Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/2011/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2015 của Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 21/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành: 09/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/CT-UBND

Quận 10, ngày 09 tháng 8 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2012, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CỦA QUẬN 10

Thực hiện Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; trên cơ sở dự báo về tình hình chung của cả nước, của thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thực tế tại địa phương; dự ước kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2011;

Ủy ban nhân dân quận 10 yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 theo các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thủ trưởng các Phòng, ban quản lý nhà nước, cơ quan, đơn vị quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường nghiên cứu Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; các chương trình đòn bẩy và kế hoạch thực hiện các chương trình đòn bẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) của Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân quận 10; dự thảo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 10; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của đơn vị mình đảm bảo các yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10 chịu trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng Chi Cục Thuế quận 10, Chi Cục Thống kê quận 10 và các Phòng, ban liên quan để hướng dẫn cho Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhất là dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; sát thực tế, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao của các đơn vị, địa phương và bảo đảm nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

3. Về thời gian thực hiện

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10 chịu trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng Chi Cục Thuế quận 10, Chi Cục Thống kê quận 10 và các Phòng, ban liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 10 xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của Quận 10 để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của đơn vị mình gửi về Ủy ban nhân dân quận 10 (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 25 tháng 8 năm 2011.

- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 cho Quận 10, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10 chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 10 phân bổ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự toán cho các đơn vị thuộc Quận 10 và Ủy ban nhân dân 15 phường trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Yêu cầu lãnh đạo các Phòng, ban quản lý nhà nước, cơ quan, đơn vị quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận 10 năm 2012 đáp ứng các yêu cầu về nhiệm vụ, nội dung và tiến độ quy định, đảm bảo tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/2011/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2015 của Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233