Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/2003/CT-BTM thực hiện Quyết định 187/2003/QĐ-TTg về quản lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 10/2003/CT-BTM Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 19/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2003/CT-BTM

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 187/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Sau hội nghị của Bộ Thương mại với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các Sở Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố, để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2003 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu, Bộ Thương mại yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các Sở Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm chỉnh những công việc sau đây:

1. Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối phải đẩy nhanh tiến độ thiết lập hệ thống đại lý để đến ngày 01 tháng 01 năm 2004 cơ bản hoàn thành hệ thống đại lý của mình và báo cáo đợt 1 về Bộ Thương mại vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 (bằng điện hoặc bằng Fax). Việc thiết lập hệ thống đại lý và xác định hoa hồng cho các đại lý không có gì liên quan đến giá định hướng. Vì vậy, đây không phải là lý do để làm chậm trễ việc ký hợp đồng đại lý.

Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối nào không lập được hệ thống đại lý hoặc lập hệ thống đại lý không tương xứng với năng lực nhập khẩu, Bộ Thương mại sẽ rút Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đã cấp.

2. Sở Thương mại cần tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ đến mọi thương nhân kinh doanh xăng dầu về tinh thần, nội dung, các yêu cầu phải thực hiện của Quyết định 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; phối hợp với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đôn đốc, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương lựa chọn và ký hợp đồng đại lý với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối theo thời gian quy định. Thông báo rõ với các thương nhân từ nay đến ngày 01 tháng 01 năm 2004 các thương nhân có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu không nằm trong hệ thống đại lý của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối sẽ không được phép kinh doanh xăng đầu.

3. Sở Thương mại chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chuyển trọng tâm công tác từ nay đến hết quý I năm 2004 sang việc kiểm tra kiểm soát việc thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu của Bộ Thương mại, theo các yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

3.1. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2003, tổ chức kiểm tra đợt 1.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tồn kho của các thương nhân kinh doanh xăng dầu tại các kho, cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu để chống đầu cơ, găm hàng trục lợi; kiểm tra việc ký hợp đồng đại lý của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và đôn đốc và hướng dẫn thương nhân, các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu ký hợp đồng đại lý với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối (danh sách các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối kèm theo Chỉ thị này).

Báo cáo nhanh kết quả đợt kiểm tra này về Bộ Thương mại vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 (bằng điện hoặc bằng Fax) gồm những nội dung:

- Tổng số cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

- Số đã ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp đầu mối.

- Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã ký hợp đồng đại lý và số lượng đại lý đã ký của từng doanh nghiệp.

3.2. Tổ chức kiểm tra đợt 2 từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 15 tháng 01 năm 2004, gồm: Kiểm tra và xử lý những thương nhân, cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu không bảo đảm điều kiện kinh doanh, không ký hợp đồng đại lý và tăng giá bán lẻ xăng dầu sai với quy định của Chính phủ (việc xử lý theo văn bản chỉ đạo riêng của Bộ).

3.3. Tổ chức kiểm tra đợt 3 từ sau ngày 15 tháng 01 năm 2004 gồm: Kiểm tra, xử lý tất cả các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật, trọng tâm kiểm tra về điều kiện kinh doanh xăng dầu, việc chấp hành Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg và Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

4. Thành lập 4 đội Đặc nhiệm do Bộ Thương mại trực tiếp điều hành để kiểm tra các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các Sở, các Chi cục Quản lý thị trường trong việc thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg, Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu và thực hiện Chỉ thị này. Cụ thể:

4.1. Bố trí khu vực kiểm tra của các đội như sau:

- Đội I: Khu vực miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra), trụ sở tại Cục Quản lý thị trường - Hà Nội.

- Đội II: Khu vực Đông Nam Bộ, trụ sở tại Văn phòng 2 Cục Quản lý thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đội III: Khu vực Tây Nam Bộ, trụ sở tại Sở Thương mại Cần Thơ.

- Đội IV: Khu vực miền Trung (từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên), trụ sở tại Sở Thương mại thành phố Đà Năng.

