Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 296/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 296/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/CT-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, đây là cuộc điều tra được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm thu thập thông tin cơ bản về doanh nghiệp; đơn vị hành chính, sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp thủy sản. Thông tin thu được từ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tập trung vào việc phản ánh thực trạng, đánh giá sự phát triển của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; làm căn cứ tính toán các chi tiêu kinh tế vĩ mô và theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh... là cơ sở giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu dùng tin của các tổ chức, cá nhân.

Để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ thị:

1. Cục Thống kê tỉnh, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã ban hành; xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn diện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì việc rà soát, thống nhất số lượng doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo, giảng viên cấp huyện; giám sát viên, điều tra viên cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung của Tổng điều tra theo đúng quy định. Tổng hợp, công bố số liệu, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê rà soát, thống nhất số lượng doanh nghiệp phân theo tình trạng hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát danh sách doanh nghiệp.

3. Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc nhà nước tỉnh: Phối hợp với Cục Thống kê rà soát, thống nhất danh sách các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đoàn thể, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang: Phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Cục Thống kê tỉnh tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra; tăng cường phát sóng, đăng tải tin, bài, hình ảnh, chuyên mục về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 một cách sâu rộng để mọi người, các tổ chức, đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

5. Các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh để hoàn thành tốt công tác Tổng điều tra theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc Tổng điều tra trên địa bàn theo tiến độ, quy định; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kịp thời để các đối tượng được phỏng vấn cung cấp thông tin hiểu được tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra để cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên ghi phiếu điều tra theo đúng quy trình phỏng vấn phương án Tổng điều tra quy định.

7. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các cấp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đảm bảo cho công tác Tổng điều tra được triển khai và thực hiện đúng Kế hoạch, đạt yêu cầu về chất lượng thông tin thu thập được ở mức cao nhất.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh (thông qua cơ quan thường trực Cục Thống kê Hà Giang) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT Trung ương;
- T.Tr Tỉnh ủy, T.Tr HĐND tỉnh;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VnptiOfice.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 296/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


524
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41