Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 10/2004/CT-UB

Đồng Hới, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ PHỤC VỤ HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế theo Nghị quyết số: 07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị, Quyết định số: 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế... Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường và yêu cầu hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

Để khắc phục những yếu kém trên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, đời sống và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh căn cứ vào quy mô, tính chất và điều kiện cụ thể của mình, cần có kế hoạch xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9000; ISO 14000; HACCP...) Tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam, giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ theo Chỉ thị số: 08/2003/CT-TTg ngày 04/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

2.Giám đốc các Sở: Khoa học và Cộng nghệ, Y tế, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Thủy sản, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phòng thí nghiệm chuyên ngành ( thí nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, đăng kiểm...) tiến hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc ISO/IEC 17025 và được chứng nhận xong trước năm 2007 nhằm đảm bảo tính pháp lý thống nhất trong toàn quốc và phù hợp chuẩn mực Quốc tế theo Thông tư số: 16/2002/TT - BKHCN ngày 13/12/2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện khoản 3 điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa.

3. Khuyến khích các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế vào các hoạt động của mình nhằm xây dựng quy trình quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, đơn vị, để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ theo Quyết định số: 169/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa công sở của hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn I (2003- 2005).

4. Sở khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Lập dự án đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm đủ mạnh đáp ứng nhu cầu phân tích - kiểm nghiệm chất lượng và hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo phục vụ tốt chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường - chất lượng tại địa phương theo hướng tập trung, tránh lãng phí trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ và thưởng cho các Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đoạt cúp Giải thưởng chất lượng Việt Nam và được cấp chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 14000, ISO/IEC 17025...

Tập hợp tình hình thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả lên UBND tỉnh.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&CN; (Báo cáo)
- Tổng cục TC - ĐL - CL; (Báo cáo)
- Ban.VT. Tỉnh ủy; (Báo cáo)(Đã ký)
- T.T.HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
(Báo cáo)
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các DN trên địa bàn;
- Lưu VT, NN.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2004/CT-UB ngày 22/03/2004 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế phục vụ hội nhập kinh tế Thế giới tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!