4.2. Về tổ chức các đội: Các đơn vị cử cán bộ tham gia các đội như sau:

- Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối: Tổng công ty Xăng dầu cử 1 cán bộ tham gia Đội III, Công ty Petec và Công ty Sài Gòn Petro mỗi doanh nghiệp cử 1 cán bộ tham gia Đội II, Công ty Liên doanh DK Mê Kông và Công ty TMDK Đồng Tháp mỗi doanh nghiệp cử 1 cán bộ tham gia Đội III, Công ty PDC cử 1 cán bộ tham gia Đội II, Công ty Xăng dầu Quân đội cử 1 cán bộ tham gia Đội IV, Công ty Thương mại dầu khí cử 1 cán bộ tham gia Đội I:

- Cục Quản lý thị trường: cử 4 cán bộ phụ trách 4 đội.

- Vụ xuất nhập khẩu cử 1 cán bộ tham gia Đội II, Vụ Kế hoạch cử 1 cán bộ tham gia Đội IV, Vụ Chính sách TNTN cử 1 cán bộ tham gia Đội I.

- Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cử 1 cán bộ tham gia Đội I, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cử 1 cán bộ tham gia Đội II Chi cục Quản lý thị trường Đà Năng cử 1 cán bộ tham gia đội IV.

Giao Cục Quản lý thị trường giúp Bộ tổ chức và điều hành hoạt động của các đội Tổng công ty xăng dầu có hỗ trợ việc bố trí chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại cho các đội.

Các đơn vị trên gửi danh sách cán bộ tham gia các đội về Bộ Thương mại (Cục Quản lý thị trường) trước ngày 22/12/2003. Thời gian tập trung vào ngày 25/12/2003 tại trụ sở của các đội tại khoản 4.1 trên đây

4.3. Nội dung và cơ chế hoạt động của các đội đặc nhiệm:

- Các đội thực hiện theo kế hoạch của Bộ (do Cục Quản lý thị trường chuẩn bị) hoặc đột xuất kiểm tra các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các Sở Thương mại, các Chi cục Quản lý thị trường trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg, Quy chế đại lý và Chỉ thị này. Riêng đối với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối ngoài kiểm tra việc thiết lập hệ thống phân phối, còn kiểm tra tồn kho của doanh nghiệp đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Hỗ trợ các Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở các khu vực trọng điểm, những nơi phát sinh các vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết.

Phối hợp với các cơ quan chức năng khi cần thiết để kiểm tra, xử lý tại các địa bàn trọng điểm, các thời điểm nhạy cảm, các doanh nghiệp có vi phạm nghiêm trọng.

- Việc xử lý các vi phạm về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật

Cục Quản lý thị trường lập kế hoạch tổ chức và nội dung kiểm tra cụ thể của các đội theo các quy định trên đây.

Bộ Thương mại yêu cầu các Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các Sở Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố nghiêm chỉnh thi hành Chỉ thị này, tập trung tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo kịp thời về Bộ những khó khăn vướng mắc để Bộ nghiên cứu giải quyết.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XĂNG DẦU ĐẦU MỐI

1. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Trụ sở: Số 1 phố Khâm Thiên - Hà Nội

2. Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec)

Trụ sở: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

3. Công ty Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Petro)

Trụ sở: 27 Nguyễn Thông - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

4. Công ty Thương mại dầu khí (Petechim)

Trụ sở: 70A Bà Huyện Thanh Quan - thành phố Hồ Chí Minh

5. Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)

Trụ sở: 201 Điện Biên Phủ - phường 15 - quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh

6. Công ty Dầu khí Mê Kông (Petro Mê Kông)

Trụ sở: Công ty Dầu khí Mê Kông (Petro Mê Kông)

7 Công ty Xăng dầu Quân đội

Trụ sở: 125 Nguyễn Phong Sắc - Hà Nội

8. Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp

Trụ sở: B177 - Quốc lộ 30 - xã Mỹ Trà - thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp

 

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2003/CT-BTM thực hiện Quyết định 187/2003/QĐ-TTg về quản lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182