Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND về triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Để đảm bảo tổ chức triển khai thc hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong phạm vi địa phương mình quản lý theo đúng các quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tnh.

2. Trường hợp có sự thay đổi nhân sự trong Ban Chỉ đạo và Tổ thường trc cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã; yêu cầu các đơn vị khn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực địa phương mình theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (nơi không thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng cho các địa bàn điều tra thuộc địa phương mình quản lý. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra.

4. Cục Thống kê phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh... mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

5. Cục Thống kê là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã và đội ngũ điều tra viên, Tổ trưởng trực tiếp tham gia công tác Tổng điều tra tại địa bàn. Đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các nội dung công việc, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

6. Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích theo chế độ tài chính hiện hành và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tùy tình hình cụ thể, Ủy ban nhân dân các cấp có thể hỗ trợ bổ sung thêm kinh phí cho công tác Tổng điều tra nhm thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.

7. Các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời vào phiếu điều tra theo quy định.

8. Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong đợt Tổng điều tra; phát hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt Tổng điều tra.

9. Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Chỉ thị này.

Giao Cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời các công việc đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT, KTTH, Hào.

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND về triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152