Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/2000/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CÁC CỬA KHẨU

Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp cải tiến thủ tục quản lý, kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài khu vực cửa khẩu, nhằm tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tuy nhiên, trong hoạt động hiện nay của các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu không ít trường hợp vẫn còn chồng chéo, phiền hà, gây trở ngại cho hoạt động xuất nhập khẩu; mặt khác, vẫn có tình trạng dựa dẫm, đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến việc buông lỏng quản lý, bỏ lọt các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Để chấn chỉnh tình hình này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu của các cơ quan chức năng phải thực hiện chặt chẽ theo đúng qui định của pháp luật; không được gây phiền hà, ách tắc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu hàng hoá; phải tạo mọi thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đẩy mạnh xuất, nhập khẩu và lưu thông hàng hoá. Đồng thời, cơ quan giám sát quản lý, điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành Hải quan phải nâng cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm pháp lý trong các hoạt động của mình.

2. Từ nay, tại các cửa khẩu, tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong khi đang còn chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan thì chỉ có lực lượng Hải quan được phép kiểm tra, kiểm soát và quyết định biện pháp xử lý, kể cả việc khởi tố hoặc đề nghị khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Các lực lượng khác, khi phát hiện có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan hải quan để kiểm tra và xử lý. Cơ quan Hải quan phải chịu đầy đủ trách nhiệm nếu để hàng cấm hoặc hàng hoá buôn lậu lọt qua cửa khẩu.

3. Trường hợp hàng hoá, phương tiện đã làm thủ tục hải quan nhưng chưa đưa ra ngoài khu vực cửa khẩu mà các cơ quan chức năng khác phát hiện có vi phạm quy định về xuất, nhập khẩu, vi phạm thủ tục Hải quan thì các cơ quan đó thông báo cho cơ quan Hải quan, cùng phối hợp với Hải quan thực hiện kiểm tra lại và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm.

4. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và đưa ra ngoài khu vực cửa khẩu (kể cả khi đã đi sâu vào nội địa) hoặc hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, nhưng chưa xuất khẩu, nếu các cơ quan chức năng khác có cơ sở khẳng định là buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vận chuyển trái phép, thì cơ quan đó có quyền kiểm tra, kiểm soát nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, nếu quyết định không đúng.

5. Trường hợp hàng hoá xuất, nhập khẩu cần phải được giám định, tổ chức có chức năng giám định hàng hoá phải thực hiện giám định trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình. Hải quan cửa khẩu căn cứ vào kết quả giám định để xử lý.

6. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thương mại, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hoá - Thông tin; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 19/2000/CT-TTg

Hanoi, September 28, 2000

 

DIRECTIVE

ON ENHANCING THE WORK OF INSPECTION, CONTROL AND FIGHT AGAINST SMUGGLING AND TRADE FRAUDS AT BORDER-GATES

In recent years, functional agencies have taken initiative in applying many measures to improve the procedures for management, inspection and control of import/export goods, departing or arriving transport means at border-gates and at customs procedures-clearing places outside the border-gate areas with a view to intensifying the fight against smuggling and trade frauds,. However, the activities of forces with the inspection and control functions at border-gates remain overlapping and inconvenient, thus obstructing the import and export activities; besides, there remains the situation that forces lean on and shift responsibilities on to one another, leading to relaxation of management and the failure to detect acts of smuggling and trade frauds. In order to remedy this situation, the Prime Minister hereby instructs:

1. The inspection and control of import/export goods and transport means on entry or exit at border-gates by functional agencies must strictly comply with law provisions; not causing any troubles, obstacles or harms to goods-exporting/importing organizations and individuals; creating favorable conditions for organizations and individuals to boost goods import, export and circulation. At the same time, the agencies supervising the management, investigation and fight against smuggling and trade frauds under the Customs Service shall have to raise their responsibilities for official work as well as legal responsibilities in their operations.

2. From now on, at border-gates, for all import/export goods and departing or arriving transport means being subject to customs inspection and supervision, only Customs forces are permitted to inspect, and control them and decide handling measures, including prosecution and proposal for prosecution of criminal cases according to law provisions. Other forces shall, when detecting signs of smuggling and/or trade frauds, have to immediately notify the Customs offices thereof for inspection and handling. The Customs offices shall bear full responsibility for letting banned goods or smuggled goods infiltrate through the border-gates.

3. In cases where goods or transport means have been cleared from customs procedures, but not yet been transported out of the border-gate areas while other functional agencies detect violations of regulations on import/export, as well as violations of customs procedures, such agencies shall have to notify the Customs offices thereof and coordinate with the Customs offices in making re-inspection and determining responsibilities of organizations or individuals for the violations.

4. In cases where import goods have been cleared from customs procedures and transported out of the border-gate areas (even when they are transported deep into the territory) or export goods have been cleared from customs procedures but not yet exported, if other functional agencies have grounds to confirm that these cases are smuggling, trade frauds or illegal transportation, they shall have the rights to effect inspection and control, but have to bear responsibility before law, including the responsibility to pay compensation for material losses, if their decisions are wrong.

5. In cases where import/export goods need to be expertised, the organizations functioned to expertise goods must carry out the expertising in an honest and objective manner, and be responsible before law for their expertising results. The border-gate customs offices shall base on the expertising results to handle such cases.

6. The Ministers of Public Security; Defense; Science, Technology and Environment; Trade; Finance; Agriculture and Rural Development; Health; as well as Culture-Information; the Minister-Director of the Government Office; the General Director of Customs and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to organize the implementation of this Directive.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2000/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.335
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206