Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo sử dụng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO SỬ DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật về đo lường như Luật Đo lường số 04/2011/QH13; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. Chú trọng việc quản lý các phương tiện đo sử dụng trong thương mại bán lẻ, theo quy định tại Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 27/12/2013 Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường và Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm nhằm hạn chế các hành vi gian lận về đo lường để bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tiểu thương kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn xuất hiện tình trạng gian lận tinh vi về đo lường gây thiệt hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội. Để khắc phục tình trạng trên và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đo lường phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đo lường và các văn bản hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo khối lượng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kiểm tra nhà nước về đo lường cho tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra ở cấp huyện, cấp xã.

Hướng dẫn việc trang bị, bảo quản, sử dụng quả cân đối chứng dựa trên đề xuất của UBND cấp huyện để thực hiện phép đo đối chứng và kiểm tra phương tiện đo, phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn.

Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các quy định quản lý nhà nước về đo lường. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo khối lượng trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức thực hiện việc trang bị cân đối chứng và lồng ghép thông tin tuyên truyền những quy định về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc tổ chức thực hiện phép đo đối chứng tại các chợ, trung tâm thương mại theo quy định.

3. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí nguồn kinh phí về trang bị, duy trì, bảo quản quả cân đối chứng và kinh phí tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dự toán ngân sách hàng năm.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đề xuất trang bị quả cân đối chứng thí điểm tại các chợ, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn. Tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện để tổ chức triển khai tại các chợ còn lại trong các năm tiếp theo.

Đảm bảo kinh phí duy trì bảo quản, kiểm định, trang bị bổ sung các quả cân đối chứng theo quy định và hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường hàng năm trên địa bàn.

Thực hiện trang bị, sử dụng, bảo quản quả cân đối chứng và thực hiện phép đo đối chứng quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BKHCN và theo hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định và kiểm tra việc thực hiện phép đo đối chứng tại ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn. Phối hợp cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện phép đo đối chứng cho các hộ kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương theo quy định. Quản lý, kiểm tra các cá nhân hoạt động thương mại độc lập không có đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh ngoài phạm vi chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện phép đo đối chứng, tình hình kiểm tra phương tiện đo, phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn về UBND cấp huyện theo quy định pháp luật.

Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp các cơ quan chức năng đưa tin tuyên truyền về các hoạt động liên quan quản lý nhà nước về đo lường và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo sử dụng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172