Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 09/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 06/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

v vic tăng cưng công tÁc qun lý v đo LƯỜNG, cHẤt LƯỢng trong kinh doanh xăng du trên ĐỊa bàn tnh Đk Lk

Xăng dầu là một loại hàng hóa đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người tiêu dùng. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có nhiều giải pháp cải tiến đthích ứng các yêu cầu của luật định, vì thế tình hình kinh doanh xăng du đã dần dn đi vào n định. Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra, vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm về chất lượng, phương tiện đo lường không thực hiện kiểm định đúng thời hạn, tý thay đi các chi tiết, tháo chì niêm, sử dụng nhiều hình thức tinh vi đgian lận, bớt xén xăng dầu của người tiêu dùng v.v... những hành vi này đã gây nhiều bức xúc trong đời sống xã hội.

Đ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số: 84/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; và Thông tư số: 11/2010/TT-BKHCN, ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, theo quy định tại Nghị định số: 84/2009/NĐ-CP; đồng thời, nhằm tăng cường công tác quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn và chống hành vi gian lận xăng dầu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cu các tchức cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các Sở, ban, ngành liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu:

a) Bảo đảm lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán vi khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường;

b) Chỉ được đưa vào lưu thông trên thị trường các loại xăng, dầu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đúng chủng loại với chất lượng được cung cấp từ nhà phân phối, có hồ sơ chất lượng sản phm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại xăng, dầu khi nhập vào do nhà phân phối cung cấp;

c) Thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để người có trách nhiệm, khách hàng hoặc đại diện của khách hàng có thể kiểm tra phương pháp đo, kết quả đo, chất lượng của xăng, dầu cung cp cho khách hàng. Sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cu;

d) Chịu sự kiểm tra, thanh tra về đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật. Tuân thủ quyết định thanh tra của quan Nhà nước có thẩm quyền;

đ) Thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: tên, chủng loại xăng, dầu. Ghi rõ trên cột bơm nhiên liệu hoặc phương tiện phân phối, bán lẻ khác nếu không có cột bơm, các thông tin sau:

- Trị số ốctan (RON) đối với xăng không chì;

- Hàm lượng lưu huỳnh đối với nhiên liệu điêzen;

Đối với nhiên liệu điêzen có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500mg/kg phải thông báo rõ là không dùng cho phương tiện lưu thông cơ giới đường bộ.

e) Phương tiện đo dùng để xác định lượng xăng, dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kim định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

- Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt;

- Có phạm vi đo phù hợp với lượng xăng dầu cần đo;

- Bảo đảm các yêu cầu sử dụng theo quy định của nhà sản xuất;

Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng xăng, dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lưng theo quy định của pháp luật về đo lường.

g) Sai số kết quả đo lượng xăng, dầu trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân hoặc trong kiểm tra không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo hoặc hệ thống đo.

i) Tại các điểm bán lẻ phải có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích 1L, 2L, 5L, 10L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hp; sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các ca đong, bình đong và ống đong chia độ này phải bảo đảm các yêu cu sau đây:

- Đã được kiểm định và còn trong thi hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định;

- Được đặt tại vị trí thuận lợi để người có trách nhiệm hoặc người mua xăng dầu có thkiểm tra kết quả đo;

- Định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm sai số kết quả đo lượng xăng, dầu trong mua bán, thanh toán với nhà cung cấp, với khách hàng theo đúng quy định tại khoản g điều này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

2.1. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đo lường, quản lý chất lượng đối với kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư s11/2010/TT-BKHCN trên địa bàn.

2.2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lưng chủ trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra đo lường, chất lượng, phi hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về đo lường, chất lượng tại các đơn vị bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tnh theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.3. Định kỳ tháng 3 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm vđo lường, chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài tại địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của Chỉ thị này.

Đề nghị Báo Đắk Lắk phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những gương người tốt, việc tốt cũng như những tổ chức cá nhân vi phạm đgiáo dục chung nhằm làm cho thị trường xăng, dầu ngày càng ổn định và phát triển.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND, ngày 04/02/2005 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan thông tin truyền thông, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KHCN (để bc);
-
Vụ pháp chế - Bộ KHCN;
-
Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐNĐ tnh;
-
Đoàn đại biểu QH tnh;
-
UBMTTQ tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Lãnh đạo VP UBND tnh;
-
S Tư pháp (để tự kiểm tra);
-
Các Sở, ban, ngành;
-
Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, TP;
-
Báo ĐắkLắk, Đài PT-TH tỉnh;
-
Công báo tỉnh, Website tnh;
-
Lưu: VT, TCTM, TH (T-100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251