Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 57/2012/TT-BNNPTNT chất cấm Beta agonist chăn nuôi

Số hiệu: 01/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 15/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 57/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 07/11/2012 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CÁC CHẤT CẤM THUỘC NHÓM BETA-AGONIST TRONG CHĂN NUÔI

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi (sau đây gọi là Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT) như sau:

1. Điểm a Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Cách thứ nhất (áp dụng trong trường hợp cần kết quả kiểm tra nhanh):

Tiến hành phân tích định tính bằng kit thử nhanh hoặc phân tích bán định lượng bằng kit ELISA chung cho nhóm Beta-agonist hoặc định tính riêng cho từng chất Clenbuterol, Salbutamol và Ractopamine. Giới hạn phát hiện (LOD) của kit thử nhanh phải nhỏ hơn 5ppb đối với chất Salbutamol, 3 ppb đối với chất Clenbuterol, 2 ppb đối với chất Ractopamine. Giới hạn phát hiện (LOD) của kit ELISA phải nhỏ hơn 0,2 ppb. Nếu kết quả âm tính thì kết thúc quá trình kiểm tra. Việc đưa kit thử nhanh vào sử dụng được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi.

Nếu kết quả dương tính, tiếp tục phân tích định lượng bằng phương pháp sắc ký để khẳng định chắc chắn là dương tính hay không và xác định hàm lượng của chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong mẫu thử.”

2. Bãi bỏ Điều 7.

3. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Chủ vật nuôi (chủ gia súc, gia cầm) có trách nhiệm quản lý, nuôi giữ vật nuôi từ khi cơ quan kiểm tra phát hiện có dấu hiệu dương tính với chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist đến khi có kết luận chính thức của cơ quan kiểm tra và buộc thực hiện các hình thức xử phạt, mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 13 và Điều 36 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.”

4. Mục 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Mẫu nước tiểu hoặc mẫu máu được lấy trực tiếp (tối thiểu 150 ml đối với mẫu nước tiểu và 15 ml đối với mẫu máu) từ gia súc, gia cầm nuôi tại cơ sở chăn nuôi và cơ sở giết mổ. Mẫu sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 40C.

Số lượng mẫu nước tiểu hoặc mẫu máu cần lấy phụ thuộc vào quy mô cơ sở chăn nuôi và quy mô cơ sở giết mổ gia súc. Quy định số lượng mẫu cụ thể theo quy mô của cơ sở chăn nuôi đối với từng nhóm gia súc như sau:

Quy mô dưới 100 con: Lấy ít nhất từ 1 - 3 mẫu của 1 - 3 con;

Quy mô từ 100 con trở lên: Lấy ít nhất từ 3 - 5 mẫu của 3 - 5 con.

Việc lấy mẫu nước tiểu có thể thực hiện bằng cách lấy trực tiếp nước tiểu từ dòng chảy khi gia súc đang bài tiết, hoặc bằng cách sử dụng túi ni lông gắn vào cơ quan bài tiết nước tiểu của gia súc đực hoặc sử dụng ống thông niệu đạo đối với gia súc cái.

Mỗi mẫu nước tiểu, mẫu máu lấy để kiểm tra được chia làm 2 phần, mỗi phần được niêm phong, có chữ ký xác nhận của đại diện cơ quan lấy mẫu và cơ sở được lấy mẫu. Mẫu phải được chứa đựng trong các dụng cụ đựng mẫu phù hợp, ghi đầy đủ thông tin liên quan theo quy định, trong đó 01 phần gửi đi kiểm nghiệm, 01 phần lưu tại cơ quan lấy mẫu. Mẫu nước tiểu, mẫu máu luôn luôn được bảo quản lạnh ở nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 40C.”

5. Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT được sửa đổi theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ thuộc CP;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MẪU DƯƠNG TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu được coi là dương tính khi có kết quả phân tích định lượng cao hơn hoặc bằng một trong các giá trị (tính bằng ppb) nêu tại bảng dưới đây:

TT

Loại mẫu

Clenbuterol

Salbutamol

Ractopamine

1

Thức ăn chăn nuôi

10,0

10,0

10,0

2

Thuốc thú y

10,0

10,0

10,0

3

Nước uống

5,0

5,0

5,0

4

Nước tiểu

3,0

5,0

2,0

5

Thịt

0,2

5,0

1,0

6

Thận

0,2

5,0

1,0

7

Gan

0,2

5,0

1,0

8

Máu

0,2

5,0

1,0

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---------------

No. 01/2016/TT-BNNPTNT

Hanoi, February 15, 2016

 

CIRCULAR

SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR No. 57/2012/TT-BNNPTNT STIPULATING INSPECTION, SUPERVISION AND PENALTIES FOR USE OF SUBSTANCES IN BETA AGONIST GROUP BANNED FROM LIVESTOCK PRODUCTION

