kết quả như sau:

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp kiểm tra: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………. Fax/Email: ………………….

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do ... cấp ngày ……. tháng...năm....

3. Giấy phép ……..(2)... số: ... do ... cấp ... ngày ....tháng...năm……..

4. Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số: ……………………………………………

5. Thành phần đoàn kim tra gồm các Ông (Bà) có tên sau đây: ………………………………

6. Đại diện doanh nghiệp được kim tra ………………….. chức vụ ……………………………

II. Nội dung và kết quả kiểm tra

Kim tra việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP , Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuc lá.

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả

Ghi chú

Đt

Không đạt

A. Điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá

 

 

 

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

2

Đa điểm kinh doanh

 

 

 

3

Hệ thống phân phối sản phm thuốc lá của thương nhân

 

 

 

4

Văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp hoặc của thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phm thuc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

 

 

 

5

Cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

6

Cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

 

B. Hồ sơ lưu trữ của thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá

 

 

 

1

Đơn đề nghị

 

 

 

2

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

3

Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp hoặc nhà phân phối hoặc nhà bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

 

4

Hồ sơ về đa điểm kinh doanh

 

 

 

5

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp xin cấp lại giấy phép)

 

 

 

6

Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phm thuc lá

 

 

 

7

Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, cha cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng

 

 

 

III. Kết luận, kiến nghị và xử lý

1. Kết luận

1.1 Các quy định doanh nghiệp thực hiện tốt: ……………………………………………………

1.2. Những mặt còn tồn tại: …………………………………………………………………………

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị của Đoàn kim tra đối với doanh nghiệp …………………………………………

2.2. Kiến nghị của doanh nghiệp đối với Đoàn kiểm tra …………………………………………

3. Xử lý ………………………………………………………………………………………………..

Đoàn kim tra kết thúc hồi………….. giờ………….. ngày……… tháng……… năm…………..

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. 01 bản được giao cho đoàn kiểm tra và 01 bản được giao cho doanh nghiệp được kiểm tra.

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Trưởng đoàn kiểm tra
(ký tên)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan kiểm tra.

(2): Ghi tên Giy phép mua bán sản phẩm thuốc lá (ví dụ: Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá...).

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 28/2019/TT-BCT

Hanoi, November 15, 2019

 

CIRCULAR

AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR NO. 57/2018/TT-BCT DATED DECEMBER 26, 2018 BY THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ELABORATING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREES RELATED TO TOBACCO BUSINESS

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;  

Pursuant to the Government’s Decree No. 67/2013/ND-CP dated June 27, 2013 elaborating some Articles and measures for implementation of the Law on Tobacco Harm Prevention applicable to tobacco business and the Decree No. 106/2017/ND-CP dated September 14, 2017 amending a number of Articles of the Government’s Decree No. 67/2013/ND-CP dated June 27, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 amending a number of Decrees related to business conditions under state management of the Ministry of Industry and Trade;

At the request of the Director General of the Industry Agency,

The Minister of Industry and Trade promulgates a Circular amending a number of Articles of the Circular No. 57/2018/TT-BCT dated December 26, 2018 by the Minister of Industry and Trade elaborating a number of Articles of Decrees related to tobacco business as follows:

Article 1. Amendments to a number of Articles of the Circular No. 57/2018/TT-BCT dated December 26, 2018 by the Minister of Industry and Trade elaborating a number of Articles of Decrees related to tobacco business as follows:

1. Article 13a is added as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 dated November 15, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 57/2018/TT-BCT elaborating a number of Articles of Decrees related to tobacco business

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219