Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Long An, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHNG BUÔN LU, GIAN LN THƯƠNG MI, HÀNG GI TRÊN ĐA BÀN TNH LONG AN

Thời gian qua, các ngành chức năng và địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đạt được một số kết quả quan trọng; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nhiu vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém cht lượng đã góp phần giữ vững ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thực trạng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh trái phép, hàng hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp; trên lĩnh vực chng buôn lậu, mặt hàng thuốc lá ngoại, đường cát nhập lậu qua biên giới của tỉnh chưa chuyển biến giảm cơ bản; tình trạng sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuc thú ý, thủy sản...) còn xảy ra nhiều nơi; tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa vi phạm các quy định vvệ sinh an toàn thực phẩm nhìn chung còn khá phổ biến; đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và lợi ích hợp pháp người tiêu dùng, tác động xấu đến phát triển sản xuất, gây nhiều dư luận bức xúc trong nhân dân.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường công tác đu tranh chng buôn lậu thuốc lá, Nghị quyết s41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới, Chỉ thị s 16/CT-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành, địa bàn phân công phụ trách; đra các giải pháp triển khai đồng bộ, tập trung đu tranh làm giảm tình hình buôn lậu qua biên giới của tỉnh, tăng cường thanh tra, kim tra, xử lý nghiêm các vi phạm vhàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hóa phục vụ tiêu dùng thiết yếu, phục vụ sản xuất, nhất là hàng hóa vật tư nông nghiệp.

- Chỉ đạo thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm túc; công khai các trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý nhằm tác động răn đe, phòng ngừa tái phạm; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, chỉ đạo về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quc gia, các Bộ, ngành chức năng, nhất là Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phi hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đnghị y ban Mặt trận tổ quc Việt Nam tỉnh Long An, với trách nhiệm thành viên Ban Chđạo 389 tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thtrong hệ thng chính trị và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu vi các hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn trọng điểm buôn lậu để từng bước nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân không tham gia vận chuyn hàng lậu cho các đầu nậu; không bao che, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu. Công tác này cần được thực hiện thưng xuyên kết hợp đồng bộ vi công tác chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân.

2. Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch phi hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra theo lĩnh vực chuyên ngành trên địa bàn quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, đơn vị trực thuộc nhm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kim soát. Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện biên giới, thị xã Kiến Tường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo công tác kiểm tra ngăn chặn có hiệu quả, làm giảm tình hình hoạt động buôn lậu qua biên giới thuộc địa bàn quản lý.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: trin khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời điểm những tháng cuối năm 2016 và trước, trong, sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; quyết định thành lập đoàn công tác kim tra việc trin khai thực hiện các văn bn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một số địa phương trọng điểm về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các sngành, địa phương vcơ chế, chính sách, hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyn sửa đổi, bsung cho phù hợp nhm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới.

- Định kỳ ngày 25 hàng tháng, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chđạo 389 các huyện, thị xã, thành ph báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo - Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- VP BCĐ 389 quốc gia;
- TT Tnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh (KT);
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.552
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234