Pursuant to the Government’s Decree No. 199/2013/ND-CP dated November 26, 2013 stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural development;

Pursuant to the Government's Decree No. 08/2010/ND-CP dated February 05, 2010 stipulating the management of animal feeds;

Pursuant to the Government's Decree No. 119/2013/ND-CP dated October 09, 2013 stipulating penalties for administrative violations in the areas of veterinary medicine, livestock breeds and animal feeds;

At the request of director of the Department of Livestock Production,

The Minister of Agriculture and Rural Development has promulgated the Circular providing amending a number of Articles of the Circular No. 57/2012/TT-BNNPTNT stipulating inspection, supervision and penalties for use of substances in beta agonist group banned from livestock production.

Article 1. Supplements and amendments to a number of articles of the Circular No. 57/2012/TT-BNNPTNT stipulating inspection, supervision and penalties for use of substances in beta agonist group banned from livestock production (herein ‘ Circular No. 57/2012/TT-BNNPTNT’) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Method 1 (used for quick results):

Conduct qualitative analysis using the quick test kit, or semi-qualitative analysis using the ELISA kit for the group of Beta-agonist, or separately for Clenbuterol, Salbutamol and Ractopamine. The limit of detection (LOD) of the quick test kit should be lower than 5 ppb, 3 ppb and 2 ppb for Salbutamol, Clenbuterol, and Ractopamine respectively. LOD of ELISA kit should be lower than 0.2 ppb. The test will end if it proves negative. Use of quick test kit shall be instructed by the Department of Livestock Production.

If the test proves positive, continue the quantitative analysis using chromatography techniques to confirm if the sample really tests positive for the prohibited substances in the beta agonist group and determine amount of such substances in the sample.

2. Article 7 is annulled.

3. Amendments to Clause 2, Article 11:

2. Livestock owners shall be responsible for managing, maintaining and raising livestocks from the time of detection of positive result until the official conclusion is given by the inspection agency, being subject to penalties and implementing remedial measures as prescribed in Article 13 and 36 of the Government’s Decree No. 119/2013/ND-CP dated October 09, 2013."

4. Amendments to Section 4, Annex I enclosed with the Circular No. 57/2012/TT-BNNPTNT:

“4. The urine samples or blood samples shall be taken directly (at least 150 ml for urine and 15 ml for blood) from the livestock and poultry at the breeding premises and slaughterhouses. The samples taken shall be preserved at a temperature of 40C or lower.

The amount of urine or blood samples to be taken depends on scale of the breeding premises and slaughterhouses. Specific amount of samples according to scale of the breeding premise as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From 100 and over: At least 3 – 5 samples from 3-5 head:

Urine samples may be taken directly when the animals are excreting, or using a nylon bag attached to the urinary organ of the male, or a urinary catheter on a female.

A urine sample or blood sample is divided into two parts, each part is sealed and confirmed in writing by the sampling agency.  Samples should be stored in appropriate containers noted with relevant information as prescribed. One part of the sample shall be sent for tests and the other part kept at the sampling agency. Urine and blood samples should always be preserved at 40C or lower.”

5. Annex II enclosed with the Circular No. 57/2012/TT-BNNPTNT shall be amended in accordance with the annex enclosed herewith.

Article 2. Effect

This Circular takes effect since February 15, 2016.

Article 3. Responsibility

Chief of the Ministry Office, director of the Department of Livestock Production, directors of the Services of Agriculture and Rural Development of central-affiliated provinces and cities, heads of units affiliated to Ministries and relevant organizations, individuals shall be responsible for executing this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER
Cao Duc Phat

 

ANNEX

IDENTITY OF SAMPLES THAT TEST POSITIVE ACCORDING TO QUANTITATIVE METHOD (Enclosed with the Minister of Agriculture and Rural Development’s Circular No. 01/2016/TT-BNNPTNT dated February 15, 2016)

A sample is considered as testing positive when result of quantitative analysis is higher or equal to one of the values (in ppb) as specified in the table below:

No.

Type of sample

Clenbuterol

Salbutamol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Animal feed

1.0

10.0

10,0

2

Veterinary medicine

10.0

10.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Drinking water

5.0

5.0

5.0

4

Urine

3.0

5.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Meat

0.2

5.0

1.0

6

Kidney

0.2

5.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Liver

0.2

5.0

1.0

8

Blood

0.2

5.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 01/2016/TT-BNNPTNT dated February 15, 2016, supplements and amendments to a number of Articles of the Circular No. 57/2012/TT-BNNPTNT stipulating inspection, supervision and penalties for use of substances in Beta agonist group banned from livestock production

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!