Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2023/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 2023/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 26/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, công tác đấu thầu thuốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế, đồng thời chất lượng của công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những trường hợp chưa tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu như: Việc lập, trình phê duyệt danh mục thuốc đối với gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp; một số trường hợp chưa trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thu; khi xây dựng hồ sơ mời thu đưa thiếu tiêu chí đánh giá dẫn đến không lựa chọn được nhà thầu,...

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đấu thầu cung ứng, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Triển khai công tác đấu thầu mua thuốc kịp thời, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo cung cấp đủ thuốc cho nhu cầu sử dụng theo danh mục thuốc được phê duyệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Khi tổ chức công tác đấu thầu mua thuốc, cần yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các thông tin về giá bán buôn kê khai/kê khai lại, giá nhập khẩu của thuốc để làm cơ sở cho việc xét chọn thuốc. Đối với các trường hợp trúng thầu, khi thương thảo và ký hợp đồng phải có các điều khoản cụ thể về số lượng, giá cả, phương thức giao hàng, thanh toán và phải thực hiện đúng như cam kết trong hợp đng. Những trường hợp do Bộ Y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chưa công bố giá thuốc thì phải tham khảo giá thuốc của 3 đơn vị cung cấp thuốc trên thị trường và phải đảm bảo giá thuc được chọn không cao hơn giá bán buôn kê khai/kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo.

2. Tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đấu thầu thuốc, gồm các lãnh đạo các Sở, ngành do Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng, cụ thể gồm: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng một số đơn vị có liên quan.

Hội đồng tư vấn đấu thầu thuốc có trách nhiệm tham mưu cho Sở Y tế trong công tác đấu thầu mua thuốc, hóa chất,... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị trong việc lựa chọn thuốc, công tác bình bệnh án, tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

3. Tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn về tổ chức đấu thầu mua thuốc như sau:

a) Về xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Mục 1 Chương II Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế (gọi tắt là Thông tư số 11), trong đó: Việc phân chia gói thầu và nội dung của từng gói thầu phải đảm bảo quy mô hợp lý, không quá lớn hoặc không quá nhỏ nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu và tuân thủ theo Điều 5 và Điều 6 của Thông tư. Khi thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Thông tư. Trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải đảm bảo chọn áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thu và phương thức lựa chọn nhà thâu theo đúng quy định của Mục 2, Mục 3 Chương II của Thông tư số 11.

b) Về lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thi hành và mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Phụ lục 03 hoặc mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư s11, không đưa vào hồ sơ mời thầu những tiêu chí bất hợp lý nhằm gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các nhà thầu. Căn cứ vào hồ sơ mời thầu được lập, Thủ trưởng cơ sở y tế giao cho đơn vị có chức năng thẩm định và trình phê duyệt theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Thông tư số 11.

c) Về đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Phải thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc theo đúng quy định của pháp luật gồm các thành viên: Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, đại diện Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan và Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã được xây dựng trong hồ sơ mời thầu đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả, không được đánh giá theo cảm tính, phiến diện và phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Sau khi có báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Thông tư số 11. Đối với giá trúng thầu của từng mặt hàng thuốc không được cao hơn giá của mặt hàng thuốc đó trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt và không vượt giá bán buôn kê khai/kê khai lại còn hiệu lực của mặt hàng thuốc đó trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 11.

4. Việc mua thuốc ngoài hợp đồng thực hiện theo Điều 28 Thông tư số 11, không được mua vượt quá 20% so với số lượng của nhóm thuốc đã ký trước đó. Giao Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình mua thuốc theo quy định nêu trên, trường hợp phát sinh vượt quá quy định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc cung ứng và sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trường hợp vượt thẩm quyền thì phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý.

Giám đốc Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan; Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Các B: Y tế, KH&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT&TH Kiên Giang, Website KG;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, dvbang (
01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2023/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.046
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81