Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Bắc Ninh

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, song còn không ít khó khăn, thách thức, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp; tình trạng biến đổi khí hậu và kinh tế thế giới có những diễn biến khó lường và tăng trưởng chậm, kinh tế trong nước còn khó khăn nhất định, như: vấn đề nợ xấu ngân hàng, nợ công, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu… Vì vậy, để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

1. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; ước thực hiện cả năm 2017; trong đó làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; các tồn tại, hạn chế, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp quyết liệt cụ thể khắc phục trong những tháng cuối năm 2017.

2. Căn cứ vào kết quả thực hiện và triển vọng về các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 để xây dựng Kế hoạch phát triển của đơn vị năm 2018 (bao gồm tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách) phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện của ngành, địa phương.

3. Phân công cụ thể:

a) Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và cung cấp số liệu cho các các Sở, ban, ngành; đồng thời hướng dẫn Chi Cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố tính toán, ước số liệu của các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của cấp huyện.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá phân tích tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2017.... Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2018, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, đề xuất kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương; trình UBND tỉnh trước 30/7/2017 để báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển năm 2017, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch đầu tư công 3 năm 2018-2020 trình UBND tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản liên quan.

c) Sở Tài chính:

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2018; hướng dẫn các Sở, Ban, ngành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, xây dựng dự toán thu, chi ngân năm 2018 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 trình UBND tỉnh trước 30/7/2017 để báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018-2020.

d) Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành trung ương theo đúng quy định.

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2017; ước thực hiện cả năm 2017; đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của địa phương.

4. Tiến độ thực hiện

- Giữa tháng 7/2017: Căn cứ theo hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017); Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và số dự kiến giao thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 theo đúng quy định.

- Trước ngày 20/7/2017, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi các báo cáo kế hoạch, dự toán năm 2018, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

- Trước ngày 25/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2018 báo cáo UBND tỉnh xem xét để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (trước 31/7/2017).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo chất lượng và thời gian; tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các Hội, Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP; các PCVP; Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 18/07/2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


942

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102