Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Bắc Giang

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 04/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 2215/KH- UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Sau hơn 01 năm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, các cơ quan, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động quảng cáo; chất lượng, hình thức các biển, bảng, băng rôn quảng cáo, biển hiệu tốt hơn, tính thẩm mỹ cao hơn, góp phần tạo dựng cảnh quan, trật tự đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, hoạt động quảng cáo tại các huyện, thành phố còn nhiều tồn tại, hạn chế: Nhiều biển, bảng, băng rôn quảng cáo còn treo, dựng lộn xộn, thiếu quy chuẩn về kích thước hoặc đã bạc màu, rách nát không được chỉnh sửa, thay thế kịp thời; trên nhiều tuyến đường phố, các biển hiệu thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Một số biển hiệu, bảng quảng cáo lắp dựng sai quy định làm ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhiều bảng quảng cáo tấm lớn có kích thước từ 20m2 trở lên gắn vào công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng, không có Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo gửi về cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp phép. Tình trạng rải tờ rơi, tờ gấp trên đường phố; treo, dán, vẽ, viết quảng cáo rao vặt tại các bờ tường, trụ điện, cây xanh nơi công cộng đang diễn ra phổ biến, gây phản cảm, bức xúc trong dư luận nhân dân…

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn theo đúng các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa - thông tin và tệ nạn xã hội tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời, nhằm đưa các hoạt động quảng cáo ngày càng đi vào kỷ cương, nền nếp. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các huyện, thành phố được phân cấp thẩm định, cấp phép xây dựng bảng quảng cáo thực hiện việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn trên 20m2 và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập trên 40m2 theo đúng các quy định của Luật Quảng cáo; tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm chỉnh quy định cấp phép xây dựng trong hoạt động quảng cáo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Đài truyền thanh các huyện, thành phố và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định, phê phán các trường hợp vi phạm để định hướng dư luận, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quảng cáo tại các địa phương, cơ sở.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho hoạt động quảng cáo, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện các phóng sự, tin, bài phản ánh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; phê phán những sai phạm, đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.

6. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực ngành quản lý, góp phần bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, chuẩn mực văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

7. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Công an các huyện, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn với công trình xây dựng. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với những trường hợp lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo che kín không gian thoát hiểm, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

8. UBND các huyện, thành phố:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo. Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa-thông tin và tệ nạn xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng rải tờ rơi trên đường phố; treo, dán, vẽ, viết quảng cáo rao vặt nơi công cộng. Chủ động quy hoạch, đầu tư xây dựng một số địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

- Thực hiện rà soát, chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo, panô, băng rôn quảng cáo vi phạm; các hình thức quảng cáo không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan đô thị, không còn phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản pháp luật có liên quan khác và Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nghiêm túc kiểm điểm các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn của cơ quan cấp trên.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện (trước ngày 15/11 hằng năm) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ánh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 04/09/2018 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.239

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!